18-12-1740.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/12-2018/18-12-1740.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
w

_!lelean Miu

smlnm,nsn„cmva "Jm""WINHJIMUWUIWIIMIIllUřad městského obvodu amu—Jm
mtborvýslavhy a Živolníhn pmlhdí

v.nn„„v , — -_

M“ F sv-mmncm

* illl/WMXiH/VŽNKI: “1753357213ng

snb. Hui/llwwx/HNLWZ "?T M,

vým „1an WWW „n . 441W

Tulcfun- “1211594610110 měkwdm' 411— lilie

„„ lm) 59! ut! sw „, „

E'IIIGII minimu/g alum in a Jim vaáaíkxížvf
„ml

„nun 5 imma nvffminsw „ns

Oznámení uhájení stavebního řízení
veřejnou vyhláškuu

Stavebník Statutární mesic Ostrava, M
Hxabllvkx prmlředmctvím Ing. Roman
nínlvl dn: 111111017

mký cbvcd Canavarllh, IČ 002445451. Hoíní 1, 7an 30 Ostrava
dán, IČ 751mm, Na Stuchlíkovci 7314, 735 14 ofinvt ,ulyne.
zdeišího spccínlnihn stavebnímu úřadu pro sim/by místních n vcřejnš p tunných
úl levých kmilunikací dust n vydáni stnvcbníhu pnvolcní na část stavby "Parknvišlě na n v knvinká
„„ 793/2111, ln . , sn itn hrkovihl“, un pamlnku patu. &. 793/211 v kaL území Výšknvi
n Onmvy Na výšt: uvedena“ stavbu bylo vydáno Úzmmi mzhodnuu' a. lxsrzon l'lnmnnn hlnvníhc
architekta n sicvcbnihn řádu MMO pad cd “MD/KWSAZWH/ÚHAnsŘ/Vr a; dne 5.11; 1017 a nabylo právní
nlocl dnb 2.11.2nl7 \!vuiuným dnem padání byla ahájcnu slnvcbni rímní

smtnntiní mesta Ostrava - Úřad me. kéhu nbvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby n Žlvnml'lln proslředí jaka
>pec1áln mwbní nd pm slnvby mistnich avtžvjnč příslupných účelových knínhnikvcí pnslnšnýtdtln jsn
xpcuální stavební úřad) podle sunovcní ; An odst. 5 písm |>) album a. uno—mb, u pomínních
knmunl'kacich vc mění pozděj ch „mnich, ustnncvnní ;; 13 odst 1 písm. cl : 5 IS Odšl. 2 zakcnn
c. lin/mna sb, u ílzcmním plánování n stavebními n [smclmí zákon). ve znění po! , ch předním (dále
jcn smvebnl zíknn), ustnnavcní ; 139 odst. ] záknna cís. 111mm 5 \: cbcích (abecní „n'/ení), vc znění
pnmeíšftzh předpisů, ucmuvem' čl. 23 nasi. ; písm. c) nh závazné vyhlasky mestn csnnvy č 14/2111:
(Statut mě s. Ostravy). ve znění pozdelsích 7měn n doplňků, v souladu s ummnvcm'ln g 112 misí. l
sluvebnílm zákunzi a v souladu s s 144 od“ : ašknna c. san/2004 sb., (správní ím vc mání pazdě|šícl1
pfvclpísn nznamujs zahalení stavubnnío nzcní & jelikož jsou mu dnbíc mámy poměry smvcnístc n mím
poskymje dnslalečilý podklad pm powuzení navrhnvmé stavby, upouslí padla ; HZ cm z slnvebnl'hn
záknnn nd uhledání na mlslž i od úslníhn jednáni. Dotčené mgány mchnn uplatnil závnzn stanovitkn n
účastníci filmi své námltky, pupřipad! dnmv nszo'zdčji do 10 dnů od .tnnvssni. K pozdeji uplmučným
niv ým stanoviskům námitkám, pupřípadě tmm/„inn nsbndc přihlůinum.mu ' w
J=dná sc () vybínlovíní parktwlšlě, které miistí pcrkcv' ujmcnv obyvatelům siávajluch nemovitostí (Ím, ž:
nav í cslknvnn knpacnu parknvisb: () lu suínl (7 who 1x vyhnané). Běžná shtní majl' mzmčl 2„515m„
Kr.-uni bčžl tání mníí ny/mšrZJS/Sm Vyhrazené sthní minci 3,5/5ní. Kumunlkacc vn7idluve' a sníni
nv pntkcvi wu navrženy mailove lemované bswncvýíni nhníbm a žnlnvýin dvujřádkan. Vanu/ný pás
n nav./h cmc chodniku je tvbicn reliéfní zámkuvnu d\užbnu Červeně barvy. chlízmní stavbu budc slaužil
dnpnwčv klidu Nuvé parkuvíšlě bude dnmvne nnpclcnn nasulvníící knínnnimí ul vyskcvíckí


