Opatření obecné povahy (dokument PDF, 4.67 MB)

Ze samosprávy
Obec Šenov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/11/167_2017.pdf
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
% W Zá?í/Z

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

88593201 F-llllZE-16212

$pisová značka: ST15092/2012-16212 s.l.: z lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DDDÉB2553956

Adresa: Těšnov 6511 7, Nové Město, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 7. 11. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst. 2 písm. a) zákona č:. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení 5 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující

opatření obecné povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení % 32 odst. 2 písm. a) lesniho zákona nařizuje vlastníkům lesů na území Ceské republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

2. Nařizeni uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy vjejich ochranných pásmech.

3. Toto opatření obecně povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejně vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Odůvodnění:

Nepříznívě klimatické podmínky, zejmena dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Velká část území České republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně zasažena silnými vichřicemi

(zejména 29. října 2017), jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních porostů.

K bodu 1 výroku:

Podle ustanovení 5 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona může orgán státní správy lesů při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích nařídit vlastníkům lesa, mimo jiné, zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu.

Nynější rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou mimořádnými okolnostmi, resp. nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení 5 32 odst. 2 lesního zákona.

Vzhledem k tomu, že se nynější kalamitní situace v lesích týká v různé míře prakticky celého území České republiky, je orgánem státní správy lesů, věcně příslušným k nařízení opatření Ministerstvo zemědělství, a to podle ustanovení 5 49 odst. 2 písm. a) lesniho zákona.

Pokud jde o rozsah zpracování těžeb nahodilých, ten je vymezen tak, žejde o nahodilé těžby vznikle ke dni, resp. do dne účinnosti tohoto opatření.

Termín ke zpracování tohoto rozsahu nahodilých těžeb se stanoví do 31. března 2018, tak, aby byl stanovený rozsah nahodilých těžeb zpracován s dostatečným časovým předstihem před tím, než nastane období, ve kterem lze předpokládat počátek vývinu nových generací podkorního hmyzu.

Ostatni, zejmena později (po účinnosti tohoto opatření) vzniklé nahodilé těžby budou všemi vlastníky lesů i nadále plynule zpracovávány tak, jak to předpokládá ustanovení 5 33 odst. 1, věta prvá, lesního zákona, a ve lhůtách stanovených v g 4 odst. 3 vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumi nejen vytěžení hmyzími Škůdci napadených stromů, ale i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod., a dále provedení asanace vsouladu s příslušnými právními předpisy. Smrkové dříví zvětrných kalamit (pouze vývraty, odříznutě od pařezu v závěru zimního období), pro hmyzí škůdce (zejména kůrovce) atraktivní a jimi dosud nenapadeně, může být vlastníkem lesa využito jako obranná opatření pro jarní rojení kůrovců v roce 2018.

Realizaci tohoto opatření vcelěm rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky, nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami.

K bodu 2 výroku: Nařízení podle bodu 1 tohoto opatření se nevztahuje na lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí.

K bodu 3 výroku:

Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení Š 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejně vyhlášky, kterou bylo daně opatření obecné povahy oznámeno. Podle ustanovení 5 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost (zde: opatření obecné povahy) doručuje, tedy Ministerstva zemědělství.

Ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství bude písemnost (zde: opatření obecné povahy) zveřejněna těž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypořádání námitek: Podle ustanovení 5 172 odst. 5, věta prvá, správního řádu vlastnící nemovitostí, jejichž

práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-lí tak správní orgán, ! jiné osoby, jejichz“

86595/2017-MZE-16212 2

oprávněně zájmy mohou být opatřením obecné povahy přimo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatreni obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů' ode dne jeho zveřejnění

Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Ministerstva zemědělství vyvěšen dne 14. září 2017 a týž den byl elektronicky zaslán do datových schránek všech obci na území České republiky. Mimoto bylo úplné znění návrhu opatření obecné povahy zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen, tzn. oznámen veřejnou vyhláškou, s přihlédnutím k ustanovení 5 25 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou) je dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy patnáctý den po vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce Ministerstva zemědělství. Timto dnem je 29. září 2017.

