Výběrové řízení - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ze samosprávy
Obec Jičín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.mujicin.cz/assets/File.ashx?id_org=5954&id_dokumenty=1295142
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Město Jičín

Vyberove rizenl Vedoucí Městského úřadu Jíčín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem dle dohody,

- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (10. platová třída),

- místo výkonu práce - město Jičín,

- dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu.

Náplň práce:

Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Komplexní zajištění funkce pověřence pro osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro město a jeho příspěvkové organizace, zejména:

— analýza a ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů správní úpravou voblasti ochrany údajů a s koncepcemi města Jičína voblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;

- sběr informací o zpracování a identifikace procesů zpracování osobních údajů;

- analýza kpotřebnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a posouzení případných technických a organizačních opatření;

* informační, konzultační a metodická činnosti voblasti ochrany údajů, včetně poradenství zaměstnancům a případně dalším osobám podílejícím se na zpracování osobních údajů;

- poskytování poradenství v průběhu posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorováníjeho uplatňování;

— vydávání stanovisek k navrhovaným opatřením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních údajů;

— spolupráce s dozorovým úřadem včetně působeníjako kontaktní místo.

Připomínkování návrhů právních předpisů města, předkládání návrhů stanovisek v rozsahu svěřených kompetencí.

Předpoklady a požadavky pro výkon práce:

a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má vČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednacíjazyk,

b) dokončené vysokoškolské vzdělání,

c) znalost zejména:

- zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících dokumentů,

d) praxe ve veřejné správě,

e) dobré schopnosti organizační, komunikačnía týmové spolupráce, znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni, řidičský průkaz sk.B — aktivní řidič, f) znalost anglickéhojazyka vítána.

Přihlášky musí obsahovatjméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláni, pOpř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být vyhlašovateli výběrového řízení doručeny

do 8.12.2017.

Přihlášky se všemi požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Jičín, Zížkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, lng, Petera Bareše, nebo odevzdejte na podatelně MěU Jičín na téže adrese.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u Mgr. Evy Vogeltanzové, vedoucí právního a personálního oddělení na výše uvedené adrese nebo na tel. 493 545 480 a mailu: vogeltanzova©mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Jičíně dne 8.11.2017

lng. Pete/ř Bareš, vedoucí MěÚ