HumiW'VJ masa csi-mmm“ IČ nws—51 Dlř. cznnmwí
mamina Člllnuhumrlfduwlmluu OSTRAVA! '
os—rnwwmm

Stavbu budc „rm/wenn „mime tupě. Bud: proved/mo přesazení Slmmů, odouuuom' amu-.c a cum nnvn/ujv'cl'
vazovky vč. abmh, provedení nových obrub. podkladních vrstev vo. ňnmníhu krytu Lzsíaltu a dlažhy
vaěru bude provedena úprava \'lumí spočívající ve zpětném mzpmslřm umím u mc výstvbou
dozauýoh pommkú mu lnhhcm'm prací kmínu podniky a obyxmtcl“ moci v nem luk.-m : mformovám
slmvchm'kam u lcnlimni firmou o postupu výstavby u 5 mm wuviscjiclml omacními.

Skladhl p-vkuvišk' :. stinífkunxuukm 1:

dh; kumlngavčhn listu DLN. typ m-N-z, pm r? u dopravuíhu 1atížzm' vozovky V (m v/24h=1on),
podloží Vm a nuvmuvunuu urovni porušení Dl

- Aslnlmbclnn ACU 1111.40 mm
. Smím/aci usi. pnslíik 0,7 lig/m2

. Ohnmvzmé kzmcmvo ACP 1m a 70 mm

- Inflltmční pooniik 1 |:ng

. Štěrkudn' Ir 032 mm šnA (mu MPn) (| 150 mm

. Šmzkoun'ix. 053 mm šhn (70 MPa) (| 150mm
. Zhumčne' podloží (45 MPa)

- (tomm tloušťka komunikace činlllll mm
. Šnuace (výměna) podm Šm'dmdrť fr 0-63 mm (45 ma) A. Jan mm

sumu. chodníku . pluk—hy pro kunlejncry _ knnxlrukc: ::

dlc katalogového Hslu nz, konkrétní typ nz-D-l, pro třídu dupmvniho zatížení cn u uwrhovuuou
ňmveň pnnlšcn! m.

. 7n'mknvá dlažba (L su mm

- Luže z dm fr fl-Xmm a. 30mmlkndn' fr. 11-63 mm (50 MPa) 41. 150 mm
. thnůné podlaží (zn Wu)
. (Tclkuvi tloušťka chndníku čim za) mm

. „vu.-uo; (výměna) podwoži Šlérkodrr' fn -53 m (m MPa) “. 150 mmAsfalluvá plocha parkoviště bude npřcnh do betonových obrub lS/JDcm obruby budou asauny
do bemnnvýuh opěrek a min : helmu [zm/zo :: budou lennavány žulovýuu dvojřádkem \! hcumuvém ložA
„„ vyspámváním cmanwvou malmu. mo vyhl. JBR/2009 su jsou „uvržmy prvky : vlhmhsuvanč čmvené
zámknvč dlažby reliéfní v LLGUmAn.

mu parkovivu; bude odvodněna podélným (mívmlcm múslěným dn nových sorpčnich vpustí lomu uuuvud
bude uložnu v zcmm' šál-ková ry'u :. 'ha kameniva fr. sumu která jo ubulouu gcmmm mcg/m2.
Odvodnění krytu Je navržcnu zaústěním dn sorpčních uličních vpuou ; [mnovými mmm Vpusu na nových
zpevněných „ma-uuu ]Sml nupojmy na nwm—„ou d=Šťnvm| hnali/má končmí zemním vsukovucuu
ohionom. Vpush budou Lypavé z plastu vpalřené obomnovauiuu Buuuu npatfcny wrpčním tilt-mm, kalnvým
košem u Iilinovnu mi u mon. Vpusl u nuwjmy potruhím pp SNB must: lesh u vsukuvacl nbjckt
' . :mnosmlnéhn so mu dešťová kznalizwc (bude puvowcno musmmým stavebním puvuluním).

