Rozpočet městyse Choltice na rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2020

Ze samosprávy
Obec Choltice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.choltice.cz/index.php/uedni-deska/urednideska/1207?task=download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet Výhled Výhled

Par. Pol. (Údaje jsou uvedeny v tisících Kč) 2017 2017 2018 2019 2020
16 923,0 17 187,0 20 932,0 21 298,6 21 672,5

1111 Daň z příjmů fyz. osob (záv. činnost) 3 328,0 3 328,0 4 379,0 4 466,6 4 555,9
1112 Daň z příjmů fyz. osob (OSVČ) 80,0 80,0 110,0 112,2 114,4
1113 Daň z příjmů fyz. osob - srážková daň 310,0 310,0 339,0 345,8 352,7
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 470,0 3 470,0 3 799,0 3 875,0 3 952,5
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 600,0 787,0 700,0 714,0 728,3
1211 Daň z přidané hodnoty (DPH) 6 552,0 6 552,0 9 003,0 9 183,1 9 366,7
1334-1701 Příjmy z poplatků 1 193,0 1 270,0 1 212,0 1 212,0 1 212,0
1511 Daň z nemovitostí 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0

4 048,2 5 801,4 3 806,2 3 836,8 3 865,3
1032 Příjmy z prodeje dlouh.majetku (prodej dřeva na stojato) 300,0 722,0 300,0 300,0 300,0
2119 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j.n.(poplatek lom) 45,0 45,0 0,0 1,0 2,0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 4,0 5,0 6,0 7,0
2310 Pitná voda (pronájem vodovodu VAKu) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0
2334 Revitalizace říčních systémů 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
2341 Vodní díla v zem.krajině - pronájem rybníků 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0
3113 Základní škola (pronájem fotovoltaika na střeše) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 0,0 2,0 0,0 1,0 2,0
3314 Činnosti knihovnické 34,0 34,0 34,0 35,0 36,0
3319 Ostatní záležitosti kultury (vstupné přednášky, apod.) 20,0 20,0 20,0 21,0 22,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek (zámek Choltice) 590,0 590,0 590,0 591,0 592,0
3399 Ostatní záležitosti kultury (ples městyse, oslavy) 65,0 78,0 70,0 71,0 72,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) 0,0 3,0 3,0 4,0 5,0
3511 Všeobecná ambulantní péče 16,0 16,0 16,0 17,0 18,0
3512 Stomatologická péče 12,0 12,0 0,0 1,0 2,0
3519 Ambulantní péče (dětské oddělení) 9,0 12,0 12,0 13,0 14,0

3539/1 Lékárna 18,0 18,0 18,0 19,0 20,0
3539/2 Rehabilitační zařízení 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0

3612 Bytové hospodářství 146,0 146,0 146,0 147,0 148,0
3631 Veřejné osvětlení-pronájem 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5
3632 Pohřebnictví 0,0 2,0 2,0 3,0 4,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 60,0 917,0 60,0 61,0 62,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 200,0 200,0 200,0 201,0 202,0
3729 Ostatní nakládání s odpady (sankce od jiných subjektů) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50,0 50,0 50,0 51,0 52,0
4354 Chráněné bydlení (DCHB čp. 260) 1 140,0 1 148,0 967,0 968,0 969,0
4357 Domovy (DPS čp. 160) 630,0 635,5 600,0 601,0 602,0
5512 Požární ochrana 0,0 8,0 0,0 1,0 2,0
6171 Činnost místní správy (svatby) 36,4 36,4 36,4 37,4 38,4
6310 Příjmy z fin.operací (úroky na BÚ) 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
6330 Převody fondům 425,7 0,0 1,0 2,0

1 970,4 3 197,8 2 095,2 2 094,4 2 124,2
4111 Neinvestiční transfer z SR 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 1 372,4 1 372,4 1 460,2 1 489,4 1 519,2
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 33,0 927,2 30,0 0,0 0,0
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 0,0 138,5 0,0 0,0 0,0
4134 Převody z rozpočtových účtů 510,0 510,0 550,0 550,0 550,0
4213 Investiční přij.transfery ze státních fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze st.rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4222 Investiční přij.transfery od krajů 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
4223 Investiční přij.transfery od regionálních rad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PŘÍJMY CELKEM 22 941,6 26 186,2 26 833,4 27 229,8 27 662,0

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet Výhled Výhled

Par. Pol. (Údaje jsou uvedeny v tisících Kč) 2017 2017 2018 2019 2020
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 10,0 10,0 10,0 10 10
1032 Podpora ostatních produkčních činností (výsadba lesa, kácení) 55,0 55,0 35,0 36 36
2212 Silnice 3 287,9 2 787,9 2 837,5 2 894 2 952
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 550,0 679,0 580,0 592 603
2310 Pitná voda 0,0 0,0 0,0 0 0
2321 Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV, výst.kanalizace) 628,3 1 159,3 820,9 837 854
2333 Úpravy drobných vodních toků 0,0 0,0 0,0 0 0

VÝDAJOVÁ ČÁST rozpočtu městyse Choltice

ROZPOČET MĚSTYSE CHOLTICE NA ROK 2018 a

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2019-2020
PŘÍJMOVÁ ČÁST rozpočtu městyse Choltice
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

DOTACE CELKEM2334 Revitaliazce říčních systémů 0,0 0,0 0,0 0 0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5,0 5,0 5,0 5 5
3111 Předškolní zařízení celkem 1 072,0 1 050,0 615,0 627 640
3113 Základní škola celkem 3 190,4 4 199,3 2 433,9 2 483 2 532
3314 Činnosti knihovnické celkem 512,5 529,3 599,5 611 624
3315 Činnost muzeí a galerií celkem 0,0 0,0 30,0 31 31
3319 Záležitosti kultury j.n. celkem 132,0 138,0 140,0 143 146
3322 Zachování a obnova kulturních památek celkem 1 350,4 1 993,6 1 449,4 1 478 1 508
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,… 0,0 0,0 0,0 0 0
3341 Rozhlas a televize 20,0 45,0 20,0 20 21
3349 Ostatní záležitosti zdělovacích prostředků 31,0 31,0 31,0 32 32
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n. 109,0 109,0 109,0 111 113
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25,0 25,0 325,0 332 338
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 246,0 496,0 316,0 322 329
3421 Využití volného času mládeže (dětské hřiště) 0,0 0,0 0,0 0 0
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 55,0 65,0 70,0 71 73
3511 Všeobecná ambulantní péče 14,0 14,0 14,0 14 15
3512 Stomatologická péče 5,0 5,0 5,0 5 5
3519 Ambulantní péče j.n. (dětské oddělení) 40,0 60,0 10,0 10 10

3539/1 Lékárna 11,0 11,0 11,0 11 11
3539/2 Rehabilitační zařízení 0,0 0,0 0,0 0 0

3543 Pomoc zdarvotně postiženým 0,0 0,0 0,0 0 0
3612 Bytové hospodářství 40,0 40,0 40,0 41 42
3631 Veřejné osvětlení celkem 490,0 520,0 490,0 500 510
3632 Pohřebnictví celkem 10,0 10,0 110,0 112 114
3633 Výstavba inženýrských sítí 0,0 0,0 0,0 0 0
3635 Územní plánování 0,0 0,0 0,0 0 0
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem 223,2 233,2 365,2 373 380
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem 20,0 20,0 40,0 41 42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 1 219,0 1 275,0 1 139,0 1 162 1 185
3723 Sběr a svoz velkoobjemových odpadů celkem 20,0 20,0 40,0 41 42
3742 Chráněné části přírody (PR Choltická obora) 30,0 42,0 40,0 41 42
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 1 432,0 1 646,8 1 878,0 1 916 1 954
4339 Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství 0,0 5,0 0,0 0 0
4351 Ostatní asist. pečovat.služba a podpora 0,0 4,3 0,0 0 0
4354 Chráněné bydlení (DCHB čp. 260) 561,0 653,0 657,0 670 684
4357 Domovy (DPS čp. 160) 581,0 582,0 548,0 559 570
4359 Ostatní služby v oblasti sociální (Pečovatelská služba) 20,0 20,0 20,0 20 21
5269 Ostání správa - krizové stavy (pomoc při povodních) 0,0 0,0 0,0 0 0
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku (Ob.stráž) 195,0 219,0 235,0 240 244
5512 Požární ochrana dobrovolná celkem 552,0 560,0 769,0 784 800
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 16,0 16,0 16,0 16 17
6112 Zastupitelstvo obce celkem 907,0 907,0 996,0 1 016 1 036
6114 Volby od parlamentu 0,0 19,7 0,0 0 0
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0,0 0,0 0,0 0 0
6117 Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 0,0 0 0
6118 Volby prezidenta 0,0 0,0 0,0 0 0
6171 Činnost místní správy celkem 3 657,0 4 260,0 4 842,0 4 939 5 038
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 35,0 35,0 35,0 36 36
6320 Pojištění funkčně nespecifikované (poj.obecního majetku) 53,0 53,0 53,0 54 55
6330 Převody vlastním fondům celkem 510,0 935,7 550,0 561 572
6399 Ostatní finanční operace (daň z příjmů za městys, DPH) 750,0 1 377,0 900,0 918 936
6402 Finanční vypořádání minulých let-vratka nevyč.dotace na volby 0,0 13,0 4,7 0 0

22 670,7 26 934,1 24 235,1 24 715,0 25 209,3

Saldo příjmů a výdajů 270,9 -747,9 2 598,3 2 514,8 2 452,7

Financování
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtě 1 328,8 2 347,6 -998,6 -915,1 -853,0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 599,7 -1 599,7 -1 599,7 -1 599,7 -1 599,7
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FINANCOVÁNÍ (= saldo s opačným znaménkem) -270,9 747,9 -2 598,3 -2 514,8 -2 452,7
2016

Zůstatek na účtu k 31. 12. 3 122,0 1 793,2 774,4 2 998,6 3 913,7 4 766,7
2000

Rozpočet na rok 2018 zabezpečuje všechny běžné provozní potřeby městyse, včetně podpory tradičních sportovních
a kulturních akcí pořádaných městysem nebo místními spolky.
Rozpis oprav a investic je uveden v příloze rozpočtu. Celková výše dosahuje částky 5,8 mil. Kč
Rozpis dotací místním spolkům či nez. organizacím na jejich činnost či opravy jejich majetku je uveden v příloze. Celková výše dotace dosahuje částky 505 tis. Kč.
Rozpočet bude projednáván Zastupitelstvem městyse Choltice dne 11.12.2017.

Mgr.Tomáš Bolek
starosta městyse Choltice

Zveřejněno: 10.1.2018

VÝDAJE CELKEM

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že tato
zveřejněná verze je úplné znění rozpočtu a v listinné podobě je k dispozici na Úřadu městyse Choltice, Pardubická 78, I.
patro, dveře č. 23 – kancelář úřadu.