mmm/osm.;

IIIIHIIIHIIMIIWIHIIH

F Emmu-unora“
“rd www! mm]:Sťaluléml mesta Oskava
Úhd městském: thndll ostrava '
oubor výstavhy ; iivommo pmslředVaše maila.
(4 dne. 20.10.2017

C] . Iul/DKSóm/IWVŽP/Ku

Sp. zn - slu-10115450 17/112?

Vyřizuje. Alena mmm diu nadi/uvnilm wan-gm.

Telcfon +420 599 430 721 ke
Fax“ +420 590 430 340

):)-mall genu kudelovatňmwa'ih ;;

Datum Vyhotovení 5 7011012le

vypravena“

ÚZEMNÍ ROZHOI) . 1/2011;

Výroková ast

Slamtárm' mčslu cmm. 110611 městského „bt/„du Ostrava—Jih. odbur výqnvhy a životního pmslkdl
jaka stavební 11 př Iušný podle ushmuvcm' ;, 13 mm. 1 pm" n:) záknna 5, 1143/2006 Sb., (:
únmním pk'mrwám a stavebním řádu. ve mění pomčjšlch předpisu (dále jen „st.—mnm zákon“).
ustanovení 5 139 odst 3 zákona 1211/2000 Sb., o obcích (nhecn zeni) ve znat-1 pozdějších
předpuů „ ustanovení 51. 22 písm. c) hndu 1 obecně závazné vyh sky mčm Ost.-„tvy č 14/2013
jsmut mčala G\travy) ve znění pozdě—151511 přcdpixú. v úzcmu řv'uní posoudil padlo umnovcn' 55
116 a 90 suwelmíhc zákona žádal (>Vydšnímú10dnlllío tm.-11mm stavby v územním řizcní( 'Ic jen
,.muxodnuli (: ummční stavby—) klamu dne 21.10.2017 „0.616 sumární město cmm.., IČ
00345451. Prokešovo nám 11, 729 30 Ostrava- Mumvská Ostrava (01119 jen ,.žndnlcl -), kleré
Iaswpujc vm Muchova, sru, Kč 27767931, chšm' 313/14, 712 00 mtm-a -Mug|inu\_ a na
základě [Uhl/m pnsouzcní:Vydává podle ustatmvcm 5 79 a ttt nvenl ; 92 stavebního zákona a dle “stahovaní ý o \'yhl 0.
503/2005 Sb (\ vpodmbnč|ší úpravě u7cmniho mdludovam', unmniho opaLřcni a alavehm'hn i
(dále |cn c,503/2006 Sb. *)vmmm-„m () umístění stavby

s názvem „Reknnsrmkce mřejne'hn nsvěllení les-mark Bělxký les“ (dale ie" ,rmvba“) na
pozemcích nmsčených poumkuvými parcelnlml čtt v 654/43, 654/61 654/112. 654/15, 654/92,
654/93, 654/94 554/95. 654/109 654/175,1237/1 1237/12,1237/20,1393/1.1393/2,1393/1,
1393/4. 1401/1. 1401/5, 1401/6. 1403/1, 146030011 v knlmlrálním úzcrm' Zábřeh nad Odrou.

Druh : účel um'ul'nvarlé na
Jedná =: o mkomlnlkci wávaji mo vcř ' éhn nsvčleí \: vymazané 01316311 tj na chodnících pm
v Hělském ust .. M ndbočnc komunikati 7 01, Jkovuva vč odstavných ploch ;: dvum h
čás. v r ncí smvby bude vybudováno 71 k> světclných 1111011673111. stavby je vymczxn stud
“Lcscpark urlsky lcs, Rukunstrukcc veřejné-hu nwčtlení“ - slavhn 1 a je doplněn :) aknu. 1
pnzsdavk) investora a Sp vce vn Účclcm smvhy je zajmu požadované světelně mchnitké
pnvwnclry .... uxvellcvaných kumunikacich v 301 011.. : příslušným: \echuicky'mi normu-11 a Avyail
be7pečnnsl a apolchlivost OSVČIIUVHLI snumvy opruli mit/101mm; slnvu.


Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku, na němž se suvha umíxťuje„um. 7m mu 30 Oil/uvarHruhút/ka 11: 00345451 ulč clanu/75451 * * *
WW 01-11: netu 19715207S1mmn OSTRAVA
Sima "15 minimum

15

námllky k umístění stavby „Rekonsuukcc vcřcméhn) mvětleni lesopark Bělský lcs“ účnsmík í1'7cuí ,
Aaoelnee ochrany Žlvulnl'hn pmštfcdi , , .IČ 22x76898, okruznl 1309, 735 14 Orlov Lutyně
Vcškevým námllkám luhutn účastníku Hzcm byln dupracovánim pm|cklovč dohnmenlnee n jej/m
doplnenlm dne 23.11 2017. ku.—lé obdržel slavehnl dfad dne 24.11.2017 pnd o j
111-1/096226/17/VZP. plně vyhověno,

Žádný dalšl z účaslníkň říuní své námitky k umístění stavby neuplnmll.Jedná o stavbu umíslčmln na pozemolch ve vlastnictví srv10, dále SMD-Mčslský obvud Oshavaelih,
Hum1'3 700 30 Oslmvaelhshúvka (svěřena .pnlya nemoyhoau ve vlastnictví ubc: , po7ennky
nnnnene pozemkovým pnmlnlml čísly 654/43, 654/61, 654/02. 654/05, 654/92, 654 93, 654/94,
654/95, 654/175. 1237/1, 1237/12, 1237/20, 1393/2, 1460, 30013 v knumn'nluím \'17: abfeh nad
Odmu - sdělení y'. IIH/(vóóM/l'l/OMJ/Dm ze dne 15. 2017) a ve vl . ví Domo kultury Akord
Oslava-zah; „>.ru, IČ 47973145, n.. en. Slovenského nárudníhu pnvslání 2012/1, 700 30
Ostrava-Zábřeh (ppá 654/109 v kú. znlneh nad Odrou). kde byla dnlnžcnn “Smlouva o smlouvě
hudoucl o ří/tml' služebncsú mžcný kč 5 “ ze dne 19.10.2017. Dům kultury Akord vah-ava-
za rcl-1,5 r.o. je snuéasně 1 vlasmíhem snuscdnihc pozemku n „lnyhy , st. parc. 5. 219004). 2012)
k 0. Zábžc nnd Odrou.

Dále byl dum“ 1 souhlas vlnslníku mnsednl'ho pozemku „
číslem 660 v kn lábfeh nnd Odruum dne 21032017. Dnl .
pozemků. hlere' nejsou v majuku města o čs eho obvodu , pn7cmky a sv.—why vk.ú. zabřeh .
odmu am ene pozemkovým pnmelnlml clsly 1401/7. 1403/3. 1403/4. 1403/5 a slnvebnimi
pamlnhnl y 1203 (č.p. 56), 3204 (č.p. 57). 3459 (a 2226). 3566 (budovn hen e
cyldcn 1), 2010/1 (a . 3097), 4309 (č.p. 2726), 4310 (č p. 27211) , AJUáhudova hen n
cvldcnm o). 6080 (č.p. 2775), 4307 (č 2725), 43011 * p, 2727). 4393 budova be! a
cvldcn o) doloženy nebyly; v průběhu Lemm'hn uni jim bylo |0.ko lm'kům 7enl
dom no vckjnou vyh nn, bez zpětné v .hy. oucasné budau dmčeni ve svých právech
spam dnačene; sílčlcchnické fmslmkmly (CH D mbucc, aa., Tcpllekn 374/0, 405 02
19 24729035. (,cahd \clekqmunlkačni lnu-ashnkhna a s., Ulšmxká 2601/6. 130 00 Praha ov,
lc 040840! OPRAVNI 1101)le OSTRAVA n. , voděbnadova 2, 701 71 Osuava , Moravska
Oshnvn, IČ 61974757; T—Mnhile Czech Kapu as, 140 00 tha 4, Tomíčkuva 2144/1. 10
64949601; Venlln anrgm ČR, as., 23.1hnn 3337/7, 709 74 Ostmvn 1, už 45193410; Omavskc'
komunikace a.s., Navovcs 25/1266, 709 00 OalmvaeMaL llory. IČ 25596544, omavske vodárny
a kanalizace a.s., Nádr 28/3114, 729 71 omava IČ 45193673: (WAN. a.s., llajkova
1111001702110 ash-avan n ,25357563;c.nwe1, ,Kllšská 940. 01 17 1101 nad Labem,
lc 27295507. UPC ČR; Yavlšova 5. 140 00 Praha 4, ln 0562262). kleř zslali ml vyjadrenl s
uvedením podmzneh na ochranu svých práv n právem chráněných , mů vyplývnjiel ph'n-lo z
pn'nlnzny'ch zdknnh on.-.. eh jejich zájmy. případně sou zapmcuvmy 116 podmínek územního
mnhodnnel (y bodech 341, 11-14). Dam (mlhy, jehchz vlasmleke neho jiné věcné pm'vc k
sulned 'm mvbm anebo musednlm pozemkům nebo sul/bém nn mch m e 1554 dzomnhn
:onhodnn n .eapckhyc pmvádšnlm mvcbních prnel přímo dotčena - re“ za rámem nedojde k
ncpřnmčřenému ohrožení nebo pnnnšenl práv a nnlyem chráněných Ajmů .. nnlkc. íl7enl.eho pozemkovým parcelním
roamlnhy. klcxe' se vztahují k pmvádčnl' amvby veřejne'hn nevěnenl byly , souladu s nstanoyenlm
& 92 odst 1 sumnveny y potřebném rn7sahu. D0 podmlnek hmm/ho mhodnnh' nehyly uhmuty ty
vndm'nky, kde povinn n jcjlch plnenl vyplyva přim z plnmých právních předpisů a ty, které se
lýkajl 50ukmm0pniv 'ch vzmhů ' ků [Včasmlm
3 uikuvmč 500/2004 Sh. epnaynmd ve mě pozděyglch před , .
se k podkladům mhodnm e způsobu jejich 731mm. pnpnpnde navrhnout jqich
sunavcné lhrne se nikdo neyyyndr


nnplnenl, VcStavební úhd se předloženou ZM . nabýval v ramku požadovaném v ustannvcnl š 90 smvelml'hn
Akuna, dále v mmhn prlslušných nalnnovcnl vyhlasky č 501/1006 sb. () nheenych požadavcích na

Huml 791/1, 700 30 Cimaeřlúm'wki IČ 00845051 DIČ CZ00845457 , ;
man/amu Čhlnúůu mms./mno CIS 4*'ŘhůeVA !!!

SIr-ul- 11/15 osvaamch předpisů. Při posuzovaní umístení stnvhy vycházel z
územního pl „ platného pro danou lokalitu. Veřejný níjem chranený zvla mímí předpisy v
působnosli jednntllvých donc-enýoh orgánů byl v tomto ú7 mníru rozhodnutí réapéktova'm vsechna
doložená aívonuí stanovisku, stanoviska, mzhodxlull' i vy mu k předmělné sravhé jsou kladna.
Žadatel mkllšž splnil podmínky pro vydání územního m7hcdnutí v Mvunusli nu uvedene slavcbní
úřad konstatuje, že v prhhéhu řízení neshlcdnl důvndy. íoere by bránily umísté zameru, proto
rozhodl. jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za pouzhí ustanovení prav ch přcdpisů vc
výroku uvedených.

Stavební urad v provedeném íízení posoudll I.lké dhvody žádostí o pmdlouzení doby platnosti
území-lihu rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
pmvnlcll předpisů ve výroku uvedených.Upozornění
v pí' ade 7v|ášlnlho n í kumlmikace nebo jiného užívhní veřejného pmstvanstvl' (pro
účely zíízení zařízen stave. . utnlstení stavebního mater u aj.) pořádá stavebník pícd
znhamním prací o povolouí .. odboru dopravy ;. komunalních sluzeb ' op Osmi ih ve smyslu
zákona o pozemních komunikacích 5. l3/l997 so ve znění pozd h piedp „ zákonných
opaLřuul', jichz sc povolení dntýká. Je nutno doložit souhlas majetkového spravce tnlstníeh
komuníkací zmatení procí v ramci slavhy se uskuteční pouze na základě vydaného povolení k
zvlášlul'mu \lzlvánl' podle s 25 citovaného zákona.

Hudceli 7 charakteru survhy vyplývat políehn dnčasnc'ho dopravního mačcní, bude zpraeovhn ndvrh
dočasného doprav ní, který bude vehvalen v kom ai OŘD při 0D MMO (v dosmtedne'm
Časuvénl předstihu u. s m ima'lnc meri denním p" dslihom pred uhájcním prací). o stanovení
dočasnéhn dopravního mačeni požádá survehník u pr lušnčhu s ho spravnnro orgánu.

Bude zajištena hezpec-nnst silničního pmvn7u a chodců v \nuladu se zakonem c. 361/2000 sov o
pmvmll na pozemních komunikacích př mallmi stavebních prac'
\! znjmu ochrany vo e zmcích dndíd pluku, nesmi dojíl ké ka'cen drevín. píípndne k je"
které hy měly za n ledek porušení ustanovení g 5a odsí l zakona c lid/ím Sh, o ochrane
rody a krahny. ve znéní pnzdč|ších předpisů

Pnpadný orez díevin hude proveden nezhýme nulndm .ozsahu, ve vhodném ohdohí roku s
ohledem na účcl rezu a píi dodížk ' d techniky řuu (vede ezu. vclikosl ran) Při provádění
íeo. pude postupotdno podle Arbor kého standardu .ula A, Řez stromů SPPK A412 0022015.
Pít prova ení stavby je nutno dodržuvat předpisy ty ny se bezpečnosti pr' -e a technických
Mhz/du jmeno v hlášky č 3090006 Sh., zajlšičn' da ' h podmínek hcz su a ochrany
zdraví pít prací a n 'zem vlády č, 591/2006 so., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví přl
na slavcnlšlích,

Pn prnváde ' o provozu stavby je nulll
ochrnné veřejného almví ve znění pozde
zdntví pred nepřízní lnky hluku u
limuy hluku a vibrací

s veškerými odpady, které hudou vznikal stnvehní i provoz ' činnosti, musí hýl nnk
souladu s ustanoveními zakona č 185/2001 Sb. o odpadech. ve zuéuí pozde ích pícdp
Stavbou ncsm d | ke znc podzcm ch ani povrchových vod a ke zholšcnl' odtokových
pomenl na píodmetne loka ně. v 'kelc' phpadné manipulnoe s v dam zavad 'mi lálkami v době
ace stavby mu. ' být plov' ény tak, aby bylo zahranéno n ndnucímu uníku závadllých la'oek
do půdy ncbcjclich nežádoucímu smítém' s odpadními nebo srazkovým vodami.

smvhu se svým rozaahem nachazí ve 2 vní ním a vnějším oehrunne'm pásmu vod ího zdroje
yahích , ll vodovod. Podmí ky pro zakámnc' cinnosti v ochranných pásmech jsou spec ikova'nyv
rozhodnutí NVMO DVU-IZ s. I67/88 ze dne 20.5.l93x Přesné vymezení mzsahu ochranných
púvcm jc mmm/eno rozhodnutím MSG/Ub MMODOVP „dne 23.6.2006 č]„ z/5l/l3a5KP/oo/lo
(opmvnó m/Jluduull' 361/07 ze dne 12 3 2007 čj rtvv/odxz/Or/lze/M).


ai! na ochranu p ti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. 0
h předptsů nN vlády č 272/2011 sb., o ochraně
aci. lllučnosl nu staveništi nesmí překročit přípusmé

hummer/a wu ati oonmmaouvka “500515051 DIČ czuoaaaaor _. .
mnu/DVM círtoueiutdrszommroo 05 z. R&ÉŠA

svrm tm ::vaan

JJ

v ochranném pásmu vodního 11.1ij má být hospodnícno tnkovým způsobem aby byly uchovány
nejcn vhodne vodohosporlrnskrí podmínky, ale áhy bylo dnsařcno jejích zlepšování. Vnoa nových
ríztk do ochranného pusmn, které zde doposud nehyly, je neúdoucl' a není v souladu s obecným
prlncípem & srnyslcrn ochrnnnne'ho pásma vodního ulmje (týká se nnpr. zasnkování lnlck či výluhír 1.
látek, které mohou Dhn 7msvolni nezávadnost podzemních a povrchových vod).

vanmvatcl orvz (PHO) negarantuje, žc atnvhn nemůže být ovllvncnn hlndtnon podzemních vnd.
Stuvehníkjc povmcn při asfaltacl kornunrlrncí učl tnková npáacní. aby účinky hladíny pnrlvemnl
vody na stavbu nnnímnlímval

Puučcm' ličaslnl'ků

Protí lomuw rozhodnutí se íve odvolnl k Magixlrálu města Ostravy mvam hlavního architekta n
stávehního řádu n tn dn 15 dnu odc dne umámení rozhodnull podáním nrlresovnny'm (|de
výstavby a žrvotního pmslřcdi Úndu mčslskéhn ohvndu Ustravn- líh

Odvolání sc pod.. :. \ potrehným počmm stejnopisu ták aby jeden stejnopis nlntnl spvňvul'mu
orgánu á aby každý účastník dostal jeden stejnopis Ncpodá- lt učnsmík potrehný počet stejnnpisu,
\lyhowvljcspr ní orgán na náklady úč tníkn

odvoláním IA: napndnout výrokovou cnst m7hodnutí. jednotlivý výrok neho jeho vedlejší
usmllnvcni. Odvolání jen prnu' odůvodnění mihndrlutí je nepřípuslné.

Stavební úhd po právní mocí mLhudnull' předá ověřenou dnkumentncí pro umístění stavby
stavebníkovt. prípadne obecnímu úřadu, jeho; ú7cmního obvodu se nmísrenl stnvhy týká, není-li
sám smvcbním uíndem, popřípadě 162 spe 'lnímu stavcbnímu hrnou.

Toto mzhodnulí má podle 993 odst. l stavebního zákona plntnost 5 ler ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí Pudmínky rozhodnutí o umí ení slnvhy pláll podle _5 93 odst. 2 stavebního zákona - po
dohu rrvnní stnvhy c zarízení ncdušln I povahy včel kícjích knnvnmach

Únmní ronhorln pozbývá plamusl , podle 5 93 odst. 5 stavebního zákona - re'z dnem, kdy
stavební ' ud ohnríel sdelení žadatele že upustil od zárncru, ke kteremu se [oz.hudnuti vzmhujc: to
neplatí, hylu írenlime zatncrujiz za njena

Územní ronhorlnutí nepozhývá plntnnan. hylo-li v době |cho plalnnsli „počalo s využitím území pro
stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí neho ný ríkon nevydává (v souladu s
usmnovcuím ; lm odst. l, písm. e), hodu & smvba nevyžaduje stavební povolení nní ohlášení
stavebnímu úřadu).

nohu plalllusli únmnlho mzhoduull' muze stavchnl t'lřml na odůvodněna“ žádost prodloužil;
podáním žádnsll se běh lhury plamusti m7hcdnull' smí.

Dokančcnuu stavbu, popr. čásl stnvhy schopnou szmosmlnéhn užívání. lze užívnr pouzc nn enklntle
kolaudncnfhn souhlasu v souladu s ustanovením 5 122 stavebního zákona. Kc koláudncnímu
souhlasu stnvehník předloží doklnríy uvedene v příloze: & IZ k vyhl. c. 503/2005 Sb. včcluč
7ávazných stnnnvirek dotčených orgánů k už vání smvby.Alena Kudclovn
rclerenr stávehního úřadu
oprávněná nrední osohn

poplatek
Tum rwhodnutl íc llsvnhcuuo od správního poplatku podle ustanovení 55 lí odst 1 úkonu c-
o34/zním sh. o správních pnplalcl'ch. vc nrení [mniéjších předpisu.

pom rovn ma 10 ovnuvuítmnnvve masem otc czmomm ' *
čmeunu 1945207Bllnlw OSTRAVA'"

shen- ma' mna...
aha:

pro mmm/g , měřená pmjckmvz' dokumentace pra územní řízení včetně katastrální simace smvby
(mnam smvhy na podkladě 10.1 „50.1 mapy v mmm 1000 . výkrex &. vo-1014/500;
koordinační mugo: v měřítku 1 00 , výkresy &. vo-1014/501 :; vo-1014/50_27. schválené lng,
A1enou Muchnvou,autal1zovn m mchnikem pro lcchnolug ská uřímm' staveb, CKAIT 1100344
pm všechny účastníky řkem' » „00.5.11 výkres nn podkladě katastrální mapy v měřítku 1:1000,
výkres c. V071014/500

Tam _piscnnnon „0131 0511 vyvěšena po dobu 15 dnů na ední desce 10/100 Ostrava-Jih včcmč
Weřcjnční 1|mnžňuj dá1kovy' přísmp PD sejmutí bude vrácena pntvnená zpět odboru výstavby a
/P ÚMOb 051mmVyvěšeno dne . ." “"“ m" Sejmu/5 dnc .Podpis & mzívka orgánu. který potvrzuje vyvěšení :; sejmutí oznámení:

knměunn
[Vam-ici řlzen'

ge ustanoven 5271x151 1 115105 znkonnč 500/2004 Sb. sgn'lvm'řšd v 51mm mění doručení
“ 050: „

podle 6 05 adm 1 „uve/mika úkor/a

Smutámv'měslo Oslmvn, p mám, Prokcšuvn mim, 8, 729 30 OslmvarMmavxká Osmva (mm“
daruče/mprnnřadr/wm'm rm Muchová, 3.7 n Oleš 313/14. 712 00 OsnmvnMnglinov. 1G 27757931
SMU-Mčslský ubvud Ostrava-Jih, k mknm 1.91.7ástupcc, Humi 3. 700 300smva-11mbúvkn

dle utgggxgn' ; 27 odst 2 „ikona č. 500/2004 Sb sum n'řád v planém zn ní 09515501 veřejngl
V\hlá g

pozde 3195 mir/, 2,710" „) „mm/7.0 zákona
nn,—mm ponmku nebo aluvhy, na mzýcn má být požadovaný záměr uskutečněn, není—li sám
žadnlelcm, nebo mn. kdo mn ] é věcné právo k lumum pozemku nebo sluvbě.
SMD-Městský obvod 031111an , Ilomí 3, 700 30 Omavarllmbúvka
Dům kulluly Akord 031mm— řch.s,r.c., 1Č 47973145, náměstí Slovenského námdnfhu „mmm
2012/1, 700 30 Dslra »7 reh
( 2 015015005, 21 ; 155mm 1174/3 405 02 Dcčln4, 1c 24729035 ,
( cska wlckumumkacm 1 “asxmmrn Olšanská 2501/5130 00 Praha J-Žižkov. 1c 04004053
12010va 170mm os [RAV/\ Pnděbmdova 2, 701 71 mnm , Moravská Oskava, 1č
51974757
T»Mnh1|e Czech Republic 21 , 1413 00 Pr1411114.'10mičk0vu 2144/1. IČ 549495111
V501. clgi: ČR. 73.3 20.100: 3337/7, 709 74 mmm 1,1Č 45193410
Oslruvs komunikace n. Nnvnveskn 25/1255, 709 00 Ostrava-Mur. Hory, 10 25305544
051mv>ké maximy & kanalizace n = Nádražní 23/31 14, 720 71 Osunvn. IČ 45103573
()VANETn . kmn 1100/13, 702 00 Osmxvu- Přímz, 1Č 25357553
Gachl, s u. KI ská'MO, 401 17 Ústí „55 Labcm. IČ 27295557
( va 5,140 00 175.11... 4 1( 00552252
Hua/“17003meinesmviňmnnvka IčuWwwlcczmumm * *
Čislnuau1945207allmw OSTRAVA..!

orrRAvA—un

IJ
„„ale _; 05 adsl : písm. b) xluvebm'hu Zlí/wm
135%qu . 'lasmickó nebo .lnc věcné právo k sousedním smvhám aneb" snuamluim pozemkům
ncbu smvbam na nich může byl územním mlnnlnnlí
pmmck uznac'cm' parcelním číslem 725/37 v k.
pozemky a stavby \: kú. Zábřeh nad deu ní íe pnumkovými palcelními čísly 654/114, 660.
1401/10. 054/59, 4426/1, 554/1 1111. 654/166. 554/153, (154/32, 1401/7, 1401/3, 1401/11, 1401/4,
1401/9, 1401/5. 1401/4 a stavebními pamelm'ml čísly 3203, 3202, 3204, 3459, 3566, 2190, 2818/1.
4309, 4310, 4305, 6080, 4307, 43011, 4393,


podle 5 85 m1. 2 „mn. 2) mfmíhn mW./1
usnby. u kterých uk smnoví „115ml pnívní předpis.
Amanu: adminy ž1volniho prostředí CR. . 1c 223760911, Okružní 1309, 735 14 cílí—111mmDotčené orgány & mmtní dnmč í nn g dg'lq »;

MMO - Úlvnr hluvm'hu' mm a stavebního řádu, Prokešova nan-1.8.73 30 Ustmw
MMO, Odbor nclnnny živumílm prostředí, Prokešovo nám. 11, 729 30 Ostrava

MMO, Odburdup vy. Pmkešnvo nám. s. 729 30 Ostmw

Hasičský 21c1nnnný shnr Mnímkoslmkého kzajc. Výškcvická 40, 700 44 Oskava-Zábřeh
(111/100 o 4111, udbnr dnplavy & knnnnna'lníclí sluzeb, 1101211 3. 700 30 Oslmvn-Jih

Dále ubdxž'-

131/1011 Oslí-nv 'n, ndbm správních činnasu', 110ml 3, 700 30 Osuaín-mí _.
úřwlnídmre včem! zveřejnění umožňující dálkový přmup

ÚMOb Osuavn lh, ndhnr výstavby a ŽP, 110ml 3, 700 30 Osmvadlh+11775175ij Magnum/ikunu Fla—11145451 0151210034551 **
gamma.: Čulnuínu mama/mm OSTRAVA...
hana 15/1 s

mmm-„1m!!

W

Stavba se umisťuje nu pozemcích v k.ú. zoom. nad Odruu, ouee Dslmvn, označených
pnzemkovýrm pnmclnimi . 1ý—

, 554/43 (druh pozemku , uslami plocha), 554/51 (druh pozemku - mlamí p1uc1m), 554/132 (druh
pozemku - ostu1o1 plocha), 554/85 (druh pozemku - 091mm p1oehu). 554/92 1.1...1. pozemku . astmm
plncha). 554/93 (druh pozemku , vilami plocha), 554/94 (druh pozemku - osuuní p1uc1.z). 554/95
(druh pozemku - osuum' plocha), 554/175 (druh pummku - os.-umí pluchu), 1237/1 (druh pozemku -
ostatni pluchu). 1237/12 1.1...1. pozemku - cslatm' pumou). 1237/20 (druh pozemku - nslamí pluchu),
1393/2 (dnu. pozemku , ostatní placha), 1450 (druh pozemku , nmtm' plocha). 30011 (druh pozemku
, ostntm' p1oe1.u) - ve v1nstn1cw1 Slamrámího mč 1.. Oalravy se wěřcnuu spoavou nemnvitcslí ve
vlastnictví obce Měofskému obvodu Oskava-11h,

_ 1393/1 (umo pozemku , ostatn. p1oc11n), 1393/1 (druh pozemku , 1esn1 pozemek), 1393/4 (dnu.
pozemku - lesní pozemek), 1401/1 (druh pommku - Ie5111' pn7cmek) 1401/5 (druh pozemku , lesn/
pozemek). 1401/5 (druh pozemku - 1csn1 pozemek), 1403/1 (druh pozemku „ lesní pozemek) , ve
v1osuue1v1 Slnhmimílm mest.. Ost.-ový;
654/109(dmh pozemku , ostutn1 p1oc1.u) vc vlus

ví , Dům kultury Akord Oskavaz/ábíeh, s r o.;

Umíslčn .ovuy na pozemku
vabn so .. „tuje na výše uvedených puzemo 1. smerem mě od ul. Čujkovova v západní
okmavó . 1esopotku Bělský les tak. jak je 7. ámměnn v situsci stavby na podkladě kausuálnl
mopy u měnLku 1-1000 - výkms č. voe1014/500; koordinační situace v měřítku 1:500 - výkmsy &.
vo-1014/501 & vo-1014/502, sch ne Ing Alenou Muchovou, nuuoozovoným technzkem pm
[cchuulugická zsi1zen1 s1uvco.C1<A1T 1 100344, ovefene' stavebnin-1 úřadem.Určenl pmslorovéhu řalcní xlavhy
Pozemky dotčené smvbou so .. v oblasti mezenc' chodníky pro pěší v Ečlskóm 1esc a na
odbočné komun1koc1z 1.1. Čujkovova vc odsmv ploch a dvorní ást Jedná se u výstavou 71
ks svetelných oust. Rckonslrmwané zonzem vo bude nap-'licnu ze zupmoe o mzvad RVO 555,
klery' bude kcmplcmč vyměněn (nově šestivývodový. pus-uve pmvedcm') v nap eorno knoelu
(nnvy' napájecí knoo1 1ecv1<v 3x50435mm1). Nová svčllená místa jsou tvnřcna , lří>lupňnvými
ooe1ovým1 bezpaucovým 1'mi stožáry jmenovuc výšky 10 m v pmvcdeuí s dn em vetknutým
dn základu v zemí s jcdnoramcunýmí oee1ovým1 vý1o2n1ký a LED svítidlem vyp.. 1 (VW výk.e. vo.
1014/502); sm'voucim uoelovým sil ím swžárcm s jednu.un.eooým ocelovým výlnžníkcm & 1.5.1:
ovílidlcm výpu 1 (vu výk. . vo 1014/5021; komckým; oculov mi mary jmennvite výzký 5 m v
pmvedem' s dn'kcm 1 Čcuým k vetknutí do země nebo po kovem 11:1) sv1tid typu 2 (VW výk.es
vn 1014/5021; kónickými oeelovým. sto ' jmenovhó vý y 5 o. v proveden *
vetknuu do země nebo příruhnvcm s
výkms vo-1014/502) dvommpňovýmí oeo1ovým1 saduvými 5! zurý jmenovité výšky 5 m v
pmvedcní s dřikcm 11 ným k vetknutl do země nebo příruhnvcm ; 1.1.1: svítidly typu 2 0/17
výkmsy vo-1014/501 .. voe1014/5021; stávajícím saduvým stnžšvem s 11-11 s cílem tytpu 2 (vi7
výk.es vow1014/501). Unus—te.. sim/hy véemajqum onpo1e.. e jme z výkresové . 11151515
voe1014/500, v0-1014/501. vo 1014/502, v0-1014/503. must teelmicke' údaje jsnu uvedeny ve
schválené pmjekmvc' dokumcnmm.v) mm.-ní území dotčeného .r1ivý sim/lvy
Jako úzcrm dulčcné vl.vý stavby smvcbm' mna vyme7i| část stnvoou dmčsných. výše uvedenýok
pozemků a ionamin pozemky .. xuvby nu —1uopozeme1en-

, pozemek označený pnrcehu'm e/em 7 ./37 v k.u.v škovme u Ostravy;

» pozemky ;. stavby v k.ú. Za řch nad (Jdrou moooc pozemkovými parcemimi čísly 554/114, 550,
1401/10, 554/59. 4425/1. 554/1011, 554/155. 554/153. 554/32, 1401/7, 1403/3, 1401/11, 1403/4,
1401/9, 1403/5, 1401/4 o smvcbními pnree1n1m1 čísly 3203. 3202, 3204, 3459, 3555, 2190, 2010/1,
4300. 4310. 4305, 50110, 4307„ 43011. 4393;

1.1.5 v1ssto1o. oý1i uunmiky řízení):Hum/73113 7011 35 0505113szth 11: 150515451 mé (100545451
www.; tuo-.a.. 1945207500100 DŠTRAVA...
$““" “5 own./...::..

ffi

Vymezení navehniha puzcmku

Slavcbm' pnzemek se vymezuje nu ústech z pozemků uznnt—eny'cb pozemkovymi putcelniml 251st
554/43, 554/51, 554/132, 554/15, 554/92. 554/93. 554/94, 554/95, 554/109. 554/175, 1237/1,
1237/121237/20. 1393/1. 1393/213913/1, 1393/4, 1401/1, 1401/5. 1401/5, 1403/1. 1450, 30013 v
knizslr m územi Zábřeh mul ndmu tak, jak .c Aakreslenn & okómváno v situnenini výkrcsc nn
podkladě katastrální mapy v na titul 1-1000 - vy'hm 5 v041014/500, který je nedílnou součásll'
lohoio myhndmltí pm vseebny uehstniky řl'zcrll.

I'm umístěni u een ei alan/hy se stanovíiylu podmínky:
l. Slavba sc umísllljc nu pozemelch oznnčeny'eb pn7cmkovýml pnmclniml cis1y 554/43, 554/51,
554/132, 554/135, 554/92 554/93, 554/94, 554/95. 554/109, 554/175. 1237/1. 1237/12, 1237/20,
1393/1 1393/2 1393/1, 1393/4 1401/1 1401/5,1401/5,1403/1.1450 300131 kutusndininn uzem/Alenou Mucbnvnu, butenzmuny'in vteciulikem pm [cchnlvlugiuká nařízení staveb, KAIT 1100344
inel-5 je přílohou whole ruzhudnud pm znduiele; případné zmeny nesmi byt provedeny bez
0 povoleni slnvebníhc um '
, o sltuačního výkrmu v m dm 1:1000 » vy'kies &. vo-1014/500: knordmační cilnnee v
mč lklll'SOO-výkxcsy voe1014/5015vo-1014/502.
3. Př umisteni u mal u stavby budou rcspckhwlíny stávající inzcn ské 5115 ,
uchmnná pásma. přeluaky nebojlné zásahy buduu předem pmjcdnány s ieb uperalivn
4. Suvcbnik bude důsledně plnil n rešpekwval všechny podmi y smncvcnc vc vyjádřením
dolnicných k lém mvbe- Čcská teieknmunilmcni uil'mlmkturn as (vyjádřcm c 535540/17 ze
dne 9. 5.2017), ČH/ Disuibuee (vyiádienl' 2501007511220 ze dne 9 5. 2017, zn. 1094237513 ze
dne 23. 82017), DOPRAVNÍ Poank USIRAVA n (vyjádien/ 231,19420/TDC/17/K1 ze dne
5 9 2017), T Mobile Czech Repnbiie :; s (vyjádřeni c 520455/17 ze dne 9. 5. 2017), Veolia Energie
ČR. a. s (vyjhdfenl zn 12920/Mu/050917 3 ze dne 5 2017) Ostravské komunikace a.
zn 013/13 5944/17/1sú/Kn ze dne 213, 13, 2017), Oslravskc vndáxny & kanalizace a. s. (vyi
7 3/3025/94131/17/Poe zc dn .9 2017), OVANET 11.5.(vyjá41ítnl zn. 17- 521 ze dne 30. 5. 2017),
(1nd5erviee„ s r.o. (vyjádření zn 5001570235 ze dne 13 92017), upc ČR as (vyjd reni zn
1301159 /17 ze dne 15.5. 017) mk, aby nedošlo hyejiohp “kont/l,
5 Zn stavby bude předem nznámcno správu ni nnýmkých sílí (dic p adavků uvedených
ve by řcm'ch k přcdmčlné stavbe) a Zástupci \ —btn správců budou přizv
smuevenýob podmincl Před zobajenim prac dou vyly' ny veškeré inženýrsk'
Souhčhtl Lusy kabelu o vedeni s omun' 1 vede i bude mspcknn
Proswmvé uspořádání siti teebnicke'he vybavmí kazde odkrytí, p p. p
mžcnýnk'ch siti bude oknm ohlášena přidtune'inu správci. v uns-ee při ven. & křncní ee
smvnyn inženýrskými snem. musí by1 vyhepy pmvádčnymčnč s maxim' ni uputrnnsti
5. Před zdhozeun budou spláVCl domenyeh 'n' vyzváni ke kenlmie. zde vedeni nebylo při provádění
telnč paškumuo a zde je v puvodni poloze Současně se o mm p.dvede Zápis do smvcbnlho
domku n.my pmvádqlu „invbu případně :cpa' m pmwkulu pomdi souhlas se 71íhcum odkrylčho
vedeni.
7. Před vlasmlm zuhdienim paní v eebtunnem pas/nu energetickchu zařízení niusl konkrélní
vybruny' 7holnvllcl siuvby po dat o piseinny' =ouhlns s činností v ochranném pásmu zatizeni
dlslnbu i mustovy ČEZ Dutnbuce a s,
11. mb budou plovcdtmy v souladu s bezpeennstninui plodpisy. pintny'mi zákony předpisy u
notniunn. zejmena N 34 3112 Nebude mugenn »tob ita "akčního 315 dru, Pn práci u při penzi .
pracovních 511 u je nutno dudlínvat bezpecnun vzdálenost od uolejovebn vedeni, pneovniei ani
pracovní slmie se nebudou pohyhnvat v pmjczdnem plu zu n-nrnvnjnve natě. Po celou dobu
realizace předmeine stavby bude dnů/li zarizeni nm přístupně pm ndsuanování pomoh u
' čžnč držby
. by dojde k dolčeuí pn7cmků 1398/1, 1393/4, 1401/1, 1401/5, 1401/5, 1403/1, 550


* Při kmeni ::

u CSN 73 5005 .
„umim/a mmonvewunbm Itanwlál me clanu—5451
WW Člslu ud.. 1315201500100 OSTRAVA
suma:/15 mmm-dm

JJ

v kú, zabieh nad Odrou dle zákmsu nu kr katastralní mapy dolo2ene' annlelem k umís ní
stavby, ktere jsml určeny k plnění runkoí le. a zároveň bude um čna do sn m od okraji. pozemků
p.pč l403/3, mtr/z, 1403/4, MDI/8, l4m/9 a 140.45 v k.ú.Záhmh nad ndrnn, ktere jsou určeny kplnent lunkeí leva
10. Pro nakladani se zarvadnými ldtkami v průběhu smvclmích praoí v prostoru oebraune'ho pásma 2.
stup vod ho zdroje zabieh íí , vodovod bude zpracovan plán opadem pro případy havartc. kou llvliuisterstva vomiho prostredí r:. 450/2005 Sb , o náležitostech naklada'ní se závadnými
latkam nailežttosteeh hava io plánu, způsobu a rr n hlášení havarii, jejieh zneškodňování a
odstranovaní jcleh škod vých následku u předložen MMO (!()LP ke schválení icd zahájením
praeí. bez havaríjníbo planu schvaleneho odborem MMO ()()ŽP nelze prace zah ; Stavba bude
provedena v souladu & dokumentaci, která byla předložena k žádosti o závazné stanovisko. Veskere
7měny tohom roiektu míní být pmjcdna'my u odsuuhlaoeny MMU noir.
ll. Parky stu; :. veřejného asvčllcm' musí být sibuovany - mimo oehmnne' pasmo vodovodníeb indi.
v pmvomv polečnostl DVAK a.s— , pokud by v odůvodněných padeeb nebylo mužnn dndvžct
lom ochranné p .mo. musí býl líe patky . u 0,24 rn od líce potrubí pulku musí být zalozena min
0,5 ru pod níveletou dna potrubí. v opv oleenost Ostravské vodamy a kanalizace ns, preferuje
zpevnene plochy 7 betonu. pokud bude použ pro koneeaou t ravu povrobti n. lu budou dodrženy
"Podmínky omg nana nslaltouaíuí v orvz- - ví. p ha jej o vyjádření zn.
7.3/3025/9481/17/Pac ze dnt: 22.9.zm 7
12. behem výsmvby bude vachnváu vjezd do orvz pmvozovateli a zachrannym sloaram HZS
MSK za účelem řcšcm' provozních a havan star
nebudou zrizovauý jakekoli mezideponte vylčžml bo materialu či odpadu ze smvby.
l3. Prouaky pod komunikacenn budou provedeny tak, aby nedošlo k porušení stduan ob zaiízení v
provozovoaí společnosti UVAK u s. v pr ade ní plánovaného protlaku se :|“ '
bude pred zapne im prací provedeno pmv rení presne hloubky potrub .
14 u kdmokých ocelových stozduu e 3, 4, 5 o požadujeme prodlouz . jejich základů do hloubky
mm 0,5 m pod spodní panel nazeho ŽB kanálu. Tylu ocelove stozary požadujeme instalovat v
píírubuvem provedení Suuhčh a kíízení požadujeme st kolmo mimo telesa tepelných
kompenz ork saehtte a nub ec b otvorů s tím, že kabely je nutno uložil do betonove chráničky,
' . s přesahem I m n kazdou stranu od vnejsi brany našeho tepclnc'ho kunalu, nllcmalwně
t kabelovou chr ku KOK! AHARD
15. Stnvhu je nutno koordinovat se stavbou "Rekunsoukoe objektu na ul. Svornostt p.č. st. 3202 ,
Osli-AvarYábřch"
IG. Veškeré siavební i. výkopove prace v
provadeny v souladu SN 33 9061. Nové
koruny vzrostlých slmmů
" Vozovka tv případě numostt a po piedehozí plsernnc dohodě se spraveem) a chodníky budou
npmvcny dle platných I KP č SN a \ souladu » l7u a to min 50 mm od bmny výkopu výkopaný
material nebude pulvg pm zpebný zásyp Zpet asyp a konslmkcm' vrstvy vozovky budou
provedenyv souladu s w 7: » ní 133 CSN EN ltzxs LSN 73 elzs a TP l7o Stavebník prizve na
kontrolu spravce místuíeh komun tkaet před pokladkou asfalmvyeh vrstev.
nt. Stavebník minimalne 30 dnu plod za m stavebnich praeí po da 7d:J lntén spravni úřad
(ílMoh Oslmvíl Iih, odbor dcpmvy a komunalníeh sluzeb) o povolení zv nitru o už ani místních
komuni adí
19. lvl tni ní verejneho proslmmlví bude ohlášeno na ÚMOb Ostrov/uzlik, odbor dopravy a
komuntílníeh služeb.
10. Realizaci stavbv "e\m' dojit k p *kozen eeisrbní okuluíoh komuni
suluonstí a pr'mlušcnslví v maxrrnalní m bude zaj léna pruchodnust ehode průjezdnost aut.
.Slavebni rnateri musi by'x ulozen tak aby nebylo ohroženo 7Avllvi a bezpeenost obyvatel,
rovne .vy kopy musí být 7abc7pečmy takovým zpítsobern aby nemohlo dojít ke zranení
21. po ukončení vby budou dotoene' pozemky uvedeny do původního stavu a pkdány zpet

ui kořenového systemu vmsllých dřevin budou
lonpy verejneho osvčllení je nutne' umí oHuml 791/3. mu od mtemenmbuvka tc umuálál DIČ 0100345451 *
lz bm učtu 19-1520751mlm O ST R AVA

WD
Sum MS OSYRAVA-llw

mmclknvým správcům včmč Závěrečné eprdvy kwdny prokuuj ' pmvedení pmel dle plnmýon
ČSN :. předp
1.1. Po ukončc lnvhý budou slnvebnímu úřadu předloženy veřk ' doklady pmknzuiíoí. že ,
odpndem vznika) behem smvby byla nnkl' állo zpusobem, ktery *e v souladu s uslanoveními
uiknna o odpadech, včetne pfedp1sd vydaných k jeho provedení.

14. vachník (uznámí slavcbnímu urad“ rennín mhájem slavby, mámy n sídlu stavebního
podnzknlele, ktelý bude snvbu provádět, vše prod alpmšctím mvebnl'en prací.

15.171mnoscwholo mLhudnuLí se v suulndu o uunnnvením 5 93 adsl. 1 smvebního nikom smnoví na
5 lol ode dne jeho nnbylí pnlvní mocl.

“ ní na na e vnahujc mzbodnulí správního orgánu podle us'anovcnl' & 27 odst. 1
Aákulm o 00/1004 Sb., „p.dvnl ,vc mení paid ších předpisů (dálejcn „správní íád“):
Slamlárn měst/o 051mm, |<“ 001445451. Prakešnvo nám. 8. 719 30 amu-Moravská Osnova,Odůvodnění
Dne 11 10 1017 byla ndbaru výsuvný 211/0!an prostřodí ÚMOb Ostrava-Jih jako slnvcbm'mu
" 'slušnčmu podle ; 13 odsl. 1 p m. c) snvebníbo kona, ustanovení o 139 odsí. 3 ráknna
čís 1114/2000 Sb.. o obcích (obeen umí) ve znění pozd ] n pfedplsn n usuanovení čl. 11 n
e) bodu 1 oboene návazné vyhlášky města ( n-nvý &. 14/1013 (Stalin města morový) ve znení
pnwdějšlch předpisu domčcm Žádost o "místě suvby .,Rekonsmíkee veřejného osveílení lesopark
Bělský les" (dále jen „novou) na pnmmcich cumi—ených poumkcvými pomelníml „ly 654/43,
654/61, 654/82, 054/35. 654/92, (154/93, 554/94, 654/05, 054/109. 654/I75, 1137/1, 1137/11.
1137/10, 1393/1, 1311/1. 1393/1, 1390/4. 1401/1, 1401/5, 1401/5. 1403/1, 1460, 3003 v
kumun'lnnn uzemí rdbieb nad Odmu '1 umo dnem bylo zahájeno na.—lomí římm'. Snnčnsnč bylo
pořádáno o slnnovení plnlnosd úz/emm'ho mzbodnmí o umřstě í stavby nn dobu s lel ode dne nabyn
právní moci v snuladu s uslanuvem'm o 93 odsl. 1 stavebního zah Žádnsl byla odůvodněna
utcčnosll'. že lnvcslol' u souč.-„ne' Finanční silu e nemuže zmen, Ze bude slnvhn zařazcnz do
esneníhu plnnu a zahájena v průběhu smndmdn nby platnosti \'unmm'hn .ozhodnun, 0. do dvou
let ode dne nabytí právnl moeí ú7cmnl'llo rozhodnutí, Odbor výs vb n ŽP ÚMOb (JslmvaJih
omámll dpn ' „ lH/OXXan/W/VŽP ze dne 30.10.2017 „h- ' zemního šizení doleeným
nrgánůmam ým caslm'kům ří7ení,

1olo oznámení bylo zároveň lnronnaeí poskylovmmu na základě žádu nndnných dle usmovcní &
70 odst. 1 zákona č. 114/1991 sn , o ochraně nn dý :: krajiny, ve y_něm po7dějš1'ch předpon. nebol-
stavbou mohou být dolčcny nájmy oonmný p indy n klam) ehm'nene' podle tohoto zákona.
Občanská sdružcui jsou oprávněna účastnil se sp! ního řlzcnl, pokud nmámí svou uonsl písemně
do osmi dnů ode dne výv ení le'lo infennnoe na úřední desce ÚMOb Ostrava-Jih Ve slanovene'
Ihůlč dne 11.11 1017 pod e“ 11H/091141/17/vžr- svou účast není iln Asociace oelunný Živulm'hn
proslredí ČR, z 5., IČ 2287689810kružnl 1309, 735 14 Orlová Lmýne

V7I1Iedcm k lomu, %: jsou snvebnímu úřadu dub-ře mámy poměry v únml' & žádost poskylujr:
dovmleený podklad pm posouzení em upuslll v muladu s uslnnovením ; 117 odst. 1 slnvebnrho
ona od uslního jednání. Účastní 7=ni mohli své n ' ky k žádoní unhnníl nejpozden do 15
dne domdení n7námcní o zahá ní územního
velkým počlcmúčasln uumhájcn 'uvědomčnl nou vyhlášknu.v
,s 144 Zákona e 500/1004 Sh(správní d), ve znění pozděj h nn.—doucí
uvedeným v 5 85 nás!. 1 slavehního zákonu o doleenýnl orgam'nm bylo damčuvano jednollíve.Okruh účastníku řízení byl v souladu > ustanovením & 115 stavebního zákona vymezen následovně:

nodlc ; xs odg g]gvchnl'hg záko :Huf/1175173 mu mozku,—Hrabůvka IČ 110845451 une (100545451 .
Maxima cnínneu. 1915207600100 OS'! RAV
Suma 5/15 osmAVAl-Jlu* řada/BI , Smumirní město 051mm prvmáror. Prukcšovo nám. s. 729 30 Oslí-„írn-Mrrrnvská
Oslava

* uhn, nnjq't'mi území má bý/ pnžadnvrmý nímir mmtetněn _ SMO-Mčnský nbvnd Oslavanlih,
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

nodlc \ 85 odst 2 nísrn. : stavebního zákona:

vlnsrník pivemku nebo Stavby. ml kterých má být požadovaný záměr uskulmčnčn, nani sám

annlelcm, nebo ten, kdo má ně v pn'wn kwmuw pozemku nchu smíme

. _ ský obvod Osuuv h, Homí 3, 700 30 Oslmvn»Hrubňvkn 10mm Wm nzmuvlww' v:
vlulmctvi nhce , pozemky aumbum pummknvýmv paluhn'm 5151) 054 43 651 M 654/32. 654/85, 550'92 ,
550/93, 056/04, 654/95, GSi/I IZš7/I, ITW/I'l,12T7/Z0,1393/Z,l460,3003 v k 11 Zábřeh nad ndmu)

Dům ku/tury Akord Oskava ' rch s.r .1Č 47973145, n mě Iovcnského národního povmní
2012/1, 700 30 run-.v lábřch („ 654/100 v k .. mm nad Odrou)

: nivní mnam sim „hmc/ra m]msuukmn , mm „mm 1 polem/aim „Mayra mm“

,1-./. Distribuce, o T cká 1474/3. 405 02 Děčín 4,1č 24729035 „
Česká lclckomumkncm infrastruktura a s„ Olšanská 26X1/b, 130 00 Praha 3-Z1Žkov, 10 04034063
normvm PODNIK 051 RAV/\ a.s., Poděbradova 2. 701 71 Ostrava - Moravská Osu-dva, íc61974757 _
'ILMohnc C20-1vkcpublic &. 14x 00 thu 4. Tnmr'čkcva Z144/1,1C 649496111
Veolia Ene (311,11 s , z 6 3337/7, 709 74 Ostrava 1, 1645193410Ostravské komunikace a „ chcvcsklx 25/1266, 709 00 Ostrava—Mal. Hory. IČ 25396544
Ostravské vudáv y & kanahzacc a.s..Nzrdrazní2x/3114, 729 71 Osu—ava, Kč 45193673
OVANET :: s.. Hajkova 1100/13, 702 00 mtm Př' oz,1Č 251157568

Gacht, s.r 0. K 'slní 940, 401 17 Úslr' mul Labem, IČ 27295567

UPC ČR a. la „ma 5, 140 00 Praha 4, IČ 00562262

„ l:: < 115 od 2 nl bx ggvcbnnru 261mm

osoby, mm íasmic nabo jmó věcné práva k sousedm'm s1avbám anebo wmsdm'm puumkům
nebo 5an m na nich múžx: být íuemním m7hodnulim přímo dulčcnu,

pou—mak označení parcelním číslem 725/37 v k.ú Výškcwcc || Os
pozemky a stavby v k.ú. Zábřch mrd Odrou značené pozomkuvým parcelu sly 654/84, 660,
1401/10. 654/59, 4426/1, 654/181, 654/166, 654/163. 654/32. 1401/7, 1403/3, 1401/0, 1403/4,
1401/9, 1403/5, 1401/4 a s1avebními palcelními čísly 3203. 3202, 3204. 3459, 3566, 2190. 2318/1,
4309, 4310, 4306, 60110, 4307. 4308, 4393;

ggg ; g 35 odst 2 písm. u 5131017131110 záknna

osoby. (: klery'ch rak stanoví mag-n n.m. pred
Asanace uchmny živouu'ho pmsrrcdí CR, 1 s , |
214760911, Okružní 1309, 735 14 nrínvá LutyněŽádnst byla doložunn lěnum mncvisky dowených orgánů, správců rmnýrskýdr sí1í a rn “níku
sk mlekomumkačm' ml'nhlmkmm & s — vyjádření »1. 636540/ 17 ze dne 9. 6 2017

(EZ Dislnhucc, a s - Vyjádření zn 01 007514220 ze dne 9. 6 2017, m 1094287613 ze dne 23 s 2017
DOPRAVNÍ 001)le OSTRAVA :] , vyjádření 2n 29420/T|)c/1 7/1“ ze dne 6 9 2017
l'— Mob1lc Czech Republic &. s. - v ření cj 120455/17 L:! dne 9 6 2017

Vacha Energie ČR a < , vyjádření m 12920/Ma/060917- 3 05 dne 6 9 2017

Osrmvskc' komunikace a : 5944/17/TsÚ/Ku ze dne 21; X 2017
Ostravská vodárny a k- n 7 3/8025/94111/17/Pnc ze, dne 22 9 2017
OVANH : s - vyjádření:" 1 52120 dne 30 02017

(311ng s s ro -zn. 5001570236 7: duc 13.9.2017

gm: CR“ vyjadícni m. 12011597/17 zc dnc16.6.2017

CD-Tclcma a rr s , stanovrsku čj 1201709098 ze dne 9.6 2017


Hm" 791/3, 700 30 ornnuauurn-m u: 003454511710 mumww , - -
WM Člulu naníaammwmn 05 rŘAVAlu

smm m5 osmAvA—un

41

Oslnwské mčsuké lesy a zela-1,5 » vyjádření Zn. 434-1/1x75/2017 zc dnt: 5.9.2017

České mdmkumunikace a - vvj dře UPTS/DS/I72ťl42/2017 ze dne 12.5 2017

Dial l'c1ccom & vyjadřcni m V5007x1 ze dne 9.0.2017

Telce Pm Scrvmcs a.s. - vyjádření 0200509935 20 dne 9 o 2017

Veolia 17113171me služby ČR. .. . vyjádření č .. EGV 012/2017 ze dne 15.5.2017

melf s.r.u. - vyjádření ej. 171002570 75 dne 22.5.2017

mm u ., Infnnnačnl' technologie . vyiádkm' č 1- IT 1550017 ze dne 17.5.2017

anndi Ddrv mm podmk - 511mm kn ;n. 12955/923/2/84000/2017 1,0 dne 20.11.2111 7

„51110140 „ ro . wjmm .J. 111. UEN/Gallon zadne 0.5.2017

sw, spol 1 m . vyjadřcm' . 111 702072 ze dna 9.5.2111 7

Vndalonc Crna. 1<epuh11c a.s. - v) j ření zn. 170609>1045A6046 ze dne 9.5.2017

1100/1 u. - vyjádření zn. TaV/1222/2017/Vu 2,0 dne 111.11 2017

MMO,ÚI\'.1\' Mamma archneklu & manu-0 mdu - KS 1533/2017 ze dne 12.10.2017, 20 92017 a
11.9.2017

MMO. 011150. ochrany ž omíhn „0511541 - Vy|i1dření KS 1533/2017 22 dne 10.10 2017

MMO. Odbnr dopravy - vvj. ]. SMD/32 1200/1 won/Mu „ dne 6.0.2017, KS 1533/2017 ze
dne 1 1 22017,

111111551; .icluanný sborMnl—nvskaslcukóho kraju . n'vamé sranavuku č.1 11305-9477-2/2017 ze
dne 31 x 2017

ÚMOb 04111, odbor dopmvy a komunálních služeb . mnav1sko
2“ 81017, 1111105155750 7/0DK/D0n/GI ze dne 11.11.2017

SMD-Mě ýobvod Osuavarjih, majetkový udhm . J11-1/5550A/17/n1v11/1m ze dne 13.9 2017


. 0DK/66675/17/421 ze dne

Dále bylo k 711105110010sz uáqledujm

* dokumentace vyprucovnn oprávněnou osubuu

, plná muc pm PTD Muchuv ; rn.

* doklad) u rpůscbnosu k pu“ Cmnosu', unum/Ac: prnjckrama

* záp1s 2 prnjaauanz pmwkluve dokumcmucn „: dne 10 2017

* souma, Iammíla Štýbcm se vstupem na gamme—k p 660 v k.ú. Zábřeh nad Odrou zc duc
21111201 7

* 5 rn1ouvn u sm1ouve budnum' () zřízení
spamenmn' . Dům kulmry Akord Usuava-cbnosti inženýrské sítě 7: dne 19.10.2017 se,
břeh; r.o.,

v průběhu
„mam. s

„n' up1urn11 své aruuovrskc Úmon 071111, odbor dopravy a kumunálních xlužch
OHK/88495/17/576 „=, dm: 10.11.2017)

v průběhu šil/cm' nahlédl do sphu Radim Lapšnnský. 7á€lupcc spolku Asncince ochrany živelni'hu
pmstřcdl ČR. z . 11'122117511911, Okružní 1309, 735 14 Orlová Lulyuě, který vznesl následujm'
m'nmtky chujl:

v průvodní a muhmné lechmcké zprávě A3. g) a A 4 o není knnsuuuvnnn. %: dakumcnlacc
splňuje podmínky slnnnvcné p1151u5ným1 d ccnym1 nrgány, a1c Že dokumentace tyto podmínky
wprve bude splňm 2 mm důvodu puvažujunc \nlu dnknmenmí za ncpnúedualalnnu.

- 13.1 17 Dn habitu d vin 17: usahovm 211 podmínek sumnvcných zákonem .. příslušnou prováděcí
vyhláškuu. nikoUv dlc puseh, které 51 radiace mvby v rámci urnzswru' svčlclných m'sl vyžádá.
Kannan; ře7 muší 0y1 pmvcdcu na základě udpnvídajlcí dokumentace ndbomč Lpůanhilnu uscbcu,
cní požadujeme dnpracuval 11" dnkumcnlncu

- s 2 6 Doplnil specimcau u avělclné spekrruru. nr padně zdruic mvětleni vyměnil za zdmje se
světel" spcklmm, kary nebude kumulovat 50.1.0541 vání načníhn létajícího 11mm, klcrým se
např. av. 11 yn. klen ' lé chráněným Žimč1sným druhem 1201113) hojně se v Bělwkém
\csc vyakytuy nmný v11v na nparrnvam Jenn pntmvy v jeho přimzeném
ninwpu.

- 1x (v. 1712 dukumenmcc není rýcjmc', jak u v jakém mzsuhu, v pripudč kunkm'lně kure dřcvmy mnjíHmm 701/3. 700 30 osuzvaerum IČ 12054545! DIC GARETH“
WWW bsu „au nmnmwmn OSTRAVAEE!
51mm 7/15 onva—Jm

N

být chráněny. dle vyjádření příslušného dotčeného orgánu MMO v koordinovune'ni slanovisku.
Požadujeme dokumcnmei dupl" o 7půscb a mzsuh vy'še uvedene ochrany Včelnč spceilikuce lěchw
dřevin

- v mupovýeh podkladech neisou 7řijc' dfevmy vceme jejich panamerru pm oehranu - viz
kaordmuvallé slanoviako a oc mna dřevin dle ČSN. Dokumentaci, lcxwvcu l mapovou al
pnžadujeme doplnil odpovidnjicim 7působcm ve smyslu, kdy z nich bude zieime muceni
knnkrčuiích dievln. které jam: ienlzacl smvby dmčeuy, ovlivneny ei ohroženy. u lo nn základě
konkreme nanoveny'en parnmeoii předmětných dřevin.“Vcškcrým výše uvedeným námitkám bylo dupramvánl'm rojeklovc dokumenlnee a jejím
doplněním dne_23.ll.2m7, loere obdxžel „mvehni u d dne 24.II.ZDI7 pod c“
lll-voeozzo/n/vzv. plně vyhoveno, a wdíž nehyl důvod svolat pozadovune' lidmi jednání na místě
Sal-nám.v průběhu iizeni nebyla nplamčna zadna zavazne smoovislei doleených orgánů: nni další námitky
ucaslnikn rizeni. klerc hy hm'nily vydani lohoio rozhodnuii, ani žádné pripominky veřejnosii

Slavebm' úřad zajlsul v/njemný soulad předložených zavazn'eh slnnnvisek dolceoy'ch mgáníl,
vyžndovnny'eh zvlášlními piedpisy, zahczpec—il plneni pozadavku vlnami-kil »in' lech e'ho vybaveni
u podminky slnnoviaek nlhrnul do podminek loholo rozhodnuli.smvehul úrad v provedeném uzemnlni rizeni přcikoumal žddosl z hledisek uvedených v uslanoveni
; 90 sinvehnlho Akuna a zdmer žadalele pomudil následovně.

Umísl'nvaná survhn hylo porouzena z hlediska souladu:

a) _ gdmou územně pldnovaei dokumenlnci , navehnl úřad se zahyvnl onizkou, zda je předložený
zamer zadalele ke dni vydáni rozhodnuli v 'luladu s plamou uzemne pldnovnci dokumenlael. Pro
dnne' ú7cmí J!: závaznou l'rrEmnč planovnci dokumenlaei územni plan Osnovy (dále jen “uv ).
lednu' se o smvhu idem je dle Územního plánu Ostravy. schvaleneho dne 21.5.2014 usnesenim
Znsiupilelscva mann Osnovy &. 2462/ZM/1014/32, umisl'uvnnn' na pozemky. kloní jsou součásll'
ploch se zpusoby využiti . "Bydleni v hylovy'ch domeehl, “Plochy pozemnich komunlknci lvčerne
linmvajeve'he pásu)"_ “| esy". "Valný čin" a "Občanské vybavení". Slavhu lze dle lenlnve (:
llzemoiho plánu Osnovy kapuoly “ 5 Podmínky využili ploch s rozdllným zpusnhem využili"
a' dle vhoduuali vyu tl pm všechny plochy do kulegnrie , Pilpnsme' využltř', |akn nezhylnnu
u lufrrlslmkluru inženýrske' sne, pro všechny plochy s rozdílným způsobem využili. v
* jsou definovány druhy smvcb, zaiizeni a způsoby vyuzivrini pozemku,
klere' jsou numč pro zn stém pmvezusehopoosri sluveh. zarizeni a loeh, uvedených v hlavnim
vyuzili, nebe pudmlr'lujl způsob uzivnm' pozemku dany hlavnim využ 'm, nebo jsou doplňkové k
hlnvnlmu (dum mímu) zpusobu využill' piedmcnic plochy Řesemi slavba ceknnslrulree vn
předmět ou pripusmoor 7 hlediaka lieelu plnuje. z hlcdieka všcnbecné pcoaromve regulace. dle
\cxlové 'sLl uzemnihe plainu kapivoly 3.8 u pozemky souč li plochy znslavenc slnbllizovamš u
amnovemi prostorová regulnce se na danou slnvhu ueuplami. ielikoz se jedna o podzemní miovou
slavhu 5 typ“ ovariým. usvěllnvacl'mi muy. smvha rekonsuulree vn v dane lokalne představuje,
stavbu lcchnickéha vybaveni nezbyme'ho pro bwpečnnsl a možnusl vyuzit lesoparku Bělský les,
sloužícího pm každndcnní rekreaci obyvaml navezujiciho mzsháhléllo ohymeho uzemi Osu-uvalili
n pro zvýšení bezpecnosli v dané lokalne leanpnrku. Jedna se e slavhu nezhylne leehnieke'
inhaauulmuy nn l'nzku vo Řešeni kabelového vedeni vo je navržena jako podzemní a ncuplami
se navenek, a ucmn lndl'ž negurivni dopad oa charaklcr zaeiovhy v dané lokalitě. Umístění alavhv
aphiuje podmínky funkční regulace (pmstnmvou regulaci nelze uplaluil) slanovene' úpo pro
umísťování moch v dolčcném uzemi n lze kcnslarovru. že zamer je v souladu s l'lzemulm plánem
()Stmvy. MMO UUA a SŘ, jako vecne u místně příslušný uind územního pldnovdni, posoudil soulad
uvedeného 7áméru s plnlnym územnlm plánem Usiravy n na základě posouzeni došel k zaveru, ze
nevhale v mulndu s Uzmmll'm plánem Ostravy, což uvedl ve svem vypidieni c. KS 1531/1017 ze


„ mm mniuosmaivumvka moouammčczooaaoxor * * *
“mmm Číiln na.. iolozmawlm OSTRAVAP!

SW" W osma-1m

%!

dne znv 2017. Jedná se o odborné stanovisko dotčeného orgánu, které není závazné a_svaveoní úřad
se ve svých úvahách n úvěrech plně ztotožňuje s rírnlo vyjádřením MMO UUA & SK. což není v
maporu s právními přudpioy.n) li a úkulx uzenín' o ni nnvám' u'ména s ehnrnklerenn íuemí s požadavky nn ochranu
am lekronlc „ ch n urbnnisliekíeh hgdnotv dav.—rn -Aáměr_|e v snnladu s plalrlml' uumně plínnvnei
dukínnenmí. kícíou Je pro dmčcné uzemí Územní plíín Osnovy, vydaný zastupitelstvem mčsm

Oxlmvy v kvčlnu zum krem resptkmjc z hlcdlskzl ivších vazeb požadavky n cile smnovcné v
Andách územního mIvojc Mornvskeslmke'hn kíaye & v Polo ee územního mzvojc ČR.
l'os-íznvanv' „mer splnujc dle predlezene dnknmemnce podminky dal-l:: uzcmnč pln'novaeí
dokumenlnei pro rozvoj území mesra a John) jednotlřvých ploch a koridoru s rozdílným způsobem
vyu tí n respeknn'e pníaduvky n zásady survelvního nikom, jeho vyhlášek n LvlÁšll-ll'ch právních
předpíxú

Stavební úřad nn nikl,-ide posouzení dospěl k advěnr, že jsou nnplneny požadavky na oohrnnu
přimdm'ch nrehílekrn ckých n urhamslicky'ch hnána! v domene'an úzml n aníišleny predpoklndy
pm udrznulný mzvnj území a posnlwvímý měl Je v souladu s eíh n úkoly ímnního plánování,
zejména : ehnrnkleíenr uzemi, s požadavky n nchvanu Mchítckmmckých n nrbnn ckých hndnnr v
uzemi. Pokud hyl dle ustanovení 5 90 písm 3) pman soulnd : ííamnne pldnovneí dokurnenrnoí je
zároveň nnvrhounný záměr v sonlndn í s nnnnovením g 90 písm. b) slnvehníhn nn'kona.

c) s ozndnvkí „\ vebm'ho zákona n jeho pmváděnlch rzivnieh řťd ú le'mén'l „ nbecuv'mi
poža—lnvkí na v-. u „n' 'úzcmí.
Dále se slnvehní úřad zabýval oláakuu, zdxje záměr podle nslanuvení & 90 písm. e) »tavebulho

zdkonn v .ulndu s poůdavky slnvehníhn nikon; a jeho prováděcích právních piedpisíi, zejména :
obecnýn pořxdm' nn vyuzívdní ímanví podle usranpvení ; 76 slnvehníhn zákona lze uml'st'uwt
mvhy neho uííuni, prováděl Jcúch změny, měnitjcjich vliv nn vyníín' ívemí, měnit využití území
z my v ííaevní jen nn rákladé úzcmnílm mlhudnutl' neho úzcmnihu souhlasu,souhlnsu. Je povinen dbát požadavků uvedených v s 90 survehního nikom & být šetrný k zájmům
vlnslníkí. snmednlch smvch.

annlel podnl v souladu s usuanovením & 3 vth e. 503mm Sli, n podrobnější úpravě územního
mdlmluvi'mí, únmnl'ho opmřcní a stavebního mu, ve mení prodch předpisu. "Žadasl .; vydání
vuzhodvmlío umístím sltrvby" pm um'sl ní piedrnelne' suívhy. j. žádost bvla po dno na porfebne'n-l
fomnuláři, k žádasú byly dolozeny p. ohy uvedené v
vyhlasee). llnkumenmee pm vynhíní m7hodnuu' (: umíslěn
e. 499mm. sh., o dokumenl . srnveh, splňuje maul! n ohsah, grancke' přílohy žádosll n
dokumenlnee hyly plílolcny ve dvnu vyhomvenleh. srovua je v suuladu s vyhláškou č 501/2006 sn.
(: obeeny'olv požadavcích nn využívání území, ve Luční pu/dčjl'ch předpisů; v souladu s vyhláškou č.
253/2009 sn n tcchnlckých požadavcích na shopy, vyhláškou a 393/1009 Sb. (: oooeny'eh
technlckýuh pnžmíavcích znheapeeniíeíoh bezbarierovc uz vaíní slnveh. Pomvnánim nnvrhpvancho
umísrení slnvhy s výše uvedenými právními předpisy dospěl aluvehul' ííínd k závěru, že mvba svym
umínenhn splnníe uvedene pozadavky.d): ním v \ ív'nou dm vm'atcchníckullinfmgmlly „ -rckumuukce veřejného osvčLIcní,
klor je napojeno na s _ eí technickou nrl'rnslruklnrn v místě sínvbv, neklade nové pařadavky na
vcřumun dopíavní n lech oknu infraslmkrnrn požadavky uvedene v mlannvení gs 90 písni d)
srovehniho „ikona nebyly dmčrxny a mvba wdÍŽjc s ninni v souladu;

=> Luožzdavk: zvláštním pm'xn'ch předp ' n sc slanuv kv
nrávnl'gh plodin “ “ ví ledkeín “ 'mz míň n s nehvnno pm ;; pmvem ehníneníeh
„ron-í 'éggmlků ííaení , k llml's'čni slnvhy hvln vydána klndnd srunoviskn všech doíeenýeh mgánu
hdííeíeh „íjmy chrdncne zvlnsrnirni právníml predpisyHmm vsv/a 700 10 Omuvn-Hmhmkz onoma mc cznuumm . .
mam/mlha; cnínunu |M52mm/vmn 051 RAVA
snnnn 9/15 osva-JmW

Žádnsl obsahuje škelé nnlczhoain klere' npmvuje unanovcnl 5 xs survehnrho zakona, unnnoveni š
a vyhlášky o 503/200o Sb. a pň'lohu o. 1 tém vyhláškv' dohurneninoe oavhy je v souladu s přílohou
&. 1 k vyhlngoe (— 499/2006 so. o dokumentaci smvcb; jc v sou du hláškou č. 2011/2009 sh. - o
technick' h pozadavclch na slnvbu; dále je v souladu & ooooný pnřadavky na vyuzivani územi
podle vyhlášky o 501/2000 so. o obecných pozadnvcich na vy vání úiemí, ve znění pozAějších
pícdp1sů. vyhláškou č. 393/2009 šh o obecných lcchnickych pozadavcich zabezpečujmch
bezbnrmmvé uzivani slnvcb. K unrisrenl stavby byla vyd'nn kludna nanoviaka všech dotčených
orgánů. hrere' haji znijn-ry ohm šné 7.vl :nhni právními pied :

Mag. rd! me a unravy (dále jen “MMO“) vyda! dne 12.10 2017 kuordinnvané stanoviska c. KS
SMD/31 1207/17/13 lAaSŘ/GAV). v kura zahrnul požadavky na ochranu
zákonů. Vyjndicnl dotčených orgánů


vydnrni v rámci tohoto nooo “ka, j u jeho součástí.

Ulvnr hhh/ního archímkm n .nnvnhnr'hn rodu MMO

- ve Smyall ranovenl & 6 01151 1, písmen: S) smvcbniho zákumk vyjadienl . stavba jev souladu s

Úmnninr pln'nenr oaunvy;

- z hlcdinka zákona 5. 20/1907 Sh. o státní pamá'kovó póčL ve znění pcmějších předpisů - adcleni.

že nedojde k dctčmi zájmů. ohninených tímto zákonem.

(Mbur dopravy MMO

, neni dou'xmým mgáncm

Odbor uchnm žívamilm prorlřndr'MMU

, 7 hledisku zakona c. 1115/2001 so. :) odpadech : o změně něklzry'ch da “ch zákonů, ve zneni

pozdějších předpisů, kladné vyih podminkou znprooovnnou v bodě 2 ,

- z hlediska z lrnna 5. 114/1992 Sb., n ochraně přírody n krnjiny, ve mění pozdejšlch přcdplsů -

kladné nhvuzne' nanovisko bcz podmine -

- z hlediska záknna č. 239/1995 so. :) lesích a o méně o doplnění nekrerýoh úkonů (1:5nízákon).

ve znění pozde h přadplsů. kladně zdvazne' srnnovisho k drnčeni lesnich pozemku sinvbou .
- o v node 9-

rnk ;- o. 254/2001 Sh. o vodách a o změně nehlerýeh zákonů. v plamém zncni. souhlna

vnzne' stanovisko » mpmcnváno v bodě 10.

Mimo rámu: knnrdi
- dne 5.9.2017 pod
souhlasné vyiddře

vanelro stanovisku se vyjádril:
. sMO/m209/17/mmda odbor dopravy MMO k pmjckwvc' dakumcnlacie

ň'tannvíxkn dalších dnrcnných orgánů
Hon ký zdchronrnl dm Mm vskaslczdhe'ho 117111:

. , hlediskn zákona . 131/1985 o . o požární oohrane. ve zncni pin/dej. h iedpisir (zavazne
alannvlsko č.j. 5505947722017 zc dno 31.11 2017) . souhlasné závazné \mnnvl o hez podminek;
Odbor dopravy :: komunálních rluzoo wo ÚMUh ()Wava-th

- :lunnvisko & ovmoso75/17/421 zo dne 23.3.2111 7, 111 1/066675/17/0DK/Dun/m ze dne
31. 2017 n vyjadicni .“ onK/asa95/17/575 ze dne 10 11.2017 5 podminhnnn (včetně podmínek
vzlnhujrorch se ktcalmm510vhy)7apracov0nýmiv hodech 15—22;

|< umís1čn1' sinvhy byla všechna vydnnn' zaiuznn' sumu . n. stanoviska, rozhodnuii a vy, ření
dotčcných orgánů, hajrcich zájmy chi—ímčuč zvlášmími pnrvnnni pied 'sy, v ohlasu s vehnrho
úkona, ldndnd a nejsou ve vzájemném rozporu, a tudíž nnveh mil úřadu ncvyvsvnln puvimiml
vzrr lý rozpor ř \. Veřejný zájem chrá ný zvláštními předp y v působnosti jednal!
dmčemy'ch orgánů hyl iedy v mmm uzemnirn rozhodnuti lcspckww'm.

vacbm' posuzoval . zbylou can usinnoveni & 90 písm. o) sinvehniho zákona týhnjlci se
ochranou pr , & pn'hvcm chráněných 7 mů účnxlm'ků ř1'7e
v průběhu rizeni ve stanovené lhňiě (dne 30.10.2017 pod CJ. JIH/DXXOSO/HNÝP) uplamll svéHuml 791/3 7M za onnvnnnnnvrn IČ 00045451 má (220an
Wima &.nenenrmnzovnvrovnn OSTŘAVA'I!

svaru 10/15 osmAvA-Jm