Lhůta pro podání písemných a odůvodněných námitek k návrhu opatření obecné povahy skončila dnem 30. října 2017.

Do 30. října 2017 podaly písemné námitky k návrhu opatření obecné povahy subjekty uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Podle ustanovení 5 172 odst. 5, věta třetí, správního řádu o námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Podle ustanovení 5 172 odst. 5, věta pátá, správního řádu rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy.

Rozhodnutí o námitkách:

l. Účastníci řízení o námitkách Učastniky řízení o námitkách jsou subjekty uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

ll. Neodůvodněně námitky

Tři ze subjektů uvedených v příloze č 1, tedy obec Drmoul, obec Zadní Chodov a obec Dolní Žandov podaly sice ve lhůtě námitky textem identické, nicméně zcela neodůvodněné Námitky těchto tří účastníků řízení Ministerstvo zemědělství pro nedostatek odůvodnění zamítá.

Odůvodnění:

Námitky vlastníků nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přimo dotčeny, musí být podle ustanovení 5 172 odst 5, věta prvá, správního řádu, písemně a odůvodněné. Nejsou- -li odůvodněné, nelze je vecně vypořádat a nezbývá, než je pro nedostatek odůvodnění zamítnout.

|||. Námitky podané podlejednoho společného vzoru

Celkem 115 subjektů, které jsou v příloze č. 1 vytištěny červenou barvou, podalo ve lhůtě písemně a odůvodněné námitky k návrhu opatření obecné povahy, přičemž vzhledem k formě a obsahu je zcela zřejmé, že ve všech případech jde o námitky vypracované podle jednoho společného vzoru tedy ijednotně (stejně) odůvodněné. Za tohoto stavu lze o všech těchto námitkách rozhodnout společně.

Včásti Il. odstavci 2. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „Ministerstvo zemědělství je podle 5 49 odst. 2 písm. a) lesniho zákona oprávněno nařídit zastaveni jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracováni těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu pouze formou individuálního právního aktu 5 konkrétně určeným

56595l2017-MZE—16212 3

adresátem, tj. formou správního rozhodnutí“, a že „návrh tak byl vydán mimo pravomoc Ministerstva zemědělství a vrozporu sprtncipem vázanosti orgánů veřejné moci (princip legality veřejné moci) zákonem, jak je zakotven do či. 2 odst. 3 Ustavý'.

Tyto námitky Ministerstvo zemědělství zamítá.

Odůvodnění:

Argumentace odkazem na ustanovení 5 32 odst. 3 (vč, odkazu pod čarou č. 14) lesního zákona je ryze Účelová a nemístné, protože toto ustanovení odpovídá právní úpravě z roku 1995, kdy byl přijat lesní zákon, a kdy odkaz pod čarou č. 14 odkazovat na zákon č, 425/1990 Sb., o okresních úřadech.

Neméně účelová je i polemika o tom, zda s přihlédnutím ke stávajícímu znění ustanovení 5 32 odst. 2 a 3 a 5 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona Ministerstvo zemědělství je či není oprávněno vydat opatření obecné povahy, a závěr námitkujících subjektů o tom, že Ministerstvo zemědělství takové oprávnění nemá.

Ministerstvo zemědělství obecně konstatuje, že správní orgán vydá opatření obecné povahy tehdy, pokud jde o řešení záležitosti, která svým obsahem spadá do působnosti správního úřadu, kdy však současně nelze vydat správní rozhodnutí (individuální právní akt), protože adresáty vydávaného opatření obecné povahy je neurčitý, resp. neurčitelný okruh subjektů,“ tim se opatření obecné povahy liší od řízení s velkým počtem účastníků.

Tak je tomu i v tomto konkrétním případě, kdy je podle 5 49 odst. 2 písm. a) lesního zákona vpůsobnosti Ministerstva zemědělství rozhodnout o uložení opatření podle 5 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, kdy však adresátem takoveho opatření je neurčitý, resp. neurčitelný okruh subjektů, tedy nejen všichni vlastníci lesů, ale také všichni pachtýří lesů, kteří mají podle 5 58 odst. ? lesního zákona práva a povinnosti vlastníka lesa.

