Výběrové řízení - vedoucí odd. úřadu územního plánování

Ze samosprávy
Obec Jičín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.mujicin.cz/assets/File.ashx?id_org=5954&id_dokumenty=1295146
Nalezeno adres
1
Město Jičín

Výběrové řízení

Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

vedoucí oddělení úřadu územního plánování.

Jedná se o funkci podléhající zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů vplatném znění.

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem dle dohody, platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (10. platová třída), místo výkonu práce — správníobvod města Jičína, města s rozšířenou působností,

- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce:

1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a ma' vČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý kprávním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle % 24 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu splňuje:

[.

úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti

podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle

tohoto zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 312/2002

Sb.) o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije,

autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní

plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu

(zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

znění pozdějších předpisů),

fyzická osoba, která má:

a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dálejen "odpovídající praxe"), nebo

b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B — aktivní řidič,

5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě nebo samosprávě, znalost cizíhojazyka, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky musí obsahovatjméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být vyhlašovateli výběrového řízení doručeny

do 29.11.2017.

Přihlášky se všemi požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín , k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdejte na podatelně MěÚ Jičín na téže adrese.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, lng. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17.1istopadu Č. 16, 50601 Jičín, tel. č. 493545150 a mailu: bodlak©mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv vjeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

VJiČíně dne 8.11.2017

./" (If \

./

/Í>

lng. Peter Bareš, vedoucí MěÚ