ROZHODNUTÍ - ZMS: GALERIE č.p. 500, Duk. hrdinů 25a, P7-Holešovice

Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.praha7.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=88506&sh=-2118613803
Nalezeno adres
77
1

Městská část Praha 7
Úřad městské části
stavební úřad

nábř. Kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA/DATUM

Č.j.: MČ P7 061867/2017/SÚ/Še

S.Z. MČ P7 031064/2014

500 Hol/R

I. Šefarová / 220 144 076

SefarovaI@Praha7.cz

8.11.2017ROZHODNUTÍ


Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad příslušný podle ust. § 13, odst. 1, písm. c) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších

předpisů v řízení provedeném dle ust. § 118 stavebního zákona k žádosti, kterou dne 2.3.2017 podal

stavebník a vlastník dotčené nemovitosti:

Nadace pro současné umění Praha, IČ: 66000718, sídlem: Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 ,

v zastoupení na základě plné moci z 26.4.2016 Ing. arch. Jiří Švehlík, nar.: 13.2.1979, Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2 ,

povoluje změnu stavby před jejím dokončením,

nazvané v původní projektové dokumentaci:

„GALERIE – změna ve způsobu užívání stavby“,

přičemž stavbou jsou:

Stavební úpravy nemovitosti č.p. 500 - pekárna ve dvorním objektu,

na pozemku parc. č. 2067/1 v k.ú. Holešovice , Praha 7 , Dukelských hrdinů 25a,
související se změnou užívání dotčeného objektu, navrhovaný účel užívání je galerie

Stavba byla povolena po projednání ve společném územním a stavebním řízení dle ust. § 94a stavebního

zákona, rozhodnutím z 24.11.2014, č.j.: MČ P7 040438/2014/OVT/Pel, Še, pravomocné dne 31.12.2014.

Platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím, č.j.: MČ P7 066429/2016/SÚ/Še, z 19.12.2016,

které nabylo právní moci dne 24.1.2017.


Předmětem povolení změny výše uvedené stavby před jejím dokončením je dle žádosti z 2.3.2017:


- zbourání přístavku ve střední části půdorysu 1.NP (návrat k původnímu hmotovému řešení)
- změna koncepce PBŘ a s ní související neprovedení přístaveb nových únikových schodišť
- realizace provozu kavárny včetně potřebného zázemí a malého auditoria
- dispoziční změna hygienického a technického zázemí v 1.NP a 2.NP
- zachování nosné konstrukce stávajícího zastřešení dvora dle požadavku OPP MHMP a nový

návrh skleněné markýzy v čele dvorního traktu, přičemž o detailním provedení zastřešení bude

dále jednáno s OPP dle jejich požadavku

- nová koncepce vytápění objektu – samostatný plynový kotel pro kavárnu a auditorium, další
dva kotle pro zbylé prostory

- nucené odvětrání kavárny a auditoria s rekuperací a odvětrání hygienického zázemí
- provedení několika nových a úprava stávajících otvorů, nové výplně otvorů
2

Stavba bude provedena za následujících podmínek:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením,
„KULTURNÍ HUB PEKÁRNA, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 “, kterou vypracovali:

- Ing. arch. MgA. Michal Fišer, autorizovaný architekt (A1) ČKA 03536
- Ing. Ladislav Košťál, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0000134
- Jan Drahoš, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0009528
- Ing. Martin Kratěna, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0011210
- Petr Novotný, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0010488

Dokumentace se předává stavebníkovi ověřená stavebním úřadem po nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Tato podmínka nahrazuje podmínku č.1) výrokové části II. rozhodnutí ze dne 24.11.2014,

č.j.: MČ P7 040438/2014/OVT/Pel, Še.

2) Historická nosná konstrukce zastřešení vnitřní části atria z kovových segmentových příhradových vazníků

zůstane zachována. Bude zpracován nový návrh zastřešení, respektující stávající příhradové vazníky,

včetně barevného a materiálového řešení, který bude předložen MHMP OPP k posouzení.

3) Pro plynové vytápění objektu budou použity nízkoemisní kotle, které mají mezní koncentraci NOx nižší

než 100mg/kWh (emisní třída 5).

4) Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou řešeny dle ČSN 73 0810:2016

5) Před započetím užívání stavby musí být na HSHMP předložen protokol o seřízení a zaregulování

vzduchotechniky dokládající, že v jednotlivých prostorech je zajištěna odpovídající výměna vzduchu

ve srovnání s projektovanými parametry

6) Ruší se podmínky č.1 a 2) výrokové části I. rozhodnutí z 24.11.2014, č.j.: MČ P7 040438/2014/OVT/Pel

Ostatní podmínky rozhodnutí ze dne 24.11.2014 zůstávají v platnosti a musí být dodrženy.

