Veřejná vyhláška - Usnesení č. 194/17

Ze samosprávy
Obec Moravský Krumlov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mkrumlov.cz/download/uredni-deska/15103193475a05a4f389980.pdf
Nalezeno adres
56
Městský úřad Moravský Krumlov
Odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754
nám. Klášterní 125 Fax:515300759
672 11 Moravský Krumlov E-mail: eliss@mkrumlov.cz

SZn: SMUMK 22334/2016 VÚP/EL V Moravském Krumlově dne 9.11.2017
č.j.: MUMK 20573/2017
Vyřizuje: Bc. Soňa Elis

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

U S N E S E N Í č. 194/17

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

r o z h o d l

podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
že rozhodnutí o umístění stavby „Vedrovice – přepojení sítě NN, čís. stavby 1040001104, čís.
akce 103-406/07“ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic vedené podle § 92 stavebního
zákona,

přerušuje dnem 9.11.2017

současně s výzvou, vypravenou dne 9.11.2017 žadateli společnosti E.ON Česká republika,
s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ: 25733591, zastoupenou
společností Fiera, a.s., se sídlem Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:
25166361, k doplnění žádosti o potřebné údaje a podklady a doklady podle § 86 stavebního
zákona:

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.
 v souladu s § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb,. o dokumentaci staveb v platném

znění a s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- A.1.1 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků)
- C.1 d) vyznačení hranic dotčeného území
- C.2 d) hranice řešeného území
- C.2 e) základní výškopis a polohopis
- C.3 d) hranice řešeného území
- C.3 e) stávající výškopis a polohopis
- C.3 j) okótované odstupy staveb

- zakreslit do výkresů stávající technickou ingrastrukturu: vodovodní
řad + vodoměrné šachty (zejména před rodinným domem č.p. 315
v obci Vedrovice), splaškovou kanalizaci, děšťovou kanalizaci,
vedení plynuSZn: SMUMK 22334/2016 VÚP/EL

- zakreslit do projektové dokumentace stavbu: „Přístavba
víceúčelového sálu“ umístěnou na pozemcích p.č. st. 209, 981/6 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a na pozemku p.č. 2143 v k.ú. Vedrovice , která byla povolena rozhodnutím č. 62/17 (územní
rozhodnutí a stavební povolení), ze dne 26.4.2017, pod č.j.: MUMK
8297/2017, které nabylo právní moci dne 24.5.2017. Projektatnt
zakreslí stavbu do koordinační situace a dále vytvoří detail, kde
budou patrné veškeré vzdálenosti nově navrhovaného vedení NN od
povolené stavby „Přístavba víceúčelového sálu“

Pokud nebude žádost doplněna ve stanovené lhůtě, tj. do 30.4.2018, Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaví.

Odůvodnění

Dnem podání, tj. 22.11.2016, žádosti, kterým společnost E.ON Česká republika, s.r.o.,
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ: 25733591, zastoupená
společností Fiera, a.s., se sídlem Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:
25166361 oznámila stavební záměr: „Vedrovice – přepojení sítě NN, čís. stavby 1040001104,
čís. akce 103-406/07“ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic, bylo zahájeno územní řízení
v souladu s § 92 stavebního zákona.

Dne 5.9.20017 stavební úřad oznámil účastníkům řízení zahájení řízení a vyzval je
k seznámení se s podklady a nařídil ústní jednání na místě samém na den 10.10.2017.

Dne 10.10.2017 proběhlo na místě samém ústní jednání a seznámení se s podklady, při
kterém bylo zjištěno, že projektová dokumentace neodpovídá skutečnému stavu –
v projektové dokumentaci není zakreslen skutečný stav inženýrských sítí a není počítáno
s budoucí výstavbou stavby „Přístavba víceúčelového sálu“ umístěnou na pozemcích p.č. st. 209, 981/6 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a na pozemku p.č. 2143 v k.ú. Vedrovice , která byla
povolena rozhodnutím č. 62/17 (územní rozhodnutí a stavební povolení), ze dne 26.4.2017,
pod č.j.: MUMK 8297/2017, které nabylo právní moci dne 24.5.2017.

