18-15-2488.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/15-2018/18-15-2488.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
i

himíimihuhiminiiiuini

siauinrni město Ostrava
um: městském: nbvodu Osinv
DdbDV dopravy a komunálních siuzebVase značka
ZE dne'

' J\H/2259/18IODK/Kúk
s zn rozdal VIM „,N m
Vynzuie Hana Kúkolm amu „vuni om. ii
Tsiefon +420 599 430 377 „„ „„ hiami?
Fax vazu 599 430 340 w N "
E-mnii: hanavkukoicva©ovaim cz mh Wm l.)/dýl

Daiuni 05.01 2018 „má —Dl-Zm ]
„mím !

,„„.„„M.m_„„„ . [
„innfmmmi WuVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oxnámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení míslní úpravy provozu na pozem komunikaci Lumimvě
v esonvě-Výškovicich

úřud městském) obvodu (minvuhh, odbor doni-uvy a komunálních služeb. vykunávajicl' podle 5 6! 731mm
č. 128/2000 Sb , o obcích u v wuladu s ohnone návamou vyhláškou sinininmihn mčsm Osiinvy č. 14/2013 ,
Sutil! města Oslnvy. ve zně pozdějších pře-lpí . pinnmnnu phsohnini stanovena“ niu “mnm/ením 5
124 zákona č. u. mono Sb., o [1:0va nu pcmmm'ch komunikacích v: zneni pozdějších předpi (dále jen
„úkon o silničním provozu") a v wuindu & 5172 zákona č. 500/2004 sn., správní řád. ve mě poničjších
předpisu. jnkn věcně „. místně příslušný sninvni orgán pro niísnii komuniknm H[ 27 rv. třídy ;: účelové
komunikace nn Azumi městském nhvndu Osm—iva hh. ve sniysiu g 77 omi. 1 pinn. :) zákonu (: siln nim
provozu

xveřejňuje návrh opatření obecné povahy

úmčr humisoěni aunmníhn značení [m - vyhynulé parkovišlě, doplněného n uyníhni
označení 5 275 + dndltknve' tabulky E13 u uvnnnniín 1m vn 9779 u dupmnihn značení
vm _ vyhnané parknvišlč pm vuzidln přepravující uunnu rim postihnul! nebo něm
pohyblivě postiženou

na mínm' knmuniluci Il'Llř. ul, Lumímvy v(mravbvýškovicídn, poblíž dnmu Lumírovu !.
14, viz přiluřená situace.

hdmi !: o „luštění nurhnvíiui pm mb“ nlrawlně pusližcnnn, kleré byly níuníuy iuínunííinne
výhody pm minu-mě „umim nhěnuy, žijící v unins Luiuimv. č. 14. Damn-Výškuvím

ÉWÍÉŽŽÉĚWW“ 1533532525451 OSTRAVA' '!

Símiělzl www.mlh.cx Culnúčm 19-15207símmu
OSTRAVA-JIH

if

.llH/zzsg/m/ook/Kúk
Odbor dcpmvy akomunálnlch služgb ÚMOb Osmwnrlih pndlcs l 72, odol. l & odm. 5 wrávního řádu
VYZÝVÁ
dmčcne' nsoby, aby kmivrhu opntíeni obecné povahy vc Dum? do 30 dni, ode dne zveieineni podávhly
p pcml'uky nehu „nmnky :; vlnnnlky ncmovilmll', jejichi nn'mn pnvlnnmu nebo 7Ajmy souwsqlci

s výkonem vlastnlckčho práva mohou být opnnenhn obecné pnvnny přímo dolčeny, aby podali pm“ návrhu
opatření obecné povahy pisemne' oduvndučné namllky v zákoně lhnle do 30 dnn ode dne Jenn zvelej en,PouČhNí:

Pndle ustanoveni 5172 spn'wnihn řádu mohou opalřnml'm dotčené nsnhy n dni::enl vlastnlc- ,lmovlwsu
podám připomínky nebo námllky knávrhu, nesp. vpřípadě vlastníků ncmovilosu' písemné odůvodněné
námitky Vlasuli'kům správní řád ktomu určuje |th 30 dnů. VAIIedem knnnn, že dančcným osobám nn
,nzdll od dulčrmých vlastníků ncmovímslí ncsmnoví >pržwnl' řád lhůtu !( podání prinnmlnek nebo námlwk,
určil lino lhúlu smnyni orgán, & m y loložne' de'lee au dni. ode dne Wcřcjnčnív Dum zveřejnění je pinledm'
den lhiny určené pro vyvěšen; na niedni desne K později uplalněným námitkám neho niinnminknm se
neprmllu anneškám' úkonu nelze mnmmoulv

MÁJ

Ilana-Kúkolová

rerum oddělení dopravy

odboru dopravy & komunálních služeb
oprávněná úřední osoba

Návrh apulřen obecné ,mwzhy .v: v „mm , mannwnhnn 525 a 5172 „mmm řádu doručuje verejnou
VW,/„3m w, ním po M„ 15 dnů „, úřední desce "1171116771010 měna Dumy, zm, měmhéhu abl/odn
O:!mva J,), „ nmahnc le zveřqnuje qiůmbem umožňujiclm Mkmy'pihlnp. P„ se„md, mnu být „hmm,
vrácena zpa na ÚMOb D.V!mva J,), tui/mr d.„„nvy „ lwmurm'lních služeb

Příloha:
Návrh npatlení obecné povahy ye. mňcké přílohy (vmwčnl'ho yy'kmn) Romi; Dpalfkni vyplývá
zlem vyhlášky a ; přílohy 2 je s „, se možno seznámil lake u udlnnn dcpravy n komunúlmch
sluwb ÚMOb Oslmw m, a m každé pondělí a středu y dubě nd x- nn dn 11- ml hod „ od | co do
17. 00 hod vkanmlúh č 20911long; gnfk
- Žadalel. mmišek Tm_|xček, Lumímw 24, 700 30 Osmwnrvýškovicc
» Mnimknvy pgávoc MK MčOb Osuavzrlih
, MčR Policie CRÍDL vysinvni 55. 703 49 Ogtmvs-Vlkkovicc

K měšeni na úřední dmg
UMOb Oslava-Jih, odbor správních činnnsli

mm mw OSTRAVA'"

mmm „„ .n, Caloúmmlszmswmu
“'" " OSTRAVAeJIH

PŘÍLOHA jí

Návrh "natření ubccní: pnvallv

Stanovení dopravního mučení (trvalé)

Odbor dupllwy .! komunálních služeb ÚMOb Osu—.: Jih podle 9 124 zákona č Ehl/Zum! Sb ve znění
pozdějších předplsú :. podle obecně nívnzne' vyhlášky mnmámiho mčšla Oslmvy č 14/1013, hlomn >:
vydává smol mé Osmwy ve znení doplnkí|„ jako věcně & mísLně pří>1ušuý snrívuí oígnn pm v mistni
hnnínníhuoe „. uzemí mčsm Oslavy. městského obvodu <m.m.l.h se souhlasem MčŘ PC -DI stmovi
ve nnyzln 577 zah 6. 361/2000 Sb ve 111 pn7dějšlch předpuu, mistni uprnvu siluíeníhu provozu takto:

Slnnuvcní dnpmvnfho značení č, T o 1/2018
. Lunu'mvlPudlnínln stal-ove

1. Stanovení bude provedeno pudl: přl'lnlly: varh vyhrazeného Mini , „ul. Lumírova , vyhnu—ne'
sůní pm voziqu nz; 9m 977 “. zpracovnné Knínilnu Břenknvnu, pmjekmva činnnu, včervnn
21117.27 Před mehzaeí dupmvm'lm znluželll' dnjdc k dohodě o jako budoucím vhsmiccví dle 59. Ddst. 1. zuk. č
13/1997 sh. v nlume'm znění s k přcvmli dolčméhu úseku od vlnsmíku (spn'lwzc) kmmlnl'kxcc. Po
mliznoi dojde k fyzickému pře-lání noloene'no useku silnice 7pčl Včcmč mnhmvuncho dopravníku
ma):cnl vlasLl-líkuví ospra'vci komnniknoe, u tn vo lhůtě do 7 kalendářních dnů.3. N on snučhstí protokolu o předání značení po minimal vlaslnfkovl komunlkaao bude siluaw
skuměnčho provedení značení se zohlednč n hodn A a 5 tohoto shmuvmí.

4. Před realizací dopmvnlho značení budou ověřeny husy pndumních veani :; respektovány tak, aby
nedošlo !: novu í vedmí. Ruvněž je třeba respektoval práva vlamlíkú objemu a uomovíuulí un silmčním
pommku i mimo "či.

5. Dopravní mačcníamřmem' užil: podleloham stanovení musí splňovuuslanovcul 551 odsL & lákunlnč
. h predplš'ú, musí být v souladu se zzsadnmi pro jeho pmvn'děnl &
unusťuvám' níle plz! ze budou použíly výhradně značky a znnze schválena k už íni „. pommních
komuniknoíoh Minismslvem dopravy ČR. laeíe zímven mín odpovídat zvláštním wchnickým
předplsmn (ČSN EN 12399 * 1 z sníle sv le dopmvní značení).

