Usnesení. Prodloužení Městskému úřadu Písek, odb. životního prostředí, zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno ve věci přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK. 10.11.2017

Ze samosprávy
Jihočeský kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=157282&par%5Bview%5D=0
Nalezeno adres
57
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í , Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 724
e-mail: nemecj@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 1USNESENÍ

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad), jako
příslušný správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),

Prodlužuje


podle ust. § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu Městskému úřadu Písek, odboru životního prostředí, se sídlem
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek (dále jen MěÚ), zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno
ve věci přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK, jež je MěÚ vedena pod sp. zn.: ZP06/2017/11871 a to do
22.12.2017.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Výčet účastníků řízení je uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.


Odůvodnění
Krajský úřad obdržel od MěÚ žádost č.j.: ZP06/2017/11871/5 ze dne 27.10.2017 o prodloužení lhůty pro vydání
rozhodnutí ve výše uvedené věci. Z předmětné žádosti vyplývá, že na základě opakovaných žádostí MěÚ byly ze
strany Městského úřadu Milevsko, u kterého bylo správní řízení původně vedeno, dne 30.08.2017 doplněny
veškeré součásti spisu, které se v archivu Městského úřadu Milevsko podařilo dohledat. Součástí podkladů pro
vydání rozhodnutí, které MěÚ obdržel, jsou mimo jiné digitálně zpracovaná data katastru nemovitostí zaujatého
území, předaná Městským úřadem Milevsko právě ke dni 30.08.2017. Data byla zpracována Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočkou České Budějovice (dále jen „ÚHÚL“) a předaná
průvodním dopisem ÚHÚL ze dne 19.11.2012 zn. 3155/2012. Pro využití předmětných dat bylo nutno ze strany
MěÚ zajistit softwarové vybavení, které před tím neměl k dispozici. Po seznámení se s obsahem dat zpracovaných
ÚHÚL má MěÚ za to, že se jedná o podklad nezbytný pro další průběh správního řízení a vydání rozhodnutí ve
věci, neboť se jedná o kompletně zpracovanou pozemkovou evidenci honebních pozemků v řešeném území, ze
kterého je možno vycházet při vymezení aktuálního okruhu účastníků řízení, jakož i územního rozsahu honebních
pozemků, zaujatých v předložené žádosti. Od doby zpracování dat (ke dni 19.11.2012) došlo ke změně obsahu
katastru nemovitostí. Návrh na přičlenění honebních pozemků zahrnuje pozemky v katastrálních územích Kučeř a
Vůsí. Šetřením MěÚ bylo zjištěno, že katastrální území Kučeř bylo v době zpracování dat ÚHÚL digitalizováno a v katastrálním území Vůsí proběhla digitalizace katastru nemovitostí v první polovině roku 2016. Vzhledem k tomu,
že MěÚ není personálně, ani materiálně vybaven pro tak rozsáhlou revizi katastrálních podkladů v rozsahu území
zaujatém v předloženém návrhu, je nezbytné ze strany MěÚ vyžádat si součinnost ÚHÚL. S touto organizací v
současné době MěÚ jedná o rozsahu aktualizace dat a možném termínu zpracování odborného posouzení, které
je závislé na dostupné kapacitě ÚHUL. Mimoto v průběhu shromažďování podkladů pro rozhodnutí bylo MěÚ
zjištěno, že část podkladů předložených žadatelem spolu s žádostí (mapový zákres týkající se návrhu) se
nedochoval ani v archivu Městského úřadu Milevsko, ani v archivu žadatele, který byl v dané věci správním

Čj.: KUJCK 131543/2017/OZZL
Sp.zn.: OZZL 128207/2017/janeme SS/2

datum: 08.11.2017 vyřizuje: Bc. Jan Němec telefon: 386 720 724

*KUCBX00OG297*
KUCBX00OG297
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 724
e-mail: nemecj@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 2

