Změna povolení k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod po dobu zkušebního provozu - vč. zveřejnění informace dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (příloha zveřejněna samostatně) OCP-4200/2018

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

1/5 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
28.12.2017 Ing. Jitka Fidranská
Č. j.: 236 00 4259
MHMP 47426/2018 Počet listů/příloh: 3/0
Sp. zn.: Datum:
S-MHMP 1991148/2017 10.1.2018


Oznámení o zahájení navazujícího řízení a pozvánka účastníkům řízení k ústnímu

jednání, vč. zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona dle ust. zák. č. 100/2001

Sb.

ve věci změn povolení k vypouštění odpadních vod po dobu uvádění čistírny

odpadních vod do provozu, při zkušebním provozu, k záměru „Celková přestavba

a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Praha 6 a Praha 7“

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako

místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 31

odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále

podle ustanovení § 107 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, tímto

podle ust. § 9b odst. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní

prostředí), ve znění pozdějších předpisů a současně dle ust. § 47 odst. 1 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, všem známým účastníkům řízení a

dotčeným orgánům,

oznamuje, že bylo zahájeno řízení o žádosti

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení vodního hospodářství


2/5

hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 , IČ 00064581, jednající

prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s., Žatecká 2, Praha 1 ,

o změnách povolení k nakládání s vodami podle ust. § 12 odst. 2 vodního zákona, tj.

A) rozhodnutí vydaného OOP MHMP pod čj. pod č.j. MHMP-1417791/2012/OOP-
II/R-258/Fi ze dne 17.12.2012, které nabylo právní moci dne 22.1.2013, a které bylo
změněno rozhodnutím OZP MHMP dne 23.3.2015, pod č.j. MHMP-285014/2015/OZP-
II/R-37/Fi, s nabytím právní moci 8.10.2015, s platností do konce roku 2018,

B) a časově navazujícího rozhodnutí OCP MHMP ze dne 21.2.2017, pod č.j. MHMP
233277/2017, s nabytím právní moci 4.4.2017, s opravou zřejmé nesprávnosti rozhodnutím
OCP MHMP pod č.j. MHMP 615033/2017 ze dne 20.4.2017, s nabytím právní moci
27.5.2017,

k vypouštění odpadních vod z Ústřední čistírny odpadních vod Praha, výustními
objekty stávající vodní linky (SVL) do významného vodního toku Vltava, IDVT 10100001,
v ř. km 43,3, na pozemku parc.č. 1962/2 v k.ú. Bubeneč , S-JTSK: (X –1039502; Y–744051)
a nové vodní linky (NVL), v ř. km 44,4, na pozemku parc.č. 2139/7, v k.ú. Bubeneč , S-
JTSK: (X –1040044; Y–743168), číslo hydrologického pořadí 1-12-02-0010-0-00 ,
vodní útvar povrchových vod DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe,
po dobu 464 dnů od zahájení zkušebního provozu Nové vodní linky.

Uvedená žádost se zveřejňuje v příloze tohoto oznámení.

Toto řízení se podle § 9b odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb. považuje za řízení s velkým počtem

účastníků.

Odbor ochrany prostředí MHMP nařizuje dle ust. § 49 správního řádu k projednání

předložené žádosti neveřejné ústní jednání na:

čtvrtek, 15. února 2018, v 10:00 hod.,

se schůzkou účastníků řízení v zasedací místnosti č. 201, Magistrátu hl.m. Prahy,

Jungmanova 35, Praha 1 .

OCP MHMP upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že dle ust. § 115 odst. 8 vodního

zákona mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději při

ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou

moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, povinen předložit na výzvu oprávněné úřední

osoby průkaz totožnosti.3/5

OCP MHMP upozorňuje, že se jedná o navazující řízení ve vztahu k záměru „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Praha 6 a Praha 7“, který byl
posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb. Informace o tomto záměru jsou dostupné na
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA154, kde se lze také seznámit s dokumenty
pořízenými v průběhu posuzování.

Do dokumentace pro toto navazující řízení je možné nahlédnout u OCP MHMP v kanceláři

č.dv. 430, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 , v návštěvní den (středa 8-

12 hod., 13-15 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě.

Veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v navazujícím řízení
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí u OCP MHMP do 30 dnů ode dne

zveřejnění tohoto oznámení, stává se účastníkem navazujícího řízení též

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., tj. právnická

osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského

právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní

činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky

před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně

před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy

nejméně 200 osob.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená

veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb. (viz výše), a to i v

případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. doloží dotčená

veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odst. 4.

Dotčeným orgánem jsou dle § 149 odst. 1 správního řádu OCP MHMP, odd. ochrany
přírody a krajiny (dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění) a OCP MHMP, odd. posuzování vlivů na životní prostředí (dle
ust. § 9 odst. a) písm. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní

prostředí).RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

Odbor ochrany prostředí

- podepsáno elektronicky -4/5Příloha: žádost


I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 30 dnů na úřední desce OCP MHMP

Doručuje se:

I. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

1) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 2, Praha 1 , (IČ: 25656112), zastupující

hlavní město Prahu

II. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu, kterým je doručováno veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MHMP; 15. dnem po vyvěšení se toto oznámení
považuje za doručené:

2) OCP MHMP-II + příloha

III. dotčeným orgánům:

3) Odbor ochrany prostředí MHMP – odd. ochrany přírody a krajiny
4) Odbor ochrany prostředí MHMP – odd. posuzování vlivu na životní prostředí

IV. na vědomí:
5) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 (IČ: 70889953)
6) Institut plánování a rozvoje MHMP, Vyšehradská 52, Praha 2
7) Městská část Praha 1, k rukám starosty, Vodičkova 18, Praha 1 (IČ: 00063410)
8) Městská část Praha 6, k rukám starosty, Čs. Armády 23, Praha 6 (IČ: 00063703)
9) Městská část Praha 7, k rukám starosty, nábř. Kapitána Jaroše 7, Praha 7 (IČ: 00063754)
10) Městská část Praha – Troja, k rukám starosty, Trojská 96, Praha 7 (IČ: 45246858)
11) Roztoky u Prahy, k rukám starosty, Nám. 5.května 2, Roztoky (IČ: 00241610)
12) Obec Úholičky, k rukám starosty, Roztocká 6, Úholičky (IČ: 00640727)
13) Obec Libčice nad Vltavou, k rukám starosty, nám. Svobody 90, Libice nad Vltavou
(IČ: 00241407)
14) Obec Zdiby, k rukám starosty, Průběžná 11, Zdiby (IČ: 00241032)
15) Město Klecany, k rukám starosty, Do Klecánek 52, Klecany (IČ: 00240290)
16) Obec Husinec, k rukám starosty, U Radnice 64, Husinec (IČ: 00240231)
17) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6
(IČ: 41693205)
18) Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství,

Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 (IDDS: u46bwy4)

5/5

19) Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí. odd.
vodního hospodářství a ochrany prostředí, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem ,
(IDDS: c5hb7xy)
20) Odbor strategických investic MHMP
21) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10 , (IČ: 25656635)
22) OCP MHMP/II – spis

V. pro informaci vyvěšením na úřední desce dle ust. § 115 odst. 3 vodního zákona:
se žádostí o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů

23) Městský úřad Roztoky u Prahy, Nám. 5.května 2, Roztoky (IČ: 00241610)
24) Obecní úřad Úholičky, Roztocká 6, Úholičky (IČ: 00640727)
25) Městský úřad Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou
(IČ: 00241407)
26) Obecní úřad Zdiby, Průběžná 11, Zdiby (IČ: 00241032)
27) Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany (IČ: 00240290)

28) Obecní úřad Husinec, U Radnice 64, Husinec (IČ: 00240231)Doručuje se: