Stavební povolení na stavbu " II/124 Hostišov - Jiřetice ( hranice okresu )

Ze samosprávy
Obec Neustupov
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
http://www.neustupov.cz/assets/File.ashx?id_org=10424&id_dokumenty=18105
Nalezeno adres
1007

1
Městský úřad Votice

Odbor správních činností a dopravy

Komenského náměstí 700 259 17 Votice

*MVOTX007ANSZ*
MVOTX007ANSZ

Číslo jednací: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba Telefon: Votice:
1402/2018/SD-SL 31842/2017/SD-SL Ing. Slunečková 317830121 11. 1. 2018

Počet stran: 17
Počet příloh: 0

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a

III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 15 odst. (1)

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31. 12. 2017,

(dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal

v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu: “II/124 Hostišov –

Jiřetice (hranice okresu)”, kterou dne 25. 10. 2017 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského

kraje, přísp. org., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 , IČ: 000 66 001, zastoupená na základě plné moci

spol. Metroprojekt Praha a.s., se sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 , IČ: 452 71 895 (dále jen

stavebník), a na základě tohoto posouzení

I. Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu:
“II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu)”

na pozemcích parc. č.:

k.ú. Hostišov : 445/4, 451/11, 451/13, 451/14, 471/3, 471/4, 472/1, 472/2, 472/3, 476/2, 485/2, 497/9, 497/13, 615/6, 631, 633/1, 633/2, 643/7, 860/3, 862/1, 883, 949/3 ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín IV – Podmokly

Teplická 874/8

v zast.: METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
IČ: 452 71 895

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp. org.
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 000 66 0012
k.ú. Hory u Votic : St. 8, 27/3, 27/10, 146/1, 146/2, 146/3, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/7, k.ú. Neustupov : St. 148/2, 138/2, 141/1, 143/1, 158/11, 158/12, 158/24, 158/25, 192/8, 192/15, 197/1, 202/1, 230/3, 230/4, 230/5, 247/2, 248/1, 248/2, 248/3, 265/2, 520/1, 520/3, 655/1, 655/2, 656/2, 740/2, 746/3, 747/2, 749, 750, 756/2, 756/8, 756/21, 1020, 1021/30, 1021/31, 1466/1, 1476/1, 1476/7, 1476/8, 1478/1, 1478/5, 1478/6, 1478/9, 1488/1, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1515/1, 1515/2, 1538, 1546, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1550/5, 1550/6, 1550/7, 1550/8, 1550/9, 1550/10, 1550/11, 1555/2, 1557, 1559, 1563/1, 1569, 1570/1, 1570/4, 1571, 1572/1, 1572/2, 1588/1, 1588/2, 1588/3, k.ú. Jiřetice u Neustupova : 261/1, 262/1, 262/2, 278, 279, 283, 284, 717/7, 723/1, 724/2, 724/4, 724/5, 725, 1023/1, 1036/1, 1069, 1100/2, 1106/8 ,

k.ú. Sedlečko u Jiřetic : 6/3, 12/1, 59/1, 72 .

Popis stavby:

Silnice II/124 je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Oprava stávající komunikace bude

provedena beze změny jejího vedení a návrhových parametrů, dojde ke zlepšení vlastního technického

stavu komunikace a odstranění bezpečnostních závad. Bude vyměněn kryt vozovky a zlepšena únosnost

podkladních vrstev vozovky. Počátek staničení je v křižovatce se silnicí I/3 a dále stavba pokračuje přes obec

Hory, městys Neustupov, Bořetice, Sedlečko a Jiřetice, končí 200 m před hranicí Středočeského a

Jihočeského kraje.

Z důvodu nedostatečné šířky stávající komunikace není možné provádět realizaci stavebního programu po

polovinách. Stavba je rozdělena do šesti etap a rekonstrukce vozovky bude prováděna v celé šíři:

1. etapa: km 0,000 – 1,150 (Hostišov – Hory včetně); 2. etapa: km 1,150 – 3,150 (Hory mimo – Neustupov

ke křižovatce se silnicí III/1241); 3. etapa: km 3,150 – 4,100 (Neustupov od křižovatky se sil. III/1241 –

Bořetice, zastávka Neustupov, Bořetice); 4. etapa: km 4,100 – 5,450 (Bořetice, zastávka Neustupov,

Bořetice – Sedlečko, křižovatka s komunikací směr Záhoříčko), 5. etapa: km 5,450 – 6,200 (Sedlečko,

křižovatka s komunikací směr Záhoříčko – Jiřetice, křižovatka s komunikací směr Nové Sedlečko), 6. etapa:

km 6,200 – 6,700 (Jiřetice, křižovatka s komunikací směr Nové Sedlečko – Jiřetice, hranice okresu)

Stavba obsahuje SO 021 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě, SO 101 Hlavní trasa, SO 190 Dopravní

značení, SO 198 Propustky.

SO 021 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě: V místě podchodu skleněného vodovodu pod komunikací

bude provedeno jeho ochránění. Do výkopu podél vodovodu budou provedeny základové pasy z litého

betonu a na něj vybetonována železobetonová deska, která překlene stávající vodovod a zajistí jeho ochranu.

SO 101 Hlavní trasa: Z hlediska směrového vedení zůstává komunikace ve stávající stopě a její šířkové

uspořádání je v max. možné míře navrženo jako kategorie S 6,5. V obci Neustupov je šířka vymezena

stávajícími obrubami. Trasa je rozdělena na tři úseky dle návrhu opravy: úsek č. 1 – km 0,000 – 2,600 a úsek

č. 2b – km 3,600 – 6,717, ve kterých se niveleta zvyšuje o 50 mm, celková tloušťka nově pokládaných

asfaltových vrstev je 110 mm; úsek č. 2a – km 0,260 – 3,600 – průtah obcí Neustupov, kde se niveleta zvyšuje

o 10 mm, celková tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev je 120 mm.3
SO 190 Dopravní značení: Součástí stavby je vyznačení a umístění vodorovného a svislého dopravního

značení. Zásadní částí vodorovného značení je vyznačení vodících čar V4 šířky 0,125 m po obou stranách

v celé délce obnovovaného povrchu kromě úseků v obcích, kde je osazen obrubník podél chodníku. Svislé

značení bude upraveno a doplněno. Budou doplněny chybějící značky upravující přednost v jízdě, u vyústění

účelových komunikací budou umístěny červené sloupky Z 11g a v celé délce budou osazeny bílé sloupky

Z 11a/b.

SO 198 Propustky: Dle technického stavu budou některé propustky odstraněny v celém rozsahu a budou

postaveny nové, nefunkční zanesené propustky budou pročištěny, propustkům neodpovídajícím z hlediska

bezpečnosti budou stávající kolmá čela odbourána a nahrazena šikmým odlážděním z lomového kamene do

betonu ve sklonu 1:2,5. V místech sjezdů mimo komunikaci budou provedeny trubní propustky z betonových

rour DN400 se šikmými čely ve sklonu 1:2,5.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval:

METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2 , hlavní inženýr projektu Ing.

Vojtěch Ehlich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jakub Pleiner, ČKAIT – 0013151, ve stupni

DSP, datum 6/2017.

2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118

stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. Stavebník v dostatečném časovém předstihu (cca 14 pracovních dnů) písemně oznámí speciálnímu

stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby speciálním stavebním úřadem dle

ustan. § 132, § 133 a § 134 stavebního zákona:

- Po odstranění stávajících konstrukcí komunikace

- Prověření finálních povrchů, jejich vyspádování a odvodu dešťových vod

6. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě provedeného

výběrového řízení na veřejnou zakázku. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele,

který bude stavbu provádět, nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.

8. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o

jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné

stavby nijak poškozena.

9. Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí: NET4GAS, s.r.o. – Vyjádření zn. 7842/17/OVP/Z ze

dne 12. 10. 2017, COMPAG Votice s.r.o. – Vyjádření zn. PV – 31 ze dne 26. 9. 2017, ČEZ Distribuce , a.s.

– Vyjádření k stavebnímu povolení pro stavbu zn. 1094808259 z 18. 10. 2017, České telekomunikační4
infrastruktury, a.s. - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 719027/17 ze dne 18. 9.

2017.

10. Budou dodrženy podmínky stanovené dotčenými správními orgány, které spolupůsobily v řízení:

- Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče – Souhrnné stanovisko č. j.

31677/2017/ŽP-NM ze dne 27. 10. 2017 a č.j. 34105/2017/ŽP-NM ze dne 20. 11. 2017:

- Při přípravě i realizaci záměru musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození

podzemních ani nadzemních částí dřevin. Ochranu dřevin v průběhu stavby řeší norma ČSN

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních

ploch při stavebních pracích. Kácení jakýchkoli mimolesních dřevin, včetně tzv. náletových

a keřových porostů, lze provádět pouze v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny

a s vyhláškou č. 189/2013 Sb., v pl. znění.

- Při realizaci záměru nesmí dojít k žádnému negativnímu zásahu do kulturních památek

nacházejících se v těsné blízkosti dotčené komunikace: zámek v Neustupově – areál zámku

a areál navazujícího hospodářského dvora (číslo rejstříku ÚSKP 14036/2-143) a venkovská

usedlost čp. 37 v Neustupově (číslo rejstříku ÚSKP 40909/2-3952).

- Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyly poškozeny prvky doprovodné

solitérní architektury místního významu, tj. např. křížky, kapličky, apod., které se nachází

v blízkosti obnovované komunikace.

- S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MŽP č.

383/2001 Sb., č. 93/2016 Sb., č. 294/2005 Sb.

- Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze

stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby

(přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

- Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo územní rozhodnutí o změně využití

území. Závaznou součástí tohoto rozhodnutí bude souhlas s odnětím zemědělské půdy.

- Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče – Závazné stanovisko č.j.

26914/2017ŽP-Bu z 12. 9. 2017:

- Před zahájením stavebního řízení budou předloženy a odsouhlaseny správcem vodního toku výkresy

propustků, přičemž v nich bude srovnání současného a navrhovaného průtočného profilu.

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a odsouhlasených návrhů

propustků.

- Příčný profil v propustku bude proveden tak, aby běžné průtoky byly koncentrovány do středu toku

za účelem omezení zanášení průtočného profilu propustku.

- Úprava a opevnění koryta toku musí plynule (směrově a výškově) navazovat na stávající koryto toku,

za opevněním dlažbou bude zřízen pružný přechodový úsek.5
- Stavba bude provedena tak, aby nedošlo ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, to je umožní

průtok stávajících vodotečí, vody ze silničních příkopů i přilehlých pozemků, aby nedocházelo ke

škodám na přilehlých pozemcích a dotčených recipientech.

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami

(ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro

zneškodnění případné havárie (např. norné stěny – tzv. rukávce, zajišťující zachycení případně

uniklých ropných či jiných látek při poruše stavebního stroje či jiné havárii). Uskladňování PHM, olejů

a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové

území.

- Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do

koryta toku. Při provádění stavby je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál,

který by se eventuelně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.

- Po dobu výstavby musí být zabezpečen plynulý průtok vody.

- Pro realizaci stavby bude vypracován havarijní plán a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu a

povodňový plán.

- Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu užívání.

- Zahájení a ukončení stavby bude včas oznámeno správci vodního toku - úsekovému technikovi a

vyžádán jeho souhlas k užívání stavby.

- Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí: Závazné stanovisko – Souhlas k umístění stavby

v ochranném pásmu lesa a na lesních pozemcích č.j. 30083/2017/ŽP-Ký ze 17. 11. 2017:

- Mimo plochu záboru nebudou na předmětné lesní pozemky vjíždět vozidla stavby a nebude zde

deponován jakýkoli materiál a to ani přechodně.

- V případě poškození dřevin je nutné vzniklé poškození bezprostředně ošetřit vhodným fungicidním

přípravkem. Taktéž případné poškození kořenů bude začištěno a ošetřeno vhodným fungicidním

prostředkem. Obnažené kořeny budou chráněny před vysýcháním.

- Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, Dopravního inspektorátu - Stanovisko

č.j. KRPS-351706-1/ČJ-2017-010106 z 15. 11. 2017:

- Dopravní inspektorát Benešov, jako příslušný orgán Policie České republiky požaduje zapracovat při

vjezdu do obcí Neustupov a Jiřetice vjezdové brány.

- Před samotnou realizací stavby dopravní inspektorát Benešov s využitím § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné úpravy provozu. Návrh,

ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení provozu vynuceného stavebními pracemi, musí

být zpracován, mimo jiné, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích schválených Ministerstvem dopravy v roce 2015 pod čj. 21/2015-120-ZN/1.6
11. Prokazatelné splnění podmínek dotčených správních orgánů a správců sítí bude předloženo speciálnímu

stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Vjezdové brány budou zapracovány do

projektové dokumentace pro provedení stavby.

12. Do projektové dokumentace pro provedení stavby bude z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu

zapracováno umístění odrazového zrcadla na silnici II/124 v místě výjezdu z nemovitosti na adrese

Sedlečko 1, 257 86 Neustupov (z pozemku parc. č. 81, k.ú. Sedlečko u Jiřetic ) a v obou směrech umístění

svislých dopravních značek č. IS 15a – Jiný název, s nápisem „SEDLEČKO“, informující o názvu části obce.

13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA

POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do

kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech

s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu).

14. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým mu vzniklo

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající

věcnému břemeni k pozemku.

15. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiných než výše uvedených

pozemků, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání

bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.

16. Staveniště bude vhodným způsobem označeno.

17. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.

18. O povolení úplné uzavírky silnice z důvodu výstavby bude požádáno min. 30 dnů před její realizací a

bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně příslušný silniční správní úřad, tj.

Odbor dopravy a správních činností MěÚ Votice. Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení

přechodné úpravy provozu.

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,

zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, požádá stavebník nebo prováděcí stavební

firma min. 30 dní předem Odbor správních činností a dopravy Městského úřadu Votice.

19. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby vč.

bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady

o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu

předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití

na stavbě.7
20. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a

okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.

21. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništi.

22. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

23. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou

neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.

24. Bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, zejména

v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření

k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných

právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů).

25. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě

kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí ve smyslu ust. § 119 z. č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kolaudační

souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby. Obsahové

náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen též geometrický plán.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy obdržel dne 25. 10. 2017 žádost stavebníka

o vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Vyjádření Městského úřadu Votice, Odboru výstavby a územního plánování podle § 15 odst. 2 stavebního

zákona o souladu navrhované stavby s vydanou územně plánovací dokumentací a se záměry územního

plánování bylo vydáno dne 29. 5. 2017 pod č.j. 15293/2017/VÝST-Pe.

Speciální stavební úřad opatřením č.j. 33247/2017/SD-SL ze dne 10. 11. 2017 oznámil s použitím § 2 odst. 4

zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zahájení

stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2

stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu k uplatnění námitek popř.

důkazů účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č.8
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů umožnil účastníkům řízení vyjádřit se před vydáním

rozhodnutí k jeho podkladům.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle ustanovení § 144

odst. 1 správního řádu, bylo zahájení řízení v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu oznámeno účastníkům

řízení veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – stanovení okruhu účastníků:

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109

stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých má být

stavba prováděna, může-li být jejich vlastnické právo k pozemkům prováděním stavby přímo dotčeno,

vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, mohou-li být jejich práva prováděním

stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být

stavbou přímo dotčeno, tj:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., AICHELBURG COMPANY, s.r.o., Pavel Budil,
JUDr. Josef Křížek, David Špinar, Lucie Špinarová, Josef Rataj, Romana Ratajová, David Hájek, Lenka Hájková,
Lukáš Křížek, Emanuel Maceška, Martin Buriánek, Město Votice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Daniel Malák,
Pavla Maláková, PDG Management s.r.o., Vlastislav Kytýr, Jana Kytýrová, Josef Škréta, Marie Škrétová,
Růžena Pecková, Miloslav Jakeš, Smilkov, a.s., Marie Kačírková, JUDr. František Klaudys, Marie Klaudysová,
Hana Klaudysová, Jan Svoboda, Jiří Svoboda, VP AGRO, spol. s r.o., Zdeněk Vrtiška, Jaroslava Krejčová, Karel
Michalec, Martina Michalcová, Městys Neustupov, Tělovýchovná jednota Sokol Neustupov, Luboš Vrtiška,
Dana Vrtišková, Martin Slunečko, Miroslav Slunečko, Eva Švimberská, Ing. Josef Vesecký, Mgr. Stanislav
Vesecký, Barbora Macháčková, Ladislava Rosolová, Jaroslav Vinduška, Petr Hřebec, Vladimír Rosol, MUDr.
Blanka Vonková, Hana Phillips, Jaroslav Rosol, Jarmila Rosolová, Ing. Tomáš Rosol, Pavel Kopecký, Zbyněk
Houdek, Marie Schützová, SIBAGRO spol. s r.o., KLAS a.s., Povodí Vltavy, st. p., Římskokatolická farnost
Neustupov, Marta Hrubantová, Zdeněk Brázda, Pavlína Šmiljeková, COMPAG VOTICE s.r.o., ČEZ Distribuce
a.s., NET4GAS s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
účastníci řízení identifikovaní dle parcelních čísel evidovaných v katastru nemovitostí:
k.ú. Hostišov : St. 44, 442/1, 445/1, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 451/1, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/12, 471/5, 471/6, 471/8, 472/4, 476/1, 483, 486, 487/1, 487/2, 497/6, 497/7, 497/8, 497/10, 497/12, 596, 597, 598/1, 598/2, 615/1, 615/7, 615/8, 615/12, 628/5, 629/1, 643/1, 643/5, 643/6, 643/8, 643/9, 643/10, 644, 646, 651/10, 669/3, 859/1, 860/4, 863, 884, 948/4, 948/5, 948/6, 949/4, 950 k.ú. Hory u Votic : st. 1, st. 3, st. 7, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 19/4, 25/1, 26/1, 26/3, 26/4, 26/6, 27/6, 27/9, 28, 48/2, 48/3, 51/1, 51/2, 51/3, 147, 149 k.ú. Neustupov : St. 1, St. 1/7, St. 3/1, St. 4/1, St. 5, St. 6, St. 9, St. 10, St. 11, St. 13, St. 14, St. 12/1, St. 12/2, St. 32, St. 33/1, St. 33/2, St. 41/1, St. 43, St. 44, St. 45, St. 46, St. 47/1, St. 47/2, St. 49/1, St. 49/2, St. 50, St. 51, St. 52, St. 53, St. 54, St. 55/1, St. 56/1, St. 61/1, St. 62, St. 63/1, St. 67, St. 70/1, St. 71, St. 72, St. 73, St. 74, St. 75, St. 76, St. 77, St. 78, St. 79, St. 80, St. 81, St. 83, St. 84, St. 85, St. 87, St. 88, St. 89, St. 90, St. 91, St. 92, St. 142, St. 145, St. 146/1, St. 146/2, St. 148/1, St. 148/3, St. 149, St. 154, St. 155, St. 157, St. 164, St. 165, St. 167, St. 168, St. 169, St. 170/1, St. 171, St. 172, St. 173/1, St. 173/2, St. 173/4, St. 174, St. 175, St. 176, St. 177, St. 180, St. 181, St. 187, St. 218, St. 238, St. 239, St. 240, St. 241, St. 284, St. 293, St. 297, 147/3, 158/10, 158/21, 158/22, 158/23, 192/6, 192/9, 194, 196, 197/2, 202/2, 209, 217, 230/1, 230/2, 249, 253, 254, 255, 264/32, 264/33, 264/34, 264/36, 264/37, 264/39, 264/40, 264/41, 264/42, 264/43, 264/44, 264/47, 264/48, 264/49, 264/50, 264/51, 264/52, 265/1, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/10, 265/12, 268/2, 269, 519, 520/2, 520/4, 521/1, 521/3, 524, 525, 526, 590/1, 590/2, 643/3, 643/5, 645, 646, 648, 649/1, 653/1, 653/2, 656/4, 656/5, 656/6, 701/17, 701/18, 701/27, 701/38, 701/44, 711/1, 730, 738, 740/4, 745/5, 745/6, 745/7, 747/1, 748, 751, 754, 756/1, 756/3, 756/18, 1019/1, 1021/4, 1021/7, 1021/28, 1021/29, 1023, 1463, 1476/2, 9 1476/3, 1477, 1478/2, 1478/10, 1482/3, 1486/2, 1514/6, 1514/8, 1528, 1544/1, 1545, 1547, 1549, 1553, 1554, 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/6, 1556, 1558/1, 1558/2, 1560/1, 1562/2, 1562/3, 1563/2, 1564/1, 1564/2, 1566, 1568/1, 1568/4, 1570/3, 1573, 1574/1, 1575/1, 1575/2, 1576/1, 1576/2, 1579, 1585, 1586/1, 1586/2, 1587, 1589/16, 1661, 1819, 1826, 1827 k.ú. Jiřetice u Neustupova : St. 1/1, St. 1/2, St. 2, St. 62, St. 92/1, St. 93, 136/2, 257/1, 258/1, 258/2, 259, 260, 263/1, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 277, 280, 281, 285, 289, 290, 400/4, 400/5, 400/26, 400/33, 402, 403, 410, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 414, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 419/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 424, 429/5, 429/7, 648/1, 648/6, 717/4, 721, 724/1, 726/1, 1023/2, 1035, 1037/3, 1038/1, 1038/2, 1106/1, 1106/18, 1108/42, 1110/1, 1110/10, 1110/11, 1111, 1112 k.ú. Sedlečko u Jiřetice: 6/1, 6/2, 8, 12/2, 12/3, 17/3, 21, 53/2, 56, 59/1, 59/2, 59/3, 65, 77, 79, 81.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohu být tímto rozhodnutím přímo

dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení:

Dne 5.12.2017 byla speciálnímu stavebnímu úřadu doručena námitka, kterou podal Mgr. Karel Suchopár,

jako účastník řízení – vlastník sousedních pozemků stavby.

Podání bylo po výzvě speciálního stavebního úřadu doplněno o chybějící náležitosti dne 19. 12. 2017.

V podání uplatňuje cit.:

„námitku proti projektové dokumentaci do řízení o stavebním povolení k rekonstrukci silnice II/124,

Středočeský kraj, v k. ú. Neustupov , Sedlečko u Jiřetic, parc. č. 72 , kde není zakresleno:

- Umístění zrcadla k výjezdu z areálu na adrese Sedlečko 1, Neustupov – zákres č. 1, příl. 2

- Umístění dopravního značení IS 15 a – zákres č. 2, příl. 2

- Umístění dopravního značení B 20a, 80, 60 – zákres č. 3, příl. 2

- Umístění vjezdové brány – zákres č. 4, příl. 2

Důvodem je náprava nebezpečného a nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečnosti v dopravě v souvislosti

s průjezdem obydlenou oblastí s autobusovými zastávkami a výjezdy z vedlejších komunikací jak popsáno

v příloze 1.

Dále uplatňuji námitku proti plánovanému způsobu (rozsahu) provádění stavby – přerušení frézování na parc. č. 72 v k. ú. Neustupov , Sedlečko u Jiřetic, v místě sousedícím s výjezdem z pozemku parc. č. 81 a přerušení

frézování v místě autobusové zastávky Sedlečko u Jiřetic ve směru Ml. Vožice – Votice.

V obou případech není přerušení opodstatněné a má negativní vliv na bezpečnost a životnost stavby.

Sousední pozemky v mém vlastnictví nebudou rekonstrukcí provedenou i v těchto popsaných místech dotčeny

a není třeba souhlasu s jejich záborem.“

V § 114 odst. 1 stavebního zákona je mimo jiné uvedeno, že účastník řízení může uplatnit námitky proti

projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je

jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a

důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.10

K námitce proti projektové dokumentaci si speciální stavební úřad vyžádal stanovisko Policie České republiky,

jako dotčeného orgánu příslušného k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na

pozemní komunikaci dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, které obdržel dne 8. 1.

2018.

Na základě souhlasného stanoviska PČR v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu speciální stavební

úřad do podmínek stavebního povolení pod č. 12 zahrnul umístění odrazového zrcadla a svislého

dopravního značení č. IS 15a, informující o názvu části obce. Nicméně umístěním odrazového zrcadla

nedojde k vyřešení problému s přehledností dopravní situace. Díky vnějším vlivům (počasí, tma) není

odrazové zrcadlo vždy využitelné a zejména cyklisté nejsou v odrazovém zrcadle vidět, proto je i při užití

odrazového zrcadla dbát zvýšené pozornosti.

Dopravní inspektorát nesouhlasí s požadovaným umístěním vjezdové brány na silnici II/124. Vjezdová brána

do obce se používá v případě opatření na vjezdu do obce, aby se znemožnilo přenosu vysokých rychlostí

z extravilánu do intravilánu. V tomto případě se nejedná o průjezdní úsek obcí, ale jde o část obce ležící

mimo pozemní komunikaci.

Dopravní inspektorát dále nesouhlasí s požadovaným omezením nejvyšší dovolené rychlosti. V dokumentaci

pro stavební povolení akce II/124 Hostišov – Jiřetice (hranice okresu) je navrženo snížení nejvyšší dovolené

rychlosti na 70 km/h, což v daném případě s ohledem na umístění svislých dopravních značek je dostatečně

bezpečné.

Speciální stavební úřad nesouhlasná stanoviska PČR respektuje a požadavky na umístnění vjezdové brány a

snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 60 km/h umístěním svislých dopravních značek č. B 20a do podmínek

stavebního povolení nezahrnul.

K námitce proti provádění stavby speciální stavební úřad nepřihlíží. Námitka přesahuje rozsah pro uplatnění

námitek dle § 114 odst. 1 stavebního zákona. Dle názoru speciálního stavebního úřadu navrženým způsobem

provádění stavby nemůže být přímo dotčeno vlastnické právo účastníka řízení jako vlastníka sousedního

pozemku.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo

užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení

a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily

povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním

projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na

úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení nebo v průběhu řízení byly doloženy doklady:

- Plná moc k zastupování pro spol. METROPROJEKT Praha, a.s.

- Vyjádření MěÚ Votice, OV a ÚP, č.j. 15293/2017/VÝST-Pe z 29. 5. 201711

- Stanovisko MěÚ Votice, OSČD č.j. 18247/2017/SD-KO z 28. 6. 2017

- Souhrnné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č. j. 21946/2017/ŽP-NM z 10. 8. 2017

- Závazné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č.j. 26914/2017/ŽP-Bu z 12. 9. 2017

- Závazné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č.j. 30083/2017/ŽP-Ký ze 17. 10. 2017

- Vyjádření KÚSK č.j. 079108/2017/KUSK ze 17. 7. 2017

- Stanovisko KÚSK č.j. 078629/2017/KÚSK z 14. 7. 2017

- Stanovisko PČR, DI Benešov č.j. KRPS-202046-1/ČJ-2017-010106 z 13. 7. 2017

- Stanovisko PČR, DI Benešov č.j. KRPS-296490-1/ČJ-2017-010106 z 3. 10. 2017

- Závazné stanovisko KHS SK č. j. KHSSC 35379/2017 z 13. 7. 2017

- Závazné stanovisko HZSSK č.j. BN-350-2/2017/PD z 3. 7. 2017

- Vyjádření Lesů České republiky, s.p., č.j. LCR00919/2017 z 30. 6. 2017

- Vyjádření Lesů České republiky, s.p., č.j. LCR954/002461/2017 z 24. 7. 2017

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu č.j. SBS 21648/2017/OBÚ-02/1 ze 14. 7. 2017

- Stanovisko Povodí Vltavy, st. p., č.j. 42794/2017-242/Ma z 3. 8. 2017

- Stanovisko Úřadu městyse Neustupov č.j. 283/2017 z 24. 7. 2017

- Oznámení ARÚ AV ČR, Praha

- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech č.j. 4462/2017 z 3. 10. 2017

- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 7842/17/OVP/Z z 12. 10. 2017

- Stanovisko GridServices, s.r.o., č.j. 5001588248 z 11. 10. 2017

- Vyjádření COMPAG VOTICE s.r.o., č.j. PV-31-metroprojekt Praha, a.s.-II/124 Hostišov – Jiřetice z 26. 9.

2017

- Vyjádření VHS Benešov, s.r.o. z 30. 6. 2017

- Vyjádření České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/162273/2017 z 17. 2. 2017

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E01899/17 z 16. 1. 2017

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., čj. MW000005486926140 z 16. 1. 2017

- Sdělení OV a ÚP MěÚ Votice č.j. 4578/2017/VÝST-Pr z 13. 2. 2017

- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. , zn. M18416-16205745 z 18. 9. 2017

- Vyjádření CETIN a.s. č.j. 719027/17 z 18. 9. 2017

- Vyjádření CETIN a.s. z 21. 9. 2017

- Vyjádření Úřadu městyse Neustupov č.j. 397/2017 z 4. 10. 2017

- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 010806655 z 18. 9. 2017

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1094808259 z 18. 10. 2017

- Souhrnné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č.j. 34105/2017/ŽP-NM z 20. 11. 2017

- Stanovisko ČR, DI Benešov č.j. KRPS-351706-1/ČJ-2017-010106 z 15. 11. 2017

- Závazné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č.j. 26914/2017/ŽP-Bu z 12. 9. 2017

- Rozhodnutí MěÚ Votice, OŽP a PP č.j. 34424/2017/ŽP-Ký z 22. 11. 2017

- Rozhodnutí Úřadu městyse Neustupov č.j. 449/2015-3 z 5. 12. 2017

- Stanovisko PČR, DI Benešov č.j. KRPS-4290-1/ČJ-2018-010106 z 8. 1. 2018

- Smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky pozemků dotčených stavbou (trvalý nebo dočasný

zábor):12

- AICHELBURG COMPANY s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Budil Pavel - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Křížek Josef JUDr. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Špinar David a Špinarová Lucie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Rataj Josef a Ratajová Romana - Nájemní smlouva ze dne 13.10.2017
- Hájek David - Nájemní smlouva ze dne 13.10.2017
- Hájková Lenka - Nájemní smlouva ze dne 13.10.2017
- Křížek Lukáš - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Maceška Emanuel - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Buriánek Martin - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Město Votice - Smlouva o výpůjčce ze dne 20.10.2017
- Ředitelství silnic a dálnic ČR - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku č.j. 12715/2017 ze

dne 22.8.2017
- Malák Daniel a Maláková Pavla - Nájemní smlouva ze dne 3.9.2017
- PDG Management s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Kytýr Vlastislav - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Kytýrová Jana - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Škréta Josef a Škrétová Marie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Pecková Růžena - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Jakeš Miloslav - Smlouva o výpůjčce ze dne 19.9.2017
- Smilkov, a.s. - Nájemní smlouva ze dne 20.10.2017
- Kačírková Marie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Klaudys František JUDr. a Klaudysová Marie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze

dne 19.9.2017
- Klaudysová Marie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Klaudysová Hana - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Svoboda Jan - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Svoboda Jiří - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- VP AGRO, spol. s r.o. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Vrtiška Zdeněk - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Krejčová Jaroslava - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Michalec Karel a Michalcová Martina - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne

20.10.2017
- Městys Neustupov - Smlouva o Výpůjčce ze dne 28.8.2017
- Tělovýchovná jednota Sokol Neustupov - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne

28.8.2017
- Vrtiška Luboš - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Vrtiška Luboš a Vrtišková Dana - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Slunečko Martin - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 20.10.2017
- Slunečko Miroslav - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Švimberská Eva - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Vesecký Josef Ing. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Vesecký Stanislav Mgr. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Macháčková Barbora - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Rosolová Ladislava - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Vinduška Jaroslav - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Hřebec Petr - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 28.8.2017
- Rosol Vladimír - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Vonková Blanka MUDr. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Phillips Hana - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.201713

- Rosol Jaroslav a Rosolová Jarmila - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne
19.9.2017

- Rosol Tomáš Ing. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- Kopecký Pavel - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- Houdek Zbyněk - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 20.10.2017
- Schűtzová Marie - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 19.9.2017
- SIBAGRO spol. s r.o. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 12.9.2017
- SIBAGRO spol. s r.o. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 20.10.2017
- KLAS a.s. - Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku ze dne 15.8.2017
- Povodí Vltavy - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – z 30. 10. 2017
- Římskokatolická farnost Neustupov - Nájemní smlouva z 1. 11. 2017
- Hrubantová Marta - Nájemní smlouva z 31. 10. 2017
- Brázda Zdeněk - zásilka vrácena (kopie dodejky)
- Šmiljeková Pavlína - zásilka vrácena (kopie dodejky)

Ke dni vydání stavebního povolení nebyly speciálnímu stavebnímu úřadu doloženy smlouvy o právu provést

stavbu na cizím pozemku, poz. parc. č. 158/24, k.ú. Neustupov , spoluvlastnický podíl 1/24 – Zdeněk Brázda a

spoluvlastnický podíl 1/24 – Pavlína Šmiljeková. Dle doložení žadatele se uvedené osoby nepodařilo

kontaktovat. Na spoluvlastnické podíly 1/3 – AICHELBURG COMPANY s.r.o., a 7/12 – KLAS a.s., smlouvy

doloženy byly. Jedná se o dočasný krátkodobý zábor části pozemku o výměře 73 m2. Dle § 1129 z. č. 89/2012,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci

je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků, což je v daném případě splněno. Doložení užití

pozemku pro účely provádění stavby výše uvedenými smlouvami považuje speciální stavební úřad za

dostačující.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení.

Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad

zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 a § 157

stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se dle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu jedná o stavbu s velkým počtem

účastníků řízení (více než 30), je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 52 Praha 5, podáním u Městského úřadu

Votice, Odboru správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice .14

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby

každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní

moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a

štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní

moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím

uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing. Miluše Slunečková

referentka Odboru správních činností a dopravy

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace, štítek „STAVBA POVOLENA“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Votice a Úřadu

Městyse Neustupov. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky má výhradně vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Votice

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po

posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne: ……………………………………. Sejmuto dne: ……………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:15

Obdrží:

Žadatel (do vlastních rukou):
- Metroprojekt Praha, a.s., I. P. Pavlova 1768/2, 120 00 Praha 2
Ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou)

- AICHELBURG COMPANY, s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10

- Pavel Budil, Mysletice 1, 259 01 Votice

- JUDr. Josef Křížek, Mysletice 10, 259 01 Votice

- David Špinar, Mysletice 6, 259 01 Votice

- Lucie Špinarová, Mysletice 6, 259 01 Votice

- Josef Rataj, Mysletice 3, 259 01 Votice

- Romana Ratajová, Mysletice 3, 259 01 Votice

- David Hájek, Mysletice 4, 259 01 Votice

- Lenka Hájková, Mysletice 4, 259 01 Votice

- Lukáš Křížek, Hostišov 4, 259 01 Votice

- Maceška Emanuel, Budečská 2165/35, 120 00 Praha – Vinohrady

- Martin Buriánek, Mysletice 14, 259 01 Votice

- Město Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

- Daniel Malák, Roklanská 941/56, 251 01 Říčany

- Pavla Maláková, Roklanská 941/56, 251 01 Říčany

- PDG Management s.r.o., Pod strašnickou vinicí 3247/14, 100 00 Praha 10 – Strašnice

- Vlastislav Kytýr, Neustupov 35, 257 86 Miličín

- Jana Kytýrová, Neustupov 35, 257 86 Miličín

- Josef Škréta, Neustupov 116, 257 86 Miličín

- Marie Škrétová, Neustupov 116, 257 86 Miličín

- Růžena Pecková, Vnoučkova 2007, 256 01 Benešov

- Miloslav Jakeš, Neustupov 6, 257 86 Miličín

- Smilkov, a.s., Smilkov 26, 257 89 Smilkov

- Marie Kačírková, Katovická 406/14, 181 00 Praha – Bohnice

- JUDr. František Klaudys, Neustupov 36, 257 86 Miličín

- Marie Klaudysová, Neustupov 36, 257 86 Miličín

- Hana Klaudysová, Lidická 681, 259 01 Votice

- Jan Svoboda, Saleziánska 48, 917 01 Trnava, Slovenská republika

- Svoboda Jiří, Kosova Hora 191, 262 91 Kosova Hora

- VP AGRO, spol s r.o., Stehlíkova 977/28, 165 00 Praha 6 – Suchdol (doručovací adresa Kněževes 196, 252 68 Středokluky )

- Zdeněk Vrtiška, Pod prodejnou 371/15, 182 00 Praha – Ďáblice

- Jaroslava Krejčová, Lidická 682, 259 01 Votice

- Karel Michalec, Bořetice 18, 257 86 Miličín

- Martina Michalcová, Bořetice 18, 257 86 Miličína

- Městys Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín

- Tělovýchovná jednota Sokol Neustupov, Neustupov 72, 257 86 Miličín

- Luboš Vrtiška, Neustupov 98, 257 86 Miličín

- Dana Vrtišková, Neustupov 98, 257 86 Miličín

- Martin Slunečko, Neustupov 87, 257 86 Miličín

- Miroslav Slunečko, Neustupov 87, 257 86 Miličín

- Eva Švimberská, Kovářská 1169/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

- Ing. Josef Vesecký, Na Rokytce 1029/30, 180 00 Praha 8 – Libeň16

- Mgr. Stanislav Vesecký, Smetanova 418, 259 01 Votice

- Barbora Macháčková, Bořetice 8, 257 86 Miličín

- Ladislava Rosolová, Štětínská 357/29, 181 00 Praha – Bohnice

- Jaroslav Vinduška, Neustupov 72, 257 86 Miličín

- Hřebec Petr, Bořetice 2, 257 86 Miličín

- Vladimír Rosol, Bořetice 5, 257 86 Miličín

- MUDr. Blanka Vonková, Na plácku 967, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

- Hana Phillips, Bořetice 17, 257 86 Miličín

- Jaroslav Rosol, Neustupov 5, 257 86 Miličín

- Jarmila Rosolová, Neustupov 5, 257 86 Miličín

- Ing. Tomáš Rosol, Havlíčkova 248, 259 01 Votice

- Pavel Kopecký, Jiřetice 2, 257 86 Miličín

- Zbyněk Houdek, Jiřetice 31, 257 86 Miličín

- Marie Schützová, Sudoměřská 1636/35, 130 00 Praha – Žižkov

- SIBAGRO spol. s r.o., Chlistov 10, 257 86 Miličín

- KLAS a.s., Záhoří u Miličína 10, 257 86 Miličín

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- Římskokatolická farnost Neustupov, Lipová 2, Chotoviny , PSČ: 391 37

- Marta Hrubantová, Bořetice 1, 257 86 Miličín

- Zdeněk Brázda, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice

- Pavlína Šmiljeková, Mírová 364/34, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

- COMPAG VOTICE s.r.o., Klášterní 883, 259 01 Votice

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

- Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
Identifikace účastníků řízení označením dle parcelních čísel evidovaných v katastru nemovitostí:

k.ú. Hostišov : St. 44, 442/1, 445/1, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 451/1, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/12, 471/5, 471/6, 471/8, 472/4, 476/1, 483, 486, 487/1, 487/2, 497/6, 497/7, 497/8, 497/10, 497/12, 596, 597, 598/1, 598/2, 615/1, 615/7, 615/8, 615/12, 628/5, 629/1, 643/1, 643/5, 643/6, 643/8, 643/9, 643/10, 644, 646, 651/10, 669/3, 859/1, 860/4, 863, 884, 948/4, 948/5, 948/6, 949/4, 950 k.ú. Hory u Votic : st. 1, st. 3, st. 7, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 19/4, 25/1, 26/1, 26/3, 26/4, 26/6, 27/6, 27/9, 28, 48/2, 48/3, 51/1, 51/2, 51/3, 147, 149 k.ú. Neustupov : St. 1, St. 1/7, St. 3/1, St. 4/1, St. 5, St. 6, St. 9, St. 10, St. 11, St. 13, St. 14, St. 12/1, St. 12/2, St. 32, St. 33/1, St. 33/2, St. 41/1, St. 43, St. 44, St. 45, St. 46, St. 47/1, St. 47/2, St. 49/1, St. 49/2, St. 50, St. 51, St. 52, St. 53, St. 54, St. 55/1, St. 56/1, St. 61/1, St. 62, St. 63/1, St. 67, St. 70/1, St. 71, St. 72, St. 73, St. 74, St. 75, St. 76, St. 77, St. 78, St. 79, St. 80, St. 81, St. 83, St. 84, St. 85, St. 87, St. 88, St. 89, St. 90, St. 91, St. 92, St. 142, St. 145, St. 146/1, St. 146/2, St. 148/1, St. 148/3, St. 149, St. 154, St. 155, St. 157, St. 164, St. 165, St. 167, St. 168, St. 169, St. 170/1, St. 171, St. 172, St. 173/1, St. 173/2, St. 173/4, St. 174, St. 175, St. 176, St. 177, St. 180, St. 181, St. 187, St. 218, St. 238, St. 239, St. 240, St. 241, St. 284, St. 293, St. 297, 147/3, 158/10, 158/21, 158/22, 158/23, 192/6, 192/9, 194, 196, 197/2, 202/2, 209, 217, 230/1, 230/2, 249, 253, 254, 255, 264/32, 264/33, 264/34, 264/36, 264/37, 264/39, 264/40, 264/41, 264/42, 264/43, 264/44, 264/47, 264/48, 264/49, 264/50, 264/51, 264/52, 265/1, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/10, 265/12, 268/2, 269, 519, 520/2, 520/4, 521/1, 521/3, 524, 525, 526, 590/1, 590/2, 643/3, 643/5, 645, 646, 648, 649/1, 653/1, 653/2, 656/4, 656/5, 656/6, 701/17, 701/18, 701/27, 701/38, 701/44, 711/1, 730, 738, 740/4, 745/5, 745/6, 745/7, 747/1, 748, 751, 754, 756/1, 756/3, 756/18, 1019/1, 1021/4, 1021/7, 1021/28, 1021/29, 1023, 1463, 1476/2, 1476/3, 1477, 1478/2, 1478/10, 1482/3, 1486/2, 1514/6, 1514/8, 1528, 1544/1, 1545, 1547, 1549, 1553, 1554, 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/6, 1556, 1558/1, 1558/2, 1560/1, 1562/2, 1562/3, 1563/2, 1564/1, 1564/2, 1566, 1568/1, 1568/4, 1570/3, 1573, 1574/1, 1575/1, 1575/2, 1576/1, 1576/2, 1579, 1585, 1586/1, 1586/2, 1587, 1589/16, 1661, 1819, 1826, 1827 k.ú. Jiřetice u Neustupova : St. 1/1, St. 1/2, St. 2, St. 62, St. 92/1, St. 93, 136/2, 257/1, 258/1, 258/2, 259, 260, 263/1, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 267/3, 268, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 277, 280, 281, 285, 289, 290, 400/4, 400/5, 400/26, 400/33, 402, 403, 410, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 414, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 419/2, 17 423/1, 423/2, 423/3, 423/4, 424, 429/5, 429/7, 648/1, 648/6, 717/4, 721, 724/1, 726/1, 1023/2, 1035, 1037/3, 1038/1, 1038/2, 1106/1, 1106/18, 1108/42, 1110/1, 1110/10, 1110/11, 1111, 1112 k.ú. Sedlečko u Jiřetice: 6/1, 6/2, 8, 12/2, 12/3, 17/3, 21, 53/2, 56, 59/1, 59/2, 59/3, 65, 77, 79, 81
Dotčené orgány a ostatní:

- Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komens. nám. 700, 259 17 Votice
- Městský úřad Votice, Odbor výstavby a územního plánování, Komenského nám. 700, 259 17 Votice
- Policie ČR, KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Beneošv
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Pod lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
K vyvěšení na úřední desku s žádostí o vrácení potvrzeného vyvěšení po uplynutí vývěsní lhůty:

- Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice
- Úřad Městyse Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín

1x spis zde