Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – Městská správa sociálních služeb Vejprty

Ze samosprávy
Ústecký kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1717615
Nalezeno adres
2
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 17/SML0327/02

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ o POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Poskytovatel: Ustecký kraj

Sídlo (místo podnikání): Zastoupený:

Kontaktní osoba: E-mail/telefon:

IČ (RČ):

ch:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Poskytovate|“)

Příjemce:

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Mgr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Jitka Salačová

salacova.ijr-usteckycz / 475 657 368

70892156

0270892156

PPF Banka

0720000092/6000

Městská správa sociálních služeb Vejprty

Sídlo (místo podnikání): Zastoupený:

Kontaktní osoba: E-mailítelefon:

IČ (RČ):

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Příjemce")

S. K. Neumanna 842/2, 431 91 Vejprty Mgr. Viktorem Koláčkem, ředitelem Mgr. Viktor Koláček

46789863

Komerční banka a.s.

zapsaný v registru ekonomických subjektů.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Stránka 1 z 3

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 17/SML0327 ze dne 27.02.2017 (dále jen „Smlouva")

V souladu s Částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Části l. bodu 1. Smlouvy se druhý odstavec & následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy ofungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. 12. 2011 č. 2012/217EU (dále jen „Rozhodnuti EK“). Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 30 418 900,- Kč, ztoho minimálně částka 5 862 400,- Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádosti evidenční číslo A72017/414 předloženou v řádném termínu v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017" (dále též „Program") a zároveň v souladu 3 Žádosti evidenční číslo A7201772812 předloženou vmimořádném termínu vrámci Programu, a to vnásledujícím členění:

Číslo registrace , Minimální částka na sociální služby Druh sociální služby Poskyšgťltšrgotace platy, mzdy a jejich —— identifikátor navýšení 6278016 domovy pro seniory 3 948 200 Kč 760 900 Kč domovy pro osoby se „ „ 7891821 zdravotním postižením 15 219 500 Kč 2 913100 Kc domovy se zvláštním „ „ 9493656 režimem 9 438 900 Kc 1 850 300 Kc 9925245 chráněné bydlení 1 812 300 Kč 338 100 Kč Celkem: 30 418 900,— Kč 5 862 400,- Kč

2. V souladu s Částí VII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

V Části IV. bodu 1. Smlouvy se první odstavec mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžně účty,

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele.

Stránka 2 z 3

c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.

Výše a termíny splátek: Splátka je vypíácena nejpozději do 30. 11. 2017.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatekje vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

3. I tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených vtomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, vregistru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí ab informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla zaslána příjemci na e—mail: _ Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 02177212017 ze dne 11.9. 2017.

' , . 13. 10. V Ústí nad Labem dne 25.1.032017.. V „055 M/Á dne MĚ

Poskytovatel Pljeáce Kč; 46759663 ústecký kraj Městská správa sociálních služeb Vejprty Mgr. Martin Klika, MBA, DBA Mgr. Viktor Koláček

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje na základě pověření Ústeckého kraje

Seznam příloh:

Příloha č. 1 — Výpočet optimální výše dotace Příloha č. 2 — Nákladový rozpočet sociální služby

Stránka 3 z 3

„isjulii-wíusslšii

š ..a. sliznici-.:

Nákladový rozpočet sociální služby

Seznam podpořených služeb

Název organizace: Městská správa sociálních služeb Vejprty

IČ: 46789863

Příloha č. 1 Metodiky

3.

4

Název sociální služby

tv.

Registračnl cuslo sociální služby

Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)

poskytnutí dotace v Kč

Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy ()

Celkem

Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení

Domov pro seniory "Dukla"

6278016

14 487 848

3 948 200

760 900

Domov se zvláštním režimem "Dukla" "Krakonoš"

9493656

33 344 538

9 438 900

1 850 300

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz“ "Husova"

7891821

49 769 560

15 219 500

2 913 100

Chráněné bydlení Vejprty

9925245

6 906 912

1 812 300

338 100

Celkem za žadatele

104 508 858

30 418 900

5 862 400

/,/'

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: ,

/

,;

Mgr. Viktor Koláček, ředitel MSSS Vejprty

Městském sodihích služeb Vejprty SKNwmmauzfzul 91 Vejpny

IČ: 46789063

Nákladový rozpočet sociální služby Název organizace: Městská správa sociálních služeb Vejprty IC: 46789863 Název služby: Domov pro seniory Vejprty "Dukla" Druh služby: domovy pro seniory Registrační číslo služby: 6278016

Příloha č 1 Metodiky

2.

3.

4.

Druh finančních prostředků

Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti

Požadova n á dotace (ze žádostí) v Kč

Poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč

CELKOVY OBJEM NElNVESTlCNICH FlNANČNICH PROSTREDKU

14 487 848

6 510 000

3 948 200

ztoho 1) OSOBNI NAKLADY CELKEM

10 009 848

4 510 000

3 446 200

1.1. Pracovní smlouvy

9 710 962

4 510 000

3 448 200

1.2. Dohody o pracovní činnosti

32 586

1.3. Dohody o provedení práce

90 300

1.4. Jiné osobní náklady

176 000

z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM

4 478 000

2 000 000

500 000

2.1. Dlouhodobý majetek

200 000

0

0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

200 000

2.2. Potraviny

1 100 000

700 000

2.3. Kancelářské potřeby

60 000

2.4. Pohonné hmoty

25 000

2.5. Jiné spotřebované nákupy

300 000

2.6. Služby

2 428 000

1 300 000

500 000

2.6.1. Energie

1 500 000

1 000 000

500 000

2.6.2! Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

45 000

245.3. Nájemné

100 000

2.8.4. Právní a ekonomické služby

90 000

2.6.5. Školení a kurzy

40 000

2.8.6. Opravy a udržování

400 000

300 000

2.6.7. Cestovní náhrady

20 000

2.6.8. Pracovníci v přímé péčí (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr. DPP, DPC)

78 000

2.6.10. Jiné

155 000

2.7. Odpisy

35 000

2.8. Ostatní náklady

330 000

Poznámka 6. 1 položky ve sloupci 6. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Kč)

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v

760 900 KČ

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 13. 10. 2017

Mor. Viktor Kola - ',ředitel

Stránka 1 z 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace“

IČ: Název služby: Druh služby:

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

Domovy se zvláštním režimem Vejprty "Dukla" "Krakonoš" domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 9493656

Příloha č, 1 Metodiky

1.

2.

3.

4.

Druh finančních prostředků

Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti

Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč

Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč

CELKOVY OBJEM NEINVESTIČNICH FINANČNICH PROSTREDKÚ

33 344 538

13 230 000

9 438 900

ztoho 1) OSOBNI NAKLADY CELKEM

23 486 538

1 1 730 000

8 438 900

1.1. Pracovni smlouvy

22 924 413

1 1 730 000

8 438 900

1.2. Dohody o pracovní činnosti

70 067

1.3. Dohody o provedení práce

78 050

1.4. Jiná osobní náklady

414 008

ztoho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM

9 858 000

1 500 000

1 000 000

2.1. Dlouhodobý majetek

500 000

0

0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

500 000

2.2. Potraviny

2 800 000

500 000

2.3. Kancelářské potřeby

150 000

2.4. Pohonné hmoty

50 000

2.5. Jiné spotřebované nákupy

600 000

2.6. Služby

5 303 000

1 000 000

1 000 000

2.61. Energie

2 500 000

1 000 000

1 000 000

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatni spoje

105 000

2.5.3. Nájemné

1 600 000

2.6.4. Právní a ekonomické služby

200 000

2.6.5. Školení a kurzy

100 000

2.6.6. Opravy a udržování

300 000

2.6.7. Cestovní náhrady

20 000

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

2.6.9. Ostatní pracovnicí [rnlmo prac. poměr, DPP, DPČ)

78 000

2.6.10. Jiné

400 000

2.7. Odpisy

120 000

2.8. Ostatní náklady

335 000

Poznámka č, 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Kč)

Minimální částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmi být podkročena (v

1 850 300 Kč

Místo a datum:

ústí nad Labem, 13. 10. 2017

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: IČ:

Název služby: Druh služby:

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz" "Husova" domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registračni čislo služby: 7891821

Příloha č. 1 Metodiky

1.

2.

3.

4.

