Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Povolení stavby vodního díla “Rekultivace odkaliště K III – definitivní dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod. Stavba je v obci Olešník, v k.ú. Olešník. 10.11.2017

Ze samosprávy
Jihočeský kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=157283&par%5Bview%5D=0
Nalezeno adres
53
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í , Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111,
e-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


ROZHODNUTÍ

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 107 písm. u) zákona č.
254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ: 47127, IČ: 00002739, prostřednictvím DIAMO,

státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram, ul. 28. října 184, PSČ: 26113
p o v o l u j e

podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavbu vodního díla “Rekultivace odkaliště K III – definitivní
dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod sestávající
z objektů:
SO 01 – Úprava stávajícího terénu
SO 02 – Těsnící vrstva
SO 03 – Drenáž
SO 04 – Krycí vrstva
SO 05 – Biologická rekultivace

Stavba je umístěna v kraji Jihočeském, obci Olešník, na pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Olešník , čhp 1-06-03-0341-0-00 ,
ID útvaru povrchových vod HVL_0420, název útvaru Olešník (Svatopluk) od pramene po ústí do toku Bezdrevský
potok. Orientační poloha vodního díla “Rekultivace odkaliště K III – definitivní dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní
dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod v systému S-JTSK: X: 1151019,99; Y: 761318,54.

Účelem povolované stavby je definitivní dokončení plochy jihozápadní části, na které nebyly provedeny
vrstvy definitivního dokončení, včetně dotvarování terénu pro možnost odvodu srážkových vod.

Pro provádění a užívání stavby se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle ověřeného projektu stavby „Rekultivace odkaliště K III – definitivní
dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod
vypracovaného Ing. Romanem Pýchou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
0000509, 12/2015.

2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Na stavbě budou provedeny následující kontrolní prohlídky stavby:

- po provedení jílového těsnění v celé ploše
- po provedení krycí vrstvy 0,7+0,3 m v celé ploše

Č j.: KUJCK 130782/2017/OZZL/10
Sp.zn.: OZZL 80414/2017/hery

datum: 7.11.2017 vyřizuje: Ing. Helena Rybková telefon: 386 720 733

*KUCBX00OFGOR*
KUCBX00OFGOR
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111,
e-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 2

- po provedení biologické rekultivace.
O termínu konkrétní kontrolní prohlídky bude vyrozuměn vodoprávní úřad písemně v minimálně 5ti denním
předstihu.

4. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
5. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Tyto doklady
budou vyžadovány při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

6. Bude dodržena podmínka Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, oddělení
ochrany přírody a krajiny, zn. OOŽP/3857/2016/Kot ze dne 12.5.2016:

Kácení v rámci přípravy prací budou prováděny v mimohnízdním období ptáků.


Odůvodnění:


Dne 28.6.2017 obdržel Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako
příslušný vodoprávní úřad, žádost DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ: 471 27, IČO:
00002739, o povolení podle § 15 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavby vodního díla “Rekultivace odkaliště KIII – definitivní dokončení“ –
dodatek č. 1 – definitivní dokončení JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod. Dnem podání bylo zahájeno
řízení o žádosti. Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly předloženy doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad vyzval žadatele k jejich doplnění a řízení přerušil. Dne 29.8.2017 a
18.9.2017 byla žádost doplněna a mohlo být v řízení pokračováno.

Vodoprávní úřad písemností č.j. KUJCK 109193/2017/OZZL/6 ze dne 20.9.2017 oznámil zahájení vodoprávního
řízení v předmětné věci s tím, že účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho
podkladům. Zároveň krajský úřad oznámil, že po uplynutí lhůty - 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení
rozhodne. Dne 6.10.2017 bylo doručena písemnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.j.
SÚJB/RCKA./17726/2017 ze dne 4.10.2017 a dne 7.11.2017 písemnost Ministerstva životního prostředí, čj.
MZP/2017/710/2436 ze dne 31.10.2017.

Podkladem rozhodnutí byly tyto materiály:

1. Žádost předložená v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
2. Projektová dokumentace „Rekultivace odkaliště K III – definitivní dokončení“- Dodatek č.1 – Definitivní dokončení
JZ části odkaliště pro odvedení srážkových vod vypracovaného Ing. Romanem Pýchou, autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0000509, 12/2015.
3. Generální pověření k jednání za státní podnik DIAMO Stráž pod Ralskem pro pana Ing. Zbyňka Skálu ze dne
1.3.2016
4. Návrh plánu kontrolních prohlídek
5. Územní rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu, č.j. SU/9410/2016-11 ze dne 4.4.2017
6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, čj. 24424/ENV/16 ze dne 9.8.2016
7. Vyjádření obce Olešník ze dne 5.4.2016
8. Stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, č.j. SÚJB/RCKA./10060/2016 ze dne 9.5.2016
9. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j. KHSJC
09022/2016/HOK.CB-CK ze dne 28.4.2016
10. Stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zn. OOŽP/2857/2016/Kot
ze dne 12.5.2016
11. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, zn. SBS 15245/2016/OBÚ-
06/1 ze dne 19.5.2016
12. Souhlas Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu, č.j. SU/5535/2017-2 ze dne 21.7.2017
13. Vyjádření Vodní díla – TBD, zn. OP 11371/17 ze dne 21.7.2017
14. Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. 22127/2016-142, ze dne 2.5.2016
15. Sdělení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, č.j. SÚJB/RCKA./17726/2017 ze dne 4.10.2017
16. Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, čj. MZP/2017/710/2436 ze dne 31.10.2017
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111,
e-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 3

17. Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí, č.j.
18965/ENV/08 ze dne 6.3.2008


Vzhledem k tomu, že se jedná se o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, bylo oznámení o zahájení řízení zveřejněno postupem dle § 9b zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí a celé řízení se zároveň považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.


Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl v souladu s § 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, vyměřen dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč a žadatelem byl poplatek
zaplacen dne 26.9.2017 převodem na účet Krajského úřadu - Jihočeský kraj.

Uvedený záměr je možný v souladu se stanoviskem správce povodí z hlediska zájmů daných platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy.

Na základě zjištěných skutečností vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
„otisk úředního razítka“


Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dle § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.


Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví.

Toto rozhodnutí je dále povinen Obecní úřad Olešník po jeho doručení bezodkladně vyvěsit na dobu nejméně
15 dnů na svou úřední desku.
Obecní úřad Olešník též zveřejní toto rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu
– Jihočeský kraj.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Otisk razítka a podpis zástupce orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111,
e-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 4


Pro účely splnění uvedené povinnosti se do vlastních rukou doručí:
Krajský úřad Jihočeský kraj, kancelář ředitele - zde
Obecní úřad Olešník, 373 50 Olešník (Ds)


Obdrží do vlastních rukou stavebník:
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ: 47127, prostřednictvím DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram, ul. 28. října 184, PSČ: 26113 (Ds)


Účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu,
jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, jsou identifikováni dle § 112 odst. 1
stavebního zákona označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí:
katastrální území Olešník – pozemky č.: 441/50, 494/4, 494/8, 494/13, 494/16, 494/19, 494/38, 494/39, 494/53, 494/54, 494/55, 494/56, 494/57, 494/58, 494/59, 494/60, 494/61, 494/62, 494/63, 494/64, 494/68, 494/69, 494/70, 494/71, 494/72, 494/73, 494/74, 494/78, 494/79, 500/1, 500/6, 500/8, 500/12, 500/37, 500/150, 500/277, 1484/1 Ostatní účastníci:
Obec Olešník, 373 50 Olešník (Ds)

Jednotlivě se doručí dotčeným orgánům:
1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Kamenná, 262 31 Milín (Ds)
2 Státní báňská správa České republiky, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň (Ds)
4. Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2, 370 92 České Budějovice (Ds)
- odbor ochrany životního prostředí
- stavební úřad
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (Ds)
6. Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (Ds)
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice (Ds)

Správce povodí:
1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 prostřednictvím závodu Horní Vltava, Litvínovická
silnice 5, 371 21 České Budějovice (Ds)

2017-11-10T07:25:27+0000
Not specified