Smlouva o dílo – Workoutové hřiště a venkovní fitness stroje (dokument PDF, 2.58 MB)

Ze samosprávy
Obec Šenov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/11/172_2017.pdf
Nalezeno adres
4
říší/„%! „ .. SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení 5 2586 a násl. zákona č. 89l2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dálejen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

. Objednatel: Město Šenov se sídlem: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov zastoupen: lng. Janem Blažkem, starostou lČ: 00297291 DlČ: 0200297291 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1082036389/0800

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: ing. Pavel Knop-Kostka telefon: +420 730 102 796 (dále jen„objednater')

2. Zhotovitel: Clean4you s.r.o. se sídlem: Chvalkovicka 101/4, 779 00 Olomouc zastoupen: Milan Horyl, jednatel společnosti telefon: 585 232 373 ičo: 28618165 DIC: C228618105 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc číslo účtu: 43-6590400297/0100 osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Mgr. Roman Cahel telefon: 733 125 683 (dále jen„zhotovíter') takto: Článek 1

1 .

2.

3.

4.

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo „Workoutové hřiště a venkovní fitness stroje“, spočívající ve zhotovení workoutového hřiště a venkovních fitness strojů, vše v rozsahu a kvalitě specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21. 4. 2017, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a technické specifikaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „dílo"), a objednatel se zavazuje takto vymezené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho provedení cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Dodávka díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím dila. Předmět díla zahrnuje dodávku a kompletní montáž „Workoutového hřiště" vlokalitě město Senov, na pozemku p. č. 68/1 nacházejícím se v k. ú. Šenov u Ostravy , kterýje ve vlastnictví objednatele (dále jen „pozemek"). Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy, má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

Objednatel si tímto vymiňuje a zhotovitel se tímto výslovné zavazuje, že dodané dílo bude splňovat zejména následující podmínky a parametry, tj. že bude mít následující objednatelem vymlněné

vlastnosti:

dílo bude provedeno zcela v souladu s Výzvou k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Workoutové hřiště a venkovní fitness stroje“, které je

zároveň zadávací dokumentaci včetně příloh dílo bude provedeno zcela v souladu se všemi právními a technickými předpisy a platnými

normami.

Zhotovitel provede pro objednatele dilo dle této smlouvy na svůj naklad, na své nebezpečí a svými silami.

F9

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

Jakékoliv změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlasený oběma smluvními stranami a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Na realizaci této veřejné zakázky bude podána žádost o dotaci mikroprojektu s názvem „Sport v každém věku" financovány z prostředků ERDF prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci INTERREG V-A Ceská republika „ Polsko.

Článek 2 Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, žejsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičně kvalitě a v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo a případných dodatcich. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s odsouhlasenými návrhy, které přesně specifikují kvalitu a kvantitu díla, zejm. použité materiály, barvy, atp.

Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy.

Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů ze strany zhotovitele při realizaci díla, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musi mit takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Při přejímce díla je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty objednateli. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a Údržbu jednotlivých prvků.

Článek 3 Místo a lhůta plnění

Místem plnění je pozemek parcelní číslo 6811 v k.ú. Šenov u Ostravy .

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla dle této smlouvy a předat objednateli nejpozději do 6 týdnů od podpisu této smlouvy oběma stranami, tento termín je nejzazším termínem ukončení díla.

Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, pronikání spodni vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění díla v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 2 týdny.

Pokud zhotovitel připraví dilo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení praci dle odst. 2, tohoto Clánku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě, tj. na pozemku. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže je provedeno v rozsahu a kvalitě sjednané v této smlouvě, bez vad znemožňujících bezpečné provozování díla a jsou předány všechny potřebné doklady. Dílo se považuje za řádně ukončené také tehdy, pokud

2

_\

vykazuje jen drobné vady, které samyo sobě ani ve spojení s jinými neznemožňují bezpečné užívání díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít.

O předání a převzetí dila bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných drobných vad a nedodělků díla a stanovení termínů pro jejich odstranění.

Článek 4 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci (k dílu) či jeho částem na základě úhrady jednotlivých daňových a účetních dokladů, jimiž zhotovitel účtuje cenu díla, a zhotovitel se zaručuje, že po nabytí vlastnického práva objednatelem neváznou na zhotovované věcí žádná práva třetích osob.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele až okamžikem předání a převzetí celého řádně dokončeného díla zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, ledaže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjístit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je zodpovědný za škody na stavbě (škody na díle) po celou dobu realizace díla.

Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele.

Pojištění stavby a díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.

V ostatních případech platí ustanovení občanského zákoníku.

Článek 5 Cena díla

Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje oceněni úplného rozsahu předmětu díla, až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena díla rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení dila, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy. Jednotková ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální.

Smluvní strany se dohodly, že se cena díla sjednává následovně:

Cena díla bez DPH: 425 990,- Kč (slovy: čtyřistadvacetpěttisícdevětsetdevadesát korun českých) DPH 21%: 89 458,- Kč

(slovy: osumdesátdevěttislcčtyřistapadesátosum korun českých)

Cena díla vč. DPH (dále jen „cena"): 515 448,- Kč (slovyr pětsetpatnácttisícčtyřistačtyřicetosum korun českých)

Cena díla je v podrobnostech stanovená v Příloze — naceněný výkaz výměr, která je nedílnou součástí cenové nabídky a tím i přílohy č. 1 této smlouvy.

Článek 6 Platební podmínky

. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. Sjednaná cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli až poté, co zhotovitel řádně a včas dílo provede, dokončí a protokolárně předá objednateli

. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, již bude účtovat sjednanou cenu díla, nejdříve v den protokolárního předání a převzetí díla (předmětu plnění) zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

. Objednateivprohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a lvlFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle % 92a zákona č, 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty.

. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených praci či

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo mezi objednatelem a zhotovitelem k rozporu. Bude—li faktura obsahovat i práce či dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Její nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací na díle. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.

. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje term in odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení dila dle Článku 3, odst. 2 smlouvy této

smlouvy, nebo v případě, že zhotovitel objednateli nejpozději v termínu dokončení díla dílo nepředá, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody.

. V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s dokončením díla nebo předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp.

proplacení faktury zhotovitele do doby vypořádání sankční pohledávky objednatele za zhotovitelem

z titulu smluvní pokuty.

. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky Za každý, byt' i jen započatý den prodlení.

Článek ? Vady a záruky

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců na kovovou konstrukci workoutové sestavy včetně základů a dopadových ploch a 24 měsíců na fitness stroje, která počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný termin jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do 15 dní od uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý den prodlení až do

dne jejího odstranění.

Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamované vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

4

6.

1.

2.

Neodstraní—li zhotovitel reklamovanou vadu v termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém terminu jejího odstraněni, souhlasí zhotovitel s tim, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli novou záruku za jakost v délce trvání dle Clánku 7 odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat servis a pravidelné roční revize za úplatu v délce trvání nejméně 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednavateli k realizovanému dílu provozni řád a návod k použití včetně doporučených cvikových prvků.

Článek 8 Předání díla

. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle této

smlouvy a kúplnému dokončení díla (stavby) prováděné vsouladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 4. tohoto Článku. Dílo se považuje za řádně ukončené také tehdy, pokud vykazuje jen drobné vady, které samy o sobě ani ve Spojení s jinými neznemožňujl bezpečné užívání díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít.

. O předání a převzetí dila bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny

potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dila. Součástí předávacího protokolu bude i soupis případných vad díla a stanovení termínů pro jejich odstranění.

Při předání díla zhotovitel současně předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí staveniště bude vráceno do původního stavu) a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikát na konstrukce a dopadovou plochu).

. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného

zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v CSN platných k datu podpisu smlouvy.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící bezpečnému užívání.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musi mit takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdravia životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty do 14 dní od doručení písemného požadavku objednatele na jejich předložení. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu

jednotlivých prvků.

Článek 9 Závěrečná ujednání Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní

3. vztahy z ni vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.

4. Tato smlouva je vyhotovena včeském jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejich příloh s platnosti originálu, z nichž tří vyhotovení obdrží objednavatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Pokud oddělitelná ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelná ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

6. Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn postoupit jakékoli své nároky a pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související na jakoukoli třetí osobu.

7. Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele a příloha č, 2 — Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelné a na základéjejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Wil? f/"f dne ! f'f l-f' VSenově, dne 9:5- rl—izřř

Za ZhOÍQvitelei—ňňa\_ Za objednatele: '_ .- _ ., „

tj i \\ “nL—MESTO SEN OV \\ ., ll il \ /' GMES OSU“ ava - město Jméno: zát/1470 těšit!-) ; //" Ing. Jan Blažek, starosta “23" Funkce: 3:34:wa , " Městský úřad Šenov Správní odbor 4/22/ 2M?

písemnost ev. ř' vyvěšeno dne' 1 U Ii. ŽUl? (i

sřiato dne: ....... ./ za správnost: ......... / .............

souběžně zveřejněna na internetu