18-16-2543.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/16-2018/18-16-2543.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
JM/dr/flr a/I/W

' 9 4717 1m
Stututóml'měm Ostrava
Úřud misto-kém: obvodu Nová Ves

Rolnická 139432 05mm: — Nová Ves Psč 705 00 105: oz íbrmw rei 599 419 305
emoílmeer onovo anovovemnrovoa

vyrizuí g Nataša Čeganová Míšo/LÍĚČMĚZÍÍQTM
oprdvneno ur'ednlvsnba „„
„v ( W !
„won- -m- mu
Spis. značka 1/2018/PDZ-D „mao
či SrNVES/UE79/17/Če “mnam—Mao„i,„ooeqraoíuun „vev Ostravě _ Nové Vsi dne 3.1.2013

Veřeína vyhláška

Opatření obecné povahy
pro sranovaní prechodne ml'sml „*an provozu na pozemních komunikacích

podle ust 551717173 zákona % son/zona sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále len „správní
řád) a podle usa 577 odst. 5 zákona č 361/2000 sp., o provozu na pozamnioh kumunlkaclch a změnách
některých zákonů (zákon o sllnlšním provozu) ve znění poxdějšícli předpisu.xo dopravním zničení [dnčasném]

Slztulálnl město Ostrava , úrad městského nbvudu Nová Ves Jako věcně a místně příslušný silničnl'
správu! úřad pro ml'Slnl' kamunlkaze Ill. a lv třídy a účelové knmunikaze na uzemi městského obvodu Nová
Ves, podle ust. gm nás!. e zákona (1351/2000 Sb., o provozu na pozemních komunlkacl'ch a o změnách
některých zákonů, vazněnippzde ích předpisů (dáleien „zákonosiln ním provozu") a dle un. článku 13
odst. 2 pism. bl ubemě závazné vyhlášky města csrravys 14/2013, statut měsra csrravv, ví: znení
pozdějších předpisů, sranoví, na zaklade souhlasu Maglsuátu města 03"an odporu dopravy ze dne 29.
s. 2017, po předchozlm souhlasu Policie české republiky, Mesukena íediíelstvi, Dopravnůío lnspeklurám ze
dne 29.5.1017čl KRPT— 1440211ČIrZDl7D7U706lvyi re prodloužono do 13.12 2012). dle 577 odst. zol
zákona o silničním provozu prechodnou úpravu silníčniho provozu taktu:

Pflkal o dopravmzčenf 5. alma-n

Podminky příkazu:
1. Přlkax bude proveden dle ověřené přůohv (A shuaenlvv'krosv se zakreslením míslnl' úpravy
si ícního provozu pro reallxaci stavby annova odrokovy'cn pamě/D o revíru/íme lnkullfy rybniky
vNove' VSl po těžební 'rínoszr— přechodné dopravniznazení, které vyhalovl lrl řenek v 05/2017)
na silnici ll/sA7lul. Plzeňskála dálo na mísíníeh komunika na ul Hulvácká, Dolnía u llrůoků
2. Po uplynurí doby sronovené v bodě & příkalu bude doprav načenia zarizonívoetne změn v léno
snuvlslnstl vyvolaných uvedeno do původního sxavu.3. popravnl značení a zaíízeníuzne' podle tonmo příkazu musísplňnval ust. 551 odsí. 5 zákona o
slíníěním provozu,vyn| kvě, 294/1015 Sb., kterou se provádí—.; pra a pvovozu na polemníth
komuníkacícn a musíbýí v souladu se zásadami pro iehn pravádénl a umísťování, Pří Instalací budou
vy'madne použily dopravní značky a zaíízeníschvaílena k užívání na pozemních knmuníka
Mmlsíersívem dnpvavy a spolu česke repubííky, resp odpovídajícíschva'íenemu íypu4. ZnaienÍ Instalovaná podle p kam s Výj kou změn slávalíckh Značek bude provedeno
přenosným Svíslým dupravním Inačení'm na červenobíle Wuhuvzných nnslzlch, bude respektovat
průjezdný (průchozí) pro a mvněž bude respektovat vráva vlastníků ublekíů a nemovitostí na
Sllmcnlm pozemku ímimn něj. Bude rovněž st ' ky zabezpečena a Szmcímé nesmítvm'n přwkážku
sllnlčníhn plwozu.5. Dopravní značení bude udržováno ve síavu demlídajlcl íomuío příkazu a platným zásadám pm
jeho provaden, bude reallmvánn a udrínváno na náklady v|asíníka5. Termín realluce: od 9.1.2015 “30.11.2013