Včásti ll. odstavci 3. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „pojmové nejednotnost má za následek neurčítost návrhul', když tato „pojmová nejednotnost“ se má týkat toho, že návrh opatření obecné povahy ukládal zastaveni jiných těžeb než těžeb nahodilých v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.), a když slovní spojení „lesní porosty dřevin rodu smrk a borovice“ mají jiný obsah než výraz „smrkové a borové porosty“.

Bez ohledu na to, že lze námitku v této části označit za zcela účelovou, je třeba konstatovat, že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

V části 11. odstavci 4. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „rozpor mezi výrokovou částí a odůvodněním navrhovaného opatření obecné povahy se týká rovněž těžby vánočních stromků'.

Při striktně gramaticky pojatěm výkladů výroku by bylo možno považovat tuto námitku na odůvodněnou, nicméně i zde Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

Včásti ll. odstavci 5. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, že „předkladatel návrhu tak chybně a bez právního důvodu navzájem zaměňuje opravné prostředky proti výslednému opatření obecné povahy a opravné prostředky proti jeho návrhu“.

Tato námitka vycházi zřejmě znepochopeni záměru správního orgánu (Ministerstva zemědělství), který do návrhu opatření obecné povahy logicky uvedl poučení, týkající se rovněž jen návrhu opatření obecné povahy. Kžádné záměně opravných prostředků tedy nedošlo.

Zmínku o možnosti uplatnit k návrhu opatření obecné povahy písemné připomínky (5 172 odst. 4 správního řádu) návrh opatření obecné povahy skutečně neobsahoval, obsahoval je však doplnujici (vysvětlující) dopis Ministerstva zemědělství (č. ]. 55616l2017-MZE-16212 ze dne 15. 9. 2017), rozeslaný elektronicky všem obcím, kterým bylo předchozí den (14. 9.

66595/2017-M2E-16212 4

2017) rozeslán návrh opatření obecné povahy. Mimoto se konstatuje, že k návrhu opatření obecné povahy obdrželo Ministerstvo zemědělství čtyři připomínky (viz dále).

Sama skutečnost, že Ministerstvo zemědělství obdrželo značné množství připomínek a námitek, svědčí o dostatečné srozumitelnosti poučení o opravných prostředcích obsaženého v návrhu opatření obecné povahy.

V části ll. odstavci 6. námitek vypracovaných podle společného vzoru je namítáno, mimo jiné zejména to, že plošný zákaz provádět mýtní úmyslně těžby na celém území Ceské republiky je nepřiměřeným zásahem do práv vlastníků lesů a že subjekty předkládajicí námitky budou navrhovaným opatřením obecné povahy na svých právech omezeni zcela nadbytečné a neproporcionálně.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky vzásadě akceptuje a na vysvětlení dodává, že při rozhodování o tom, jaký má být územní rozsah zákazu jiných těžeb než těžeb nahodilých bylo vedeno též snahou omezit na přechodnou a relativně krátkou dobu účinnosti zákazu (do konce roku 2017) přísun dalšího surového dříví na domácí trh se dřevem, kde bylo a dosud je takové množství dřeva, které překračuje možnosti domácích zpracovatelských kapacit a ke škodě vlastníků lesů sráží ceny dřeva.

Nicméně i zde je třeba konstatovat, že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám fakticky vyhověno.

V části ll. námitek vypracovaných podle společného vzoru je odstavec 7. u subjektů podávajících tyto námitky obsahově rozdílný v závislosti na konkrétních podmínkách námitkujícího subjektu.