7) Stavba bude dokončena do 31.12.2020. Tato podmínka nahrazuje podmínku č.14 výrokové části II.

rozhodnutí ze dne 24.11.2014.Odůvodnění

Podáním z 2.3.2017 požádal stavebník a zároveň vlastník dotčené nemovitosti Nadace pro současné umění

Praha, IČ: 66000718, sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 , v zastoupení na základě plné moci

ze dne 26.4.2016: Ing. arch. Jiří Švehlík, nar.: 13.2.1979, Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2 , o povolení

změny výše uvedené stavby před jejím dokončením. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před

jejím dokončením. Stavba byla povolena po projednání ve společném územním a stavebním řízení dle

ustanovení § 94a stavebního zákona rozhodnutím ze dne 24.11.2014, č.j.: MČ P7 040438/2014/OVT/Pel, Še,

právní moc nastala dne 31.12.2014. Platnost stavebního povolení byla prodloužena rozhodnutím ze dne

19.12.2016, č.j.: MČ P7 066429/2016/SÚ/Še, které nabylo právní moci dne 24.1.2017. Předmětem žádosti

z 2.3.2017 o povolení změny výše uvedené stavby před jejím dokončením je zbourání přístavku ve střední

části půdorysu 1.NP (návrat k původnímu hmotovému řešení), změna koncepce PBŘ a s ní související

neprovedení přístaveb nových únikových schodišť, realizace provozu kavárny včetně potřebného zázemí a

malého auditoria, dispoziční změna hygienického a technického zázemí v 1.NP a 2.NP, zachování nosné

konstrukce stávajícího zastřešení dvora dle požadavku OPP MHMP a nový návrh skleněné markýzy v čele

dvorního traktu, přičemž o detailním provedení zastřešení bude dále jednáno s OPP dle jejich požadavku,

nová koncepce vytápění objektu samostatným plynovým kotlem pro kavárnu a auditorium a dalšími dvěma

kotly pro zbylé prostory, nucené odvětrání kavárny a auditoria s rekuperací a odvětrání hygienického zázemí

a provedení několika nových a úprava stávajících otvorů.


Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala požadované náležitosti, stavební úřad v souladu s ust.

§ 45, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyzval žadatele dne 27.3.2017 k doplnění ve stanovené

lhůtě a zároveň řízení usnesením, které nabylo právní moci dne 19.4.2017 přerušil. Žadatel podáním ze dne

5.6.2017 doplnil požadované dle výzvy. Podáním z 13.9.2017 byla doplněna „Dohoda o provedení prací“

uzavřená s vlastníkem sousedního pozemku parcelní č. 2056 se stavbou č. p. 1410 v k.ú. Holešovice , Praha 7 ,

neboť projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením „KULTURNÍ HUB PEKÁRNA,

Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 “, kterou zpracoval v 04. 2016 , Ing. arch. MgA. Michal Fišer,

autorizovaný architekt (A1) ČKA 03536, navrhuje provedení opatření proti pronikání vlhkosti na zdi tvořící

společnou hranici pozemků parcelní č. 2067/1 a parc. č. 2056 v k.ú. Holešovice , Praha 7 .

3

Městská část Praha 7, Úřad městské části, stavební úřad oznámil opatřením ze dne 27.9.2017 v souladu s ust.

§ 112, odst.1) stavebního zákona zahájení řízení podle § 118 stavebního zákona o změně stavby před

dokončením všem známým účastníkům řízení a svolal v této věci ústní jednání, které se konalo 31.10.2017

na stavebním úřadě ÚMČ Praha 7. Současně upozornil účastníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozději

při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem

účastníků, oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 správního řádu

doručováno podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou. Nikdo z účastníků řízení nevyužil

možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 109 stavebního zákona s přihlédnutím k § 118 stavebního

zákona a ust. § 27, odst. 1a), 2) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. V průběhu řízení nedošlo ke změně

v okruhu účastníků řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Účastníky řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením jsou:

Stavebník a vlastník stavby s č. p. 500 na parc. č. 2067/1, k.ú. Holešovice , Dukelských hrdinů 25a, Praha 7,

dle výpisu z KN LV č. 8156:

Nadace pro současné umění Praha, IČ: 660 00 718, sídlem: Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7

a dále byli za účastníky řízení kromě stavebníka uznáni vlastníci pozemků a staveb:

vlastník pozemku parc. č. 2055 se stavbou č. p. 1411 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2056 se stavbou č. p. 1410 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2057/3 se stavbou bez č.p na tomto pozemku v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2066 se stavbou č.p. 470 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2067/2 se stavbou č.p. 469 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2068 se stavbou č.p. 406 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2069 se stavbou č. p. 359 v k.ú. Holešovice , Praha 7 V řízení byly předloženy tyto doklady:


- OŽP ÚMČ Praha 7, č.j.: MČ P7 066830/2016/OŽP/Mal ze dne 3.1.2017
- HZS hl. m. Prahy ze dne 15.9.2016, č.j.: HSAA-10911-3/2016
- HS hl. m. Prahy ze dne 1.6.2016, č.j.: HSHMP 22814/2016
- OPP MHMP ze dne 6.10.2016, č.j.: MHMP 1766052/2016
- PPD a.s. ze dne 14.8.2017, č. 0040078380
- Aktuální výpisy z katastru nemovitostí (vyhotoveny dálkovým přístupem)
- Plná moc ze dne 10.5.2014, kde stavebník zplnomocňuje Mgr. Ondřeje Stupala, nar.: 21.11.1978

k zastupování v řízení týkajících se budovy č.p. 500, Dukelských hrdinů 25, Praha 7 .

- Plná moc z 26.4.2016 pro Ing. arch. Jiřího Švehlíka, nar.: 13.2.1979
- „Dohoda o provedení prací“ uzavřená s vlastníkem sousedního pozemku parcelní č. 2056 se stavbou

č. p. 1410 v k.ú. Holešovice , Praha 7 , neboť projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením

„KULTURNÍ HUB PEKÁRNA, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 , navrhuje provedení opatření

proti pronikání vlhkosti na zdi tvořící společnou hranici pozemků parcelní č. 2067/1 a parc. č. 2056 a to:

Bude odbouráno stávající ukončení koruny zdi a proveden nový železobetonový věnec ve spádu

od objektu. U paty zdi bude vybourána rýha o šířce cca 0,5 m hloubky cca 0,2 m v celé délce společné zdi.

Nová skladba paty zdi bude provedena ve spádu a vodotěsně. Odvodnění dvorku zůstává stávající vpustí.

Bude provedeno 5 ks šikmých vrtů průměru 150 mm zakončených ve výšce 150 mm nad podlahou dvorku

nerezovou větrací mřížkou pro odvětrání vlhkosti. Vrty budou vystrojeny PVC trubkou.


Projektovou dokumentaci ke změně stavby před dokončením „KULTURNÍ HUB PEKÁRNA, vypracovali:

- Ing. arch. MgA. Michal Fišer, autorizovaný architekt (A1) ČKA 03536
- Ing. Ladislav Košťál, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0000134
- Jan Drahoš, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0009528
- Ing. Martin Kratěna, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0011210
- Petr Novotný, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0010488Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 odst. 3

stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně

omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Projekt změny stavby byl zpracován oprávněným

subjektem. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Posuzovaná žádost byla

předložena spolu s projektovou dokumentací zpracovanou s datem vyhotovení 04.2016 proto byla navržena a

posuzovaná podle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.4

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby, proto rozhodl tak,

jak je uvedeno ve výroku.


Podmínka č. 2) tohoto rozhodnutí byla převzata ze souhlasného závazného stanoviska OPP MHMP ze dne

6.10.2016, č.j.: MHMP 1766052/2016.

Podmínka č. 3) dle OŽP ÚMČ Praha 7, č.j.: MČ P7 066830/2016/OŽP/Mal ze dne 3.1.2017

Podmínka č. 4) dle HZS hl. m. Prahy ze dne 15.9.2016, č.j.: HSAA-10911-3/2016

Podmínka č.5) dle HS hl. m. Prahy ze dne 1.6.2016, č.j.: HSHMP 22814/2016

Podmínky dotčených orgánů byly zároveň zapracovány i do PD, viz část A-průvodní zpráva.

Změna stavby před jejím dokončením nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebního

řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním učiněným u stavebního úřadu Úřadu městské části Praha 7. Lhůta pro

podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal

jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady

účastníka.Ing. Helena Lubasová

vedoucí stavebního úřadu
Správní poplatek činí 1000,- Kč, dle pol. 18, odst. 5 zák. č. 634/2004Sb. VS: 3005005601


Příloha: ověřená projektová dokumentace
Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona)

I. účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu

zast. pro: Ing. arch. Jiří Švehlík, Vyšehradská 1378/45, 128 00 Praha 2 ,

II. účastníci řízení - § 27 odst. 2) správního řádu
vlastník pozemku parc. č. 2055 se stavbou č. p. 1411 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2056 se stavbou č. p. 1410 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2057/3 se stavbou bez č.p na tomto pozemku v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2066 se stavbou č.p. 470 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2067/2 se stavbou č.p. 469 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2068 se stavbou č.p. 406 v k.ú. Holešovice , Praha 7 vlastník pozemku parc. č. 2069 se stavbou č. p. 359 v k.ú. Holešovice , Praha 7 úřední deska ÚMČ Praha 7 – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní


Dotčené orgány :

OPP MHMP, IDDS: 48ia97h

OŽP ÚMČ Praha 7

ODO ÚMČ Praha 7

HS hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j


Na vědomí: spisy, PD