Oznámení o zahájení územního řízení.pdf (1748488)

Č.j.: 1791-527 20174 2 MIDI! ,

' _7 .7/ M
Uhr! mčslysc ZIonicc-suvcbnl' ním J
Námčslí Pod Llpnmi čp. 29, 273 71 Zlonice . [=] :|: 591 m. lst: znpbm

Vyřizuj=z Ing. PelrSkIcn/čku Zlonice dní: H. 1. zm
„ zlnnnnjmnil „

Oznámení o uhijení územního Hunt,

pozvání k veřejnému ústnímu jednání
veřejná vyhláška

Dn: IS. 12. 2017 podnli Nikolny Belonngov. Polní 484, 252 67 Tuchoměřice aMaya Belanohuva,
Polní 484. 252 67 Tuchomlřicc. v zaswupenl' na základě plné moci lng Jiřím Lcciúncm,

Sedlnic: 474. 742 56 Scdlnice nar. 27. 9. I966 (dál: jcn “žadat:|“) žádosí v souladu s usm. 5 92
smvcbnihu zákona o úlemnl rozhodnutí suvby pod názvem

„sum; Úddlc: _ voduhospodihké objekty. OBJEKTOVÝ SOUBOR os ll - RYBNÍK“

na pozemcích p. č. st. 85. 499, 50I,5|7, 518.521501/1, 502/2' 502/4' 503/1, SDB/Zjlá/Z, 502/3,
1022/8, 987. 933. 989 vše v „ . Jul-pice 326/11. 320 VŠ: v k„ ú. Horní Kamenice u Lukova.Uvedeným dnem byla dle 5 M adsl. ] zákona č„ 500/2004 Sb.. správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dálcjen „správní rád") zahájena územní řízení.

Stavební um, Úřmdu městys: Zlonicejako smvcbní úřad příslušný podle; |: odst. 1 písman =). úkonu
:. 183/2006 Sh. o územním plúnavn'ní „ slavcbnšm íídu (dál: jen ,.sínvební zákon") . mismě příslušný
podle usm. 5 II adsl. ! zák, £ 500/2004 Sb. správní řád. V plainčm znění. v suulndu s usm. š 87 adsl.
I stavebního zákona u s nm.. 547 spíÁvm'ho řádu uznamuj: všem zrln'xným účastníkům územního řízení.
doíčzným orgánům & vcřvjnosíi. zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednÁní žádosn
vcřtjně íslní jednání spojené & ohledáním na místě na den

1. února 2018 (čtvrtek) v 10.00 hodin

na pozemku p. č. sl. 85 k u Jnrpic:

s b- anhu ;

Smím: svnu podslllou opravou. rtkansuukci . návrllcm k historickému využívíní suv-jící
Suvby v menším mmhn . sjiny'm chmínmm vyuzili.

Chlrlktcr budoucího uzívnní suvby souvísí s celkovým nmmm invcsmn nkonslruovl!
celý hismncký kompltx smku m rekíubn lreál s vcdlqším účelem produkce bínpoluvin pro potřeby
lnvzslon Rybník „pm do celkové konctpcc obnovy jiku vuaní. krujmoworný prvek. kíeíý hud:
nuvuzovní nn smek uk. jak m bylo v híslorii Bude vyuz/ván pouze k exíenzivnímu chovu ryb pro
sponovní účely . lov rybářským prulem Díle zde hud: vylvnkn hiomp - eunuch vhodný pm
hnízdem divokého l domacíhn placwu (v omezené míře) Celkově je požadavek ! Snlhl mvcsíou
mhnvní churukícr území co nejvíc: píímdní

Čj,: 1791-517 20174

Teehnieke provedeni sul/hy um02uí bezne funkce rybníku _ Vypuslil. slavil ho, pprdne Icmll n
zlmoval. Vlnsmi rybnlk puk ve vzullu k rreulu sulku bude mh runkel zadrzuvini dcšťnvých vad
svgdených ze mech budov v sulku Pfedpukládl' se mvnčz v dalšich cupúch, že rybník bude ryuzn
jako 11:11 slupců hkviduce odpadnleh sylzšknvy'ch vod : pundvnne' cennrllní Čov

Navrhnvgnéhg gs &'!ukludm parurnerry ryon jsml následující:

plocha vodní hladiny yn hludine u'snbnl'ho prostoru 5 5170 rnl
objem vody při hladině lásnbm'ho prosmm l [ 000 m!
ubjcm neovladamlnéhn rerencníhu prostoru 5300 rnJ
de'lka hrn'ze (slávujicl' hráze) 115.0 rn
nejveisl hloubka vody 15 m
šířka koruny hiáz: min. 5,0 rn
21er b duluže ěln n d|. lanovrs os rvc v laubasm arrzenr vy .LávodDolnr'vlrava.
Grafice 6,15 2117 u. . . 3018/201 _.Ka,sP-20|6/11 .zedne20,9.2017

2.Vyjidk111MčÚ slaný. odbor zivournru prosifedr', Velvarská 139. 274 01 Slnny',
Č. J.: MUSLANV/auáq/znlá/OZP. Dd-ZdQ—Kz.Vod-lll-No.Les—221-LB,Zem»201k. 017-246 Ce.
le dne 19. 9. 11716

3.50uh1nsné závazné stanovisko dle _64 zákona č.1 iii/1992517 MěÚ 51mý.odborlivomíhu
pmslřcdl'. Velvarská 139. 51511 '.
Č j -MUslany/33470/2016/0 P. zedne 31) 9. 2016

4. Souhlasne' zivnzne' smnovisko Minisrersm obrany ČR. Sekc: ekonomicke a mnjerkove'
Č.j. 917049/2015-1021-0UZ-L17 ze dne 10.9.1015

5. Vyjádření Krajskeho úřadu srredoceeke'ho kraj:. Odbom zivnmíha proslkdi . zemědělswi
. 125069/2017/KUSK ze dne 10.9.1015

o znřlzcni dl: zákona 254/201 Sb.dolV_ka1egori= vodních děl
. Hybtmská Iól7/4CL I 11) 01) Praha 1,
11.1. 06587/16. ze dne 23.9.1016

7.Vyjn'dren1Archeolugickeho usuavu AV ČR e_j, ARUP-8897/1016 ze dm: 6,9 2016

s. 1-1 drologickéúda'elnkali1y.Cesk'h drumereorologieký usuv. pobnčkn Praha Na sabarce 17
143 óPrahaóonJ. lO/Iá/J, Zednc 4 2016

9.51unoviskohxříslnšnéhp slavcbn úřadu 1 zameru 1_ hledisko \'llcmuč plánovací
dukurnenraee Estys Zlmnce, suvebnr und. Ndmesri Pod Llpam129. 273 71 Zlonice

z.,. 159241016 ze dne 1.1.2017

10. Sdčlcrlí dle zákona č. [00/200l Sb. o posuzovhli vlivů na ŽP, Krajského úřadu Slfedočcského kraj:,
Odboru životního pmsuedí ! zemědělswí Č.j.i MMS/KUSK z: dn: 28.12.2016

11. srunovisko. Mesrys Vraný :. p. 9 173 73 Vraný C j.*163/2016ÚM,ZC dne 30. 1111015

12. Rozhodnuti MěÚ Slaný. odbor živolního prostředí, Velvarská 139. Slaný,
Č.j.vMUSLANv/s7á73/1má/OZP. ze dne 29 12. 21716

13. Smlouva o smlouvě budouci o zrizeni služebnnsu' Povudi Vltavy s. p
a. smlouvy povinneho: noo/101751711. ze dne 9. s. 2016

14. Smlouva o právu provesr suvbu na cizím pozemku, Obce larprce, ze dne 20. 11. 101715. Smlouva o právu provést sul/bu, Huler Jiří, Horní Kamenice 5. 273 72 Vnuý

791-527 2017-117. Slanoviskn RWE Dimibucni služby, s.r.o, nz. 5001333382, ze dne 24.5.2016
18. Vyjádření CETIN č.j. 646365/16 ze dne 24.6.zol s

|9. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. „.a | 00593502 ze dne 24.6.ZDI s

20. Vyjádření ČEZ lCT Services : s. . n.z 0100467607 ze dne 24.6.1016

siavebnl úřad. úradu mesryse Zlonic: sdelujeme úcasmíkúm řízení. že bylo ukončmo shmulažd'uvául'
podkladú pro vydani rozhodnuií a v souladu s usianovením ; 36, odst. : zikon- L snu/zam Sh..
aprlval nd, ve zneni pozdějších předpisů. a že maji mužnosl vyjádřit se k podkladum mzhodnull',

Paulie
Liv-zni nuova.. doadaaaýrb Má, luh-nitky muni Fmi . píimaluuý veřejnou“ rum býi dle
movml gw ruin. [ uvebuibo ukou- up:-ladný nejpcmišji pH vehjněm ústním jednání, jinak se k
nim uepnhlai

Dle usranovenl 5 39 odsí. : stavebního zákona se nepiihlízí k zívaznýrn sunoviskúrn a na'rnilkdrn k
vecem. o lnerýeh bylo mzhodnuw pli vydaní územního nebo regulačního plánu.

Dle uslanovení 89 odst, : suavebniho zdkona úcasínik řízení ve svých namnkach uvede skutcčuusli.
krere' zakládají jeho poslaveuí jako úcasrnika řízení, a dúvody podúní númnek; k númirkdm, krere
nesplňují uvedene požadavky. se ncpřihll'ží.

Dle uslancveul 5 89 odst. 4 slavebnl'ho zákonaobec uplatňuje v úlc'mrlim rízení nimilky k ochmnč IÁjmi'l
obce a zájmú obdanú obce. Osoba. krera je úbzsmíkem řízení podle 5 xs odsí. : písm. a). b) může
uplauíoval námitky proh projednávanému zúmem v rozsahu. jakým je její pravo prímo dolčcno Osoba.
kiel-aje účastníkem řízení podle 5 lis 0dsl.1 pism. e). může v územním řízení uplarřlovar narnirký, pokud
je projednávaným záměrem dorden veřejný zajem. jehož ochranou se podle zvlišml'ho právního předpisu
zabývd.

Dle usaanovení ; 89 odst. & slavebního zakona o mimilce o klcré nedošlo k dohode mezi úcaslníký
rízení. slavební úíad vomndne na základě obecných pozadavku na výsuvbu. obecných pozadavku na
využili územi. zavaznych sranovisek dorcených Drgínů nebo reebríickýeh norem. pokud iaknvii námilka
nepíesahuje rozsah jeho púsobnosri. Nedošlo—Ii !( dohod: o númirce občlnskoprúvní povahy. sravební
úřad se o nl udlni usudek a rozhodne ve veci. To neplarí v případě o námitce íýk ch se práva nebo
rozsahu vlasruickýeh prúv

Dle asianoveni g 87 adsl, z saavebního zakona zadalel zajistí. aby informace o jeho zameru a o tom.
že podal žádost o vydaní územalho rozhodnuaí. byla bezodkladne patě. co bylo nuřízmo veřejné úsml
jednání. vývřsena na vhodném veřejn: přisrupne'm misie u sravby nebo pozemku. na nichž se má záměr
askurecn' . aro do doby veřejného úsmiho jedn' Souca'srí infomace je granoke' vyjadreni zajmem.
popřípadě jiný podklad, z nehoz lze usuzovar na archilckíonickou a urbanisrlckou podobu u'mm a na
jeho vliv na okolí. Pokud zadarel uvedenou povinnosa nesplní, suvební úřad nařídí opakovane verejne
úsmí jednaní

Dle asianovení ; 37 odsr 3 sravebmho zákona, zúčasm se verejneho úsmiho jednaní více osob z řad
veřejnosti a mohlo-li by to vesr ke zmaiení úcelu verejneho úsmího jednúní. vyzve je suvební úrad. aby
zvolili společného zmocněnce.

Dle usmnnvuii ; 36 adsl. 2 správního ía'du mají úcasmíci pra'vo vyjádíir v řízení sve sunovisko. Pokud
oro požádají, poekýme jím správní orgán informce o řízení, nesranoví-li zákon jinak.

791-5272017-1

Dle ustanovení 5 36 oder. 3 správního řádu. uesmnovldl zikonjinnk musí bý\ 'cusmlkam pred vydáním
rozhoduml ve věci dino mozuusl vyjádřil s: k podklndllm mzhudnulí; ln se uerylrd zadaleln. pokud se
jeho zldosli v plném rozsahu vyhovuje. 1 uceemllm. klerý se prlva vyjádřil se k podkladům rozhodnutí
vedel.

Dle usunovcní g 54 adsl. 1 správního řádu je vlnsmík nebo uzivelel veel nebo .eu, kdo má vec u sebe,
povinen slrpěl ohledání veel m mísle.

Pověřený zamestnanec slnvcbrliho hledu je podle ; l7z odst. l stavebního úkonu uplávnčn prl plnem“
úkolů podle rohoro zákalu: verupovol nl elzl pozemky, slavhy . do slav=b s vedomim jejleh vlastníků
pfl zjišl'nvňní slnvu svavby & pozemku. nebo opodovlm důkazů o dalších podkladů pro vyddnl ípráwíhu
mlhodnulí nebo opeueui. suvehni urad muze podle ; l73 odsl. l novehnlho zákona uložil pořádkovou
pokulu do 50 000 Kč lomu, kdo závažným způsobem zlézujc poslop v rlzenl nun-bo plne.. kolu podle
_e ln odst. | smvcbníhn zákona llm. ž: znemožňuje nprávučné uredni osobe nebo osobě jl' přizvané
mup na sullj pozemek nebo slevou

Nechá-li se nčklcrý z uns: ll Zaslupnval. pledlnzl jeho zástupce písemnou plnuu moc

Účastník nebo jeho zlempee ]: povinen předložil „. výzvu oprávněné úkdnl' osoby průkaz mwžnosli.
Prlrkezem mlozuoen se m2umídoklid,kmry'1c vekjnuu listinou. v němž je uvedeno jméno : prljmem,
dorum narozeni e mlsro lrvele'ho pooylu, popřípadě bydlim mimu uzeml Ceske republiky a z nehoz je
pnlrnái podoba. povřl'pndč jiný údaj umožňující správnímu orplnu ldemmkovul osobu, klera' doklad
předkládl, jako jeho oprávněného držim:

Účaslnicl říuni mohou nahllžel do podkladů rozhodnutí v úledul dny pondělí a slfeda od 3.00 do
17.00 hodin v kznccln'řl smvchního úhdu. nebo ijlndy pxl domluvě na výše uvedeném lclcfonním
či c-mnllu.Otisk úředního razítka

lng, Fm Sklenička
úredue oprdvneuá osob.

Správní poplltek:

Pred vydáním dzemmho rozlroduml, žadatel uhmdl sp.-lvul poplmelr

dle polozky l7 ndsuvcc l, písmena !. u položky 17 odsmvcc L písmene [1] zákona a. 534/2004 Sb.
v: znenl pozdejslell predplsd anon.- Kč na oba Mesryee Zlonlce r.. o. asslsmowosoo, v. e zl SGI

PH'Inhl:
Silumi výkres šilšich vzuhú 10000
Katastrální situační výst 1:1000Č.j.: 1791-527 zon-|

:Emmcz m
uz se samce

mnu-vm

Statek Údešice -
vodohospodářské objekty

OBJEKTOW SOUBOR 05 II — RYBNÍK

uns—um

Situační výkres širších vztahů I : 10 000

' » „mm mm

C,1Č.j.' 1791527 2017-1

Tcnm doku/umu musí býl vyvěšen na úřední desce Mčsxysc Zlonice, om larpice : na stránkách
umožňující dálknvy' přístup po dobu 15 dnu.

Damm vyvěšení: Datum sejmuli:
'; » 1:7!

Podpis . razílku „mmm osoby. km pm.-zuje vyvčšzm' & sejmul/' oznámen/'

obdrží (dnručenkou
K

.
Mesiys Zlonice,Naměsu Pod Lipami 29, 173 71 Zluuic:
om Jarpicc. Lumic: s. 273 72 Jamin: (DS)

Účgmm řízení (podle 5 85 odsl. 1 písm. & 109ví m. a! ákonaý. 183/106 Sb. suvebníů on:
Nikolu) lennogov. Polní 484. 252 67 Tunku/měřic: & Maya Eclanohuva, Polní 484„ 252 57
Tuchoměřice. v zasmupcní na základě plné moci lng. lih'm Lcciňnzm. Sedlnicc 474. 742 56 Scdlnic:
(DS)

Účnsmík řízgul [gg—Ale ; a; odst ] giSm b) g'gga Č. 183/206 sy savan/' gumu:
Obec Jnrpicz. Jupi/:: 1273 72 Iarpice (DS)[. 2 ísm.a ' .

anodi vnavy. státní podnik. Holečkova ans/s. Smíchov 15000 Prahu 5 (DS)
Obec larpicc, I.A-pic: s. 273 71 Inrpice (DS)

Městys Vraný č.pv9,273 73 Vraný (DS)

Jiří Huler. Hami Kamenice s. 773 72 Vraný

Účastník Hzguí Egle ; 85 odst. ; pism. b) znama Č. 133/106 Sb. sgvcbni u'knn:
Městys aný č. p„ 9„ 273 73 vinný (DS)

Jiří Huler. Hnmí Kalnmice 5. 273 72 Vraný

Mgr Richard anď. Česňkova 425/4. sir/zim. ixzuo praha &

lng. Jaroslav thlich. Na vnlcch 234/14. Hradčnny. isoon Praha &

mmm.:

Povod vuavy, siúmi podnik. Holečkova 3173/3, Smíchov 15000 Praha 5 4735)
Krajský urad Středočeského mis. Odboru životního prostředí ! tembdělsm' (DS)
Meu Slaný odbor živomího proslřgdí (DS)

Ministerstva obrany ČR. Sekce cknnumicke : majakové (DS)

Archeolugický úsmv AV ČR ins)

Městys Vrlný č. „9 173 73 Vraný (DS)