Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – Domov důchodců Bystřany

Ze samosprávy
Ústecký kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1717618
Nalezeno adres
2
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 17/SML0243/02

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ o POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Poskytovatel:

Ustecky kraj

Sídlo (místo podnikání): Zastoupeny:

Kontaktní osoba: E-maill'telefon:

IČ (RČ):

DlČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel")

Příjemce:

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Jitka Salačová

salacova.i©kr-ustecky.cz ! 475 657 368

70892158

C270892156

PPF Banka

072000009216000

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

Sídlo (místo podnikání): Zastoupeny:

Kontaktní osoba: E-mail/telefon:

IČ (RČ):

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Příjemce")

Pražská 236, Světice, 417 61 Bystřany Miroslavou Barešovou, ředitelkou Miroslava Barešová

63787725 0263787725 Komerční banka a.s.

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 661.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Stránka 1 z 3

DODATEK &. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 17/SML0243 ze dne 08.03.2017 (dále jen „Smlouva")

v souladu s Částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Části |. bodu 1. Smlouvy se druhý odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Příjemci vsouladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy ofungováni Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 č. 2012/21IEU (dále jen „Rozhodnutí EK"). Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 14 018 100,- Kč, ztoho minimálně částka 2 690 300,- Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo A120171384 předloženou v řádném termínu v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ (dále též „Program“) a zároveň v souladu s Žádostí evidenční číslo N2017/2737 předloženou v mimořádném terminu vrámci Programu, a to v následujícím členění:

Čislo registrace sociální služby —

Druh sociální služby

Poskytnuté dotace celkem

Minimální částka na platy, mzdy a jejich

identifikátor navýšení 6986535 domovy pro seniory 3 568 200 Kč 731 600 Kč 9313778 domovy Ře ZV'aStn'm 10 449 900 Kč 1 958 700 Kč režimem Celkem: 14 018 100,- Kč 2 690 300,- Kč

V souladu s Částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Části IV. bodu 1. Smlouvy se první odstavec mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními

opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné účty,

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele. c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.

Stránka 2 z 3

Výše a termíny splátek: Splátka je vyplácena nejpozději do 30. 11. 2017.

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají timto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

3. I tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí suveřejněním svých osobních údajů obsažených vtomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečítelněni, vregistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: rediteika©dd—bystrany.cz. Dodatek ke smlouvě nabývá

platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 02177212017 ze dne 11. 9. 2017.

17. TU. 2017

' . fin/Uf fix-líčí . ; fil, 7/7' =", 277/7; VUsti nad Labemdne .................... V.„.... . ......'7„:.

1/ / / // , Poskytovatel f'f- ' ' l ' ' ČM.. Příjemce f Ústecký kraj ) Domov důchodců Bystřany, příspěvková Mgr. Martin Klika, M-BA,_DBA_„__„..... organizace 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Miroslava Barešová

na základě pověřeni Ústeckého kraje .“me , — „..a „ , (Do 07) ďucňod'cu _. i Pražská 233? Seznam priloh: j 4:76: BYSTRANY Příloha č. 1 — Výpočet optimální výše dotace

Tel.: 4M 5360623 lČ: (Laterna 016, 975378733“ Příloha č. 2 — Nákladový rozpočet socrální služby ___,

Stránka 3 z 3

Nákladový rozpočet sociální služby

Seznam podpořených služeb Příloha č. 1 Metodiky Název organizace: Domov důchodců Bystřany

IČ: 63787725

domovy pro seniory 6986535 „ 26400060 : ' “3" 568 200 731 600

domovy se zvlastmm 9313776 28040000 10 449 900 1 958 700 rezrmem

54 440 000 14 018 100 2 690 300

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Miroslava Barešová ! l

r , L- Ěomov duc i , Pražská 236% 5

4 : ? ól srst A 3 Tel.: 4 l 7 536 773: 63 767725 nič

'ru

537725 W

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Domov důchodců Bystřany IČ: 63787725 Název služby: Domov důchodců Bystřany Druh služby: domovy pro seniory Registrační číslo služby: 6986535

26 400 000 s“ 538 “000

Příloha č 1 Metodiky

“3 568 200

16 650 000 8 038 000

3 568 200

16 241 000 8 038 000

3 568 200

0

79 000

330 000

9 750 000 500 000

700 000 0

0

700 000j

3 060 000[

102 000l

50 000[

645 oocl

4 333 nad 500 000

1 680 000 400 000

70 000

0

33 000

150 000

1 050 000

50 000

0

0

1 300 000 100 000

700 000

280 000

Poznámka č. 1 položky ve sloup—cl č, 4 nesmí být vyšší než polozky ve sloupcr c. 3- *

inimalni částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení. která nesmí být podkročena (v )

731600

Místo a datum: Bystřany 3.10.2017

Stránka 2 z 2

Jméno a podpts statutárního orgánu žadatele, razítko: Barešová Miroslava

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Domov důchodců Bystřany IČ: 63787725 Název služby: Domov důchodců Bystřany Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Reg' tračničisto služby: 9313778

26040 000

Příloha č 1 Metodiky

10482 000 '

10400900

18 893 000

9 882 000

9 849 900

18 449 000

9 882 000

9 849 900

0

59 000

375 000

9 147 000

600 000

600 000

700 000

0

0

0

700 000

2 950 000

88 000

50 000

500 000

4104 000

600 000

600 000

1 670 000

600 000

600 000

60 000

0

34 000

150 000

950 000

40 000

0

0

1 200 000

605 000

150 000

Poznámka č 1 položky ve sloupc č 4 nesmí být vyšsr než položky ve sloupcr c, 3-inimáln' částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení která nesmí být podkročena lv )

1958700

Místo a datum: Bystřany 3.10.2017

,

Stránka 1 21 _ _= '

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatete, razítko: Barešová Miroslava

/\