Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – Kostka Krásná Lípa

Ze samosprávy
Ústecký kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1717616
Nalezeno adres
2
Číslo smlouvy 0 poskytovatele dotace: 17/SML0300/04

Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ o POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Salačová

E-maiI/telefon: salacova.' kr-usteck .02/ 475 657 368

IČ (RČ): 70892156

DIČ: 0270892156

Bankovní spojení: PPF Banka

číslo účtu: 0720000092í6000

(dále jen „Poskytovatel")

Příjemce: Kostka Krásná Lípa p.o. Sídlo (místo podnikání): Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa

Zastoupený: Hanou Volfovou, ředitelkou Kontaktní osoba: Hana Volfová

E-mailltelefon:

IČ (RČ): 75139090

010:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. čisloúčtu: _

(dále jen „Příjemce“)

zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Stránka 1 z 3

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 17/SML0300 ze dne 02.03.2017 (dále jen „Smlouva")

V souladu s Částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Části I. bodu 1. Smlouvy se druhý odstavec: a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Příjemci vsouladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy ofungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 č. 2012/21IEU (dále jen „Rozhodnutí EK"). Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 4 587 900,- Kč, ztoho minimálně částka 748 100,- Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo N2017/1370 předloženou v řádném termínu v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ (dále též „Program“) a zároveň v souladu 9 Žádosti evidenční číslo N2017/3017 předloženou v mimořádném terminu v rámci Programu, a to vnásledujícím členění:

Číslo registrace , Minimální částka na sociální služby Druh sociální služby POSKYŠZĚŽFÍOGCG platy, mzdy a jejich — identifikátor navýšení 1928007 terénní programy 460 900 Kč 101 100 Kč sociálně aktivizační služby 3153600 pro rodiny s dětmi 414 503 Kč 35 100 Kč odborné sociální 3827499 poradenství 215 597 Kč 38 600 Kč nízkoprahová zařízení pro 6363165 děti a mládež 2 564 200 Kč 410 400 Kč 9447868 odlehčovací služby 932 700 Kč 162 900 Kč Celkem: 4 587 900,- Kč 748 100,- Kč 2.

V souladu s Částí VII. odst. 2. Smiouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Částí IV. bodu 1. Smlouvy se první odstavec mění a nahrazuje timto zněním:

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

3) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné účty,

Stránka 2 z 3

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, ato prostřednictvím účtu zřizovatele. c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.

Výše a termíny splátek: Splátka je vyplácena nejpozději do 30. 11. 2017.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

3. I tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí suveřejněním svých osobních údajů obsažených vtomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, vregistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: Dodatek ke smlouvě

nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 021/7212017 ze dne 11. 9. 2017.

/ 1/ / , V (|:-+: na.-4 | .=th Ana 17“ 10.201? V á/óf/Ý/Žq dne “[//7]

'. 407 48 Komen-Lan:

Poskytovatel C;r:=.1 39 090, Ústecký kraj , *aar mn. mají-a Mgr. Martin Klika, MBA, DBA Hana Volfová '

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje na základě pověření Ústeckého kraje

Seznam příloh: Příloha č. 1 — Výpočet optimální výše dotace Příloha č. 2 —- Nákladový rozpočet sociální služby

Stránka 3 z 3

Wmmnmnml _

mifilmllni u_m min u_i-rv 15: 193 u mmnmumnh mmhnmnnwmn nWI-přtmpéwm mu m mmvnmummumm „mammmmuaem' na 55 Wet-nl mu Mun—'. mmm u_nw_uvr u 555 x: mím,—

vizhoxl mm 1m

cmmmimm mom-psi „_

Přilnhičl

rm & ! MM m. lm los. ; c ! I' na II

*. \ .. _ l..—li u_n-|- _.uu ""*"" ""*""

: .. seems as a 0,1 11 a 1 : mmmmm-mm—mm-mmm „Marxem 5:51:55 angl a 0,1 11 o 1 :

ŠŠŠ ;

v_i-„ _ „liší-...í 33:13 C. se:

Š: 5! „.n u;

Fr....zixvn ! „5%

či., Íí.: _.8

.n 30

!! ..wm ..S i „i. „.B 53 i „„co

Šín—:a- Íš „Av-lung! „nu-sis... ŠŠŠiŠŠgiŠÍ „lísvlšíu zde Elizu

Huš— nm:-l

.. . . , . . olli— lili-l T...-lila.- s. ŠŠ Susan-EB :. u_n „Š ?a— on „::.s ea asÉÉĚŠ . .. ga am.— .:s „:=

au Do 0 “š

:.

ili-1825!

asi-s:. Xn iaai-8 ===: Ž-Ssnieqárššís „u.-3.15 l..-511% „9

„.cz a.. E::ŠĚ.Š=BŠ 1.1 ...:-2... &$... !. .,: ..: x .. „» „mix

_.8 ...o :. :e =... _um run ..a .! := „„S ...a ?B

ĚĚSsizke .=... 3... .::—II::

: „iš-...asi: . „ŠŠŠ—Er 88.55.

.Ěoaixlq- :!

„ .......

plnil..

ru Hi 1 i

i

f_i-IGI... .;

. i... i.. will-ln! . u...-ll.! . .