7. Za splnění podmínek odpovídá:
lan PellenTALPA-RPFS o. Hoívekova as, Ostrava ekunělčkyneí. 605148 942,

Ermallz 'cHeeralgavgf,cz

59

Po up|ynuíl dobysíanovene' v bodě 6 příkazu bude dopravní značení a zařízení včem! Iměn v této
souvísIosu vyvoIauych uvedeno do původního stavu.Pokud opaířoní nenabude lunosíído uvedeného data zahaleníreaíizaee, pIaíí píednosíne nm zahalení
realízace pozdelsí datum dělnnosíí. Datum reahzace se vhvem íoho neprodlužuie.

Slalmárnl mčsm Ostrava - úřad měslskéhu obvodu Nová Ves si vyhrazuje tema príkaz změnu, dopIníí
nebo zrušit, budem to veřejný zájem vyžadoval,

Poučení
Při nedndížení podmínek příkazu může být na zakIade ust. 541 !: odsí í) zakona 1. 13/1997 sb., o

pozemních komunikacích ve znení pozdelších předpísíl, posmpovano vílcí odpovědné osobě vyzvou osoby
pověřené vykonem státního domíu a při opakovanem neplnen uložením sankcePukud výsledkem ílzeníve ve uvedeného povole ,e od ná organoace dnplaw nez odpovídá íomvío
příkazu, „na omezení '.pmvnm a podobne, musízodpovčdná osoba zajíslíl lměnu příkazu, kíerym se
značcní pm danou akcl síanoví, imak je íenío příkaz n:;zlamý a opva'vneníz “ŠJ VVPIývajlcí' zanlkalí'. mez
plan, jesdíze úřad (vlastník) př Iušný pro pozemní komuníkace stanaVÍ přechodnou úpravu v mlporu : íímío
pnkazem Tema příkaz dale neíešídpravy sveíeínych sígnallučních zař ení, upravy vozovek, píem
zasía'vek, vmhlemí—mku kapach křížovaíekapod., (už mohou být íakíon, „nak ovlivňulícl zvolenou
organizací dopravy, v kíere je stanovené dopravníznačení len lednou z podmínek z ěnísílnlč íno
pravem.

íemo pííkaz o dopravním značení nenamazule povolení : ho správního dradu k užívání
komunikace [mým než obvyklým způsobem podle ust. 525 zákona 513/1997 sb., o pozemních
komuníkaeích ve znění pozde. en předpisu, kuza'veře podle ust. 524 anebo k dnpíawíímu přlpclenl podle
ust 510 \éhuž zákuna.

!%

anvodněnl:
Na žádost spnlečnnsli TALPAVRPF s.r.o. HaNekuva 594/36, Ostrava %unčlzky, IČO 545 15 391, byl
prc/ednán návrh na dap'avnlaznaeem om=zaní ního pmvozu z důvodu slavelmlch mall na ak
Obnova admknvýth poměrů a ravirnlimce lokality rybu/Try vNavé Vsípo těžební našli 1 důvodu plavádě
alavahnlcl. araclna whn ch a pvacíspajenýchs udbahňuváním rybnlku včetně odvozu wtěženéhn
matcriálu. Návrh lr/I plemena" se souhlasným slanwlikem Pollcle České republiky, Měslského ředllelstvl',
anlavníha Inspeklolátu dne 29. 5. 2017 2015 i| KRVF ]MUIl/ČJ-2017-070705 dle š77 adsl. lb) záknna
0 sllnlčnlm pmvnzu a vyjádřenídne 13. 12. 2017 Wudloužerm do 13. 1215113

kazhadnull u námitkách
Podle usl, 577 udil. s záknna n silničním lnovazu nedaručuie přlslušný správníúřad návrh opatřeníobecrlé
povahy a myzv'va dotčené osoby !( podám přlvnmínek nebo namllek

Puučaní (] ndvnlání
Pmll npalřenl'nbecné povahy "alza puaalnplavný pmstředekhlsl 5173 odst. 2 správního řádu).opaliaul
obecné povahy podle na 577 odst. 5 zakana .: sllnlčním pmvuzu nabývá u mnam pátým dnem po
wVěšanl,

Příloha slmačm'výkmsy
„útisk úředního razítka“
lng. Nataša Čzgannvá
talemrllce
Podepsáno mmm

Rozdělovnlk.

]) TALPA * RPF, s.r.a., IČ 545 15 391, se svalem Halvaknva 545/36, 713 on Oslava, m?l/068W

1) smulaml město Ostrava * městský obvod Nuvá Ves, llolmlka &, 139/32, me na Ostrava Nava Ves
(Kc)

3) Slalulárm masla Ostrava _ městský abl/nd Ostrava—Jih, llaml 791/3, 700 30 Oxtrava , Hvahwka,
mmm

al Správce kumumkaalv majetku Moravskusleukéha krale: Správa silnic Mumvsknslazskénn krale,
[) věvkavá olganllace _ IČ 95 711 , sa dlem úplkava 795/1, 702 23 aslrava - PřívalJDS kaw

5) Správce komunlkaclv majetku statutám nmaslaoslrava: Ostravské kamurllkace,a 5., IČ
15396544, Novaveska 1255/25, 709 na Ostrava — Mariánské Hory, las "native

5) Poli : ČR - Městské řednelslvl , Doprav speklarát stava, vv'slavm' & 55, PSČ 703 45 nsuava
- Vl'lknvlze, lbs, "Shaw

se žádnsll'a éšení lem nggll-lév hlašk na dobu 5 dnů a zaslání nmwzeníodnbě v-véšen
7151alulámlměslo Oslrava — Úřad městského obvodu Nová Ves, Ralnlcká . 139/32. osllava *Nevá Vessl Slalulámí města omava _ Úřad měmkéhn obvodu uslrava full, Horní 791/3, mu 30 esuava —
Hrabůvka, los 153W:

Za správnost / WÁ/Z 9 708- 21117 '“
; NOVÁ v: 3
i „
55"an uveva :wq ,
okn pu umu: dea-vy WO ' Q
!

SOUHLAS s NAVRŽENÝM _

DOPRAVNIMZNACENIM ' ““m-Slnuží uke 906_qu
pro sla-nwm“ \
mďsmi / přeaoodné tlv-aw sv .Marry“ ' „,.
„„ „„LEGENDA:

smím svislé dopravní
„3 .., n „ mih.

MMMN 34,qu

““"! “'\Žf *, wmv Imm—“..a
vm Znacenlv—mamw mm,
Maio-una » PORPc
Navlz'ené přechodné dop


P 4 Zrušené svislé dopravní

Www „www ," Www“ v mm „if( WW “Tx
' iza „LIZ/M L/mé Souhlasaleg 17315 láká-xuMW, LF? J (I'—11 / —
POZNÁMKA: 39 mw ? / / \4
v .. 3 F *
Stavajlcn swslé do r \ ,
je zakreshano v rozsa \.__ ,/
Znám pwfmnm JIŘÍ BŘEMEK
VW“ „„ BŘEMEK " ' avi,.žlfzišw.
mm , mama % „3M „„a
„mamut J\ŘIBRENEK 15 11550937 na 737331332Stavba OBNOVA ODTDKpVÝCH POMĚRÚ A ngrTŠxugAcE ,
mmm RVBMKV v NOVÉ vs Po TEZEBNI cmNosn mamma: „„ „; „mmm „mnm „„myPŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ „am “M,L 2017 n.,., „Wm *
mm v mmm 1 — umu \
, . , um , 1
Smanspfechndnehu Hnwav mam. mmm “m 97/2017a
0 \“W
ústa“
Mac, |" \
\ © \
v
m 94
we
Baf" J“ *
“';—,s\?