Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu obce

Ze samosprávy
Obec Červená Voda
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.cervenavoda.cz/cms/files/1/501-vyhlaska.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
OBECNÍ ÚŘAD ČERVENÁ VODA
551 si Červená Vodu čp. 263Váš dwpis zn./ ze dne. ' c'ervenu Vadu dnes! |.l .zols
EV *- Cj: DUCV/Aluž/ „za

Poceí lisui |

Vyřizuje: lng. Jnsel'FlIipiVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEŘEJ'NĚNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
obecní úřad Červení Voda (aule jen “pořizovnlcl“) příslušný podle 5 & odsí. 1 zákona ee 183/2006 so.. o

územním plánování u siuvelminí ádu (smvební zákon), ve znění puzdčj h předpisů (dulejon "slíwebnl
zákou") na základě zudáni pořídll v souladu s _s :o odsí. I síavehnilio zákona

návrh změny s. 1 územním: plánu Červená Voda.

Po mvuíel v souluou s y 50 misi.; síuveonilio zákona dumčuje íeruo nivrh veřejnou vyhláškou. Každý
muž:
do an dnů ode dne doručení

(pozn,: patnáctým dnem po v Ešcni se písemnosi pov o zo doručením byla-li v něm lliine p.semnosí
zveřejněna n' '

zpusobemiuno un 'm dálknvýp slup)uplamil u poíizovniele písemné pnporn. K pnulčjl uplvunzny'ni přlpumínkim sc ncpřihlízí.
Po lum dobu pořiznvnlel umozni nahlížel uo návrhu zmeny &. ! uzeniníno plánu Červená Voda:

|. na Dbccním úřadě Č=rvená Vadu, s=krelnriál slamsty,

z. na udmsc Illlp:!hvulwccl'vmmwdmuz/ílzcmni- ííll/zmenií»u»|-ll1=mnih&p|ímu .Pooune' připamínky musí obsahovn ale 5 37 $!. 1 sprí'n m'llo Hdu idenlinkačnl údaje a pudpi! osoby.
kin.-He pndává, u: v píípude fyzicke osoby jq meno, př ení, duíum namzeuí u misío lrvalc'ho pcbylu,
popřípadě jinou adresu pro doručuváni; \! podání fyzické osoby smlvissjici s ye, oonilníelskou čmxmslí
uvede jmeno a přijmení, popí oodnek odlišujm osobu podnikuíeíe u druh pudui uni, idenliflkačni čísla a
adresu zapsanou v obchodním rejslří'ku "ebu iine' zákunem upmvene' evidenci jaka .nísío pndníkúui, popr.
& ou adresu pro domě-zváni; v případě právnické osoby její název nebo obchodní ruinu, id=nlilikm':
číslo. adresu sídla (pnpř. jinou adresu pm dmučnváni) n osnbu oprávněnou jednu: jine'uoni právnic
osoby,

kw,

3
Ing. Josěf Filipi
mfertnl \

Tum pin-mna“ muxí být v_vvčšgna po dobu 45 uni..

Alllďť

Vyvěšeno dne: Sejmuto duc

Pís=m|wst hylu dne zvsřcjnčns na udresc:

liup:Hivívív.cervenuvoun.c7/ui ' ska