Prakticky ve všech těchto námitkách je však poukazováno zejména na to, že

- v lesích námitkujícího subjektu (vlastníka nebo pachtýře lesa) není žádná, ani kůrovcová, ani větrná kalamita, nebojen v takovém rozsahu, který je průběžně zpracováván a není tedy důvod omezovat ostatni úmyslné těžby dřeva,

- úplný zákaz jiných než nahodilých těžeb znamená na straně námitkujícího subjektu vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele, který pak musí zaměstnanci (zaměstnancům) podle Š 208 zákoníku práce vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného platu,

- úplný zákazjiných než nahodilých těžeb znamená výpadek předpokládaných příjmů (tržeb za prodej dřeva), což má za následek ohrožení ekonomické stability námitkujícího subjektu, a další.

Obecně lze takové námitky ze strany námitkujícího subjektu označit za pochopitelně. Ministerstvo zemědělství bez toho, aby hodnotilo věcnou odůvodněnost těchto námitek v konkrétních případech jednotlivých námitkujících subjektů, konstatuje, že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám fakticky vyhověno.

lV. Námitky devíti obcí podané podle jiného společného vzoru

Celkem devět obcí, které jsou vpříloze č. 1 vytištěny modrou barvou, podalo ve lhůtě písemně a odůvodněně námitky k návrhu opatření obecné povahy, přičemž vzhledem k formě a obsahu je zcela zřejmé, že ve všech případech jde o námitky vypracované podle jednoho společného vzoru, tedy i jednotně (stejně) odůvodněné. Za tohoto stavu lze také o všech těchto námitkách rozhodnout společně.

V odstavci 1. námitek se uvádí, že opatření obecné povahy je neúplné, protože je vydáno v zájmu jiných vlastníků lesa, než je daná obec, která na vydání opatření nemá zájem, aniž by bylo podle & 32 odst. 3 lesniho zákona rozhodnuto, kdo ponese náklady spojené s nařízením, jež daně obci vznikly (ušlý zisk). Obec sama díky včasně asanaci napadeného dříví nemá ve svých lesích zvýšený výskyt hmyzích škůdců.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je věcně nesprávná, protože vycházi znepochopeni smyslu ustanovení 5 32 odst. 3, věta druhá, lesního zákona.

66595l2017-MZE-16212 5

Subjektem, kterému může být podle ustanovení g 32 odst. 3, věta druhá, lesního zákona uložena povinnost k úhradě nákladů, může být pouze subjekt odlišný od vlastníka lesa. Nařízení zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých, vydané z důvodu vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle & 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, nezakládá bez dalšího nárok na náhradu nákladů podle ustanovení 5 32 odst. 3, věta druha, lesního zákona vlastniku lesa, vjehož tese vdané době shodou okolností mimořádná okolnost nenastala nebo nepředvídaná škoda nevznikla.

Přesto, co je uvedeno výše, však lvlinisterstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

V odstavci 2. námitek se uvádí, že se navržené opatření nezakládá na reálném stavu věcí, protože na převážné části území České republiky k žádnému přemnožení hmyzích Škůdců nedošlo.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky nebere v úvahu jednak to, že kalamitní situace není způsobena jen přemnožením kůrovců, ale i klimatickými extrémy (vichřice), a dále to, že pokud je nařízeno zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, je vedlejším efektem takového opatření také omezení přísunu dalšího dřeva na trh zaplavený dřevem, které musí být přednostně zpracováno jako těžba nahodilá, nehledě ktomu, že větná smršt' z 29. října 2017 postihla v různé míře lesní porosty prakticky na celém území České republiky.

Přesto, co je uvedeno výše, však lvlinisterstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

Vodstavci 3. námitek se uvádí, že není zřejmě, od jakého zastoupení smrku a borovice v lesních porostech má zákazjiných než nahodilých těžeb platit.

Bez ohledu na to, že lze námitku v této části označit za zcela účelovou, je třeba konstatovat, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

V odstavci 4. námitek se uvádí, že by lvlinisterstvo zemědělství mělo dát přesný výklad, které stromy mají být při likvidaci kůrovce odstraněny, aby to ještě bylo možno považovat za těžbu nahodilou.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je nejen účelová, ale i svrchované neprofesionální. Každý způsobilý odborný lesní hospodář ví, jak postupovat v případě kalamitního výskytu podkorního dřevokazněho hmyzu (kůrovců), resp. může se orientovat podle normy ČSN 48 1000 Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku.

