OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - upuštění od místního šetření / Neumětely - rekonstrukce chodníků

„u,-;;- Obec Neumětely Příbramská 43 267 24 Neumětely

" ;'_;.ía_ :! par ;\.'i:'_'._—_(_\_7_

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

zahájení stavebního řízení a upuštění od místního šetření

Dne 7. 11. 2017 podala Obec Neumětely, IČ: 00233633, Příbramská 43, 267 24 Neumětely žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „REKONSTRUKCE CHODNIKU NEUMĚTELY“ na pozemcích pod par. č. 1694/4, 1289/4, 1289/247, 1289/20, 1289/2, 1289/3, ST. 135, ST. 141, ST. 134, ST. 133, 1637/2, 1688/1, 1609/1, 1637/3, 1714, ST. 1/18, 156/3, [48/1, ST. 20, 1609/10, 1639/1, 1609/5, ST. 31/1, ST. 31/2, ST. 71/1, 1609/8 vk.ú. Neumětely. Uvedeným dnem podaní bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, jako příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby dle © 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále podle 9 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovenímě 112 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů zahájení stavebního řízení a upuštění od místního šetření a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

S přihlédnutím k velkému počtu účastníků je řízení vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků dle 5144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Pro uvedenou stavbu bylo MěÚ Hostomice, stavebním úřadem vydán souhlas s vydáním stavebního povolení, vše dle 5 15 zák. č. 183/2006 Sb.,

Jedna se o rekonstrukci chodníků v průtahu obcí Neumětcly.

Uěastníci tohoto řízení mohou připomínkv a námitky uplatnit neipozděii do 15 dnů od doručení tohoto oznámení iinak k nim nebude nřihlédnuto. Ve steiné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy a správci sítí.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout u odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice v úřední dny pondělí a středa od 8 — 17 hod. Nechá-li se některý z účastní ků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Miloslav Jelínek samostatný odborný referent

202 pola

- 2 - MUHO / 23673/2017 Správní poplatek je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 5 000,- Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dní na úředních deskách a stránkach http:// mvwmesto—horovicecz a úředních deskách dotčených obci.

10. 11. 2017

Vyvěšeno dne ................ Sejmuto dne ................ |

, _ , , , „ , , , , , MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice Razítko a podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmutí 0211211118111. pam/who „am ,; 2 8 01

2 Obdrží: účastníci stavebního řízení: Obec Neumětely

v souladu s 5144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

()bdrží— správci inženýrských sítí:

Čl—ÍV. Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.

()bdrží—dotěené orgány státní správv :

HZS Středočeského kraje

KHS Středočeského kraje

MěÚ Hostomice, stavební úřad

Policie ČR KŘ DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun