Opatření obecné povahy veřejná vyhláška - návrh stanovení trvalého dopravního značení na ul. Máchova u čp. 844 - vyhrazené parkování

Ze samosprávy
Obec Dvůr Králové nad Labem
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.mudk.cz/filemanager/files/file.php?file=364814
Nalezeno adres
7

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labemodbor dopravy a si ln ičního hospodářství


Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T. G. Masaryka 38 ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L. DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. ú. 187580614/0300

Č . j . : M U D K - O D P / 9 0 2 2 3 - 2 0 1 7 / b ru 1 5 1 0 - 2 0 1 8
S p is . a s ka r t . z n a k : 2 8 0 . 3 . 1
Poče t p ř í loh : 0
Poče t l i s tů př í loh : 0
Vaše č . j . :


Vyř i zu j e : Lenka B růnová , D iS .
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 3 5
E - m a i l : b ru n o v a . len ka @ m u d k. c z

D a t u m : 1 1 . 0 1 . 2 0 1 8Oznámení veřejnou vyhláškou


Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek


Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích II. a III. třídy, a na místních
komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci, postupem v souladu s ust. § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, za 1.) na základě podnětu ze dne
26.10.2017 podaného Základní školou Podharť, zast. Mgr. Editou Vaňkovou, Máchova 884, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, čj.:
KRPH-33922/Čj-2017-051006, ze dne 07.04.2017 a pod čj.: KRPH-86103/Čj-2017-051006, ze dne
27.09.2017 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a s ustanovení § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu, připravil návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozuna místní komunikaci ul. Máchova u ZŠ Podharť čp. 884, a to umístěním trvalého dopravního
značení, které umožní zajištění obrátkovosti vozidel rodičů vozících žáky před budovu školy, vše
v rozsahu grafické přílohy.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řadaProvedení dopravního značení: svislé dopravní značení na pozinkované trubce ukotvené do
betonové patky za dodržení průjezdního a průchozího prostoruNově navržené svislé a vodorovné dopravní značení:

IP12 „Vyhrazené parkoviště“

E13 „dodat. tabulka“ s textem: „3 místa pro ZŠ, max. 5 min., PO - PÁ, od 7:00 – 16:00 hod.“

V10e „Vyhrazené parkoviště“

Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad
Labem
Zastoupená Mgr. Editou Vaňkovou
Máchova 884
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
M U D K - OD P / 9 0 2 2 3 - 2 0 1 7 / b r u 1 5 1 0 - 2 0 1 8

2


Důvod návrhu dopravního značení:

organizace dopravy s ohledem na obrátkovost vozidel rodičů vozících žáky před budovu místní ZŠ.


Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka ZŠ Podharť, Máchova 884, 544 01 Dvůr Králové nad Labem , tel.
499 620 190.


Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do
průjezdního profilu komunikace.


2) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj
značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí
od vnějšího okraje zpevněné krajnice). Viditelnost dopravního značení musí v obci zajištěna
ze vzdálenosti 50 m.


3) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu
s TP 65 -„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a podle TP - 133 „Zásady
pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.


4) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob
uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení. Případně zařízení.


5) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se
správcem komunikace o převodu dopravního značení.


Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.


Odůvodnění

Základní školou Podharť, zast. Mgr. Editou Vaňkovou, Máchova 884, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ,
požádala Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství o návrh
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul. Máchova u ZŠ
Podharť čp. 884, a to umístěním trvalého dopravního značení, které umožní zajištění obrátkovosti
vozidel rodičů vozících žáky před budovu školy, vše v rozsahu grafické přílohy.

Důvodem návrhu je organizace dopravy s ohledem na obrátkovost vozidel rodičů dětí navštěvujících
místní ZŠ Podharť.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu,
vydané pod čj.: KRPH-86103/Čj-2017-051006, ze dne 27.09.2017 a kladné vyjádření vlastníka
komunikace pod čj.: MUDK-OEMM/90225-2017/kv 680 -2017 ze dne 21.11.2017.M U D K - OD P / 9 0 2 2 3 - 2 0 1 7 / b r u 1 5 1 0 - 2 0 1 8

3


Správní orgán žádost posoudil dle zákona a vyhlášky a zpracoval návrh stanovení předmětné místní
úpravy ve shora uvedeném znění.

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Otisk razítka


Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství


Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: ………………………………………….. Sejmuto dne:……………………………………………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Obdrží (na doručenku):

Žadatel:
Základní školou Podharť, zast. Mgr. Editou Vaňkovou, Máchova 884, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Účastník:M U D K - OD P / 9 0 2 2 3 - 2 0 1 7 / b r u 1 5 1 0 - 2 0 1 8

4


Město Dvůr Králové nad Labem, odbor OEMM, nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
ostatní – veřejná vyhláška
Dotčené orgány:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Dále obdrží:
Technické služby Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČ 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad
LabemPříloha:
1x situační plánek