Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření DSO Podhúří Železných hor za rok 2016

Ze samosprávy
Obec Choltice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.choltice.cz/index.php/uedni-deska/urednideska/1125?task=download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

o \r'isledku
DSO

PARDUBICKY KRAJ
Krajskii 0iad
Odbor financnI

ZPRAVN
piezkoum6ni hospodaie ni za rok 2015
Svazek obci PodhOii Zelezn'ich hor

lC: 71005315

Piezkoum{nf se uskuteinilo ve dnech:
18. iijna 2016 jako dildi piezkoum6ni
23. kvdtna 2017 jako konedn6 piezkoum6ni

PiezkoumSni hospodaieni DSO Svazek olici Podhrilif,eleznfch hor za rok20l6 ve smyslu
ustanoveni $ 42, $ 53 (tyk| se DSO) zikona (,. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve
zndni pozddjiiich piedpisri, a v souladu se z6konem d. 42012004 Sb., o piezkoumfxfni
hospodaieniuzemnich samospr6vn;fch celkri a dobrovolnych svazkri obci, ve znEni pozddj5ich
piedpisti, bylo zahfjeno dne 27, 7. 2016 Krajskfm rfiiadem Pardubick6ho
kraje doruienfm pisemn6ho oznfmeni.

Piezkouman6 obdobi od 1. 1.2016 do 31. 12.20t6.
1. Dflif piezkoumfni bylo vykonfno na fiiadu dobrovoln6ho svazku obci dne 18. 10.

2016.
2. Konein6 piezkoum{nf bylo lykonfno na rfiiadu dobrovoln6ho svazku obcf dne

23. s.2017.

Piezkoumrini vykonaly:
- kontrolor povdieny iizenim piezkoum6ni: Miloslava Jflkov6
- kontroloii:

- Miroslava Pleskotov6
- Bc. Vdra LouZilov6

Povdienikpiezkoumrinive smyslu S 5 i. 42012004 Sb. a $ 4 a $6 zitkonaE.255l20L2
Sb. vydal Krajsky fiad Pardubick6ho kraje dne 4. 7.2016.

Piezko umf ni bylo vykon 6n o vf b 6royf m zpris o b em.

Komensk6ho ndmdsti 1-25,532 11 Pardubice, tel,: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
--t -Pii piezkoumdnf byli piitomni: Dusan Dolezal - piedseda svazku
Bc. Jana PetrZilkov6 - ridetni svazku

PFedmEt plezkoum6nf:

Pledmdtem piezkoumfnf hospodaieni jsou oblasti hospodaieni uveden6 v $ 2 o6st. 1
a 2 zitkona i. 420/2004 Sb. posouzen6 podle hledisek uvedenych v $ 3 tohot o z6kona.

Pii posuzovfnf jednotlivych prr{vnich rlkonri se lychr{zi ze znEni prfvnich piedpisri
latnych ke dni uskuteindni tohoto rlkonu.

Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zdkona (,. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni
ridaje, na kterd se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daf,ov6ho iridu.

Posledni kontrolni rikon vzd6nfm se priiva podat ndmitky byl udindn dne23. 5.2017.

A. Vfsledek dfliich piezkoumfnf

A.I. Chyby a nedostatky napraven6 y prribdhu diliich piezkoum 6niza2016
nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatni chyby a nedostatky
Pii piezkoumfni hospodaFenf nebyly zjigtiny chyby a nedostatky.

ii516 ned
podle ustanoveni $ 10 odst. 3 pism.

ilendnf podle ustanovenf $ 2 odst. 1 a
a) z(tkona (,. 420 12004 Sb,
2 uveden6ho zrikona:

kterd jsou uvedeny v

2.

i$2 iimri a vridai
ItkqjrglghJ;e rozpodtovlich prostiedkri

- piezkoumdn: Ano

- pr'ezkoum6n:Ano

- piezkoum6n: Ano
odst.

na

Komensl<eho n6mr5sti 125,532 11 pardubice,tel.: +4ZO 026 530, e_mail: lva na. bed na rikova @ pa rd u bickyl<raj.cz
-2-6. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. 0 hospodaieni a nakliid6nf s prostiedk)z posklrtnutlzmi z
\41qdnlho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahranidf poskltnutlimi na z6kladd
mezin6roclnfch smluv

- piezkoum6n: Ano
7. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. g) vyridtov6ni a v]'poi6d6ni finandnich vztahri ke st6t;nimu

fqzpedlu-k rozpodtfim krajri. k rozpodtrim obci. k jinym rozpodtfim" ke st6tnim fondLtm a
k dalSfm osob6m

- piezkoum6n: Ano
8. Ustaa nictvi

fzemg[lq celku
- piezkoum6n: Ano

9. USlanpvqri $ 2 odst. 2 pism. b) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem stiitu. s niml,
hosplrdaii fzemni celek

- piezkoum6n: Ano
i0. Ustanovetrf $ 2 odst. 2 pism. c) zad6v6ni a uskutedf,ov6nf veiejn:fch zak6zek. s v:fjirnkou

rikonri a postupri piezkoumanych org6nem dohledu podle zvl65tniho prrivniho piedpisg
- piezkoum6n: Ano

1 1. Ustanoverri $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek a ziivazkfi a naklSd6ni s nimi
- piezkoumiin: Ano

12. Ustanovenf $ 2 odst. 2 pism. e) rudeni za z6vazky tvzicklrch a pr6vnickych osob
- piezkoum6n: Ano

13. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. flzastavov6ni movit:iich a nemovitlrch vdci ve prospdch
Irelish !Ei,h

- piezkoum6n: Ano
14. Ustanoverri $ 2 odst. 2 pism. g) ziizov6ni vdcn)rch biemen k majetku rizemniho celku

- piezkoum6n: Ano
15. Ustanovenf $ 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi vedend rizemnim celkem

- piezkoum6n: Ano
16. Ustanoveni $ 9 Kontrola nakl6d6ni s piispdvkem a se svdienym majetkem

- piezkoum6n: Ano

C. Pln6ni opatieni k odstrandnf nedostatkri zii5tdnfch v piedchozfch letech
C.I. Pii piezkoumrinf hospodaienf rizemniho celku v piedchozfch letech

nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

l(omenskeho ndrn6sti 125,53211 Pardubice , tel,: +420 026 530, e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickyl<raj.cz
-l -D. ZrivEr z piezkoumfnf hospodaieni za rok 20L6
D.I. Pii piezkoumrini hospodaieni dobrovoln6ho svazku obciza rok 2016 podle $ 2 a

$ 3 zdkona (,.42012004 Sb,
+ nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

D.II. Upo,zorndnf na pifpadnf rizika, kterS lze dovodit ze zji5tdnfch chyb
a nedostatkrl, kterf mohou mft negativnf dopad na hospodaieni fzemnfho celku
v budoucnu:

Pii piezkoumdnf hospodaienf nebyla zji5tdna Lddna z|vaLnh rizika, kterri by mohla mit
negativni dopad na hospodaieni uzemniho celku v budoucnosti.

D.III. Pomdrov6 ukazatele zjiStin6 pii piezkoumfni hospodaieni:
a) podil pohled6vek na rozpodtu irzemniho celku ...... 0 %
b) podil zhvazkinarczpodturizemniho celku ...... 0,96 yo
c) podil zastavendho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku ......... 0,0 yo

Ve Valech dne 23 . kvdtna 20Il

Jm6na a podpisy kontrolorri zridastndn;fch na piezkoumdni hospodaieni:

Miloslava Jilkov6

kontrolor povdieny iizenim piezkoum6ni

Miroslava Pleskotov6

(V tl /\/.r
.....Y!.\ff...

I
podpis kfrolora povdien6ho iizenim

piezkoumiini

/u/
kontrolor podpis kontrolora

Tato zprfva o Wsledku piezkoumdnf:
- je niivrhem zprdvy o vysledku piezkoum6nf hospodaieni a je moZno ke zji5tdni v ni

uvedendm podat pisemnd stanovisko ve lhritd do 15 dnri ode dne piedrini zprdvy
kontrolorovi povdiendmu iizenim plezkoum6ni. Konednym znEnim zprf:y se st6v6
tento ndvrh okamZikem marndho uplynutf lhrity stanovend v $ 6 odst. 1 pism. d)
zdkona ('.42012004 Sb. k pod6nf pisemndho stanoviska kontrolorovi povdien6mu
iizenim piezkoum6ni. Kontrolor povdien;f iizenim piezkoum6ni mALe v odrivodndndm
piipadd stanovit thritu delSi,

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemZ se jeden stejnopis piedild statutfrnimu
zdsfiipci kontrolovandho subjektu a druhy stejnopis se zaklildd do piisluSn6ho spisu
Kraj sk6ho riiadu Pardubickdho kraj e,

- pii kontrolovan6 agendd bylo zjiStdnp, Le ve sledovandm obdobi bylo uplatndno celkem
0 poLadavkt dle zdkona (,. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacim, kter6
byly vyiizeny v z6konn6 lhritd,

Komenskeho ndmdsti I25,532 1"1 Pardubice,tel.: +1420026 530, e-mail: lvana.bednarlkova@pardubickykraj.cz- nedflnou soud6sti zprixy je seznam dokumentri vyuLitychpii piezkoumfni auvedenych
v piiloze,

- s" obsahem zprdvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni DSO Svazek obci podhtii
Zeleznych hor o podtu 7 stranbyl sezn6men a jeji stejnopis pievzalpiedseda svazku pan
Dudan DoleZal.

V kontrolovandm obdobi USC, dle prohl65eni zristupcfi USC nehospodaiil s majetkem
st6tu, nerudil svym majetkem za zixazky fyzic(fch a pr6vnickych osob, nezastavil movity a
nemovity majetek, neuzaviel kupni, smdnnou, darovaci, n6jemni smloulu a smlouvu o
vyptjdce tykajici se nemovitdho majetku, smlouw o piijeti nebo poskytnuti rivdru nebo
ptijdky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelskdho z6vazku,
smlouvu o piistoupenikzflazku a smlouvu o sdruZeni, nekoupil ani neprodal cenn6 papiry,
obligace, neuskutednil majetkov6 vklady, uskutednil pouze veiejn6 zakdziy mal6ho ,.orruhr.-

Pouienf:

IJzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 1 pfsm. b) zftkona d. 42012004 Sb.
povinen piijmout opatieni kn6pravd chyb a nedostatkt uvedenych vtdto zpr;vd o vystedku
piezkoumiinf hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piezkoum6vajicimu org6nu,
ato nejpozddji do i5 dnri po projednfni t6to zprdvy spolu se z6vdrednym irdtem v org6nech
rizemniho celku.

IJzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 z(konad.42012004 Sb., povinen
v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pfsm. b) teho1 zitkona uvdst lhritu, ve kter6 pod6
piislu5n6mu piezkoumttvajicimu org6nu pisemnou zprflu o plndni piijatych opatieni a v t6to
lhitd piislu5ndmu piezkoumiivaj icimu org6nu uvedenou zprilvu zasrit.

Nesplndnim tdchto povinnosti se rizemhi celek dopusti spr6vnfho deliktu podle ustanoveni
$ 14 odst. 1 pism. b) a c) zttkona d. 42012004 Sb. a za to se uloZi rizemnimu celku
podle ustanoveni g 14 odst. 2 zikona(,.42aD004 Sb. pokuta do vyse 50.000 Kd.

- pooH0nf leuzruVcu Hon
, pardpbickri 7g

,,.' ..r.533 61 choltice
"-i!,'-2,'

-_. tdo: zlo 05 315Du5anDoleZal
........:7..,.-...r'..::..

podpis piedsedy. dobrovoln6ho svazku
piedseda svazku dobrovolndho svazku obcf obci

Bc. Jana PetrZilkovri f,t*rhfff
podpis ,1d"t{r;;:;k;fdetni svazku

Du5an DoleLal

d;;;;;; ;;;k; il;;;;i;;h; ;;;i,
obci

Pop.H0frf ZELEENfcH HoR

podpis piedsedy dobrovolndho svazku
obci

Komenskeho njnr6sti 125,532 11 pardubice,tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykrai.cz
-5-_

Piiloh: rok2016.
QZ!ru9liv5ech dokladri a jinych materirilii v),uZitlfch pfi piezkoum6ni,
N{vrh rozpoitu
o Niivrh rozpodtu na rok 2016 byl zveiejndn ve vsech dlenskych obcfch svazku obci jak

na riiedni desce, tak v elektronickd podobd.
Rozpoitovf opatieni
o 112016 V;fkonnri radasvazku obci ze dne 15.6.2016o 212016 Vlfkonnri rada svazku obci ze dne 24. lL 2016
Rozpoitovy ryhled
o 2014 -2018
Schvfleny rozpoiet
'

vykonndrada svazku obci ze dne 2. 12.2015, 15. 6.2016Zhv6reinf,fiiet
o Niivrh zfxdredneho ridtu zarok2015 byl spolu se zpriivou o piezkoum6ni hospodaieni

za rck 2015 zveiejndn ve v5ech dlenskycir obcfch svazku obcf a tak6 v elektro'ick6podobd' Vykonn6 rada svazku obcf ze dne 15. 6. 2016 souhlasi s celorodnimhospoclaienim svazku obci bez vyhrad.
Bankovni vypis
'

vypis :zudtu (,. 17385127610300 vedendho u isog za obd.obi 7 - gl20t6 od d.201617do d,.2t01618
'

Vypisy zudtu (). 94-1401556110710 vedendho u iNe za9l20l6od d. 1 do d. 9o ztstatkv bankovnich iidtri ke dni 31. 12.2016 ovdieny a souhlasi na stav ridtu 231-
zitkladnibd:Lny ridet v rozvaze sestavend za obdobi 1212016.

Faktura
. vydand faktury za obdobi 4 - 1212016 od d. 1612001 do d. 1612024o Piijatd faktury zaobdobi 4 - l2l20r| od d. 100001 do 1000011
Hlavni kniha
o sestave,nhza obdobi 0912016 _ 1212016
Inventurnf soupis majetku a zilvazkfr
o Inventarizadni zprt:a rok 2016 ze dne 25,1 .2017
. Skoleni inventarizadni komise ze dne 24.11.2016
o P16n inrrentur na rok 2016 ze dne 24.11.2016 vdetnd jmenov6ni inventarizacni komiseo Inventurni soupisy majetku a zilazklk 3I.12.2016
Kniha do5lych faktur
o Kniha piijatychfaktur za obdobi3 - 1212016 od d. 10001 do d. r00011Kniha odeslanych faktur
o Kniha vystavenych faktur za obdobi 4 -1212016 0d d. 1612001 do d. 1612024Pokladnf doklad
o Pokladni doklad za412016 (,.Il16
Pokladni kniha (denfk)
o Pokladni denfk za obdobi I _ 9/2016
Pliloha rozvahy
o 09/2016 a l2l20t6
Rozvaha
o 09/2016 a 1212016

Komenskeho nam6sti 125'532 11 Pardubice,tel.:+42a-02_6 530, e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.czUietni denik
. za obdobi 0912016 - 1212016
Uitory rozvrh
o platny pro rok 2016
Yfkaz pro hodnocenf plndni rozpoitu
o 0912016 a 1212016
Yfkaz zisku a ztrity
o 0912016 a1212016
Stanovy n osvddieni o registraci dobrovolnych svazkfi obcf
o Stanovy dobrovoln6ho svazku obci Podhriii Zeleznychhor ze dne 2L B.2002
Dohody o provedeni pr6ce
o Dohoda o provedeni prdce ze dne I.I.2016
o Dohoda o provedeni priice ze dne 30.12.2015
Smloury a dal5f materifly k piijatym rflielovym dotacim
'

KrU - POV - OZPZ/l6l222g4 "ZkvaIitndni syst6mu cyklotras" neinvestidnf dotace Kd
300.000,00 - termin vyridtovrini do 31. 12.2016

o PiedloZeno vyridtovdni ze dne 15. 12. 2016. Dotace byla vyderptna v pln6 qf5i.
Celkovd n6klady na akci 438 580,- Kd.

Vnitinf piedpis a smdrnice
o Odpisovy pI6n
o Smdrrrice o zdsadftch inventarizace majetku azdvazki
o Smdrnice k uplatndni re6ln6 hodnoty u majetku urdendho k prodeji
o SmdrrLice k podrozvahovym ridtrim
o Srndmice pro dasovd rozli5oviinf
o Smdrnice k podrozvahovym ridtrim
. Podpisove vzory
o Smdrnice o evidenci majetku, vnitinim kontrolnim syst6mu, o zabezped,eni zirkana o

finandni kontrole
o SmdrnLice o obdhu ridetnich dokladri
Zfryisy z jednfnf orgfnfl dobrovolnych svazkri obci
. Vykonn| radasvazku obci ze dne 2. 12. 2015, 6. 4. 2016, 15. 6. 2016, 2I. g. 2aI6 a24.lt.20t6.
Nespecifikovr{n
., Daiovd piizndni k dani z piijmri pr6vnickych osob zarok2015
Uietni zfvLrka svazku obciza rok 2015
o Udetni zilvdrka svazku obci za rok 2015 - vlfkonnri rada svazku obci ze dne 15. 6.

2016, protokol o schv6leni ridetni zhvdrky byl piedloZen ke kontrole

Komenskeho ninrdsti 125,532 11 Pardubice,iel.: +420 026 530, e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-/ -