Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7


Statutární město České Budějovice
Mag i s t r á t mě s ta Če ské Budě jov i ce
Odbo r ú z emn ího p l ánován í
nám. P řemys l a O taka ra I I . č . 1 / 1IČ: 002 44 732 DIČ: CZ-002 44 732 číslo tel. ústředny: 38 680 11 11


Magistrát města České Budějovice
Ing. Lacina Luboš
odbor územního plánování
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice


Internet: http://www.c-budejovice.cz
Datum vyvěšení: …………………………………..
Datum sejmutí: ……………………………………

Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
OÚP/2017/O-1366/Sl-V Ing. J. Sládková 38 680 3008 sladkovaj@c-budejovice.cz 2017-11-10V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve
věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona č 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), že usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 234/2017 byla vydána
změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7 (dále jen „změna č. 2 ÚP“) formou opatření obecné povahy.

Řešené území změny č. 2 ÚP je vymezeno Lidickou třídou, komunikací s cyklostezkou podél Malše a
restaurací Gerbera u ul. Mánesova.

Předmětem změny č. 2 ÚP je změna způsobu využití, a to z plochy smíšené obytné – kolektivního
charakteru ve vnitřním městě (SKOL-1) na plochu občanského vybavení – ostatní (OV), včetně jejího
rozšíření na část plochy jižním směrem k objektu restaurace Gerbera, která byla v ÚP určena ke
způsobu využití plochy veřejných prostranství – zeleň parková (ZP). Takto nově navržený způsob
využití vhodněji stabilizuje stávající zařízení občanské vybavenosti, tj. budovu Jihočeské vědecké
knihovny, a zároveň umožní její přístavbu, což bude znamenat zkapacitnění a zkvalitnění poskytování
služeb veřejnosti, které knihovna poskytuje. Ve zbývající části plochy veřejné zeleně zůstává zachován
způsob využití ZP.

V souladu s § 172 odst. (2) správního řádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona dále oznamujeme, že
opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 2 ÚP, není možné vzhledem k jeho rozsahu

Magistrát města České Budějovice

úřední deska
Strana 2 (celkem 2)

zveřejnit na úřední desce v úplném znění. Z tohoto důvodu je na úřední desce magistrátu města
zveřejněna tato veřejná vyhláška. Úplné znění opatření obecné povahy, včetně příloh 1 a 2, je
k nahlédnutí po dobu 15 dnů od data zveřejnění této vyhlášky naMagistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla
Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 401a, Ing. Jana Sládková, tel. 38 680 3008. Dále
je toto opatření obecné povahy spolu s kompletními přílohami 1 a 2 vystaveno na www stránkách
města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz .Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna
č. 2 ÚP, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.
Ing. Luboš Lacina, v. r.
vedoucí odboru
územního plánování