Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ze samosprávy
Obec Moravský Krumlov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.mkrumlov.cz/download/uredni-deska/15157899815a591e9d97263.pdf
Nalezeno adres
5


Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský KrumlovČ.j.: MUMK 694/2018 Moravský Krumlov 12.1.2018

Sp. zn.: SMUMK 475/2018

Telefon: 515 300 775

Mobil: 770 137 229

E-mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Vyřizuje: Ing. Veronika JarolímováVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYStanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – místní komunikaceMěstský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení

místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní

komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), na základě

návrhu žadatele žádosti Karel Vobůrka s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno , IČ: 29309425 (dále jen

„žadatel“), doručeného dne 8.1.2018, v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a

následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání

podle ust § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je podle ust. § 77

odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství

Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo zn. KRPB 2674089250/ČJ-2018-061306)stanovuje

podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/396 6 v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova v termínu

od 30.1.2018 – 9.2.2018z důvodu konání akce: „Olbramovice – čp. 35, Obec: NN přip. kab. ved.“ v rozsahu dle přiložených

situací, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici III/396 6:1. Provedení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci musí být v souladu s vyhláškou

č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů. Dopravní značení musí v souladu § 62 odst. 6 zákona o silničnímprovozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým

předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“ a

Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích“, 3. vydání z roku 2015 (dále jen „TP 66“)

2. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako

retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,

uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu na místní komunikaci nesmí dojít ke znečištění nebo

poškození dotčené pozemní komunikace.

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude překryto a

po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Zodpovědná osoba je pan Karel Vobůrka, mob. 731 969 545.

Odůvodnění:

Řízení z moci úřední podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu ve věci stanovení

přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, z důvodu konání akce na silnici

III/396 6 bylo zahájeno na základě návrhu žadatele.Přechodná úprava provozu byla projednána s dotčeným orgánem, kterým je v tomto případě Policie

ČR, dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu (vyjádření Policie ČR, Krajské

ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo zn. KRPB 9250/ČJ-2018-061306), a

je jedním z podkladů stanovení přechodné úpravy provozu.Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích se přímo dotýká zájmů

vlastníka dotčených pozemních komunikací (Správa a údržba silnic JMK, oblast Západ), na kterých

má být umístěno dopravní značení a dopravní zařízení a dále kteréhokoliv účastníka silničního

provozu na dotčených pozemních komunikacích – souhlas.V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jsou-li součástí přechodné úpravy provozu

na pozemních komunikacích světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní

značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající

účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních

komunikacích, stanové příslušný správní orgán tuto úpravu provozu opatřením obecné povahy.

Postup při vydávání opatření obecné povahy je obecně upraven v ust. § 171 a následné části šesté

správního řádu a podrobnější procesní pravidla stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích jsou upravena v ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Podle tohoto zvláštního

právního předpisu nedoručuje příslušný správní orgán opatření obecné povahy ve věci přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo

námitek. Opatření obecné povahy zveřejní správní orgán na úředních deskách obecních úřadů

v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu na zastavěném území dotčené

obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského

úřadu Moravský Krumlov.

Vzhledem k tomu, že přechodná úprava provozu na silnici III/396 6 obsahuje příkazové a zákazové

dopravní značky, postupuje správní orgán podle obecné úpravy § 171 a následné části šesté správního

řádu a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (stanovení přechodné úpravy

provozu opatřením obecné povahy).
Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný

prostředek. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy ve věci

stanovení přechodné úpravy provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Veronika Jarolímová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace

a silniční hospodářstvíVyvěšeno dne:…………………………… Sejmuto dne:………………………………

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osobyToto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlova a

rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15ti dnů.

Příloha: situace dopravního značeníDoručí se: žadatel - DS
 SÚS Jmk, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo - DS
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo - DS

 Městys Olbramovice - DSV souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Moravský Krumlov toto opatření obecné

povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. §

25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlova, a

současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení na úřední desce

Městského úřadu Moravský Krumlov nabývá opatření obecné povahy účinnosti.(žádáme o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce Městský úřad Moravský Krumlova a způsobem

umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění)