VV - opatření obecné povahy / Velký Chlumec - stanovení místní úpravy na silnici III. třídy

203/20 1;

. "“ 3“ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2

ODBOR TECHNICKÝA DOPRAVNÍ 268 01 Hořovice

naše č. j: WHO/236672017 vyřiaíic; Maitin Lith

datum: [0-11—2017

tel.: 31 l 545 353

e—maií: dopistav1©nestohoíovicecz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy na silnici III. třídy

Městský úřad Hořovice, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle 5 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen Zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětu obce Velký Chlumec a části Malý Chlumec a stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, Dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 50 Beroun , podle č.j.: KRPS-2910042—1/ČJ-2017— 010206, v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 5 171 a násl. částí šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

STANOVUJE

podle 35 77 odst. 1 písm. a) výše cit. zákona místní úpravu provozu na silnici III/11549 v k.ú. Velký Chlumec a části Malý Chlumec, v tomto rozsahu: Silnice: 11/114,11/115,III/11548,III/11549 Místo: k.ú. Velký Chlumec na sil. III/11549 , ve směru od křižovatky se sil. 11/114 ve směru na obec Osov přes obec Velký Chlumec a části Malý Chlumec až na křižovatku se sil. II/115 v obci Osov a zpět (dle přiložené situace). Dopravní značení : nově svislé DZ: ] x B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů (na dopravní značce nápis 12 t) s dodatkovou tabulkou E 14 „Tranzit“ s případnou dodatkovou tabulkou E 7b „Směrová šipka pro odbočení“ na sil. 11/114, 11/115, III/11548, III/11549 Umístění:

— Výše uvedené dopravní značky budou osazeny dle přiloženého návrhu situace, který byl

odsouhlasen Policií ČR KŘ—DI Beroun podle čj.: KRPS-290042-1/ČJ—2017-010206.

Organizace odpovědná za realizaci úpravy: Obec Velký Chlumec a části Malý Chlumec Důvod místní úpravy: zvýšení bezpečnosti z důvodu omezení průjezdu nákladních automobilů (12 t) na sil. III/] 1549 přes obec Velký Chlumec a části Malý Chlumec.

Podmínky provedení dopravního zařízení:

1. Dopravní zařízení bude provedeno a umístěno v souladu s normou ČSN 73 6101, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1—3, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude splňovat požadavky

203/204?

ČSN EN 12899—1 „Stálé svislé dopravní značení“, a další související předpisy a normy za využití TP 65.

2. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění

Městký úřad Hořovice, Odbor dopravy obdržel dne 11.09.2017 podnět od obce Velký Chlumec a části Malý Chlumec, o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/ 11549 v k.ú. Velký Chlumec na sil. III/11549 ,ve směru od křižovatky se sil. lI/l 14 ve směru na obec Osov přes obce Velký Chlumec a části Malý Chlumec až na křižovatku se Sil. 11/115 v obci Osov a Zpět (dle přiložené situace).

Po obdrženěm stanovisku Policie ČR, KŘ—DI Beroun podle čj.: KRPS-Z90042-l/ČJ-2017- 010206 bylo odsouhlaseno omezení tranzitní dopravy přes obec Velký Chlumec a části Malý Chlumec a zároveň zamítnuto umístění DZ B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30) na sil. 111/ 11549 dle návrhu Velký Chlumec a části Malý Chlumec, nebot“ nebyl shledán řádný důvod k umístění navrhovaného dopravního značení.

Dne 13.09.2017 Městský úřad Hořovice, Odbor dopravy oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu sš 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na © 39 odst. 1 správního řádu stanovil Městský úřad Hořovice, Odbor dopravy lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a námitek tj.do 29.09.2017. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městkého úřadu Hořovice od 13.09.2017 do 29.09.2017.

Do termínu 14.10.2017 nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto Městský úřad llořovice, Odbor dopravy oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy III/11549 v k.ú. Velký Chlumec .

Poučení

Proti opatření obecné povahy dle 5 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek Dle % 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

MĚSTSKÝ

adopmvni

Martin Lípít Samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

1 (J. 11. 2017

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

m.)TSKY Ulanu Hořovice Pniar'áíihn nám, 2 265“ O!

22 !: „„/'

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2 MUHO/23667/2017

203/207?

Obdrží:

účastníci řízení:

Obec Velký Chlumec a části Malý Chlumec (s povinností bezodkladněho vyvěšení písemnosti na úřední desce podle ustanovení 59 25 odst. (3 ) správního řádu a žádostí 0 zpětně zaslání dokumentu S potvrzením o vyvěšení po dobu ]5 dní)

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje

dotčené orgány: Policie CR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Beroun

3 MUHOIZBGBTIZO'I?