Ea „ .. a o: 352; Es „s .=.: o:

„ o o %

3 si

Nákladový rozpočet sociální služby Seznam podpořených služeb

Název organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o. IČ: 75139090

Příloha č. 1 Metodiky

“ferenn předání . A 1928007

712305“

'“101 100

Nizkoprřghove Zšflzřn' 6363165 pro deti a mladez

2760456

2 564 200

410400

Sociálně aktivizační

služby pro rodiny s dětmi 3153600

2575003

414 503

35 100

Odborné socralni 3327499 poradenstw

208969

215 597

38 600

Odlehčovací služby 9447868

1265340

932 700

162 900

7 521 968

4 587 900

748 100

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Volfová Hana

05. 10. 2017

KOSTKA Krásná Lípa j příspěvková organizace Masarykova 109414

407 46 Krásná Lipa

lČ: 751 39 090

Telefon: 412 354 844

Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky Nazev organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o. íč: 75139090

Název služby: Terénní programy Druh služby: terénní Registrační číslo služby: 19 28007

i

Poznámka—č. 1 položky ve SIOUPCI &. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č 3 Minimální částka 2 poskytn utě dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, Kč)

mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v 101 100

Místo a datum: Krásná Lípa 26. 9. 2017 Jméno a podpis statutáa'rl'to orgánu žadatele, razítko: Volfová Hana

KOSTKA Krásná r_i—;;; příspěvková organizace

111

40.7— áa 9965179 iČ: 751 39 090 Toiefon: 412 354 844

Nákladový rozpočet socialni služby Příloha č. 1 Metodiky Název organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o. IČ: 75139090 Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Druh služby: terénní, ambulantni Registrační číslo služby: 5363165

3 406 734 3 134 154 2 554 200 3 035 404 2 783 754 2 325 250 2 955 800 2 704 150 2 277 850 0 0 0 79 604 79 504 47 400 0 0 0 370 330 350 400 238 950 49 500 49 500 47 300 0 0 0 49 500 49 500 47 300 3 000 0 0 16 250 16 250 16 250 0 0 0 38 000 30 000 38 000 263 580 246 550 137 400 53 000 53 000 49 400 12000 12 000 12 000 27 000 27 000 27 000 3 200 0 0 43 200 43 200 34 000 5 000 0 0 15000 15000 15000 0 0 0

0 0 0

105 180 96 450 0 0

0

0 0 0 0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální častka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč) 410 400

Místo a datum: Krásná Lípa 26. 9. 2017 Jméno a podpis statgtárni o ' kgánu žadatele, razítko: Volfová Hana |.

OSTKA Krásná Lípa ' vková organizace sarykova 1094!

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Kostka Krásná Lípa. p.o. ič: 75139090 Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Druh služby: terén ní, ambulantní Registrační číslo služby:

Příloha č. 1 Metodiky

3153600

414 500 339 079 339 079

'A 72 910 979 2 367 038 2 329 006

9 104 107" z 503 457 2 545 095

0

0

[)

37 372

37 372

0

0

0

0

550 540

543 940

75 425

79 000

79 000

10 000

10 000

13 000

61 000

61 000

10 000

0

0

12 000

12 000

1 250

30 000

30 000

7 500

1G 000

16 000

4 000

438 540

406 940

52 675

27 000

27 000

6 000

25 000

25 000

8 250

29 940

29 940

7 475

3 200

0

50 500

40 000

8 250

10 000

10 000

2 500

56 000

0

56 000 0

0

0

237 000

219 000

5 000

0

„„ __. -__“_ v ' . .. . . . . . A _ D

0

Poznámka. 1 položky ve sloup č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci 6.43

Kč)

Minimální částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy ajeiích navýšení, která nesmí být podkrcčena (v

35 100

Místo a datum: Krásná Lípa 26. 9. 2017

CHM žadatele, razítko: Volfová Hana

Jméno a podpis Sta/WÝWRO [

KOSTKA Krásná Lípa příspěvková organizace Masarykova 109474

10:75:39090 &' í . . 7 .;.v. .-.:...

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o. IC: 75139090 Název služby: Odborné sociálnl poradenství Druh služby: ambulantni Registrační číslo služby:

Poznámka &. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmi být vyšší než položky ve sloupci č. 3

3527499

650 008

Příloha č. 1 Metodiky

598 007

215 597

565 808

518 957

205 397

558 800

510 959

205 397

0

B 008

0

0 8 008 0

83 200

79 040

0

0

00

Minimální částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy aiejlch navýšení, která nesmí být podkročena (v

Kč)

/ 33 500

Místo a datum: Krásná Lípa 26. 9. 2017

Jméno a podpis statýýlvího a'nu žadatele, razítko: Volfová Hana 1 1 A „ _ |

,

I'elelon: 412 354 844

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

tČ:

Název služby: Druh služby: Registmční čislo sluzby:

Poznámka &. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci &. 3

Odlehčovací služby terénní

9447858

1 811 625

Příloha č. 1 Metodiky

1 346 95 932 700

1 527 725

1 315 95 922 700

1 507 040

1 255 10 922 700

0

19 955

0

293 900

24 000

0

24 000

0

8 000

30 000

9 000

208 900

3 000

4 200

4 500

3 200

34 000

20 000

25 000

0

0

115 000

4 000

0

Kč)

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkfočena (v

162 900

/

Místo a datum: Krásná Lípa 26. 9. 2017

“ř žadatele, razítko: Volfová Hana