18-14-2304.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/14-2018/18-14-2304.pdf/download
Nalezeno adres
2
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
nwm/19
\IMJWMIMUMHIQMIHUIWIIHIIW ,
WT 'StalularnímésluOslrava * W *

jiš sí uiao mklskéllu obvodu Ostravzdill
)— Odbnl dopravy & komunálních služeb


Shun—4m mm osm
unanímíouímttotm íííí
ul.„ wmí. ením

Vaše znabka ířlío týž/“HW“Ze dne: 18412017 W.,“ s—m— “mm
Ci JIH/10431211 Hook/Jul Imm .tm

Sp zn : 5-JíH/104312/17IODK/2 „.WŽZL“ "vidím?-sl
Vyňzuíe Bc. leola Juroszková smím mnmm nm
Teíefon. +420 599 un 259 Jusnuw '

E-níatí. níkuln.'umszlmvn „ uvlt'íh.l:1

Datum: na. 01. 1018

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích

úrad městského obvodu Ostrava , .lín vykonavsíící podíe & 61 zákona č 125mm) so o obcích
a v souladu s obecne zausznou vyhláškou statutárního mests Ostrava c wzms statut města Ostravy, ve
znění puzdéjšlch přsdplsů, prenasenou působnost stanovenou mu ustanovením 5 124 odst 5 písm zákona
& asíízuoo Sb o provozu na pozemních komuníkaclcn ve znění pozoeíslon předpísů málo len Jaku"
osííníením provaz ) a vydává jaku věcné a míslně příslušný spravní nrgán pro místní Kcmlmíkace III a ív
třídy na území Mestskehct ubvodu Ostrava , .lm wm open-ení obecne povahy podle 5 77 adsl. í písm cl
zakona o síímonínt provozu, ve vecí stanovení prechooné úpravy provozu na pozemních komuníkscícnUrsa městského obvodu Ostrava , .lín. odbor oopravy a komunaíních sluzeo spreocnozím souníssem
maielkovelío správce místnísn komunlkam a příslušného orgánu polícíe ČR ze dne na at 2015 pod cí
KRPTJDB7/ČJ72018VD7D7UG vyhovuje dostí ze one 15 íz zní7, klamu padala Rimkokml ká lemon
Ostrava - Zábřeh. IČ: 4sz1nuts, Výškovlcka 3155/1 na, 100 so Oslí-ava - Zúbhh (cáís len „zadatelw &
lí'mlastanoví

žadateíí přechodnou úpravu provozu na puzemních Komunlkací'ch pooíe g 71 ods'zvce t) písm c), zákona
o síínímím provozn spočívající v dot'zsne zmeně úpravy provozu na parkuvišlí Ned Kostelem Svateho

„own mmm * „nooo ícuuwm mc Czunswam OSTRAVA

1/4 wwwcva \".CX Čí; u nc u152n7s Vm
' ' ' ' ““ OSTRAVA-JIHza

47

JíH/104312/17/ODK/Jur

Ducha ul Koílaíova v Dsírave — Zabrenu za účelem organizace dopravy píí konání významneho duchovního
a církevního setkání pod zastílou blskupe Ostravsko-opavské dieceze Mons Fíanííška Václava Lopkoímcze
Pro umísíení dopravního značení na pozemních komunikacích stanoví lylo podmínky

1. Umístění dopravního značení“ pro dopravní opatření vsouvisícsll s reallzací výše uvedené akce na
DarkLWIŠtl před metalem Simi-eho Ducha ul. Kotláfova vOstravě , Zábřehu bude provedeno dle
odsouhlasene', přiložené dokumentace _ 1 list formám A 4, hceqš je součásu' tohoto stanovení
přechodné upravy prvvozu na pozemních komunikacích.

2. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reílevní úpravě podle noímy čsn EN 12591;
a FSN EN 1435; zákona č. zamnou sp., o provozu na pozemních kmoníkaeích a vvhlášky mo
č. 30/2001 so., ve znění pozdějších předpisů a umísieno podle Zásad pro dopravní značení
na pozemních komunikacích TP so 11, vydání, 52/203-150'LEG/1 MD ČR. Umístění provede
pršvrllcká nebo fyzlcká osoba s platným oprávněnlm a Způsobllnotl' a podle memdlckéhc pokynu MD
51er pro oblast 114 , Provedení sllni ích a slavehníeh placl'.

3. Doásnau upravu dopravnmo značení si zaíísp' zapomel; za splnění podmínek tomtu sianovení
zodpovídá lng. Jarošová, tel. 505 724 075.

4 Dopravní značení pude umístěno pouze po dobu nezbytně nutnou kzeiišrení realizace akce a po )ejím
ukondení bude neprodleně odstraněno.

Tolo povolení nenahrazuíe povolení kdaíslm cinnoslem dle zakona 5 13/1997 so o pozemních
komunikacích, ve znení pozdey ch predpisu, am zadna Jiná povolení příslušných spravníoh Drgánů

OdůvodněníTolo slanuvení píechoone úpravy provozu na pozemních komunikacích le vydano z duvodu zalíšle
organizace dopravy pn Konání významného duchovního a církevnlno setkání pod zašmou biskupa oshavsho
opavske díeooze Mons. Františka Vaclava Lookowicze a to na základě posouzení dopravní situace zdelslm
uranem a se souhlasem mayeíkove'ho spravce dcíoenýcn komunlkecí a se souhlasem Policie ČR Meslske
Vedneístvl' Ostrava, dopravni inepekíoíah výslevnl 55/705, 103 49 oeírava , Vílkovíoe ze dne od 01 2015
ol KRPTJoav/cno1emo1ns

Poučení

Pmtl' opatření obecné povahy dle 5 173 odsuavce 2 zákona č. SOD/2004 so. správní řád, ve znění pozdějším
předpisu nelze podal opravny prostredek Tolo opalíenl obecne povahy, hlerym se slanoví píechodna úpravanení 791/3 nenosím * „novo moon ulčcznuwm OSTRAVA'

www.ovnjlh „ Čislo učni mmm/mou OSTRAVA-JIH47

JIH/10431217/0DK/Jur

prmuzu na pozemních knmumkacích, nabývá ve smyshl ; 77 odst 5 zákona & samooo Sb , o provozu na
pozemních kumumkacícm účmnnsh páqým dnem po vyvěšení/ /
//a Mu )
Hana KÚKOÍDVÉ
referent oddeleni dopravy

odboru dopravy a kumunawch služeb
oprávněná uieanr aschaRozdělovník

1 Řlmskokewlicka (arnost Ostriw _ zameru, IČ 5210445 Výškovická 3166/1243 700 30 Ostrava ,

zmen

Statutární što Dslrava, městský obvod Ostrava , h, majetková správa

3. Pohme CR, Mestske remczlswí Ostrava dopravn mspekmrat, Výsmvm' 55/705, 7u3 49 Ostrava ,
Vílkovloe

4 Ponce ča Obvodní oddělení Zábřeh, Čujkovova 2775/4155 700 30 Ostrava , ZábřehK vyvěšení na úřední desce:
ÚMOb OstravarJih. odbor správních činnnsu'

Upalření obecné povahy se v „mm .v mtnnovmími 525 u 5173 správní/m řádu domem veřejnou
vyhláškou mfěšením po dobu 15 dnů na úřední dum „mtmr/m mluu Oshuvy, Úřadu „mmm
oman omamvih u mučasne' se zveřejňuje způsobem umnžňu/ícx'm dálkový „„va Pr: Aejmutí
muu' býlpiscmnosl wáczrmzpčt mz lí'Mob OstravaJLh, (ul/wr doymvy a komunálních „\lužeb

Pň'loha:

- Prqekl „Umlslénl DZ E29 + 513 slemm ,Mwmo uízswkn církevního setkám dne 15 012015 ud
09170 do 1300 had“ př. vjezdu na parkuvišlě u kosteia Svatého Ducha vOstravě , Zábřehu na ul.
Kouářova 71 nsuormam A 4ím Wy TLTuN/A
. MMM “u

7m Ju mw.. ' mmm :; mmm mc czunmfvtršv
va www nvaph „ cmo účlu mms./am
OSTRAVA-JIH

„„
asana .iš

, „Lux, ŠL,

„< . Šiša ,

%EŠL ;EĚ Ě v tym,/5