Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20, ul. Písecká a ul. Plzeňská, okr. Strakonice 10.11.2017

Ze samosprávy
Jihočeský kraj
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
11. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=157285&par%5Bview%5D=0
Nalezeno adres
8


O D B O R D O P R A V Y A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 1

O D D Ě L E N Í S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A


O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
S T ANOVEN Í M Í S T N Í ÚPR AV Y P R O V O Z UKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně
a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000
Sb.) a podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR, KŘP Jčk, DI Písek ze dne 12. 12. 2016, Policie ČR, KŘP Jčk, OSDP České
Budějovice ze dne 05. 01. 2017 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice ze dne 16. 02. 2017.


s t a n o v u j e


žadateli:

Městu Blatná, třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná , IČ 002 50 996

zastoupenému starostou Bc. Kateřinou Malečkovou


místní úpravu provozu na silnici I/20, ul. Písecká a ul. Plzeňská, okr. Strakonice


jedná se o

 umístění značek IZ 8a a IZ 8b na vjezdech do města, dle detailů č. 1 a č. 4 přílohy

 umístění dopravní značky B 20a s údajem „70“ cca. 160 m před značku IZ 4a, ve směru příjezdu od Plzně

Za těchto podmínek:

1. Umístění značek na silnici I/20 je stanoveno dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto
stanovení.

2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, podle „Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích - technické podmínky TP 65“ schválených Ministerstvem dopravy a spojů a podle ČSN EN
12899-1.

3. Svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti s reflexní úpravou. K výše uvedeným dopravním
značkám nebude doplňováno nic, co nesouvisí s dopravním značením a výše citovanou vyhláškou
č. 294/2015 Sb.

4. Dopravní značky musí být osazeny odbornou firmou, oprávněnou k realizaci dopravního značení.
5. Při umístění předmětného dopravního značení je nutné dbát na dodržení zásad pro vzájemnou vzdálenost
mezi značkami stávajícími a nově umístěnými. Umístění dopravních značek bude před uvedením do užívání
odsouhlaseno Policií ČR, KŘP Jčk, DI Strakonice.

číslo jednací: KUJCK 131396/2017
sp. Zn.: ODSH 131230/2017/karvankova

datum: 08. 11. 2017 vyřizuje: Ing. Michala Karvánková telefon: 386 720 530

*KUCBX00OFW70*
KUCBX00OFW70

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 2


6. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího zdejšího úřadu či Policie ČR, KŘP Jčk
DI Strakonice, pokud budou z veřejného zájmu nutné.

7. V případě potřeby si odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu – Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích a Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení doplnit nebo pozměnit.

8. Bude dodrženo vyjádření Policie ČR, KŘP Jčk, ODSH České Budějovice, č.j.: KRPC-155464-1/ČJ-2017-
020706 ze dne 23. 10. 2017.
Odůvodnění:

„Stanovení místní úpravy provozu“ se vydává na základě předložené žádosti Města Blatná, třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná , IČ 002 50 996, zastoupeného starostou Bc. Kateřinou Malečkovou, se souhlasem Policie ČR,
KŘP Jčk, dopravním inspektorátem Strakonice č.j.: KRPC-155464-1/ČJ-2017-020706-I ze dne 23. 10. 2017
a vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice č.j.: 9773/17-32200/kol ze dne 27. 10. 2017,
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I. třídy (zamezení odstavování nákladních
automobilů a souprav v zastavěném území města Blatná).

Protože navržená místní úprava provozu ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se místní úprava provozu formou opatření obecné povahy.
V případě stanovení místní úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh opatření obecné
povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné
povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 správního řádu).

Ing. Mária Čejková
vedoucí oddělení silničního hospodářství otisk úředního razítka
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje
Příloha :
Potvrzené DIO


Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (patnáctý den po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je
den vyvěšení na úřední desce KÚ Jč kraje). Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.


Vyvěšeno dne: ……………………… Sejmuto dne: …………………………..................................................................................…. ..................................................................................….

Podpis a razítko oprávněné osoby Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění potvrzující sejmutí
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice , tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 3


Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele (zde)
Městský úřad Blatná, třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná


Obdrží:

Účastníci řízení (DS):
Město Blatná, třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Dotčené orgány a ostatní (DS):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk, DI Strakonice