Vodstavci 5. námitek se uvádí, že nařízení znemožní pracovní činnost zaměstnancům a živnostníkům v těžbě dříví.

lvlinisterstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je pochopitelná a že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

V odstavci 6. námitek se uvádí, že je obecně známou skutečností, že příčinou přemnožení kůrovců je na mnoha místech kromě sucha také způsob hospodaření u státního podniku Lesy České republiky, kde současný systém zadávání komplexních zakázek je v případě přemnožení kůrovce nefunkční.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky se samotného návrhu opatření obecné povahy netýká, a jako takovou ji nelze vypořádat.

Vodstavci 7. námitek se uvádí, že místní pilařské provozy potřebují kvalitní čerstvou smrkovou kulatinu a že případné zastavení jiných než nahodilých těžeb tyto zpracovatele dřeva těžce poškodí.

86595/2017-MZE—16212 6

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tato část námitky je pochopitelná a že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno.

V odstavci 7. námitek se uvádí, že paušální zákaz těžby smrku a borovice na celém území republiky odporuje duchu lesního zákona, že ustanovení 5 32 odst. 2 písm. a) lesniho zákona má být používáno jen v konkrétních případech a u konkrétních vlastníků lesa a že takový zákaz je hrubým zásahem do vlastnických práv vlastníků lesů.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že přesto, že tato část námitky vychází z nepochopení smyslu a účelu ustanovení 5 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona, bylo změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu této části námitky fakticky vyhověno.

V. Ostatní námitky

V. 1. Námitky města Kožlany

Město Kožlany namítá, mimo jiné, že

- v lesích města není žádná nezpracovaná kalamitní dřevní hmota,

- zaměstnává osoby samostatně výdělečně činné, které by zůstaly bez práce a příjmů,

- jsou ohroženy regionální pilařské provozy.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 2. Námitky Karla Popa, Andělská 4, Jablonec nlN

Korei Pop namítá, žeje vlastník lesa a topí dřevem. Uvádí, že na celém okrese není kůrovec a žádné mimořádně polomy a proto se domnívá, že by se opatření nemělo vztahovat na okres Jablonec nlN, resp. na celý Liberecký kraj.

lvlinisterstvo zemědělství konstatuje, že námitky uváděné drobným vlastníkem lesa z okresu, který není postižen kůrovcovou kalamitou, jsou pochopitelné a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 3. Námitky města Česká Kamenice

Město Ceská Kamenice namítá, že

1) lesy v oblasti města nebyly postiženy větrnou smrští ani přemnožením hmyzích škůdců,

2) opatření by se mělo vztahovat i na lesy na území národních parků, kde dochází k ničení lesních porostů hmyzími škůdci.

Ministerstvo zemědělství

- konstatuje, že první námitce bylo změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu fakticky vyhověno,

- druhou námitku zamítá, protože není v působnosti Ministerstva zemědělství řešit problematiku hospodaření v národních parcích a ani to nebylo a není cilem vydávaného opatření obecné povahy.

V. 4. Námitky Jindřicha Víznera, lVlakolusky 35

Jindřich Vizner namítá, mimo jiné, že nelze zastavit těžby v probírkových porostech a že opatření obecné povahy mělo být vyhlášeno před 3 — 4 měsíci. Ve zbytku textu jde o připomínky k hospodaření v lesích, které se nevztahují k návrhu opatření obecné povahy. lvlinisterstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku vtomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo uvedeným námitkám, které se týkají návrhu opatření obecné povahy, fakticky vyhověno.

V. 5. Námitky Arcibiskupství pražského

Arcibiskupství pražské namítá, mimo jiné, že navržené plošné opatření přináší soukromým vlastníkům lesů četné negativni dopady a přenáší je do regionů a na subjekty, které příčiny ani důsledky současně situace nezavínily a nijak jí nepřitěžují. Závěrem navrhuje, aby ze

66595/2017-MZE—16212 7

zákazu provádění jiných než nahodilých těžeb byla dána výjimka pro výchovné zásahy v porostech do 40 let věku.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo všem námitkám Arcibiskupství pražského fakticky vyhověno.

V. 6. Námitky obce Chlum

Obec Chlum namítá, že ve svých lesích neeviduje žádné nezpracovaná nahodilé těžby a že ji navržené opatření ekonomicky poškodí.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 7. Námitky obce Vilémov, města Velký Šenov a obce Lobendava

Obec Vilémov, město Velký Šenov a obec Lobendava podaly formou i obsahem prakticky totožné námitky, ve kterých shodně uvádějí, mimo jiné, že se jako vlastníci lesů nacházejí daleko od kalamitních oblastí, že kůrovec je vjejich lesich pouze vzákladním stavu, že výnos z hospodaření v lesích je zásadním zdrojem příjmů obce (města) a žádají proto o přehodnocení rozsahu opatření tak, aby z jeho působnosti byly vyloučeny regiony, kterých se kalamita netýká, anebo které veškerou nahodilou těžbu včas přednostně zpracovaly. Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 8. Námitky lng. Dušana Utinka, Ph. D., Suchohrdly u Miroslavi 16

Ing. Dušan Utinek, Ph. D. jako vlastník lesa namítá zejména, že navržené opatření postihuje zodpovědné vlastníky lesů, že bude pro mnohé subjekty znamenat vážně ekonomické až likvidační potíže a že navržené opatření zakrývá nečinnost a nefunkčnost státní správy lesů, která nekontroluje a nevymáhá přednostní zpracováni nahodilých těžeb.

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tyto námitky v zásadě akceptuje a že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno. Část námitek týkající se výtek na adresu orgánů státní správy lesů se samotného návrhu opatření obecné povahy netýká.

V. 9. Námitky firmy Farm Stradonice s. r. o., Daminěves 35

Firma Farm Stradonice s. r. o. namítá, že kůrovcové dříví na svém lesnim majetku zpracuje do konce října 2017 a že zastavení úmyslných těžeb poškodí ekonomicky nejen firmu, ale i lidi najaté na těžební i pěstební práce.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám takticky vyhověno.

V. 10. Námitky firmy Jan Parish — Správa Parishových lesů, Žamberk

Firma Jan Parish — Správa Parishových lesů, Žamberk namítá, mimo jiné, že na lesnim majetku, který spravuje, není dlouhodobě zvýšený výskyt kůrovce a ostatní nahodilé těžby jsou zpracovány, že navrhovaná opatření jsou prováděna ve prospěch třetích osob a proto mělo být podle 5 32 odst. 3 lesního zákona určeno, kdo ponese náklady s tím spojené, že případný zákaz těžeb vporostech do 40 let věku je vrozporu sněkolika ustanoveními lesního zákona a že zákaz těžeb podle návrhu opatření obecné povahy ohrožuje ekonomickou stabilitu podniku.

Námitka týkající se ustanovení 5 32 odst. 3 lesniho zákona vychází z nepochopení smyslu a účelu zmíněného zákonného ustanoveni (viz výše), stejně jako námitka o tom, že případný zákaz těžeb v porostech do 40 let věku je v rozporu s několika ustanoveními lesního zákona. Dojde-li v důsledku vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích k nařízení zastavení jiných těžeb, než těžeb nahodilých, vztahuje se takové nařízení i na provádění těžeb v porostech do 40 let věku, aniž by to mohlo být pokládáno za rozpor sjinýmí ustanoveními zákona, např. sustanovením & 32 odst. 5 lesního zákona, kterou pouze obecně ukládá vlastníku lesa povinnost zvyšovat odolnost a stabilitu lesa výchovou

v mladých porostech.

