Smlouva o dílo – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU ŠENOV (dokument PDF, 5.18 MB)

Ze samosprávy
Obec Šenov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/11/171_2017.pdf
Nalezeno adres
10
PS“ N?

???/f ZM,-Z

** * ** EVROPSKÁ UNIE aim-Wan.— '; : EV'OPSřB “'“kmmmř ** maticí" “RW Ministerstvo životního prostředí a. , * Operacni program Životní prostredi

Srrtlouva u ivlětl Šenov

, ovl“ v' SMLOUVA o DILO „. “do 312329;

k veřejné zakázce & názvem „ REVITALIZACE ZAMECKEHO PARKU SENOV

'l. Objednatel: Město Šenov „ se sídlem: Radniční náměstí 300, 739 34 Senov zastoupen: Ing. Janem Blažkem, starostou IČ: 00297281 DIČ: 0200297291 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1682036389/0800

osoby oprávněné kjedna'ní ve věcech technických: Ing. Pavel Knap-Kostka telefon: +420 730 102 796 (dále jen,.objednater')

2. Zhotovitel: Radim Vojtko se sídlem: Měrkovice 771, 739 47 Kozlovice zastoupen: Radimem Vojtkem telefon: 721 784 100 IČO: 73889873 DIČ: 028407184929 bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 115 — 395791020710100

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Radim Vojtko telefon: 721 784 100 (dále jen..zhotovítef')

čl. |. Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 9. 2017 podaná na základě písemné výzvy nazvané „Revitalizace zámeckého parku Šenov“ (dále jen „Veřejná zakázka"). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

čl. li. Předmět smlouvy

. Předmětem plnění je realizace díla „Revitalizace Zámeckého parku — Šenov — 2016" na pozemcích

parc.č. 1, 211, 1411, 1678 . 1619, 17 v k.ú. Šenov u Ostravy . Rozsah plnění díla je podrobně vymezen pro zhotovitele v závazné projektové dokumentaci s názvem „Revitalizace Zámeckého parku -— Šenov - 2016', z dubna 2016 zpracované Ing. Petrem Ondruškou, lČO: 12125326, se sídlem: Lichnov — Dubnice 35, 794 01 Krnov . Smluvní strany se dohodly. že provedeni díla dále zahrnuje: a) zajištění mista realizace, včetně všech nákladů spojených s provozem; b) zajištění trasy pro dopravu materiálu a místa plnění, včetně údržby po dobu realizace výsadby & uvedení do původního stavu před zahájením realizace; ' o) vybudování deponie materiálů tak, aby nevznikly Žádné škody na sousedních pozemcích. protokolárni předáni dřevní hmoty objednateli a po ukončení prací uvedení skladovacích míst do původního stavu;

EVROPSKÁ UNlE wenn—_—

lššvropske' strukturální & investiční fondy . ... . , operační program Ž„mm, „osm, Ministerstvo zwotního prostredi

d) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací a zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy; učinění veškerých opatření, aby během realizační činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí;

e) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková Úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopové zemina a stavební materiál;

f) přesné vytýčení nově vysazovaných stromů a kontrola přejímky rostlinného materiálu před započetím výsadeb za přítomnosti technického dozoru, objednatele a zhotovitele, tj. kontrola kvality dřevin před vlastní výsadbou a vyhloubených jamek pro vysazování dřevin, zkouška propustnosti výsadbově jámy před výsadbou dozorem (investorem) apod. Rozsah a četnost kontrol dozorem bude upřesněno při předání pozemků objednatelem;

g) provedení předepsaných zkoušek a kontrol je podmínkou převzetí výsadby;

h) zhotovitel přizve k provedení kontroly a k účasti na provádění zkoušek dozor investora a zástupce investora min. 3 dny předem;

i) řádné předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitosti;

j) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění prací;

k) udržování realizaci díla dotčených veřejných komunikací v čistotě včetně pěších cestiček;

|) likvidaci odpadu a jeho uloženi na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185i'2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo' je realizováno v rámci projektu „Revitalizace Zámeckého parku — Šenov— 2016“ (dále jen „projekt") registrační číslo projektu CZ. 05. 4. 27/0. OíO. 0/16_ 033Í0002812, který je spolufinancován Evropskými strukturálními ia investičními fondyv rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP"), dle pravidel Operačního programu Zívotní prostředí.

4. Pokácená nakrácena dřevní hmota vzniklá v rámci realizace díla bude uložena na uložiště stanovené objednatelem a protokolárně předána objednateli, kde bude uvedeno skutečně množství a kvalita dřevní hmoty.

5. Veškeré větve vzniklé kácením a řezem dřevin v pruběhu realizace díla budou v souladu s projektovou dokumentaci seštěpkovány a vzniklé štěpka bude dále využita na veřejných prostranstvích.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou d íla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činností, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadaní, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětná vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseněho písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

9. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen vprůběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseněho dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky platí i v případě méně prací.

10.0bjednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem zde upraveným a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V této smlouvy o dílo a za podmínek dále stanovených.

11.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastni odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II odst. 1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

12_ Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

* * ** EVROPSKÁ UNIE M_—

* * k Evropské strukturální a investiční fondy ' - “' ' " „* * ** operační program Žmm, „Med, Ministerstvo Zivotmhc prostredí

čl. ||| Technické podmínky

. Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a platnými ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení sochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikost ochranných pásem jsou uvedeny v Arboristíckém standardu SPPK A02 001 :2013 „Výsadba strom ů“.

. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 „Výpěstky okrasných dřevin“.

. Výsadba bude provedena vsouladu sArboristickým standardem SPPK A02 0012013 „Výsadba stromůí'.

. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. Budou-li v blízkosti stávajících dřevin neurčených ke kácení/odstranění (příp. poblíž nově vysazených dřevin) realizovány ze strany vítěze zadávacího řízení (dodavatele) terénní úpravy či práce, při kterých hrozi poškozeni zmíněných dřevin, bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu (listopad až březen).

. Nově zakládané trávníky budou realizovány dle ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině — Trávníky a jejich zakládá ní s metodickým doporučením.

. Zadavatel stanovuje pro realizaci podmínku a to vzhledem k památkové ochraně parku, že během realizace nesmi dojít kpoškozeni žádného objektu Zámeckého parku. Pokud by došlo k poškození jakéhokoliv objektu je zhotovitel povinen uvést objekt do původního stavu dle požadavků státní památkové péče. Jakékoliv pokuty a sankce vyplývající z těchto poškozeni objektů jdou k tíži zhotovitele v plné výši.

čl. IV. Místo a termín plnění

. Místem plnění je katastrální území Šenov u Ostravy , specifikované vprojektově dokumentaci a uvedené v článku ll. odst. 1 této smlouvy (dále jen "místo plnění“).

. O předáni mista plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí mista plnění.

. Provádění dila dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést řádně a včas a předal jej objednateli nejpozději do 30.11.2018 od předání místa plnění, v souladu s objednatelem odsouhlaseným Casovým harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo, který je přílohou č. 2 této smlouvy, když předpokládaný termín zahájení díla je 14 listopadu 2017.

a) Term in provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) bude následující: realizace ošetření, kácení dřevin a výsadby rostlin dle čl. ll. odst. 1. této smlouvy bude dokončena a objednateli předána nejpozději do 30. 11. 2018. V této době je zahrnuta i doba sjednaná dle čl. IX odst. 2 pro zahájení a ukončení přejimacího řízení.

b) následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň dle čl. ll. odst. 1. této smlouvy bude prováděna v rozsahu dle Casového harmonogramu realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo a v rozsahu projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Následná tříletá rozvojová péče o vysazenou zeleň neskončí dříve, než po 3 letech od data předáni.

. Pokud zhotovitel splní řád ně dílo a phpravi jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzitvdilo i v tomto zkráceném terminu.

. Nedílnou součástí této smlouvy je Casový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo.

. Termíny plnění závazných milníku vyznačených v harmonogramu a termín splnění závazku založeného touto smlouvou jsou závazně a nemohou být pouhou aktualizaci harmonogramu dotčeny.

. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícimi na straně zhotovitele či zhotovitelovou činnosti či nečinnosti.

. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, technologických, bude tato skutečnost projednána a písemně schválena objednatelem, o tuto technologickou přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení dila.

3

**** EVROPSKÁ UNlE mmm-__

* i : Evropske s'rt'k'wa'itl “ ““SWF “indy Ministerstvo životního prostředí * * a. Operační program Zívotní prostredi

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace díla, nebo konečný termin dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do realizačního deníku provedených prací stanoví lhůtu kvyrovnáni skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnlkne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

10. Termínem splnění díla se rozumí den, kdy dojde kpředání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současné splnění všech dalších činností, kteréjsou součástí předmětu plnění.

či. ji!. Cena dila

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní & nejvýše přípustná, pevná po celou dobu účinností smlouvy aje dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanoveno dohodou smluvních stran takto:

Předmět plnění \ Ce'iavblžš DPH DPH v Kč cena “83221 s DPH 1. Ošetření a kácení dřevin 220 800 46 sss 267 168 2. Výsadby rostlin 245 100 51 471 296 571 3. Výsadba rostlin — rozvojová péče 3 roky 84 000 17 640 101 640 CENA CELKEM 549 sou 115 479 555 379

DPH se bude řídit právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně před pokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. ll této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a parametrů specitíkovaných zhotoviteli předaných projektových dokumentacich, apod.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-Ii v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušně plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. Vl. Platební podmínky

_\

. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní cenyje vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH*).

3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury:

b) číslo smlouvy objednatele;

c) označení peněžního ústavu, číslo účtu;

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření; tj. „Revitalizace Zámeckého parku — Šenov — 2016“; registrační číslo projektu CZ.05.4.2710.0/0.0í1G_033/0002812

e) podepsaný soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu;

f) datum vystavení, splatnost faktury a uskutečnitelné zdanitelné plnění;

g) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonur

h) lČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) Uhrada provedených prací dodávek a služeb předmětů plnění 1 a 2 dle článku V. této smlouvy bude objednatelem provedena dílčími fakturami po konci každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu prací, dodávek a siužeb. Doba splatnosti dílčích faktur je

* * ** EVROPSKÁ UNIE manny-__-

* * * Evropské strukturální a investiční fondy ' ' v ' ** * ** opera,—„„ pmgram Žmm, prostřed, Ministerstvo zivotniho prostred |

dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli a začíná běžet dnem doručení objednateli.

b) Úhrada provedených prací dodávek a služeb předmětu plnění 3 dle článku V. této smlouvy bude objednatelem provedena dílčími fakturami po dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 30. 10. fakturu ve výši 1/3 z částky uvedené za Výsadba rostlin - rozvojová péče 3 roky. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli a začíná běžet dnem doručení objednateli.

. Zhotovitelem budou předkládány pracovní verze souplsů provedených prací včetně zjišťovacího

protokolu za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem, a to vždy

nejpozději do čtvrtého pracovního dne následujícího měsíce.

. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležítost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím

doby splatnosti vratit zhotoviteli kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatností. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli.

. Doručení faktur ve třech originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného

plnění.

. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovými dokumentacemi.

. Uhradu faktury provede objednavatel pouze na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

V případě změny účtu zhotovitele je potřeba oznámit tuto skutečnost objednateli a uzavřít v tomto

smyslu písemný dodatek ke smlouvě.

či. VII. Realizační deník

. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací realizační deník (dále jen „denikt'). Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené včl. li. odst. 1, této smlouvy a o klimatických podmínkách. Povinnost vést denik končí dnem odstraněni případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Deník bude předložen objednateli na každém kontrolním dnu.

. Deník bude kdispozici v místě realizace díla a přesné náležitosti tohoto deníku mimo min. údajů uvedených v odst. 1 budou upřesněny po dohodě zhotovitele, objednatele a technického dozoru při předání pozemků objednatelem.

, Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zodpovědná osoba za plnění díla (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Pří denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

. Objednatel a technický dozor jsou oprávněni deník kontrolovat, připojovat k zápisům své stanovisko a provádět si opisy a výpisy z deníku.

. Nesouhlasí-Ii zodpovědná osoba za plnění díla se záznamem osob, uvedených v předchozím bodě tohoto článku, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

či. VIII. Provádění díla

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.

. V případě zjištěných vad dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.

. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici dokumentace díla.

. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů se stanovl po domluvě obou smluvních stran a technického dozoru v závislosti na probíhajících pracích.

5

Evropská strukturální a investiční fondy „. . » . opemčnj „09mm Ž,.„m „Wadi Ministerstvo zrvctniho prostredi

Kontrolní dny budou probíhat minimálně před zahájením kácení, po ukončení kácení, v průběhu řezů, při ukončení řezů, po vytýčení míst pro výsadbu, včetně vyhloubení jamek, k přejímce materiálu a po ukončení výsadeb. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran a technický dozor, který bude objednatelem písemně určen. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

6. Zhotovitel má povinnost přizvat technický dozor ke všem kontrolám a dalším událostem, u kterých je přítomnost technického dozoru vhodná nebo potřebná, a průběžně s technickým dozorem spolupracovat.

?. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu daiší postup.

8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

9. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl zuvedeného důvodu pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení terminu plnění bude v příčinné souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty se proti zhotoviteli neuplatní.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení dila provádět řádný úklid místa realizace. V opačném

případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčisti a odstraní

z místa realizace veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté ve

stavu, vjakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady v souladu s příslušnými

právními předpisy.

.Zhotovitet je povinen vprůběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou

změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na

základě které byla uzavřená tato smlouva. Bez předložení obdržení souhlasu objednatele není oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písem ně.

1

čl. IX. Předání díla

1. Přejímaci řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díia se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků — ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn na výzvu zhotovitele převzíti dílo s drobnými vadami a nedodělky. Převezme — li objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky, splní zhotovitel svou povinnost provést dlio řádným dokončením až odstraněním případných vad a nedodělků, pokud s nimi bylo dílo převzato.

4. O převzetí díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla", který sepíše zhotovitel do formuláře. který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení dila;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

cj číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavřeni jejich dodatků;

d) technický popis provedeného díla,

a) zahájení a dokončení prací na zhotovovanérn díle;

f) datum ukončení záruky na dílo;

g) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dilo přejímá s výhradami nebo bez výhrad; h) datum a místo sepsání zápisu;

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran;

j) soupis vad s termínem jejich odstranění.

5. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení nebrání užívání díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazně termíny k jejich odstranění.

***i EVROPSKÁ UNIE mámu—_—

* * * Evropské strukturální a investiční fondy . . „. v . ** * *,. Operační program mm, prostřed, Ministerstvo zrvotnihc prostredi

. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považuji

se veškerá opatření a lhůty vněm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotovitelijejich bezplatné odstraněni. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatku, pro které objednatel odmitl dilo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky seplší smluvní strany dodatek kpředmětnému zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá.

. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacim řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění kpřejímání a předávání předmětu smlouvy, budou

uvedení v realizačním deníku.

či. X. Práva z vadného plnění a záruka na jakost

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, tzn. na veškeré poskytnuté dodávky, práce a služby, záruku za

jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni závěrečného předání a převzetí celého dila objednateli bez vad a nedodělků.

. Zhotovitel odpovídá za vady díla vč. vad oddávaných rostlin, materiálů použitých k provedení předmětu

smlouvy, které se vyskytnou po předání a převzetí dila objednatelem v záruční době pokrývající celý předmět plnění. Tyto vady je zhotovitel povinen vždy bezplatně odstranit v odpovídající záruční době.

. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjim kou vad, u niž zhotovitel

prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. vpřípadě zaviněného poškození, poškození zdůvodu neodborného zásahu, vandalismu, poškození zvěří, vyšší moci), *

. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámeni

ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nebezpečí vzniku škody na zdraví či majetku započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Veda bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

. Neodstraní-lí zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 1. tohoto článku smlouvy.

čl. XI. Sankční ujednání

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s předáním díla dle čl. IV odst. 3 této smlouvy bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

. Zhotovitel je povinen zaplatit při nedodržení kvality plnění dle článku lli. této smlouvy smluvní sankci ve

výši 2.000; Kč za každý jednotlivý případ,

. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa realizace je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvni pokutu 2.000— Kč za každý i započatý den prodlení.

. Vpřípadě nedodržení terminu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

. V případě nedodržení term ínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

.* * *„ EVROPSKÁ uma man——

* * * Evropská strukturální a lnvestični fondy . - v- : u a ** ,. ** _ Operační program Životní prostředí MIHISÍEFSÍUD ZiVOtíllílO prostredi

?. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smiuvnl

8. Vpřípadě nesplnění dalšich povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatné. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10.3mluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11.251 nesplnění následné rozvojové péče o vysazenou zeleň zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude vprodleni s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývající z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani va lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) vpřípadě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí oúpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

. prodlení s řádným zhotovením díla,

. prodlení s řádným protokolárním předáním díla,

. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, která nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,

. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy su bdodavatele v roZporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího rízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

5 Smluvní stranyj sou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebojínými právními předpisy v platném znění.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

? V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě Opustit místo plnění a vyklidit zařízení nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-ii se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná Opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce | nedokončené , -

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smiouvy. O takovém předání a převzetí bude - pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a hedodělky

f*** EVROPSKÁ UNjE mnu——

* Evropské strukturální a investiční fondy - - . v- r » , * _ *„ operační program mnm, prostřed, Ministerstvo zrvctnihc prostredi

*

* a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatei má v případě odstoupení od této smlouvy l u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

8. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty. smluvních pokut, vlastnictvi díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená vtéto smlouvě.

7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povlnnostl smiuvních stran jsou následující:

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlásí.

. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, zhotovitel odveze veškerý svůj nepoužitý materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

. zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,

. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vznlkié z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

čl. Xlll. Závěrečná ujednání

1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: aj v této smlouvě o dílo; b) v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky a všech jejich přílohách; c) v nabídce vybraného uchazeče. Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

2. Práva a povinností smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.

4. Táto smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém z'vážehí všech smluvních stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

10. Doložka platností podle © 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v Usnesení z 60 schůze rady města ze dne 19. 9. 2017 v bodu d) 1 a 2, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavateie a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu a označené „Revitalizace zámeckého parku Šenov'ť

11.Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 —— Oceněný výkaz výměr, Příloha č. 2 — Časový harmonogram realizace díla a následné rozvojové péče (údržby) o dílo.

V Kozlovlcích, dne 6. .O. 201? V Šenově, dne 6. 10. 2017 Za zhotovitele: Za objednatele:

dřeviny a zahrady . MĚSTO ŠENOV

_ d— Ra m Vojtko

, \ Statenice okres Ostrava » město Éíbížíišfíí. . ic: 840 7434939 ...................................... “23" mmm \ngmňřf pagarboreugemaiicz | 9. Jan Blažek, starosta

, 9 ?fŽlfLDHLj Shrnul/tr k Witt-ĚDNMT' run cosonu iNvetTlC,MH aborrmv'v u

[ i \““i- ŠLiVDt/tš

Městský úřad Šenov Správní odbor

W 7/2ď/ř til. 11. 231.7

písemnost ev. ?“

vyvěšeno dne

snato dne: ...........................................................................

za správnost: .................

souběžně zveřejněna na internetu