Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – „Kanalizace Šenov Jih, Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“ (dokument PDF, 691.78 KB)

Ze samosprávy
Obec Šenov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/11/169_2017.pdf
Nalezeno adres
2
aw- f'Zď/„Z

MĚSTO ŠENOV Radniční nám 300, 739 34 Šenov

odbor investic, MH a dopravy

Veřejná výzva více zájemcům VYŘIZUJE: Tomáš Král

TEL.: 596 805 949

MOBIL: 733 |28 295 E-MAIL: tkral©mesto-senov.cz DATUM: 9.1!2016

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Město Šenov, jako veřejný zadavatel, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov vyzývá tímto zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu 5 předpokládanou cenou do 2.500.000,- Kč s DPH k podání cenových

nabídek na akci:

„Kanalizace Senov Jih, Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“

1) Předmět veřejné zakázky Předmětná veřejná zakázka je stanovena projektovou dokumentací & výkazem výměr „Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K T rati“ zpracovanou Ing. Věrou Menšikovou. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce. Zájemce o veřejnou zakázku se v cenové nabídce musí zavázat, že nabídkaje závazná do 30.4.20l8. Záruční doba bude poskytnuta v trvání minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla. Záruka se nevztahuje pouze na vady díla, které vzniknou změnou právních předpisů a norem po dni předání dokončeného díla. Zadavatel VZ neposkytuje na plnění této zakázky zálohy. Faktury se splatností 30 dní budou vystaveny v zákonem stanovené formě a obsahu a budou zadavateli předkládány měsíčně na základě odsouhlasených výkazů provedených prací. Vedení stavby bude zajišťovat autorizovaná osoba pro pozemní nebo vodohospodářské stavby, která bude účastná všech jednání, kontrol a předávání veškerých konstrukcí. Tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu s předkladatelem nabídky. Dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě včetně výkazů výměr, je kdispozici ke stažení na webových stránkách města Šenov, www.mesto-senovczjzakazkv-mesta.

2) Termíny Zadavatel předpokládá tyto termíny plnění:

a) Podání nabídek do 24.11.2017 b) Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky do 29.11.2017 c) Podpis SoD do 15.12.20l7 d) Realizace splaškové kanalizace do 30.4.20l8 e) Realizace asfaltového krytu vozovky do 29.6.2018 IČ: 00297291 č.účtuzl6820363891í0800

DIČ: C20029729l lD schránky: zznbfqm

6) Způsob a termín patlání cenové nabídky Zájemci o veřejnou zakázku můžou cenové nabídky předkládat těmito způsoby:

a) Osobně na podatelně Městského úřadu Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov 739 34

b) Poštou na adreSu zadavatele: Město Šenov, odbor investic, MH a dopravy, Radniční náměstí 300, 739

34 Šenov (rozhodující je datum doručení nikoli datum podání poštovní přepravní službě)

Cenovou nabídku v zalepené a řádně označené obálce nutno doručit zadavateli do 24.11.2017 do 9.00 hodin. Cenová nabídka musí být označena a autorizovaná tak0vým způsobem, aby nebylo možno nabídku níj ak měnit, doplňovat nebo dodatečně upravovat (originál parafován, spojená jako celek apod.) Cenové nabídky doručené později nebudou posuzovány a budou zaslány zpět zájemci. Cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH.

Cenová nabídka bude řádně označené:

„NEOTEVÍRAT — cenová nabídka na akci „Kanalizace Šenov Jih, Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku před podpisem SOD kdykoli zrušit bez udání důvodu. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na internetových stránkách města v záložce „zakázky města“ a nebude uchazečům rozesíláno.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle 5 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

lng. Pavel Knop-Kostka vedoucí odboru investic, MI—I a dopravy

Přílohy: DPS - Dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě včetně výkazů výměr, je k dispozici ke stažení na webových stránkách města Sen0v, www.mesto—senov.cz/zakazkv-mesta

Městský úřad Šenov Správní odbor

t/óý/ Zeď/Z lil. ll. EW

písemnost ev. č-

vyvěšeno dne'

sňato dne: za správnost:.. %

souběžně zveřejněna na internetu IČ:v00297291 č.účtu: 1682036389/0800 DIC: CZOO297291 ID schránky: zznbfqm