Jelikož předložená žádost je neúplná, byla společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice , IČ: 25733591, zastoupená
společností Fiera, a.s., se sídlem Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:
25166361, výzvou vypravenou dne 10.8.2017 vyzván k doplnění žádosti o potřebné údaje a
podklady a doklady podle § 86 stavebního zákona :

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.
 v souladu s § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb,. o dokumentaci staveb v platném

znění a s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- A.1.1 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků)
- C.1 d) vyznačení hranic dotčeného území
- C.2 d) hranice řešeného území
- C.2 e) základní výškopis a polohopis
- C.3 d) hranice řešeného územíSZn: SMUMK 22334/2016 VÚP/EL

- C.3 e) stávající výškopis a polohopis
- C.3 j) okótované odstupy staveb

- zakreslit do výkresů stávající technickou ingrastrukturu: vodovodní
řad + vodoměrné šachty (zejména před rodinným domem č.p. 315
v obci Vedrovice), splaškovou kanalizaci, děšťovou kanalizaci,
vedení plynu

- zakreslit do projektové dokumentace stavbu: „Přístavba
víceúčelového sálu“ umístěnou na pozemcích p.č. st. 209, 981/6 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a na pozemku p.č. 2143 v k.ú. Vedrovice , která byla povolena rozhodnutím č. 62/17 (územní
rozhodnutí a stavební povolení), ze dne 26.4.2017, pod č.j.: MUMK
8297/2017, které nabylo právní moci dne 24.5.2017. Projektatnt
zakreslí stavbu do koordinační situace a dále vytvoří detail, kde
budou patrné veškeré vzdálenosti nově navrhovaného vedení NN od
povolené stavby „Přístavba víceúčelového sálu“

Z tohoto důvodu stavební úřad rozhodl o přerušení řízení. Stavební úřad upozorňuje
žadatele, že nebude-li žádost doplněna ve stanovené lhůtě, Městský úřad Moravský Krumlov,
odbor výstavby a ÚP toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu
zastaví.

Poučení

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno , podáním
učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení
je nepřípustné.

Ing. Petr Šťastný
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Doručí se:
Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Fiera, a.s., Mládežnická 146/IV, 377 01 Jindřichův HradecSZn: SMUMK 22334/2016 VÚP/EL

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Haška Vítězslav, Vedrovice 124, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Hašková Věra, Lipůvka 285, 679 22
- Ing. Galášová Pavla, Vedrovice 126, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Kopetka Jan, Vedrovice 277, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Kopetková Helena, Vedrovice 277, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Bartoš Vítězslav, Vedrovice 69, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Mušková Zdeňka, Česká 95, 664 31
- Mgr. Kudláčková Iveta, Vedrovice 315, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Čepera Vít, Vedrovice 228, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Čeperová Olga, Vedrovice 228, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Schovanec Jan, Vedrovice 314, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Schovancová Pavla, Vedrovice 314, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Bohdanský Tomáš, Vedrovice 244, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Bohdanská Jana, Cvrčovice 91, 691 23
- Jursa Pavel, Ferrerova 405/12, Černovice, 618 00 Brno
- Jursová Petra, Vedrovice 307, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Fiala Jiří, Jamolice 186, 672 01 Moravský Krumlov
- Fialová Pavlína, Vedrovice 107, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Fiala Norbert, Zemědělská 1678/20, Černá Pole, 613 00 Brno
- Fialová Radmila, Zemědělská 1678/20, Černá Pole, 613 00 Brno
- Kopetková Jiřina, Vedrovice 282, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Vaníček Vladimír, Vedrovice 273, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Bogner Marek, Petrovice 147, 672 01 Moravský Krumlov
- Bc. Lampová Šárka, Dolní Sytová 95, 513 01 Háje nad Jizerou
- Bajer Miloš, Husova 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno
- Bajerová Jarmila, Vedrovice 284, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Foretník Karel, Vedrovice 296, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Foretníková Marie, Vedrovice 296, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Forman Jan, Vedrovice 294, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Formanová Zdeňka, Vedrovice 294, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Dobrovolný svazek obcí Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“,

Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Náměstí Svobody 8, 601 54 Brno

Dotčené orgány:
Městský úřad Krumlov, odbor životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský KrumlovSZn: SMUMK 22334/2016 VÚP/EL

Městský úřad Krumlov, odbor dopravy, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, 669
02 Znojmo

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na
www.mkrumlov.cz ).
Informačně bude též vyvěšeno na úřední desce Obce Vedrovice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno dálkový přístupem
dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení