Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7

Ze samosprávy
Obec České Budějovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.c-budejovice.cz/Lists/edn%20deska/Attachments/19857/OOP.pdf
Nalezeno adres
7

Stránka 1 z 14

Změna č. 2 územního plánu České Budějovice
v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I

v katastrálním území České Budějovice 7

vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice

Projektant:
Ing. arch. Petr Žížala
Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice
atelierzizala@email.cz

Pořizovatel:
Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Datum zpracování: říjen 2017Stránka 2 z 14

Záznam o účinnosti:

Vydává: Zastupitelstvo města České Budějovice
(usnesení č. 234/2017 – dne 6. 11. 2017)

Datum nabytí účinnosti:

Úřední osoba pořizovatele ..........................................................................................
Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování

Magistrátu města České BudějoviceStránka 3 z 14

Obsah dokumentace

I. Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I
v katastrálním území České Budějovice 7 .............................................................................................5

I. 1 Textová část změny č. 2 ÚP ...................................................................................................................5
a) Rozsah změn v ČÁSTI I. – ÚZEMNÍ PLÁN ...............................................................................................5
b) Rozsah změn v přílohách OOP, ČÁSTI I. – ÚZEMNÍ PLÁN .....................................................................5
c) Údaje o počtu listů změny č. 2 ÚP a počtu výkresů grafické části.........................................................6
I.2 Grafická část změny č. 2 ÚP...................................................................................................................6
II. Odůvodnění změny č. 2 ÚP....................................................................................................................7
II.1 Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚP ..............................................................................................7
a) Proces pořízení změny č. 2 ÚP...............................................................................................................7
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..............................................................................8
c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu

nezastavěného území............................................................................................................................9
d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů .........10
e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených

orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů .........................10
f) Vyhodnocení splnění požadavků zadání..............................................................................................10
g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí..................10
h) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) stavebního zákona včetně sdělení jak bylo

stanovisko zohledněno........................................................................................................................10
i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení..............................................................................................11
j) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení

zastavitelných ploch ............................................................................................................................12
k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje dle §

43 odst. (1) stavebního zákona a odůvodnění potřeby jejich vymezení .............................................12
l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na

pozemky určené k plnění funkcí lesa...................................................................................................12
m) Vyhodnocení připomínek ....................................................................................................................12
n) Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí ..................................................................13
o) Úprava dokumentace po veřejném projednání ..................................................................................13
p) Srovnávací text ....................................................................................................................................13
q) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 2 ÚP a počtu výkresů grafické části ..................................14
II.2 Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚP............................................................................................14Stránka 4 z 14

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo města České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. (5)
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), v souladu s § 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v
platném znění, a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává

po provedeném řízení podle §§ 50 až 53 ve vazbě na § 55 a § 188 stavebního zákona a ve vazbě na §§
171 až 174 správního řádu, podle § 54 stavebního zákona

ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÉ BUDĚJOVICE
V LOKALITÁCH HARDTMUTHOVA A V HÁJEČKU I

v katastrálním území České Budějovice 7
(dále jen „změna č. 2 ÚP)

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

vydaného Zastupitelstvem města České Budějovice usnesením č. 271/2015 ze dne 12. 11. 2015, s
účinností dne 8. 12. 2015 v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku
projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona ve vazbě na § 55 a § 188 stavebního zákona a podle §§
171 až 174 správního řádu.Stránka 5 z 14

I. Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a
V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 7

I. 1 Textová část změny č. 2 ÚP

a) Rozsah změn v ČÁSTI I. – ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán České Budějovice, v platném znění, (dále jen „ÚP“), se změnou č. 2 ÚP mění
v následujících kapitolách opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) takto:

část I., kapitola B
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

I.B.3 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT MĚSTA

V kapitole I.B.3.1.5.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HARDTMUTHOVA (OZN. 1.5.1.) v části SPECIÁLNÍ
PLOCHY se za doplňuje třetí odrážka s textem „plocha SP 1.5.1.03“.