„mam 71mm osum Hmmm: mmm mě. moru—m
www.uullh.m culuuauiwymmlmw OSTRAVA' '

osíRAvA-Jln

W

u

/1/

Snučásu' bude malimvám' noveho msléhu n leicmvnéhn dupravm' mocenl
Bllžšl'-llnloke údaýc víl. ř'mjekmvš dnkumenlacc.

č eu skwby. here povoluje vode—„mul úřad a obecný slnvehnl úřad (so 3m Dešťová kanahzacc) nciwu
piedmemn lohom smohnlho řízení.

na podldndh m7hul|nutí lze nahlédnou! nn ÚMOb osnovu _ hn u meillho opeciálm'hn sravcbnfhn úřadu
pu náboru výstavby o ávnmíha honem—dl, budova E, n. palm. &. dvdl 215, ve lhůlš shora uvedene
/ve dnech vo n ST BDA-12,0“ a llůalTOD hud Mimn uhnul/zní: dny n hndmy |7e do podkladu
m7hudmnl' nohlldnoul po předchm! lelefouloke' domluvSnučasnč oper, álm' smcbnl' úřad pro mvhy mlslnloh o vcfnne pilsmpnýeh účelových hoolumkool dm
úě-xmíkům řmmí mužnust vyjádřit ne před vy (m mhodnuh' vc výk uvedene věci k podkhrlům
rnlhndnnlí, ve smyslu 5 xs udsL 3 úkonu č, sun/zomsh.„ (správní ad), ve znění pmdčjšính predpisu, n m
ve mm a.. 3 pnoovuleh dnů po uplynull výše uvedene lhůly, u zdejšiha sneudlnlho hlnvclmihn diodu
rn'1' odbom výslovhy o žn budova B, u. palm, č dvcH 215.

Speciální sim/cb rod současné upwml'ňujl: úůasmíky rízení, Ze mo llulle xlnuží puu/t—J k seznámení

: koluplelnlm „onom pied vydán-hn stavchniho povulmi n nejednd se o další mm pro unlnmdnl námitek.
Prlpndné námuky, uplatněné v rámci lávu lhruy. by hyly námitknml npožničM/mi, k nimž speolnlnl slnvchm!
died ncpříve smyslu námdy kantonu—wc Hummkmvcnóv lm. g llz ads! Zstavcbnihn nikom.um pnlllu s ll4 odst l slovehuiho úkonu uplnlnil námitky pmli yruickluvé dokunlenloei,

* nl slnvhy neho pnhdsvkům dotčených orgánů, pokud le Jlmi nrlnln domenu jeho
Vlahlnicke' plávn uchu právo umře.-ne' omlnuvnu pmvósl stavbu neho opolieul nebo p..—hm odnovldojloí
věcnému hiememl k [\n/umim neho slovhč. Účaslzuk rlnenl' ve svých námitkách uvode skulzčnnsll. které
ukládají jeho poslnve jako účastníka Huml, & duvody podání námitek, k ndmhkonl, klcrč pivkac'ují
m/suh uvedený vc vč prvnl. se ncpřih m.K nnmnklm úůzsmíků !ímm', klem' byly nel-o mohly být uplatněny pň uzemnnn říuní, nn pořizování
mguldčm'hn plánu ncbu při vydání ůmmnílm opatření o suvcbní umele onoho uzemolho op.-nienl o „anal.-l
uzelnl, l — podle 5 l „ odel. z slnvebnlno úkol-m uepflhllžl

Neohezl e neklery zúčastníků mlupnvnl, předloží i::hn zástupce plmou plnou moc

Pmlu' se jedná o římní s velkým pučlem účastníků (Hani s na 30 hmmm, účastnici v Hyon
s vtlkým počtem účaemřků jsou o mMicm' nzeni Včdomčrll verejnou vyhláškou, v souladu s usl. 5 144
zákona č snu/2004 sh. (sprewl řád), ve znění rdvxlejsích předpisů

Iva Kleinuvá
veterani smvohního úřadu
oprávněná uiedul osohn

Tem plemeno:; mu. hýl vyvěšena po dobu 15-Li dne“. na urednl desce ÚMOb Oslmva-Jih venue zveřejnění
unložnujlel ddlhovy pnstup Pu wjmulí hude volum potvrzená wa odboru výslevhy o žlvnhdho pmslřsdl
UMOb Osllwarlih

- 9 411- zmn

Vyvěšeno dne. Scjmuw due. .nohu mm ma na Oslravnnramwla YĚ nuwwsl. nič czullusťyl '
Wayans Čnh neul mmm/moh OSTRAVA' '
OSTRAVA—JIH

4/4

Rnničhw
Úřanlnall:: 1.51 5 17 odd. 1 písm a) Vákonn &. Sou/zam Sb., správu d, v plum měni Mada/Jelly)
411g ; 109 (mm 1 písm. a) „aw/mm :dequ , mvchn/k
smummi mém Octava, Mčs'ský abvnd Oalmszlh, Horní 3, ().slmvaďhabúvka, 7m 711
prostřednictvím

_ Ing Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 7314, 735 14 Ormvá-Lutyné

dle 1m 1 17 adsl. z úkonu &. SDO/2004 sh, správní rád v plam- znč '
mms/mw
dle 5109 od..: / „im d) mmm/m záknmz
vlaslnícv slavcb na FO7L'mkU, na klerém má být stavba prováděna & &, kuří mají k mmum mvcmku nebo
51.1vi právo udpuvídající věcnému břcmcnu, mquu—h být ie ch práva pmvádčním stavby přímo
domena.

* Cuz Dim-imma. as TcpHcká 374/11. Děčín, 4175 01

* Ostravské kmnumkam, n s ,Nuvovská 25/1255, (vaa. 7119 011

_ Vanua Energie čk, .s. 2x. 3 3337/7, DsmvarMmavdui Ostrava. 7111 (m

* Čciká wlekmmnmknlm mixasmlktula :; s., Olšanská zam/6, mm 3>Ž1žkav, 130 nn

* Oslrawkč vodárny a knnnliucc & s.. Nádražní 31 14/15, Oslrm, 702 ou

» ('vridSen/lces „n.. rlyndrenská49g/1,Bma, 5112 nn

* wc Čcakú [epukaa „.o., z vlšavn s, vana 4, 141) nn

* rom a 5, 21; října 102/1105, umu mz nn(named/„ de vmjm

dd : my odst : „fm e) „r) xlavehníhn zákona
vlast ci wmdnich paumků nebo staveb na nich, jcjichž vlastnickáp vn mohnu být pmw'uičním smvby
přimo dotčena a 11, než; mají k somedmmu pmmku právo odpnvídni ívčmému břemen. mazdu 113/1
mm právu pmvňděním sun/by p ma dnnsuuu.

* p 5 797/159, p 79mm, pv . 7:11/1. p č 703/179 mm ze ,1 571, ve. 7113/1175 stavba ě |1. 573, 579,
p č 773/1711 smvba č.p. 5110 vte v m1. území Výškovice u Ostravy* Dnlčené ulglny : nun-d: (na doda/ky)
* MMO , „dm uchlany Žlvnmího mami. Pmkcšovu nad. & Ostravu, 729 30
, MMO odbor dnpmvy, m o nám. 14, Ostrava, 729 30
* ÚMOb (Bum/adm, CDK * MS * MK vz, Humi 3, Ostrava, 700 au
* ÚMOb mmm-mv, sun ní. .ivní úřad. "mm 3, omva, 700 za
Policie ČR. Měmké diwls , DI, Výsmvni ss. 051mm 703 49
* „masky 'chnmný sbnr Mumvskaslaského kraj:, Vysk & AU, OstravarZáhřeh, 7011 AA
, Krajská hygumiuká samce Mnmvskoslfrzského kraj:: se sidmn vOslmvč, NaBEhdl: 7, Ostrava. 7111 ou

Dál: nbd
* smc, ÚMOb cmm.—1111 odbnrsprmmn mnm „Mom uvyvěšcm' včetně wcřcjnčni umu ňujím'
dálkový přístup

d.„,m4%„,„,ď1 Lil.,

* [t,/137451“

Harm 791/3 7m. » oslramnmurmu 1154711545451 mt: czmw1 '
manju: a Šula ufm1a151n151m1na OSTRAVA '
OSTRAVA—JI"