Zápis z 83. schůze RM

Ze samosprávy
Obec Jilemnice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10117/rm83.pdf
Nalezeno adres
17
83. SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 8. 11. 2017 od 18 hod. v kanceláři starostky města

Přítomni: všichni členové RM, Faistauer

PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ: Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.

1 FINANCE

1,1 Rozpočtové opatření

Předkládáme přijaté neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce, které nebyly uvedeny ve schváleném rozpočtu (navýšení) na pokrytí mzdových výdajů pro pečovatelskou službu, městskou policii a místní správu. Dále návrh na zvýšení výdajů pečovatelské služby, které jsou kryty zvýšenými přý'my za poskytované služby.

254/17 RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 8/2017:

Příjmy: Dotace z UP (navýšení) pro pečovatelskou službu 70.000,00 Kč Výdaje: Mzdové výdaje pečovatelské služby 70.000,00 Kč Přijmy: Dotace z ÚP (navýšení) pro městskou polici 33.000,00 Kč Výdaje: Mzdové výdaje městské policie 33.000,00 Kč Příjmy: Dotace z ÚP pro místní správu 163.000,00 Kč Výdaje: Mzdové výdaje místní správa 163.000,00 Kč Příjmy: Příjmy z poskytování služeb — pečovatelská služba 55.000,00 Kč Výdaje: Pečovatelská služba — zvýšení výdajů na školení. služby a opravy 5500000 Kč Celková úprava rozpočtu v rozpočtovém opatření činí 321.000,00 Kč

lenčlová, 30. 11. 2017!

1.2 Žádost o úpravu limitu mezd na rok 2017 pro Společenský dům Jilm

SD Jilm získal tento rok dotaci od Úřadu práce vSemilech (veřejně prospěšné práce) na mzdu nové pracovnice Informačního centra. Tato dotace pro rok 2017 bude činit 135. 000- Kč. Zároveň žádáme 0 navýšení mzdového limitu 0 100000,— Kč z důvodu změn ve vyhlášce o platech státních zaměstnanců, a to o zákonné nmtýšeni, které pro SD Jilm činí 99.680- Kč. Vsoučtu obou okolností žádáme navýšit letošní mzdový limit o 235.000" Kč, celkově tedy bude činit 2.525. 000- Kč.

255/17 RM schvaluje zvýšení mzdového limitu na rok 2017 příspěvkové organizaci Společenský dům Jilm, zčástky

2.290.000,— Kč na částku 2.525.000,- Kč. lenčlová 30. 11. 2017/

1.3 Poskytnutí daru na vydání knihy

Helena Rezková připravzg'e vydání lanka) „Jilemnice“, která vyjde v nákladu 1000 ks v celobarevne'm provedení (120 stran formátu A4) a zachytí na dvou stovkách fotografií město Jilemnice vsoučasnosti. Na koncepci knihy spolupracm'e se starostkou Janou Čechovou a s Janem Luštincem, ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici, který je autorem textil. Kniha vyjde začátkem prosince 2017 a bude především trvalým dokladem o podobě města. Křest knihy se uskuteční 14. 12. 2017 inlemnici. Navrhujeme poskytnout vydavatelce finanční dar v hodnotě 20.000; Kč, který bude zaplacen z & Propagace města.

256/17 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na vydání knihy „Jilemnice“ Heleně Rezkové,

Vlkov 114, Jaroměř . lČechová, 30. 11. 2017!

1.4. Harmonogram pro projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2018 Předkládáme ke schválení harmonogram pro projednávání a schvalování rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 (viz

příloha č. 1).

25757 RM schvaluje harmonogram pro projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2018.

! f ' ) I ' / //1 tt * % Ífqu/ ?

2 NEMOVITOSTI

2. 1 Využití přízemí pavilonu A v objektu Mateřské školy Jilemnice — budova Spořilovská 994 Vzhledem kpřihlášenému počtu dětí do našich budov mateřské školy nebylo v letošním roce otevřeno jedno oddělení v Mateřské škole Jilemnice — budově Spořilovská 994. Tento prostor je proto dočasně k dispozici k jinému využití. Dětské centrum bude na základě usnesení RM č. 180/17 ze dne 26.7.2017 rozšiřovat nabídku sociálních služeb 0 odlehčovací služby (pobytová), a to od ledna 2018. Vregtstraci je uvedena závazná podmínka dodržení materiálně technického standardu, tj. více prostoru na novou službu do 30. 4.2018, jinak bude registrace zrušena. Provozně nejvhodnějším řešením této situace se jeví dočasné řešení přemístění části Základní školy speciální a mateřské školy speciální Jilemnice do uvolněného prostoru, který je samostatně přístupný a nachází se v přízemí pavilonu A. Výhodou využití prostoru je to, že prostory budou užívány (nemusí se tudíž pouze temperovat) a při vhodné a vratné přestavbě mohou poskytnout vyšší prostorový komfort speciální škole. Zároveň bude zachován počet strávniků při školní jídelně, který by se redukoval vpřípadě odstěhování mobilních oddělení speciální školy. Nové vnitřní rozvoay a sociální zařízení byly provedeny v létě roku 2015, a proto by navržená stavební opatření pro přemístěni části speciální školy měla být naprojektována jako dočasná, a úpravy jako vratné, tak jak bylo přediednáno se zástuplgmi okresní hygienické stanice v Semilech. Nabízené řešení je akceptováno ředitelkou školy.

258/17 RM schvaluje dočasné využití prostor Mateřské školy Jilemnice vpřízemí objektu pavilonu A —— budova Spořilovská 994, za předpokladu minimálních stavebních úprav potřebných pro chod Základní školy speciální a mateřské školy speciální Jilemnice (vyčlenění hygienické kabiny a ostatních požadovaných úprav ze strany DHS). RM ukládá urychlené zadání projekce stavebních a vratných úprav nutných pro chod speciální školy a zároveň nutných stavebních úprav v objektu Dětského centra Jilemnice pro novou sociální službu.

lŠnorbert 30. 11. 20175'

2. 2 Žádost o pronájem pozemku pro umístění reklamní cedule

Martin Holek, Valdštejnská 239, Jilemnice , žádá o pronáy'em části pozemku ppč. 1220 o výměře 1 mz v k a. Hrabačov na

umístění reklamni cedule na prodej vánočních stromků. Jedná se o prostor před domem čp. 734 na dobu 19 dní.

Cena nájmu je stanovena na urovni poplatku za užívání veřejného prostranství.

259/17 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Martinem Holekem, Valdštejnská 239, Jilemnice , na pronájem části pozemku ppč. 1220 o výměře 1 m2 v k. ú. Hrabačov na dobu SJZ—23.12.2017 k umístění reklamni cedule. Cena nájmu je stanovena na 190; Kč. lŠnorbert, 30. 11. 2017!

2. 3 Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebuosti a smlouvy o právu provést stavbu ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín lV— Podmokly, žádá o uzavření budouci smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o plánovanou výstavbu zařízení distribuční soustavy — nového kabelu NN na pozemku ppč. 995 v k. u. Hrabačov s názvem „IP-124007797 SM—Jilemnice, panč. 292, p. Hroch — kabel NN Městský pozemek bude dotčen podélným uložením v délce 25 m.

Cena dle ceníku činí 1061,- Kč za 1 m, celkem tedy 2500,- Kč + DPH.

260/17 RM schvaluje uzavřeni budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene —- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s názvem „iP-12-4007797 SM—Jitemnice, par.ě. 292 , p. Hrách »— kabel NN“ na ppč. 995 v k. ú. Hrabačov se společností ČEZ Distribuce as, Teplická 87418, Děčín IV „„ Podmokly, za jednorázovou úhradu 2. 500 ,— Kč + DPH. lŠnorbert, 30. 11. 2017/

2. 4 Uzavření nájemní smlouvy v areálu služeb

0 pronájem volného skladu v areálu služeb v přízemí budovy čp. 474, která je součástí stpč. 640, požádal Vojtěch Voda, J.

Weisse 1201, Jilemnice. Jedná se o prostor o výměře 16 mz, žadatel by ho užíval jako sklad

Záměr pronájmu byl zveřejněn, žádný jiný zajemce se nepřihlásil.

261/17 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy v areálu služeb, a to na sklad o výměře 16 m2 v přízemí budovy čp. 474, která je součástí stpč. 640 v k. ú. Jilemnice , s Vojtěchem Vodou, J. Weisse 1201, Jilemnice, za cenu nájmu 266; Kělmzlrok, tj. celkem 4.256 Kč ročně + DPH. lŠnorbert, 30. 11. 2017!

r .? / / 2 /ti e-Š\ Cd,/4%“ 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3. 1 „Dodávka 2 ks elektronických kartotěk typu rotomat, MěÚ Jilemnice — odbor správní“

Viz příloha č. 2.

262/17 RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 17/VZ/2017 s názvem „Dodávka 2 ks elektronických kartote'k typu rotomat, MěU Jilemnice — odbor správní“ — KASYS, s.r.o., Plzeň, Guldenerova 9.

3. 2 „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici“

Vizpříloha č. 3.

263/17 RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. lS/VZ/2017 s názvem „Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici“ .„ část VZ „A“ — DKK Stav, s.r.o.; Cidlinská 920/4, Liberec XV — Starý Harcov a _Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku vJílemnici“ _ část vz „B“ _ Střechy VRNATA & ŽAČIK, s.r.o.; Tulipánová 100, Průhonice .

3. 3 Žádost o výjimku na zpracování zadání veřejné zakázky „Úprava veřejné zeleně, období 2018 - 2021“

Viz příloha č. 4.

.

264/17 RM schvaluje výjimku na zpracování zadání veřejné zakázky s názvem „Úprava veřejné zeleně v Jilemnici, období 2018 — 2021“ dle článku 5.3 vnitřní směrnice č. 10/2016 — Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

3. 4 Výběr dodavatele elektrické energie

Rada města dne ll. 10. 2017 schválila návrh Smlouvy a zprostředkování a zajištění dalších činností mezi společností eCENTRE a.s. a městem Jilemnice. Společnost eCENTRE nám zprostředkuje iýběr dodavatele elektrické energie na Komoditní burze Praha. Radě nyní předkládáme dokumenty, které je třeba schválit před samotným obchodem. Jedná se o Platební podmínky k aukci, Obchodní podmínky dohodce a Pokyny k obchodování. Dále připojujeme seznam odběrných míst a zadavatelů (vizpřiloha č. 5).

265/17 RM schvaluje Platební podmínky k aukci, Obchodní podmínky dohodce a Pokyny k obchodování, na základě

kterých bude moci proběhnout burzovní obchod na výběr dodavatele elektrické energie pro období 1. 1. 2018 — 31. 12. 2019.

3. 5 Vydávání zpravodaje

Z pohledu zachování stávajícího systému spolupráce v rámci procesu vydávání zpravodaje ve vyšší kvalitě, zajištění

návaznosti jednotlivých činností, zajištění plné zárulgz periodicity a včasného dodání na distributor-ská místa bude v roce

2018 vydávání zpravodaje zajišťováno prostřednictvím stávcy'icich dodavatelů. Smlouvy o dílo kzaiištění vydávání

zpravodaje v roce 2018 budou uzavřeny přímo s Karlem Kupkou (zlom), Tiskárnou Voborník, s. r.o. (tisk, vazba, dodávka).

Obě smlouvy jsou uzavírány na jeden rok.

V průběhu roku 2018 bude nově řešena technická stránka vydávání zpravodaje a jeho formátu a v návaznosti na výsledek

řešení bude v polovině roku 2018 vypsáno výběrové řízení na zajištění přislušmich služeb v roce 2019.

.

266/17 RM Schvaluje postup při zadání veřejné zakázky na vydávání informačního měsíčníku „Jilemnice — zpravodaj města“ dle článku 5.3 Vnitřní směrnice č. 10/2016 —— Směrnice pro zadávání veřejných zakázek. lOuhrabková, ]. 1. 2018/

4 OSTATNÍ

4. 1 Vnitřní směrnice Viz příloha č. 6. Vrámci rovnosti poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro zaměstnance města a členy zastupitelstva města a v návaznosti na zvyšování mezd byla upravena příslušná ustanovení pravidel čerpání sociálního fondu.

267/17 RM schvaluje s účinností od 1. l. 2018 Vnitřní směrnici č. 3/2017 — Sociální fond a pravidla jeho čerpání. lFaistauer, 1. 1. 20i8/

4. 2 Žádost o povolení akce v zámeckém parku

Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice, Tyršovo náměstí 280, Jilemnice , žádá o povolení konání tradiční akce „ Vítání Krakonoše“ v zámeckém parku. Tato akce, která je určena pro širokou veřejnost aje podpořena z grantového programu města, se bude konat v sobotu 25.11.2017 od 14 hodin. Předpoklad ukončení akce je kolem 16.30 hodin.

3 dí? áá;-

268/17 RM schyaluje konání akce v zámeckém parku s názvem „Vítání Krakonoše“ v termínu 25.11.2017 od 14 do 17 hodin. /Snorbert, 24. 11. 2017/

4. 3 Žádost o udělení výjimky z omezení při pořádání veřejné akce a o prodloužení provozní doby Akce by podle obecně závazné vyhlásí/gl č. 2/20/ 4 měly skončit do 2.00 hod., lze však požádat radu města o povolení výjimky.

269/17 RM schvaluje žádost Anny Peterová, Víchová nad Jizerou 227, o udělení výjimky z omezení ukončení veřejné akce: Oslava výročí s vlastní hudbou — 17.11.2017 do 4.00 hod. v Centru Zábavy. lViulšlář, 10. 11. 2017/

Jednání rady města bylo ukončeno v 18.30 hodin.

Zapsal: % Faistauer: “\ -

Zápis byl vyhotoven 8. 11. 2017.

]

(Á) i \. Á č.1 „zL—tí ........... č......„m Vladimír Vinklář Ing. Jana Čechová

místostarosta starostka