66595/2017- MZE— 1621 2 8

Přesto, coje uvedeno výše, však Ministerstvo zemědělství konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo této námitce fakticky vyhověno. Námitka o tom, že Ministerstvo zemědělství není kompetentní k vydání opatření podle 5 32 odst. 2 lesni zákona, není nijak blíže odůvodněna, a protoji Ministerstvo zemědělství zamítá. Námitce o tom, že ani případný kladný výsledek navrhovaného opatření obecné povahy nemůže vyrovnat morální a ekonomicky dopad opatření do soukromého vlastnictví, je změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu fakticky vyhověno.

V. 11. Námitky firmy Orlík nad Vltavou, s. r. 0., Praha

Firma Orlík nad Vltavou, s. r. 0., Praha namítá zejména, že paušální tvrzení o přemnožení hmyzích škůdců na celé území republiky je chybné, že většinu subjektů, hospodařících v lesích ekonomicky poškodí a namísto restriktivního opatření navrhuje vyhlásit motivační podpory ke zvládnutí stávajícího kalamitního stavu. Dále navrhuje zákaz úmyslných těžeb pouze ve státních lesích a restriktivní opatření směrovat podle zjištěného skutečného stavu a na konkrétní lesni majetky.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 12. Námitky firmy Lesy Dolejš, s. r. o., Kukle a námitky manželů Dolejšových, Kukle Námitky firmy Lesy Dolejš, s. r. o., Kukle a námitky manželů Dolejšových, Kukle, jsou formou i obsahem prakticky totožné. Shodné se v nich namítá, že kalamitní stav v lesích se týká jen některých částí území České republiky a proto by i opatření kjeho zvládnutí měla být územně omezena, protože tam, kde kalamitní stav v lesích není, znamená opatření pro vlastníky lesů vážně ekonomické problémy. Dále je namitáno nedostatečně odůvodnění návrhu opatření obecné povahy.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky vzásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

V. 13. Námitky Josefa Homolky, Lesní hospodářství Liberec

Josef Homolka, Lesní hospodářství Liberec, namítá pouze, že na lesním majetku, kde hospodaří, není žádná kůrovcové, větrná ani jiná kalamita, proto s navrhovaným opatřením obecné povahy nesouhlasí a žádá, aby bylo uplatněno pouze v regionech, kde kalamitní stav v lesích skutečně nastal.

Ministerstvo zemědělství tyto námitky v zásadě akceptuje a konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu bylo těmto námitkám fakticky vyhověno.

Poučenk Proti rozhodnutí o námitkách se podle ustanovení 5 172 odst. 5, věta šestá, správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad.

Vypořádání připomínek:

Podle ustanovení Š 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky, se kterými je správní orgán povinen se zabývat a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

K návrhu opatření obecné povahy byly vzneseny čtyři připomínky. Tyto připomínky uplatnily - lmpergnace Soběslav s. r. o., Soběslav (29. 9. 2017),

— Timber Production s. r. 0., Velké Karlovice (13. 10. 2017),

- Cobbler s. r. o., Zašová (16. 10. 2017),

- Národní dřevařský klastr, 2. 5. Ostrava (19. 10. 2017).

66595/2017-MZE—16212 9

Ve všech případech jde o podnikatelské subjekty, resp. jejich sdružení, které se zabývají zpracováním surového dříví, a které shodně namítají, že

- produkuji výrobky, na které je potřebná čerstvá a zdravá dřevní hmota,

- vydané opatření obecné povahy jim zamezí přístup k čerstvěmu smrkověmu dříví, a že proto budou nuceny zastavit výrobu,

- omezeni nebo zastavení výroby jim způsobí významně škody.

Pokud jde o vypořádání těchto připomínek, Ministerstvo zemědělství pouze konstatuje, že změnou výroku v tomto opatření obecné povahy oproti jeho návrhu se tyto připomínky staly bezpředmětnými.

Poučenh Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (5 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Petr Bureš Otisk úředního razítka ředitel odboru

Přílohy: 1. Seznam připomínek Městský úřad Šenov Rozdělovník Správní odbor .; písemnost ev. ř- 75 12/2077;— .„ "í' vyvěšeno dne- 8 „' “ZUJ Vypraveno dne snato dne-

za správnost: .......

souběžně zveřejněna na internetu

88595l2017-MZE—18212 10