Výběrové řízení - samostatný referent oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Ze samosprávy
Ústecký kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1717611
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ředitel Ing. Milan Zemaník

Datum: 110/11/20171 Evidenční číslo: 178937/2017/KUUK Císlo jednací: 420/KR/2017

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na obsazení pozice: samostatný referent oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

v odboru strategie, přípravy a realizace projektů Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu do prosince roku 2019 (platová třída 11)

Druh pracovní činnosti: finanční manažer — tvorba, realizace a vyhodnocování investičních i neinvestičních projektů

5 místem výkonu práce na Krajském úřadě Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.

Požadavky Vzdělání: — vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Praxe: - v oblasti tvorby rozpočtů k žádostem o dotace z fondu EU výhodou — v oblasti finančního a projektového řízení zejména financovaných z fondu EU výhodou Další požadavky - znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

- znalost zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, |nternet, Outlook)

- znalost anglického jazyka výhodou

- schopnost analytické a koncepční práce

- dobré vyjadřovací schopnosti ústní i písemnou formou

- zodpovědnost a důslednost při plnění zadaných úkolů

— organizační a komunikační schopnosti

— řidičské oprávnění skupiny „B“

- ochota se dále vzdělávat

- bezúhonnost

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Termín nástupu: dohodou

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv vjeho průběhu.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ do podatelny KUUK nejpozději do 28. 11. 2017 na adresu: Krajský úřad Usteckého kraje, oddělení personálních věci a vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

Kontaktní osoba: Světlana Valnohová, telefon 475 657 664,

E—mail: valnohova.s©kr—ustecky.cz

Vyvěšeno od 10.11.2017 do 27.11.2017