orgánem dožádán. Z toho důvodu bude nutno provést rekonstrukci ztracených součástí spisu za součinnosti MěÚ
a žadatele. Po obdržení aktualizovaných dat MěÚ bude muset před vydáním rozhodnutí ve věci vymezit aktuální
okruh účastníků řízení (vlastníků honebních pozemků) a provést úkony pro zachování procesních práv účastníků,
zejména dle ustanovení § 36 správního řádu. S ohledem na dosavadní procesní postup v řízení o návrhu na
přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK, nutnost rekonstrukce ztracených součástí spisu, obstarání
nových podkladů od externího subjektu a povinnost MěÚ provést procesní úkony vůči účastníkům řízení, je zjevné,
že MěÚ není schopen v řízení rozhodnout ve lhůtě stanovené ustanovením § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu. Z
tohoto důvodu MěÚ požádal krajský úřad o postup podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu, tedy o
prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci řízení o přičlenění honebních pozemků k honitbě BOREK
vedeného MěÚ pod sp. zn. ZP06/2017/11871. Vzhledem k uvedeným okolnostem MěÚ předpokládá, že bude
schopen nejpozději do 22.12.2017 vydat rozhodnutí.

Dle ust. § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu může nadřízený správní orgán usnesením přiměřeně prodloužit
zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá
rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky řízení výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v ust.
§ 71 odst. 3 správního řádu. Z předmětné žádosti vyplývá, že MěÚ žádá o prodloužení lhůty z důvodu nezbytnosti
rekonstrukce ztracených součástí spisu, zajištění podkladů od externího subjektu a nutnosti provedení procesních
úkonů vůči účastníkům řízení. Krajskému úřadu je známo z jeho úřední praxe, že změny honiteb patří k velmi
složitým řízením, které svým počtem účastníků řízení a dále počtem jednotlivých správních úkonů výrazně předčí
jiná správní řízení, jež jsou vedená na úseku myslivosti.
Krajský úřad při posuzování žádosti MěÚ dospěl k závěru, že výše uvedená lhůta navíc, o kterou žádá MěÚ,
nepředstavuje nepřiměřené prodloužení probíhajícího řízení. V zájmu vydání rozhodnutí v co nejbližší době, jde o
nejvhodnější řešení vzniklé situace.
Krajský úřad na základě výše popsaných důvodů vyhodnotil žádost MěÚ jako důvodnou, a proto tímto usnesením
prodlužuje zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí do 22.12.2017.

Vzhledem ke skutečnosti, že řízením mohou být dotčena práva osob neznámého pobytu, bylo provedeno doručení
do vlastních rukou a také doručení veřejnou vyhláškou.


Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR,
podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice . Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek.


Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
„otisk úředního razítka“
Obdrží žadatel (DS):
 MěÚ Písek, odbor životního prostředí, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Obdrží účastníci řízení (DS):
1. ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o., IČO 450 23 930, Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6
2. Honební společenstvo Jickovice, IČO 482 56 676, Jickovice, 399 01 Milevsko, prostřednictvím JUDr. Vojtěcha
Filipa, Čéčova 11, 370 04 České Budějovice 3 . Lesy České republiky s.p., IČO 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové , prostřednictvím
lesního správce Lesní správy Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor 4 . Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 708 89 953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 , Závod Dolní Vltava, Grafická 36,150 21 Praha 5
5. Obec Květov, IČO 005 11 480, Květov 7, 399 01 Milevsko
6. Zemědělské družstvo Milevsko, IČO 001 12 470, Velká 81, 399 01 Milevsko
7. ČPF a.s., IČO 016 56 767, Josefa Knihy 170 Střed, 337 01 Rokycany
8. Hana Bicanová, nar. 30.10.1948, Lipová alej 1806, 397 01 Písek

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 724
e-mail: nemecj@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 3

Obdrží účastníci řízení (na doručenku):
1. Anežka Kázecká, nar. 05.03.1928, Erbenova 746, 399 01 Milevsko
2. Ladislav Beran, nar. 12.05.1950, R. Svobodové 813, 399 01 Milevsko 3 . Marie Štemberková, nar. 04.08.1953, L. Janáčka 1240, 399 01 Milevsko
4. Jiří Veselý, nar. 26.04.1975, L. Janáčka 1264, 399 01 Milevsko
5. Pavla Váchová, nar. 6.2. 1981, bytem J. A. Komenského 1134, 399 01 Milevsko
6. Jaroslav Staněk, nar. 25.01.1943, J. A. Komenského 934, 399 01 Milevsko
7. Štěpán Šot, nar. 26.10.1945, J. A. Komenského 1011, 399 01 Milevsko
8. Ing. Marek Masopust, nar. 29.03.1975, Švermova 241, 399 01 Milevsko
9. Josef Bumbálek, nar. 11.05. 1939, Nádražní 1092, 399 01 Milevsko
10. Miroslav Hejna, nar. 08.01.1962, J. A. Komenského 1129, 399 01 Milevsko
11. Římskokatolická farnost Květov, IČO 63863987, U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
12. Jan Schwarzenberg, nar. 13.12.1967, Sýkořice 83, 270 24 Zbečno , prostřednictvím Ing. Ivana Bambuškara,
Sepekov 287, 398 51 Sepekov
13. Karel Schwarzenberg, nar. 10.12.1937, Sýkořice 83, 270 24 Zbečno , prostřednictvím Ing. Ivana Bambuškara,
Sepekov 287, 398 51 Sepekov
14. Myslivecký spolek BOREK–KUČEŘ, IČO 751 06 558, Kučeř 35, 398 34 Kučeř , prostřednictvím Josefa
Kloboučníka, Jickovice 1, 399 01 Milevsko
15. Božena Dušková, nar. 04.04.1931, Jetětice 67, 398 43 Bernartice u Milevska
16. Josef Hrdlička, nar. 17.02.1976, Vůsí 5, 399 01 Milevsko
17. Jan Cihlář, nar. 29.06.1938, J. Fučíka 2510/12, 434 01 Most
18. PhDr. Simeona Hošková, nar. 13.03.1945, Jindřišská 1759/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město
19. Jan Vomočil, nar. 13.02.1948, Zárybničná 3090/21, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
20. Ing. Miroslav Jílek , nar. 21.04.1976, Švabinského 559, 344 01 Domažlice
21. Jindřich Beran, nar. 09.04.1945, Chyšky 121, 398 53 Chyšky
22. Miroslav Vítek, nar. 26.06.1951, tř. Přátelství 1996, 397 01 Písek
23. Ing. Jaroslav Vlna, nar. 22.10.1951, Stará Vráž 66, 398 32 Písek
24. Marie Nováková, nar. 25.02.1953 , Stará Vráž 67, 398 32 Písek
25. Jarmila Pípalová, nar. 01.09.1947, Staroklokotská 5, 390 01 Tábor
26. Tomáš Veselý, nar. 27.05.1982, Rašínova 1621, 397 01 Písek
27. Jiří Staněk, nar. 09.03.1957, Vůsí 2, 399 01 Milevsko
28. Marie Klímová, nar. 27.03.1962, Veselíčko 38, 398 43 Bernartice u Milevska
29. Naděžda Podařilová, nar. 11.04.1968, tř. Přátelství 2367, 397 01 Písek
30. Milan Kos, nar. 02.11.1982, Španielova 1288/12, 16300 Praha 17 , zasláním na adresu Vůsí 22, 399 01
Milevsko
31. Blanka Staňková, nar. 10.11.1965, Vůsí 2, 399 01 Milevsko
32. Blanka Hauschulzová, nar. 03.05.1972, Švabinského 559, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí
33. Karel Dvořák, nar. 28.03.1953, Kundratka1516/12, 180 00 Praha – Libeň
34. Jiří Hejna, nar. 09.02.1966, Byškovická 597/1 182 00 Praha – Ďáblice
35. Ing. Ivana Adámková, nar. 10.04.1962, Nedbalova 2147/2, 390 01 Tábor
36. Helena Kohoutová, nar. 30.03.1952, Elišky Krásnohorské 130, 332 02 Starý Plzenec
37. Ing. Karel Maršík, nar. 06.01.1972, Bolešiny 52, 339 01 Klatovy

K vyvěšení na úřední desce obdrží:
 Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, pí. Šmucrová – zde (úřední deska)
 MěÚ Písek, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek (DS)
 OÚ Květov, Květov 7, 399 01 Milevsko (DS)
 OÚ Kučeř, Kučeř 35, 398 34 Kučeř (DS)

Žádáme o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů a po uplynutí této lhůty o sejmutí,
vyznačení údajů o vyvěšení a neprodlené vrácení usnesení zpět krajskému úřadu, odboru životního
prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení
této skutečnosti!

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ………………………………


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: …………………………………………