(>. Dopravní znnoení huao “državám ve suavu odpovídal
jeho provádění.

mu tnmum stanovení & planým 71mm pm

7. Termín reuhzuee: do 30 dnů o.h- une nnuyn učínnnu palhni nbecné pnvnhy

11. z. :plnění podmínek tohoho stanovení zodpuvíd nznníilíeh Traiáčelí. Lumírova „. conv-»
Výška ce.Odbor dopnwy n komunálních slnzeh 11mm, Ostrava íh & vyhrazuje právo mm stanovení zzne
nebo zrušit. budcrli m verejny 7ájcm vyžadovaly

dnplnlt323131111332me 233335451 OSTRAVA'

snaha o z 4 wwwmljlh :! Čklo úšlu lolszommmn
OSTRAVA-JIH

%!
Poučení:

Neck—drum podmínek aínuovani ]: považováno va naplnění podalaly pívsíupku fyziokd oaohy dic wa. odst.
1 písm. i) zakona a www so. o pommních komunikacích va mění pozdě h píadp i., resp přestupku
právnické a podnikající [')/11 ke usoby día & 42h, adsl ípíaní. .) vdkona č. 13/1997 slov o pozemních
kmnunikací'ch ve znění pnzdclslch píadpísh

imo sumuvení o dopravním nadaní nooahmuje povolaní silu ího spmvního uíadu k užívaní lmmunikmc
iinyín než obvyklým způsobem pouío g 25. zákona a 13/1907 Sb ve mění pomčyaích předpisů, k mai/oro
podle 524 anebo k dopravnímu píípnjaní podle 510 ícíioz zákona. Pokud výaledkem íimuí ve veoí
uwdených pavníani je ndííana organizace dopravy než odpovídá tomuto Stalinem, „na omczni Sil pmvnzu a
podobně, muaí zodpovědná osoba ujistil změnu stavím/ení, kterým se matení pro danou akcí síanoví, jinak
je toto smuvmi uapínma' a npmvnení z hey vypíývající zanikají. Tuléž plati. jealližx uí-ud (víanník)
příslušný pm nuva7n_ pommíií komunikace siauoví piechuduau úpravu pmvozu vmzpnnl stímln
stanovením.Odůvodnění:
hdmi Lrvale žijící vdumé na ní. Lumímva o %, Osnova-vyškovioo, v souvislusu sžz'dualí o povolení
vyhmenéhu parkování požádal o umIMí-u' výše uvodmého dapuvníhc značení na paíknv mínní
komunikace ínmímvy v Osu—ava vymiíioích. Novin _ia 1dí|vodnčn potřebou umíslčm' parkovacího shani
pm vozidlo pívpí-uvujíoí osobu zdrav/mně pnsužgncu nebo vám pohybově posljžxnuu vmislě bydliště
Zadabele.

Návvh na u a ční dopmvního mučení byl odsuuhlnscu MéŘ PČR _ m dne od 09„20I7 pod č,. KRYT-
| GSwO-A/čj- 2017070705.

Dmámem' o nuvmu opatření ohoond povahy pio slanuvem' místní umavy pmvozu na pozemních
komunikacích bylo vyvěšeno na úřední dom aíuíuíahniho mena asímvy, úrodu městského nbvmlu Ostrava-
]íhvtmnínuod .. „du „Rmhodnun' o nimitkicll:

Poučení .. mlvulini:
Proti opaíivuí obooné povahy nouze pndaí opravný pmsííodok (día 5173. odst. 2 správního řádu). oparíauí
obecné povahy nahyv účinnosll pamMLy'm dnem po dni vyvěšení veřejue vyhíišky.

Hana Kůlmlnvá

mfcrcnl odděleni dopmvy

odbmu dopravy a komunaíníoh &Iužeh
oprávněná uíodni osoba

Přílohy: dle textuFÉZ'JLÉQÍJÍĚŠŽŠZÉLWW 'šěwo'oní OSTRAVA"!

suma 414 „na ov ' .a mno není |nl52n761/0100
“' OSTRAV JIH
„ , \ 4-5-er
Waiwnwssoo Maga; one—4

m z; m m a;


Souhms d\r. 5 15%' Žak? ?: 73/47ŽŽA
“15415 354/ kmh

* J%

LEGENDA:

IP 11b Stávající svislé dopravní značení. Navržené vodorovné dupravní

POZNÁMKA:

IP 12 Navržené svislé dopravní značení

značení

Stávající svislé dopravní značení
je zakresleno v rozsahu nutném pro návrh.

!(

L.

tuo mmm

zum: zmenam JIŘÍ BŘENEK \
VWdcmml KAM\LA BŘENKQVA či! Kamna Biankm
„„La MMM BŘENKOVÁ 1 Na Obe—7m mama 700 an oamHmbwka
„ IC DSB75443 u! 731155303
Kvumla JIŘÍ BRENEK
„„ .
' an mmm YRNÁČEK F mušek Lumimva 20, Oskava
NÁVRH VYHRAZENEHO STÁNÍ ! " “
But-wm Září, 2017

mm "Mam 1 500

ul. Lumíruva , vyhrazené slam aux ' ,

pro vozidla RZ BT? 9779 Am *W

'!
/ '
\\!
_J WR“
\\ la 51,13 V10f-3,5/4.5m

! !