část I., kapitola F
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO

UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ

ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

I.F.13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

V kapitole I.F.13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ se za
poslední odrážku doplňuje nová odrážka s textem:

„- plocha s označením SP 1.5.1.03 s plochami ZP a OV (vymezena změnou č. 2 ÚP České Budějovice).
Pro tuto plochu platí následující ustanovení:
- v ploše ZP je přípustné rovněž zřizovat a provozovat komunikaci pro dopravní napojení vyvolané

využitím plochy OV (Jihočeská vědecká knihovna), a to s podmínkou minimálního dotčení
nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené blato – K118 a lokálního biocentra BC 26 Na
Dukelské a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

Pro další stupně projektové dokumentace se ukládá:
- bude prověřena možnost dopravního napojení stávající Jihočeské vědecké knihovny včetně její

přístavby do upravené křižovatky Lidická x Goethova,
- doprava v klidu vyvolaná realizací staveb v ploše OV bude řešena v rámci této plochy OV,
- v návaznosti na dostavbu knihovny bude vyřešen i reprezentativní přístup k památníku

Zborovského, odpovídající jeho významu,
- budou navržena opatření pro zachování funkčnosti sítě ÚSES.“.

b) Rozsah změn v přílohách OOP, ČÁSTI I. – ÚZEMNÍ PLÁN

ÚP se změnou č. 2 ÚP mění v následujících přílohách OOP, ČÁSTI I. – ÚZEMNÍ PLÁN:

 příloha č. I/2a: I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:10 000Stránka 6 z 14

 příloha č. I/2c: I.2.3 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1:10 000

 příloha č. I/2d: I.2.4 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000

 příloha č. I/3: I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Vzhledem k tomu, že uvedené přílohy OOP č. I/2a, č. I/2c, č. I/2d a č. I/3 jsou součástí grafické části ÚP,
je rozsah změn v těchto přílohách obsažen v jednotlivých výkresech návrhu změny č. 2 ÚP.

c) Údaje o počtu listů změny č. 2 ÚP a počtu výkresů grafické části

 Textová část změny č. 2 ÚP obsahuje 2 listy A4 (strany 5 – 6).

 Grafická část změny č. 2 ÚP obsahuje celkem 4 výkresy A4.

I.2 Grafická část změny č. 2 ÚP

 I.2.1 Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:10 000

 I.2.2 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny 1:10 000

 I.2.3 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000

 I.2. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000Stránka 7 z 14

II. Odůvodnění změny č. 2 ÚP

II.1 Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚP

a) Proces pořízení změny č. 2 ÚP

Řešené území změny č. 2 ÚP je vymezeno v grafické části této územně plánovací dokumentace.

O pořízení změny č. 2 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo města České Budějovice (dále jen „ZM“) svým
usnesením č. 1/2016 dne 8. 2. 2016, a to z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona.

Na základě územně analytických podkladů zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
v souladu s § 47 odst. (1) dle stavebního zákona návrh zadání změny č. 2 ÚP. Určeným zastupitelem je
pro volební období 2014 – 2018 na základě usnesení ZM č. 19/VII/2014 Ing. František Konečný, Ph.D.,
náměstek primátora. V návrhu zadání byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování změny č. 2
ÚP. Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, statutárnímu městu České Budějovice, krajskému
úřadu a sousedním obcím, současně byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 20. 5. 2016 do
20. 6. 2016. K návrhu zadání bylo v zákonné lhůtě dle § 47 odst. (2) stavebního zákona v rámci
veřejného vystavení podáno 9 vyjádření dotčených orgánů, včetně vyjádření nadřízeného orgánu a
stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví a 1 připomínka. K
návrhu zadání nebyl podán žádný podnět sousedních obcí. Požadavky z vyjádření dotčených orgánů a
nadřízeného orgánu, stanovisko krajského úřadu a připomínky pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil a návrh zadání podle tohoto vyhodnocení upravil. Zadání změny č. 2 ÚP bylo
schváleno usnesením ZM č. 44/2017 dne 20. 3. 2017.

Projektantem změny č. 2 ÚP je Ing. arch. Petr Žížala, autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 01 947.

Návrh změny č. 2 ÚP pro společné jednání byl zpracován podle stavebního zákona a vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 500/2006
Sb.“), a to v souladu s požadavky schváleného zadání.

Společné jednání o návrhu změny č. 2 ÚP se uskutečnilo dne 14. 6. 2017. V rámci společného jednání
bylo uplatněno 7 souhlasných stanovisek dotčených orgánů a 1 připomínka Magistrátu města České
Budějovice, odboru ochrany životního prostředí z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a
krajiny, ochrany lesa a ZPF a ochrany ovzduší, která byla fakticky bez připomínek. K návrhu změny č. 2
ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí, právnických ani fyzických osob.

Následně na základě pořizovatelem doloženého návrhu změny č. 2 ÚP a stanovisek dotčených orgánů
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu změny č. 2 ÚP vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj, po
posouzení podle § 50 odst. (7) stavebního zákona, dne 20. 7. 2017 pod č. j.: KUJCK 88757/2017/OREG
stanovisko, ve kterém konstatoval, že návrh změny č. 2 ÚP neobsahuje nedostatky z hlediska § 50 odst.
(7) stavebního zákona, jelikož není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1, není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění,
a nekoliduje z hlediska širších územních vztahů s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.
V rámci metodické pomoci doporučil dílčí úpravu v grafické části a návrh změny č. 2 ÚP byl před
řízením dle § 52 stavebního zákona dle tohoto doporučení upraven.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2 ÚP dle § 52 ve vazbě na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (3)
stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 16. 8. 2017.
Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Magistrátu města České Budějovice po dobu
min. 38 dnů (od 22. 8. 2017 do 2. 10. 2017). Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách
statutárního města České Budějovice spolu s návrhem změny č. 2 ÚP. Veřejné projednání proběhlo dne
22. 9. 2017.

V rámci řízení o změně č. 2 ÚP byla uplatněna 2 souhlasná stanoviska dotčených orgánů a stanovisko
krajského úřadu č. j.: KUJCK 108072/2017/OREG ze dne 15. 9. 2017, ve kterém konstatoval, že odStránka 8 z 14

společného jednání nedošlo v návrhu změny č. 2 ÚP k žádným změnám, které by měly vliv na
posouzení zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem kraje, proto neuplatňuje
stanovisko dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. V rámci řízení o změně č. 2 ÚP nebyla uplatněna žádná
námitka ani připomínka podle § 52 stavebního zákona. Na základě těchto skutečností a vzhledem k
tomu, že v rámci společného jednání byla uplatněna jen jedna připomínka, která byla fakticky bez
připomínek, nebylo nutné zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a
následně zajistit postup dle § 53 odst. 1 stavebního zákona.

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

1. Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

Změna č. 2 ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(dále jen „APÚR“).

Řešené území změny č. 2 ÚP leží dle APÚR uvnitř rozvojové oblasti OB 10 České Budějovice, kterou
respektuje. Návrh změny č. 2 ÚP prověřil, že řešení této změny nemá vliv na koridor konvenční
železniční dopravy C-E 551 (čl. 85 APÚR) a ŽD4 (čl. 92 APÚR), na koridor dálnice D3 (čl. 98 APÚR) a na
koridor kapacitní silnice S13 (čl. 122 APÚR).

Řešené území změny č. 2 ÚP se nedotýká rozvojové osy OS 6, specifické oblasti SOB 01 Šumava, ani
jiných záměrů v oblasti technické a dopravní infrastruktury.

Změna č. 2 ÚP vychází z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území formulovaných v kapitole 2 APÚR a splňuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území.

2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna č. 2 ÚP není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich aktualizací (dále jen „AZÚR“).

Řešené území změny č. 2 ÚP leží uvnitř rozvojové oblasti republikového významu OB10 České
Budějovice.

Změna č. 2 ÚP respektuje priority stanovené v kapitole a) AZÚR Stanovení priorit územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního
rozvoje.

