Vyhlášení výběrového řízení na funkci referent stavebního úřadu

Ze samosprávy
Obec Doksy
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.doksy.com/assets/File.ashx?id_org=2821&id_dokumenty=14154
Nalezeno adres
2
Město Doksy náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Tajemnice Městského úřadu v Doksech vyhlašuje dle 5 7 zákona č. 312/2002 Sb., O úřednících územních samosprávných celků v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU

Místo výkonu práce: město Doksy a jeho správní obvod dle vyhlášky č. 388/2002 Sb. v platném znění Charakteristika vykonávané činnosti:

- výkon agendy stavebního úřadu (např. projednává v režimu stavebního řízení stavby, terénní úpravy, atd. a stanovuje podmínky pro provedení; vypracovává rozhodnutí a další opatření stavebního úřadu; poskytuje územně plánovací informace; vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, o změně využití území, o změně stavby apod.,.)

Zákonné předpoklady:

- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle 5 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

- dosažení věku 18 let

. způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

. ovládání českého jazyka

Kvalifikační předpoklady:

- střední odborné vzdělání s maturitou (zaměření: stavební) nebo

- vyšší odborné vzdělání (zaměření: stavební) nebo

- VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (zaměření: stavební, architektonické nebo právní)

- odborná praxe výhodou

Jiné požadavky: schopnost čtení výkresů, orientace v projektové dokumentaci schopnost práce s mapovými podklady a územním plánem, čtení v katastrálních mapách technické myšlení, prostorová představivost orientace v legislativě, především stavební řád, stavební zákon komunikační předpoklady - schopnost vyjednávání a argumentace ochota k práci v terénu zájem o obor pečlivost, systematičnost, kladný vztah k administrativě velmi dobrá znalost práce s MS Office (Word, Outlook, Excel) - řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musi obsahovat tyto náležitosti:

- přesné označení výběrového řízení

- jméno, příjmení a titul uchazeče

- datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu uchazeče

- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

- datum a podpis uchazeče Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

- osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Doksy nebo je možné si ho vyzvednout u tajemnice MěÚ, v podatelně MěÚ, případně si vyžádat jeho elektronické zaslání)

. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 8. - 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Druh pracovního poměru: na dobu určitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Informace k pracovnímu zařazení: úspěšný uchazeč bude povinen složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti „při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění“ nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru (či doložit osvědčení

o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti „při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění")

Předpokládaný termín nástupu: leden 2018 nebo dle dohody

Lhůta pro podání přihlášký: do 11. prosince 2017 do 12:00 hod

Způsob podání přihlášký: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Doksy, podatelna, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo referent stavebního úřadu “

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv vjeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů ato bez udání důvodu. Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou.

Případné dotazy zodpoví Bc. Petra Musilová na telefonu 487 882 413, mobilu 739/46 50 55 nebo e-mailu musiloandoksycom.

V Doksech, dne 10. 11. 2017

Digitálně podepsal Bc. BC' Petra Petra Musilová - ' Datum: 2017.1 1.10 MUSI IOVG 13:04:31 +01'00'

Bc. Petra Musilová tajemnice Městského úřadu Doksy

WVEÍC'EM dot/E: /0. „_ „z.,/y tft? Huh) dot/tí: