Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Ze samosprávy
Obec Moravský Krumlov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mkrumlov.cz/download/uredni-deska/15103189895a05a38d660b4.pdf
Nalezeno adres
74
MMěěssttsskkýý úúřřaadd MMoorraavvsskkýý KKrruummlloovv
odbor dopravy

NNáámměěssttíí KKlláášštteerrnníí 112255,, 667722 1111 MMoorraavvsskkýý KKrruummlloovv

Sp.zn: SMUMK 15669/2017 Moravský Krumlov 10.11.2017

Č.j.: MUMK 20569/2017

Telefon: 515300775

E – mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Vyřizuje: Ing. Veronika JarolímováObec Suchohrdly u Miroslavi

Suchohrdly u Miroslavi 86 671 72 Miroslav

IČO:00637599v zastoupeníVodárenská akciová společnost, a.s.

Soběšická 156 638 01 Brno

Divize Znojmo – Kotkova 20

IČ: 49455842

R O Z H O D N U T Í

veřejnou vyhláškou


Č.j.: MUMK 20569/2017 Moravský Krumlov 10.11.2017


Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou

působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),

ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost, kterou podala dne

23.8.2017 Obec Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72 Miroslav

v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno, Soběšická 156, 638 01 Brno , divize

Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo , IČ: 49455842 (dále jen stavebník – účastník řízení podle § 27

odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a na základě

tohoto přezkoumání:I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu


s t a v e b n í p o v o l e n í


na stavbuInženýrské sítě pro rodinné domky Suchohrdly u Miroslavi“

Stavební objekt:

 SO 101 Komunikace a zpevněné plochyStavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1520, 3306, 3322, 3312/5 v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi , dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala – Miroslava Zedníková,

kontroloval Ing. Libor Pivnička (v seznamu autorizovaných inženýrů pro dopravní stavby vedeném

ČKAIT je vedena pod číslem 10000397), Silniční a mostní inženýrství s.r.o. z duben/2017.Povolení stavby je vydáno se souhlasem příslušného obecného stavebního úřadu – MěÚ Miroslav,

odbor výstavby a životního prostředí ze dne 28.7.2017 pod spisovou značkou SPIS/MUMI-

3122/2017-OL a č.j.: MUMI-3123/2017-OL.

Stručný popis stavby SO 101 Komunikace a zpevněné plochy:Místní komunikace, funkční podskupina D1 – komunikace se smíšeným provozem v délce

100 m (část trasy „B“), místní komunikace obslužná délky 146,00 m (trasa „A“) a 173,00 m (část

trasy „B“).

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přístupná k

nahlédnutí na odboru dopravy Městského úřadu Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 125, přízemí

vlevo, dveře č. 101, vždy v úřední dny (pondělí a středa, v době od 8,00 – 16,30 hod.).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala – Miroslava

Zedníková, kontroloval Ing. Libor Pivnička (v seznamu autorizovaných inženýrů pro dopravní

stavby vedeném ČKAIT je vedena pod číslem 10000397), Silniční a mostní inženýrství s.r.o.

z duben/2017. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního

stavebního úřadu.

2. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky a požadavky

dané dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, chránících veřejný zájem

podle zvláštních předpisů a tato bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 o

dokumentaci staveb.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace.

4. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby,

včetně jeho oprávnění, bude speciálnímu stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavby, a

to na základě výsledku výběrového řízení. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat

osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.

5. Stavba bude označena tabulí s uvedením údajů dle § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., zejména:

název stavby, stavebník (investor), zhotovitel stavby a termín dokončení stavby. Tabule bude

ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu

čitelné.

6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

7. Zahájení zemních prací oznámí stavebník správcům jednotlivých sítí technické infrastruktury

s dodatečným předstihem. Před záhozem budou přizváni zástupci jednotlivých správců sítí ke

kontrole a tato bude poznačena do stavebního deníku. V ochranných pásmech je třeba dbát

zvýšené opatrnosti a práce provádět ručně, v případě odkrytí některého podzemního zařízení

je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat

o vytýčení inženýrských sítí u jednotlivých správců těchto sítí. Výstavbou ani provozem výše

uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatnícharmatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

8. Po dobu výstavby bude zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům sousedícím se stavbou

(dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

9. Stavba bude dokončena rok 10/2020.

10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dle harmonogramu provádění stavby zahájení stavby,

plán kontrolní prohlídek a závěrečnou prohlídku.

11. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je nutné v případě, že

se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyly způsobeny

nepříznivé změny jejich stavu nebo jejich prostředí a nebylo ohroženo jejich zachování a

vhodné společenské uplatnění. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o

státní památkové péči, v platném znění povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr

Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na

dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

12. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení

negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a

prašnosti.

13. Odpady, které vzniknou při provádění stavby, budou uloženy v souladu s platnými předpisy.

O jejich likvidaci budou vedeny záznamy, které žadatel předloží u kolaudačního řízení.

14. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad

žadatele, příp. hrazeny podle platných předpisů.

15. Dokončení stavby oznámí žadatel speciálnímu stavebnímu úřad písemně a ke kolaudaci

předloží následující doklady:

a. Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení

b. Geometrický plán dle skutečného provedení stavby

c. Geodetické zaměření stavby

d. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zkoušek

e. Dokumentaci skutečného provedení stavby

f. Doklady prokazující shodu vlastnosti použitých výrobků a požadavky stavby

g. Stavební deník

h. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem

i. Doklady o nakládání s odpady

j. Doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců

16. Budou dodrženy podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů

státní správy a účastníků řízení:

a. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ze dne 28.7.2017 pod č.j.: 677047/17

b. Vyjádření a souhlas obce Suchohrdly u Miroslavi se stavbou a napojením nové

komunikace na místní komunikaci ze dne 24.10.2016

c. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.7.2017 pod

zn.: 5001539674

d. Stanovisko Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, Znojmo

ze dne 24.7.2017 pod č.j.: 1993/15/17

e. Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ,

RCDS Znojmo ze dne 18.1.2017 pod značkou M40715-16158720

f. Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor

Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo ze dne 1.6.2016 po ev.č.: HSBM-10-136-

6/7-POKŘ-2016

g. Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem

v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 8.6.2016 pod č.j.: KHSJM

30926/2016/ZN/HOK

h. Stanovisko Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 20.5.2016 pod značkou

PM032118/2016-203/No

i. Stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne

28.7.2016 pod č.j.: JMK 120349/2016

j. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 26.2.2016 pod č.j.: MUMK

3688/2016.

k. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského

kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, Kounicova 687/24, 602

00 Brno odsouhlasil projektovou dokumentaci dne 3.2.2016 pod č.j. KRPB

28009/ČJ-2016-061306.

l. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí,

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 9.2.2017 pod č.j.: MUMK

2804/2017.

m. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 1.7.2016 pod č.j.: MUMK

13264/2016.

n. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 6.10.2016 pod č.j.: MUMK 19319/2016.Rozhodnutí o námitkách:

Námitky nebyly vzneseny.Rozpočtové náklady:

Cca 3,5 mil. Kč.Odůvodnění:


Dne 23.8.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem

6.1.2017 bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena těmito stanovisky dotčených orgánů a

vyjádření vlastníků (správců) technické a dopravní infrastruktury:

a. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ze dne 28.7.2017 pod č.j.: 677047/17

b. Vyjádření a souhlas obce Suchohrdly u Miroslavi se stavbou a napojením nové

komunikace na místní komunikaci ze dne 24.10.2016

c. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.7.2017 pod

zn.: 5001539674

d. Stanovisko Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, Znojmo

ze dne 24.7.2017 pod č.j.: 1993/15/17

e. Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ,

RCDS Znojmo ze dne 18.1.2017 pod značkou M40715-16158720

f. Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor

Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo ze dne 1.6.2016 po ev.č.: HSBM-10-136-

6/7-POKŘ-2016

g. Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem

v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ze dne 8.6.2016 pod č.j.: KHSJM

30926/2016/ZN/HOK

h. Stanovisko Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 20.5.2016 pod značkou

PM032118/2016-203/No

i. Stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne

28.7.2016 pod č.j.: JMK 120349/2016

j. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 26.2.2016 pod č.j.: MUMK

3688/2016.

k. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského

kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát Znojmo, Kounicova 687/24, 602

00 Brno odsouhlasil projektovou dokumentaci dne 3.2.2016 pod č.j. KRPB

28009/ČJ-2016-061306.

l. Závazné stanovisko Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí,

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 9.2.2017 pod č.j.: MUMK2804/2017.

m. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 1.7.2016 pod č.j.: MUMK

13264/2016.

n. Vyjádření Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov ze dne 6.10.2016 pod č.j.: MUMK 19319/2016.Správní orgán oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a

podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,

protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro

posouzení stavby. Stanovil, že ve stanovené lhůtě od doručení tohoto oznámení mohou účastníci

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Správní orgán v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených

v § 110 odst. 1 a 2 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a

zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků

infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace

stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a

uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo

ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů

ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní orgán po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení

ověřené projektové dokumentace a štítek „stavba povolena“, obsahující identifikační údaje o povolené

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není

stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek „stavba povolena“ před zahájením stavby umístit na viditelném místě u

vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního

souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.Ing. Veronika Jarolímová

pověřená úřední osoba

pozemní komunikace

a silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov,

OÚ Suchohrdly u Miroslavi i způsobem umožňující dálkový přístup. S vyznačením doby

vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne………………….. Sejmuto dne………………….

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Podpis ………………………. Razítko ………………………


Doručí se:


Účastník podle § 109 písm. a):1. Obec Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72 Miroslav v zastoupení Vodárenská akciová

společnost, a.s. divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo - DS

Účastník podle § 109 písm. c), d):2. Obec Suchohrdly u Miroslavi – DS

3. Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo - DS

4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - DS

5. E.ON Česká republika, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo - DS

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

7. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – DS

Účastníci podle § 109 písm. e), f):

8. p.č. 3338, 3317, 3312/7, 3312/9, 3313/4, 3314/4, 3315/4, 3311, 3312/6, 3312/8, 3313/3, 3314/3, 3315/3, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3310, 3309, 3308

Dotčené orgány:9. MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

10. MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje

11. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo – DS

12. Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669 02 Znojmo - DS

13. Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí - DS


úřední deska MěÚ Moravský Krumlov, OÚ Suchohrdly u Miroslavi