Nebyl shledán rozpor s jednotlivými články týkajícími se konkurenceschopnosti, prosperity,
hospodářského rozvoje, životního prostředí se všemi jeho složkami a sociální soudržnosti obyvatel.
Změnou č. 2 ÚP je stabilizována stávající občanská vybavenost celoměstského i nadměstského
významu, včetně jejího rozšíření, což přispěje k sociální soudržnosti obyvatel města.

Z ploch a koridorů územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) se řešeného území změny
č. 2 ÚP dotýká nadregionální biokoridor NBK 169 Červené blato – K118, jehož vymezení je
v jihovýchodní části řešeného území mírně zúženo (o cca 14 m) na úkor vymezeného rozšíření plochy
občanského vybavení pro přístavbu Jihočeské vědecké knihovny. Toto upřesnění je v souladu
s kapitolou d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u
ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno. Vzhledem velmi malému zmenšení
šíře v části tohoto nadregionální biokoridoru při zachování nezbytných prostorových parametrů nemá
navržené řešení změny č. 2 ÚP na jeho stav.

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních ani
civilizačních hodnot stanovených v kapitole e) AZÚR Upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. Pro zajištění ochrany ÚSES je ve změně č. 2
ÚP vymezena speciální plocha SP 1.5.1.03, v které se stanovuje navrhnout v dalším stupni projektové
dokumentace opatření pro zachování funkčnosti sítě ÚSES.Stránka 9 z 14

V souladu s kapitolou f) AZÚR Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro
jejich zachování nebo dosažení je řešené území změny č. 2 ÚP součástí silně urbanizované krajiny.
Změnou č. 2 ÚP nejsou vymezené charakteristiky krajiny ani zásady pro jejich využívání dotčeny.

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny veřejně prospěšné stavby vymezené v AZÚR, proto se její řešení
nedotýká kapitoly g) AZÚR Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Řešené území změny č. 2 ÚP leží uvnitř města České Budějovice, není v kontaktu s katastry sousedních
obcí, proto se změny ÚP nedotýkají úkoly stanovené v kapitole h) AZÚR Stanovení požadavků na
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s
přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury.

3. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Změna č. 2 ÚP nekoliduje s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, její řešené území se
nachází uvnitř správního území města, a to uvnitř katastrálního území České Budějovice 7. Sousední
obce neuplatnily v rámci projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP žádné podněty.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
nezastavěného území

Změna č. 2 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v §§ 18 a 19 stavebního
zákona.

Změna č. 2 ÚP je v souladu s § 18 odst. (1) stavebního zákona, dle kterého má územně plánovací
dokumentace směřovat ke shodě ve způsobu využívání a usměrňování vývoje v území, a to způsobem,
který vede k vyváženému vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tj. udržitelný rozvoj území.

Změna č. 2 ÚP přispívá v souladu s § 18 odst. (2) stavebního zákona k zajištění předpokladů pro trvale
udržitelný rozvoj území. Změna způsobu využití plochy smíšené obytné kolektivního charakteru na
plochu občanského vybavení vhodněji stabilizuje činnost budovy Jihočeské vědecké knihovny, změna
způsobu využití v části plochy zeleně parku rovněž na plochu občanského vybavení zároveň umožní její
rozšíření jižním směrem k objektu restaurace Gerbera. Pro podporu udržitelného rozvoje území ve
smyslu zlepšení fungování dopravy je v návrhu změny č. 2 ÚP rozšířena plocha dopravy, která v
návaznosti na dokumentaci „Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy“ z 01/2016
(projektant společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.) pro úpravu křižovatky Lidická x Goethova.

V souladu s § 18 odst. (3) stavebního zákona jsou pro ochranu hodnot, především pro zachování
ekologicko-stabilizačních funkcí ÚSES i v širších vazbách, stanoveny podmínky k řešení v dalších
stupních projektové dokumentace. Celé území je součástí ochranného pásma nemovitým kulturním
památkám hradebního systému města České Budějovice, proto bude v dalších stupních projektové
dokumentace pro jejich ochranu respektováno rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice, referátu
regionálního rozvoje, ze dne 31. 5. 1995, o jeho vymezení. Dále se jedná o území s archeologickými
nálezy III. kategorie a může zde při jednotlivých stavebních aktivitách dojít k porušení pozůstatků
pravěkého, ranně středověkého a středověkého osídlení, proto je nutné v dalších stupních projektové
dokumentace pro jejich ochranu postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění.

Ve změně č. 2 ÚP nejsou navrženým řešením dotčeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, a
to včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.

Změna č. 2 ÚP není v rozporu s § 18 odst. (4) a (5), neboť řešené území změny č. 2 ÚP se nachází v
zastavěném území dle ÚP.

Změna č. 2 ÚP je rovněž v souladu úkoly územního plánování obsaženými v jednotlivých odstavcích
§ 19 stavebního zákona, stanovuje urbanistickou koncepci v území s ohledem na všechny hodnoty a
podmínky v území.Stránka 10 z 14

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 2 ÚP je zpracována v souladu s příslušnými ustanovení stavebního zákona.

Obsah dokumentace je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 2
ÚP používá názvosloví, grafické prostředí a strukturu ÚP a stane se jeho registrovanou součástí.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna č. 2 ÚP je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů.

Návrh změny č. 2 ÚP pro společné jednání byl zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání.

V rámci společného jednání bylo uplatněno 7 souhlasných stanovisek dotčených orgánů.

V rámci řízení o změně č. 2 ÚP byla uplatněna celkem 3 stanoviska, která byla všechna souhlasná.

V procesu pořizování návrhu změny č. 2 ÚP nebyly vzneseny žádné rozpory.

f) Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh změny č. 2 ÚP pro společné jednání byl zpracován v souladu se zadáním schváleným usnesením
ZM č. 44/2017 ze dne 20. 3. 2017.

Návrh změny č. 2 ÚP splnil požadavky na řešení dané v jednotlivých kapitolách zadání zejména v
kapitole A. Zohlednění požadavků vyplývající z APÚR, AZÚR a dalších širších územních vztahů je patrno
z kapitoly b) odůvodnění změny č. 2 ÚP. Splnil i všechny požadavky z kapitol C., D., E., a G. zadání.

V rámci společného jednání bylo uplatněno 7 souhlasných stanovisek dotčených orgánů a 1
připomínka Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí z hlediska
vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a ZPF a ochrany ovzduší, která byla
fakticky bez připomínek. K návrhu změny č. 2 ÚP nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí,
právnických ani fyzických osob.

Návrh změny č. 2 ÚP byl před veřejným projednáním pouze drobně upraven v grafické části dle
doporučení z metodické pomoci krajského úřadu, která byla součástí jeho stanoviska k návrhu pro
společné jednání.

Obsah změny č. 2 ÚP je v souladu s požadavky kapitoly F. zadání.

g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Změna č. 2 ÚP svým řešením přispívá k ochraně přírodních, kulturních, civilizačních hodnot,
urbanistického a architektonického dědictví a životního prostředí. Zároveň nemá zejména s ohledem
na malý rozsah řešeného území negativní dopad do vyvážených podmínek pro trvale udržitelný rozvoj
města.

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu se stanoviskem krajského úřadu (viz kapitola h)
odůvodnění níže v textu) nebyl v zadání změny č. 2 ÚP dán požadavek na vyhodnocení vlivů této
územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Z tohoto důvodu není součástí změny č. 2 ÚP předmětné vyhodnocení.

h) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) stavebního zákona včetně sdělení jak bylo
stanovisko zohledněno

V řešeném území změny č. 2 ÚP se nachází prvky ÚSES nadregionálního a lokálního významu
s ochranou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o nadregionální biokoridor NBK 169 Červené blato – K118 s vloženým lokálním biocentrem BCStránka 11 z 14

26 Na Dukelské. Ve změně č. 2 ÚP je splněn požadavek krajského úřadu k návrhu zadání vyhodnotit a
odůvodnit dopad řešení změny č. 2 ÚP na ÚSES ve vazbě na současný stupeň ekologické stability a
zachování funkčnosti a vymezeného charakteru těchto prvků ÚSES v souladu s podmínkami AZÚR, a to
zejména v kapitolách b) a i) odůvodnění.

V řešeném území změny č. 2 ÚP se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (soustava
Natura 2000). Lze proto ve smyslu § 45i odst. (1) tohoto zákona vyloučit, že koncepce změny ÚP může
mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost soustavy Natura 2000.

Krajský úřad na základě návrhu zadání provedl zjišťovací řízení podle kritérií uvedených v příloze č. 8
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a v souladu s § 10i
odst. 3 tohoto zákona vydal dne 6. 6. 2016 stanovisko č. j.: KUJCK 79849/2016/OZZL/2, že nepožaduje
zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP na životní prostředí, s upozorněním, že není vhodné řešit
potřebu parkovacích míst pro záměr přístavby stávajícího objektu knihovny na úkor parkové zeleně.
Proto bylo v souladu se závěry dohodovacího jednání s krajským úřadem dne 8. 2. 2017 zadání změny
ÚP před jeho schválením upraveno a doplněno o požadavek řešit v dalších stupních projektové
dokumentace dopravu v klidu vyvolaná realizací staveb v ploše občanského vybavení v rámci této
plochy – viz kapitola a) textové části I.1 změny č. 2 ÚP.

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešené území změny č. 2 ÚP je vymezeno Lidickou třídou, komunikací s cyklostezkou podél Malše a
restaurací Gerbera u ul. Mánesova. Dle ÚP je řešené území součástí dílu 1 Vnitřní město, čtvrtí 1.1.
Jádro a 1.5. Linecká čtvrť, lokalit 1.1.3. V Háječku a 1.5.1. Hardtmuthova. Dle ÚP představuje čtvrť
Jádro původní ortogonální založení s historickou orientací cest směrem severojižním, s „kamennou“
stavební strukturou, vymezenou soutokem řek Vltavy a Malše a zeleným pásem v místech původního
hradebního opevnění včetně zeleného pásu na levém břehu Vltavy a Sokolského ostrova. Součástí
charakteru území jádra je pronik tří kompozičních os zeleně (osa řeky Vltavy, Malše a Mlýnské stoky)
tvořících zelený klín. Vídeňská čtvrť představuje území vnitroměstského charakteru, s blokovou
zástavbou, s intenzivním městským životem v okolí městských tříd (Lannova, Rudolfovská, Nádražní, Na
Sadech, Žižkova), s obytnými bloky mezi Malší a Mlýnskou stokou a územím pracovních aktivit na
jihovýchodě.

Předmětem změny č. 2 ÚP je změna způsobu využití, a to v ploše, která byla dle ÚP určena ke způsobu
využití plochy smíšené obytné – kolektivního charakteru ve vnitřním městě (SKOL-1), nově na plochu se
způsobem využití plochy občanského vybavení – ostatní (OV), včetně jejího rozšíření na část plochy
jižním směrem k objektu restaurace Gerbera, která byla v ÚP určena ke způsobu využití plochy
veřejných prostranství – zeleň parková (ZP). Takto nově navržený způsob využití vhodněji stabilizuje
stávající zařízení občanské vybavenosti, tj. budovu Jihočeské vědecké knihovny, a zároveň umožní její
přístavbu, což bude znamenat zkapacitnění a zkvalitnění poskytování služeb veřejnosti, které knihovna
poskytuje. Ve zbývající části plochy veřejné zeleně zůstává zachován způsob využití ZP.

V souvislosti s předmětným rozšířením plochy OV do plochy ZP je mírně zúžen nadregionální
biokoridor NBK 169 Červené blato – K118 cca o 14 m, resp. je zmenšena plocha navrženého vloženého
lokálního biocentra BC 26 Na Dukelské, které je dle ÚP zároveň veřejně prospěšným opatřením Z-33
rozšíření lokálního biocentra BC 26 Dukelská v nadregionálním biokoridoru NBK 169 Červené blato –
K118, o cca 0,06 ha z celkové rozlohy cca 1,5 ha. Uvedená úprava dvou prvků ÚSES nebude negativně
ovlivňovat současný stupeň ekologické stability a charakter těchto prvků. Zmenšená plocha
navrženého lokálního biocentra i nadále splňuje limity stanovené pro jeho prostorové parametry
v kapitole I.E.2 OOP. Pro zajištění ochrany ÚSES je v návrhu změny ÚP vymezena speciální plocha SP
1.5.1.03, v které je stanovena jako jedna z podmínek jejího využití navrhnout v dalším stupni
projektové dokumentace opatření pro zachování funkčnosti sítě ÚSES.

Ve změně č. 2 ÚP je dále rozšířena plocha se způsobem využití plochy dopravní infrastruktury – silniční
dopravy pro místní komunikace II. třídy (II) v místě křižovatky Lidické třídy s ulicí Goethova u krajského
soudu do plochy ze způsobem využití dle ÚP plochy veřejných prostranství – náměstí, náves (N). TotoStránka 12 z 14

rozšíření umožní úpravu této křižovatky v návaznosti na dokumentaci „Aktualizace Integrovaného
plánu organizace dopravy“.

V kapitole a) textové části I.1 změny č. 2 ÚP jsou stanoveny podmínky v nově vymezené speciální ploše,
které jako přípustné rovněž umožňují zřizovat a provozovat komunikaci pro dopravní napojení
vyvolané využitím plochy OV (Jihočeská vědecká knihovna), a to s podmínkou minimálního dotčení
nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené blato – K118 a lokálního biocentra BC 26 Na Dukelské a
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. V dalších stupních projektové dokumentace bude prověřena
možnost dopravního napojení stávající Jihočeské vědecké knihovny včetně její přístavby do upravené
křižovatky Lidická x Goethova a doprava v klidu vyvolaná realizací staveb v ploše OV bude řešena v
rámci této plochy OV.

Pro a uchování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Jádro jakožto živého urbánního a správního centra
města a kraje je v kapitole I.C.1.2 OOP uloženo mimo jiné uchovat a rozvíjet význam čtvrti jako centra
správy města a kraje. Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru Vídeňské čtvrti je v kapitole I.C.1.2
OOP uloženo mimo jiné postupně transformovat rozvolněnou zástavbu, která je vůči charakteru čtvrti
cizorodá, na kompaktní a provést rekonverzi veřejných prostranství v moderní komorně centrální
území. S těmito zásadami rozvoje je v souladu stabilizace Jihočeské vědecké knihovny, jako stavby
občanského vybavení městského i krajského významu, včetně rozšíření plochy pro její dostavbu.
K posílení významu Vídeňské čtvrtí přispívá i podmínka stanovená ve speciální ploše vyřešit v dalších
stupních projektové dokumentace na dostavbu knihovny i reprezentativní přístup k památníku
Zborovského, odpovídající jeho významu.

j) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

Řešené území změny č. 2 ÚP leží uvnitř zastavěného území. Změnou č. 2 ÚP se nově nevymezuje
zastavitelná plocha.

k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje dle § 43
odst. (1) stavebního zákona a odůvodnění potřeby jejich vymezení

Změnou č. 2 ÚP se nevymezují žádné záměry, plochy a koridory nadmístního významu, které by nebyly
řešeny v AZÚR.

l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa

1. Zemědělský půdní fond

Řešené území změny č. 2 ÚP se nachází dle ÚP v zastavěném území. V řešeném území nejsou pozemky,
které by byly součástí zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), proto není součástí změny č. 2 ÚP
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.

2. Dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa

Změnou č. 2 ÚP nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“), proto není
součástí této dokumentace vyhodnocení předpokládaných dopadů na tyto pozemky.

m)Vyhodnocení připomínek

V rámci společného jednání byla k návrhu změny č. 2 ÚP uplatněna dle § 50 odst. (2) a (3) stavebního
zákona 1 připomínka, a to od Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí
z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa a ZPF a ochrany ovzduší, která
byla fakticky bez připomínek.

V rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP nebyla uplatněna žádná připomínka.Stránka 13 z 14

n) Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí

V rámci řízení o změně č. 2 ÚP nebyly uplatněny žádné námitky dle § 52 stavebního zákona.

o) Úprava dokumentace po veřejném projednání

Do názvu a všude v textové a grafické části doplněno „č. 2“ ÚP, do odůvodnění byl doplněn aktuální
stav po veřejném projednání v kapitole a) Proces pořízení změny č. 2 ÚP v kapitole m) Vyhodnocení
připomínek a v kapitole n) Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí, a tato kapitola o)
Úprava dokumentace po veřejném projednání, které zpracoval pořizovatel.

p) Srovnávací text

Vzhledem k malému rozsahu změny č. 2 ÚP jsou ve srovnávacím textu uvedeny pouze příslušné části
těch kapitol OOP, které jsou dotčeny řešením změny č. 2 ÚP. Nově doplněný text je odlišen modrou
barvou.

část I., kapitola B
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

I.B.3 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT MĚSTA

I.B.3.1.5.1 KONCEPCE ROZVOJE LOKALITY HARDTMUTHOVA (OZN. 1.5.1.)

SPECIÁLNÍ PLOCHY

Plochy s dalšími podmínkami využití:
- plocha SP 1.5.1.01,
- plocha SP 1.5.1.02,
- plocha SP 1.5.1.03.
Více viz kapitola I.F.13.

část I., kapitola F
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO

UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ

ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

I.F.13 DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

….,

- plocha s označením SP 1.5.1.03 s plochami ZP a OV (vymezena změnou č. 2 ÚP České Budějovice).
Pro tuto plochu platí následující ustanovení:

- v ploše ZP je přípustné rovněž zřizovat a provozovat komunikaci pro dopravní napojení
vyvolané využitím plochy OV (Jihočeská vědecká knihovna), a to s podmínkou minimálního
dotčení nadregionálního biokoridoru NBK 169 Červené blato – K118 a lokálního biocentra
BC 26 Na Dukelské a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

Pro další stupně projektové dokumentace se ukládá:Stránka 14 z 14

- bude prověřena možnost dopravního napojení stávající Jihočeské vědecké knihovny včetně
její přístavby do upravené křižovatky Lidická x Goethova,

- doprava v klidu vyvolaná realizací staveb v ploše OV bude řešena v rámci této plochy OV,
- v návaznosti na dostavbu knihovny bude vyřešen i reprezentativní přístup k památníku

Zborovského, odpovídající jeho významu,
- budou navržena opatření pro zachování funkčnosti sítě ÚSES.

q) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č. 2 ÚP a počtu výkresů grafické části

 Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚP obsahuje 8 listů A4 (strany 7 – 14).

 Grafická část odůvodnění změny č. 2ÚP obsahuje celkem 2 výkresy A4.

II.2 Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚP

 II.2.1 Koordinační výkres 1:10 000

 II.2.2 Výkres širších vztahů 1:20 000

Vzhledem k tomu, že změnou č. 2 ÚP nedochází k novému záboru ZPF nad rámec ÚP a nejsou dočteny
PUPFL, není součástí grafické části změny č. 2 ÚP výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

POUČENÍ:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný
prostředek.

UPOZORNĚNÍ:
Změna č. 2 ÚP je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Magistrátu města České
Budějovice, odboru územního plánování, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřená záznamem o
účinnosti je poskytnuta stavebnímu úřadu Magistrátu města České Budějovice a Krajskému úřadu –
Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
Údaje o vydané změně č. 2 ÚP a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její
dokladové části možné nahlédnut, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na
www stránkách města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz.

………………………………….. …………………………………..
Ing. Jiří Svoboda Mgr. Petr Podhola
primátor města 1. náměstek primátora