Výběrové řízení na na pozici úředník/úřednice odboru dopravy a silničního hospodářství – dopravně správní agendy

Ze samosprávy
Obec Náměšť nad Oslavou
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=5601
Nalezeno adres
2
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou vyhlašuje podle § 7 odst. 1 písm. b)
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících),


výběrové řízení
na pracovní pozici


úředník/úřednice

odboru dopravy a silničního hospodářství – dopravně správní
agendy


• místo výkonu práce: Náměšť nad Oslavou
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládaný termín nástupu: možný ihned, dle dohody
• platová třída: 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Stručné vymezení pracovní náplně:
• výkon státní správy na úseku registru silničních vozidel
• zástup na úseku registru řidičů

Předpoklady dle § 4 zákona o úřednících:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• věk alespoň 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• občanská a morální bezúhonnost1
• znalost českého jazyka

Požadujeme:

vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

znalosti/dovednosti:
• orientace v zákonech č. 56/2001 Sb., 361/2000 Sb., 500/2004 Sb. a souvisejících

předpisech
• orientace ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)
• znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office)
• iniciativní přístup k plnění pracovních povinností a schopnost se trvale vzdělávat
• flexibilitu, samostatnost, spolehlivost a pečlivost
• dobré komunikační a prezentační dovednosti


1 Dle znění § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.dále výhodou:
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování o registračních úkonech

v oblasti provozu silničních vozidel nebo při správním rozhodování o řidičských
oprávněních a řidičských průkazech

• pracovní zkušenosti ve veřejné správě v oblasti dopravně-správních agendNáležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• jméno, příjmení a titul uchazeče � datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče � místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního

občana
• kontaktní spojení (telefon, e-mail) � datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a

o odborných znalostech a dovednostech,
• originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než

3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pro vyplnění přihlášky je možno využít vzor přihlášky dostupný na

http://namestnosl.cz/volna-pracovni-mista/d-3169/p1=2882.


Přihlášku s požadovanými přílohami uchazeč doručí v zalepené obálce označené slovy
„NEOTVÍRAT – VŘ – úředník ODSH – dopravně správní agendy“ osobně na podatelnu
Městského úřadu Náměšť nad Oslavou nebo poštou na adresu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou
ve lhůtě: nejpozději do 10:00 hod. dne 27. listopadu 2017.

Bližší informace o výběrovém řízení podá Ing. Marie Koblížková, vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství, tel.: 568 619 222, e-mail: koblizkova@mesto-namest.cz nebo
tajemnice městského úřadu Mgr. Jaromíra Moudrá, tel.: 568 619 120, e-mail:
moudra@mesto-namest.cz.

Upozornění pro uchazeče:
Město Náměšť nad Oslavou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu,
případně neuzavřít s žádným z uchazečů pracovní smlouvu.
Předpokládaný termín osob. pohovorů pro pozvané uchazeče: 29. 11. 2017
od 8.00 hod. na Městském úřadu Náměšť nad Oslavou.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Upozorňujeme uchazeče na ustanovení odst. 3 až 5 § 16 zákona o úřednících.
V Náměšti nad Oslavou dne 10. 11. 2017Mgr. Jaromíra Moudrá, v. r.

tajemnice

Vyvěšeno: 10. 11. 2017 Sňato: