Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 6. listopadu 2017

Ze samosprávy
Obec Česká Třebová
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=24179
Nalezeno adres
17
Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. listopadu 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněn pozdějších předpisů.1

č. 1057
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku ppč. 2878/2 a pozemku stpč. 3024,
jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 113, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová , mezi městem Česká Třebová jako vypůjčitelem a pobočným spolkem Junák – český skaut,
středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ 647 71 270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová , jako
půjčitelem, za účelem organizované zájmové činnosti mládeže, od 01.01.2018 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 rok, v textu dle návrhu.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1058
Rada města zrušuje své usnesení č. 815 ze dne 28.08.2017
Citace usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu po
části pozemku ppč. 30/1 ve prospěch pozemku ppč. 30/3 a dále pozemků ppč. 28 a stpč. 9 , vše
v katastrálním území Svinná u České Třebové , obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1059
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva průchodu a průjezdu
po části pozemku ppč. 30/1 ve prospěch pozemku ppč. 30/3 a dále pozemků ppč. 28 a stpč. 9 , vše
v katastrálním území Svinná u České Třebové , obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1060
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 98 na Lhotce, místnost č. 15 ve
druhém nadzemním podlaží a spoluužívání WC v přízemí za roční nájemné 4.000 Kč za rok včetně
nákladů na energie od 01.01.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1061
Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 98 na Lhotce, místnost č. 12 ve
druhém nadzemním podlaží a spoluužívání WC v přízemí za roční nájemné 4.000 Kč za rok včetně
nákladů na energie od 01.01.2018 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1062
Rada města schvaluje záměr výpůjčky sklepních prostor v čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1
v obci a katastrálním území Česká Třebová , od 01.01.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem rozvoje aktivit mládeže (od deseti let) a dospělých.

Zodpovídá: Ing. Smrčka


č. 1063
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3668/3 v katastrálním územíUsnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. listopadu 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněn pozdějších předpisů.2

a obci Česká Třebová, za účelem skladování materiálu a parkování vozidel na dobu neurčitou od
01.01.2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 20 Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1064
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 21.12.2011,
uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Mgr. Zdeňkem Krásou,
IČ 728 43 594, místo podnikání: Hýblova 1497, 560 02 Česká Třebová , jako nájemcem, v textu dle
návrhu.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1065
Rada města schvaluje, aby vlastníkům hrobového zařízení na městském hřbitově v České Třebové,
kteří byli postiženi živelnou událostí dne 29.10.2017 (vítr), byla poskytnuta individuální dotace za
podmínek dle usnesení rady města č. 867 z 11.09.2017.

Zodpovídá: Ing. Smrčka

č. 1066
Rada města bere na vědomí podání pana P. M. ve věci náhrady újmy a trvá na svém usnesení č. 800
ze dne 14.08.2017.

Zodpovídá: Mgr. Honl

č. 1067
Rada města s okamžitou účinností zrušuje své usnesení č. 17 ze dne 10.01.2011:
Citace usnesení č. 17:
Rada města pověřuje s účinností od 11.01.2011 pracovnici Kanceláře tajemníka - Oddělení správních
činností Městského úřadu Česká Třebová paní Danielu Krásovou projednáváním a rozhodováním ve
všech záležitostech týkajících se matrik a státního občanství podle:
- zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění

pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Pirklová


č. 1068
Rada města s okamžitou účinností zrušuje své usnesení č. 1010 ze dne 10.11.2014:
Citace usnesení č. 1010:

Rada města pověřuje s okamžitou účinností paní Danielu Krásovou, pracovnici Kanceláře tajemníka -
Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová projednáváním a rozhodováním ve věci
správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., zákona
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: Ing. Pirklová
Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 6. listopadu 2017
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněn pozdějších předpisů.3

č. 1069
Rada města pověřuje s okamžitou účinností paní Lenku Navrátilovou, referentku Kanceláře
tajemníka - Oddělení správních činností Městského úřadu Česká Třebová:

a) projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti občanského

průkazu podle § 11 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů,

b) projednáváním a rozhodováním ve věci správního řízení o skončení platnosti cestovního
dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů.

Zodpovídá: Ing. Pirklová


č. 1070
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace
a hodnocení nabídek ze dne 02.11.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Oprava parkoviště ulice U Stadionu v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem
RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová , IČ 256 18 516, za nejvýše přípustnou
cenu ve výši 1.266.175 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl
Dobromil Keprt v. r.
místostarosta


Zapsala:
Lenka Jelínková v. r.
sekretariát

V České Třebové dne 6. listopadu 2017

Jaroslav Zedník v. r.
starosta města