Druh finančních prostředků

Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti

Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč

Poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč

CELKOVY OBJEM NElNVESTICNICH FlNANČNlCH PROSTREDKU

49 769 560

22 395 000

15 219 500

ztoho 1) OSOBNI NÁKLADY CELKEM

36 354 560

18 395 000

13219500

1.1. Pracovni smlouvy

35 544 021

18 395 000

13 219 500

1.2. Dohody o pracovní činnosti

99 339

1.3. Dohody o provedení práce

83 700

1.4. Jiné osobní naklady

627 500

z toho 2) PROVOZNl NAKLADY CELKEM

13415000

4 000 000

2 000 000

2.1. Dlouhodobý majetek

500 000

0

0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

500 000

2.2. Potraviny

4 400 000

2 000 000

2.3. Kancelářské potřeby

200 000

2.4. Pohonné hmoty

150 000

2.5. J ině spotřebované nákupy

500 000

2.6. Služby

? 465 000

2 000 000

2 000 000

2.5.1. Energie

3 500 000

2 000 000

2 000 000

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

1 50 000

2.8.3. Nájemné

800 000

2.6.4. Právní a ekonomické stužby

90 000

2.6.5. Skoleni a kurzy

100 000

275.5. Opravy a udržování

2 000 000

2.6.7. Cestovní náhrady

25 000

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)

0

2.6.10. Jiné

800 000

2.7. Odpisy

160 000

2.8. Ostatní náklady

40 000

Poznámka č, 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Kč)

Minimální částka 2 poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v

2 913 100 Kč

')

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 13. 10. 2017

IČ: 46789863

Mgr. Viktor Koláček, ředitel

Jméno_a_.podpjýatutárního orgánu žadatele, razítko: ) sociáhích služeb Vejprty Neumanna Bill/2,431 91 Vejprty

Nákladový rozpočet sooiální služby

Název organizace: IC:

Název služby: Druh služby:

Městská správa sociálních služeb Vejprty 46789863

Chráněné bydlení Vejprty

chráněné bydleni

Registrační číslo služby: 9925245

Příloha Č. 1 Metodiky

1.

2. 3. 4.

Druh finančních prostředků

Požadavek na položkové Poskytnuté dotace ÚK na čerpání celkových záktadě Smlouvy o nákladů dle žádosti poskytnutí dotace v Kč

Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč

CELKOVY OBJEM NEINVESTICNICH FlNANCNICl-t PROSTREDKU

S 905 912 3 000 000 1812 300

ztoho 1) OSOBNI NAKLADY CELKEM

4471912 2 410 000 1412 300

1.1. Pracovni smlouvy

4 332154 2 410 000 1412 300

1.2. Dohody o pracovní činnosti

68 008

1.3. Dohody o provedení práce

7 950

1.4. Jiné osobní náklady

63 800

ztoho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM

2 435 000 590 000 400 000

2.1. Dlouhodobý majetek

60 000 0 0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč

0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč

60 000

2.2. Potraviny

200 000

2.3. Kancelářské potřeby

40 000

2.4. Pohonné hmoty

10 000

2.5. Jiná spotřebované nákupy

60 000

2.6. Služby

1 005 000 590 000 400 000

2.6.1. Energie

650 000 590 000 400 000

2.6.2. Telefony, internet, poštOvné, ostatni spoje

35 000

2.6.3. Nájemné

200 000

2.6.4. Právní a ekonomické služby

10 000

2.6.5. Školení a kurzy

20 000

2.6.6. Opravy a udržování

30 000

2.6.7. Cestovní náhrady

5 000

2.6.8. Pracovníci v přímé péčí (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

2.5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

26.10. Jiné

55 000

2.7, Odpisy

990 000

2.8. Ostatní náklady

70 000

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí-být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Kč)

Minimální částka z poskytnuté dotace UK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v

338 100 KČ

Místo a datum:

Ústí nad Labem, 13. 10. 2017

Jmeno/apo prgstatutarntho organu žadatele, razítko:

manna 842/2, 431 9i Vejprty IC:—16789663

, Mgr. Viktor Koláček, ředitel

Příloha č. 3

Datum Jméno a přijmení Funkce a odbor Podpis !“ ' Zpracovatel Ing. Jitka Salačová Referegtvodboru jf r/ Vedoucí odboru Ug lil 2m? Ing. Petra Lafková Vedouši/odboru

Číslo příslibu ! správce rozpočtu

Bc. Vlasta Novák Rousová

Referent odboru EK

17/R 110153

Právně posouzeno

Předchozí souhlas dle kompetence

Zveřejněno v registru smluv

Bc. Irena Kalinová

Referent odboru SV

ID zaznam uveřejnění smlouvy

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.: 021/721201 7

ze dne: 11. 9. 2017