Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu – „Kanalizace Šenov – Sever, ul. Na Spojce, stoka C-3“ (dokument PDF, 1.2 MB)

Ze samosprávy
Obec Šenov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/11/168_2017.pdf
Nalezeno adres
2
ze?/2M;

MESTO ŠENOV Radniční nám 300, 739 34 Šenov

odbor investic, MH a dopravy

Veřejná výzva více zájemcům

VYŘIZUJE: Tomáš Král

TEL.: 596 805 949

MOBIL: 733 128 295 E-MAlL; tkra1©mesto—senov.cz DATUM: 9.11.2016

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Město Šenov,jako veřejný zadavatel, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov vyzývá tímto zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou do 1.000.000,- Kč s DPH k podání cenových

nabídek na akci:

„Kanalizace Šenov — Sever, ul. Na Spojce, stoka C—3“

1) Předmět veřejné zakázky Předmětná veřejná zakázka je stanovena projektovou dokumentaci a výkazem výměr „Kanalizace Šenov — Sever, ul. N a Spojce, stoka C-3“ zpracovanou Ing. Karlem Hurtem. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce. Zájemce o veřejnou zakázku se v cenové nabídce musí zavázat, že nabídkaje závazná do 30.4.20 % 8. Záruční doba bude poskytnuta v trvání minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla. Záruka se nevztahuje pouze na vady díla, které vzniknou změnou právních předpisů a norem po dni předání dokončeného díla. Zadavatel VZ neposkytuje na plnění této zakázky zálohy. Faktury se splatností 30 dni budou vystaveny v zákonem stanovené formě a obsahu a budou zadavateli předkládány měsíčně na základě odsouhlasených výkazů provedených prací. Vedení stavby bude zajišťovat autorizovaná osoba pro pozemní nebo vodohospodářské stavby, která bude účastná všech jednání, kontrol a předávání veškerých konstrukcí. Tato osoba musí být v pracovněprávním vztahu s předkladatelem nabídky. Dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě včetne výkazů výměr, je k dispozici ke stažení na webových stránkách města Šenov, www.mesto-senov.cz/zakazkv-mesta.

2) Termíny Zadavatel předpokládá tyto termíny plnění: a) Podání nabídek do 24.1 1.201'1T b) Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky do 29.11. 2017 c) Podpis SoD do 15.12.2017 d) Realizace splaškové kanalizace do 30.4.2018 6) Realizace asfaltového krytu vozovky do 29.6.2018 3) Kvaliůkačni předpoklady IČ: 00297291 č.účtu: 1 682036389/0800

DEČ: c200297291 u:) schránky: zznbfqm

Předkladatel cenové nabídky prokáže splnění kvalifikačních předpokladů následovně: a) Čestným prohlášením, že a. V posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu — © 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník b. Vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízeni c. Není v likvidaci d. Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavateie e. Není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek f. Mu nebyia v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) b) V kopií předloží živnostenské oprávnění, výpis z OR nebo jiný doklad opravňující k podnikání v daném oboru o) V kopii doklad o autorizaci zodpovědného stavbyvedoucího dle autorizačního zákona d) Čestné prohlášení o dostatečném personálním a odborném zabezpečení plnění předmětu veřejné zakázky e) Kopii dokladu o pracovněprávním vztahu autorizované osoby jako zodpovědného stavbyvedoucího s předkladatelein cenové nabídky í) seznam referenčních zakázek na výstavbu kanalizaci, realizovaných v posledních dvou letech v celkové hodnotě min. 500.000,- Kč bez DPH g) Čestným prohlášením, že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci, veškeré nesrovnalosti nebo doplňující informace si vyžádal v době před podáním cenové nabídky, že je na základě této projektové dokumentace schOpen požadované práce provést v celém rozsahu a termínu a že po objednateli nebude během plnění veřejné zakázky požadovat žádné dodatečné stavební práce nad rámec SOD ani změnu termínu, pokud se s objednatelem nedohodnejinak. h) Čestným prohlášením, že za poslední 3 roky řádně dokončil nebo právě realizuje veškeré stavební zakázky v termínu dle schválených SOD a časových harmonogramů, že s žádným objednatel neproběhlo nebo neprobíhá soudní jednání ve věci změny rozsahu prováděných prací nebo změně termínu plnění.

4) Kritéria hodnocení nabídek Jediným hodnotícím kritériem VZ je nabídková cena včetně DPH.

5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být stanovena na základě a v souladu s touto zadávací dokumentaci včeské měně v členění bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH ve formátu řádně vyplněného položkového rozpočtu _ Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Nabídková cena musí v plném rozsahu zahrnovat hodnotu prací, dodávek a všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při realizaci stavebních prací, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Nabídková cena bude uvedena také v krycím listu nabidky (příloha č. i této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Nabídková cena uvedená účastníkem zadávacího řízení bude zadavatelem považována za maximálně přípustnou, závaznou & uplnou.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí & soupisem prací je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny soupis prací.

Účastník zadávacího řízení závazně ve svém nabídkovém rozpočtu použije přesné členění dle výkazu výměr (příloha č. 2 této zadávací dokumentace), a to přesným dodržením všech položek, množstevních jednotek a množství. Např. je—li vyčísleno, není dovoleno měnit nmožstvi u přesunů hmot apod.

Celková cena bude sjednána jako smluvní cena po celou dobu realizace. Dodavatel může překročit nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na plnění, které jsou předmětem veřejné zakázky.

6) Způsob a termín podání cenové nabídky

IČ:'00297291 č.účm:1682036389/0800 DIC: C200297291 ID schránky: zznbfqm

Zájemci o veřejnou zakázku můžou cenové nabídky předkládat těmito způsoby:

a) Osobně na podatelně Městského úřadu Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov 739 34

b) Poštou na adresu zadavatele: Město Šenov, odbor investic, MH a dopravy, Radniční náměstí 300, 739

34 Šenov (rozhodující je datum doručení nikoli datum podání poštovní přepravní službě)

Cenovou nabídku v zalepené a řádně označené obálce nutno doručit zadavateli do 24.11.2017 do 9.00 hodin. Cenová nabídka musí být označena a autorizovaná takovým způsobem, aby nebylo možno nabídku nijak měnit, doplňovat nebo dodatečně upravovat (originál parafován, spojená jako celek apod.) Cenově nabídky doručené později nebudou posuzovány a budou zaslány zpět zájemci. Cena bude uvedena bez DPH í včetně DPH.

Cenová nabídka bude řádně označené:

„NEOTEVÍRAT — cenová nabídka na akci „Kanalizace Šenov - Sever, ul. Na Spojce, stoka C-3“

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku před podpisem SOD kdykoli zrušit bez udání důvodu. Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky bude zveřejněno na internetových stránkách města

v záložce „zakázky města“ a nebude uchazečům rozesíláno.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle & 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

itsm šENěVzítka“

líi'CS Ostrava - mesto

Ing. Pavel Knop-Kostka vedoucí odboru investic, MH a dopravy

Přílohy: DPS - Dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě včetně výkazů výměr, je k dispozici ke stažení na webových stránkách města Šenov, www.mesto-senov.cz/zakazkv—mesta

Městský úřad Šenov správní odbor

iai/' 2M %

písemnost ev. č '

lít ll, Žůíí vyvěšeno dne:.. sňato dneiw ....................................... za správnost: .............. 6/ ....................................................

souběžné zveřejněna na internetu

IČ: 00297291 č.účtu:1682036389/0800 DIČ: CZOO297291 ID schránky: zznbfqm