slahnárm' mésm Ostrava unaveně/vs

úrad mě'sůkého ogvouu'ostravatllhv W!WJWIMLJIJQMLMIM!rlllflllmn

Odbor vystavhy a zlvnlmho praszrem
km „na mmm

muuakhnrhvíuumw „,
„1m WL kh dnem

Vaše mačka.
Ze dne: wu- m
u Jm/OOZAUK/IS/VŽPjFiI hu, Í fi'Žř

, , SrJHl/077863/17/VZP Mun
vvhzuje- 1th yudkovd ZM, 51.91 2m

dle rnzdělowxilm „„ vanám; mem

Tekton. +420 599 430 215 „Š, „„„M'm +1 „
Fax +420 599 430 3411 „, * “ ""

Emmi mnumaknva/u ng rh „
Datum: &. leden 2m R

Oznámení o „hájení stavebníka řízení

sravehm'k _ Stammrní měnu Ostravu, Městský obvod OxlmvneJih, IČ 001145451. Horní 791/3, 700 30 Ostrava —Hrabůvka, mmupena na zúfdmlě „me mam společnosti POEL spek s r.o., IČ
44936681. Nad Pombknu 1195/3413, 721 00 Oskava-Svinov, jedruuelenr >pe1ečnesd Ing. Jarenh'r
Pokorný (dále jen „staveb/11%). podal dne 2992017, 11 zdejšího ndhnm výslavby a životního
pmsned1, spec lního stavebního úradu pro slin/by místních a veřejně přísmpuých účelových
komuníknc ddust () vydání stavcbního pnvolení hn davhu & názvcm: „Zpevněně plochy u nb'cktuna ul. Svornosti p.č_sL 3202, Dstmmezáhřch“ (dále jen „:lavlm') rekonstrukce » 'vaj1 'chchodníků a ypevněných ploch na ul. Svomnsú v oeuav Zábřehu, v sousedství Lon: v mnnvhji
Doplavního pudinku měna Osnavv na pozemcích pane 1237/20 (usrarm' plocha), pamě 1450
(usmtm' mocha) a parc.č„sL 3202 (zastavěná p1eeha n uádvuř' v kutnsuálním hzend Zábřeh „nd
()dmu, obec Ostrava. Uvedeným dnem bylo zahájeno sravehnr' ,enh Spe ní survehni úřad zjisul,
ze předložena žádost nemá předepsané náležvlosti n neposkytuje desrnreehý podklad pm posouzeni
stavby. stavebníka prom prostřednictvím písemné výzvy z: dne 13.11.2017 vyzval k doplnění
žádosu ve lhůtě du 3112013 a řízení přerušd, Slnwbnik žádast doplnil o potřebné doklady
podáním ze dne 4.1221117 ;: 6.12.2017.Fm uvede-nou srnvhu bylo útvarem h1nvn1he architekta a slavcbnl'hn řádu, Mnglsm'llu městu Osuavy
dne 5..620l7 vydáno vyjádřen! č' SMO/ZII239/l7/ÚHAnSŘ/Kov. ve kterém slavebm urad
sděluje. že suwbn nevyžaduje ve smyslu 5 79 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí () urn1sren1
stavby ani hzennd seuhhasPopis slavhy:
Jedná se o obnovu davujr'eieh zpevněných pkmh, esteuvuui prustoru v bezpresrrednhn nknli dhjekru
na uL Svornosti v ()slmvěeZábřehu, parecar. 32112 v 11.1 7 řch nad Odrou. Jo navržen
mkonslrukce suiwqících zpevněných ploch, chodníků v původní , síluulivnich 1 výškových
parametrech s p1ynu1ýnr mvdzánr'm ha smvu eh nedotčené „aky chodníků a vstupy
du rekonstruovaného nbjcklu Šířky dlážděných chod 1ku , heurnuve' dlažby s: odvh. ud slávzgících
hmn ,'„nu [vromenlivé od 2 4011 mm du 3 100 mm. ka zpevněné, plochy navržené z břidlicových
š pakn d. 50 mm Je 500 mm. Zpevnena plocha , h ucevýeh šlapákú hude slonů! pro přístup
„dnu tmmva 1- chvnčné dlážděné plochy budou lemovány bemnovými cbrubami nnjcdné straně &Rumnwl, ma 30 osm..: *vrc mew mb daww ' ** *
Ween „ Čísla ..a., 19>152n761m1 Dn OSTRAVAH!
snaha 1/5 os'mAvA-uu&

převýsením 70 mm nad nivelení. na dníhe sumě budou použity plasíove „newdnulvlé“ obruby
výšky so mm bez. [třev í pio umožnění odtoku dešťové vody do okolní zelene. v bcaproslřední
blízkostí kmenů stromů jsou navi-řený ochranné mřihe, které budou chmfnít kořenový prostor
stromu. lsou nnv ženy occlcvc' rámy s miiží, ktczé budou naeny do bemnové kořenove obruby,
klerá bude provddř: n monolitieky až na mlsle, díe konkretní siníace kořenoveho prostoru lak. oby
lášah ve vymezeném proslorn byl co nejšcmičišl. MH elne rdrnu bude esnzcna do stejné výskove'
úrovne jdku přilehlá zpevněná ploch-n. Pnimer mříží je navrřen 3,00 m, tj. eco 1,50 m od kmene
stromu. Bude mehován stávající režim odloku dešťových vod n odvodnění daneho území. chvnčnzž
plochy & chodníky budou osvetleny srdvnjíoím veřejným osvetlením.

Konslrukcc zpevněných ploch je navržena podle schválených TP 170 Navrhování vozovek
pommních komunikací _ dodatek e. 1. Zesílcná konstrukce _ znsený pnhyh eyklisnh.

Skladba komunikace pro ne xchodniky:
dle katalogového listu DZ-Del, pm mdu dopravního zatížení o, podloží vm, návrhová úroveň
porušením.
. Bcwnová zámková dlnžbo d. 50 mm
v 'skove' lužc 11.40 mm
. Stěrkodrť Šun 11.2noínín
- Zhulněne podložl (30 MPa)
- Celková tloušťka chodniku činí 320 mmchvněná plocho 7 břidlicových šlapákň:
dle knulogového listu DZeD , pro třídu dopravního ,nlížení CIL podloží Pul, na'vrhovd droveii
porušení nz.

- Břidlicuvé šlapáky tl. 50 mm

- Štěrkopískové lože tl. 100 mm

- Sta'vnjící ,.hulněnd zemina tl. 100mm

. Zhutncnc podlo;í (20 MPa)

. Celková llnušt'ka plochy činí 250 mm

Šouc'ástl' za'ínern je navržená zpevněna plocha pio konlcjnery, klerd bezpro edne nnvozuje no
sldvnjíeí osfallový chodník z betonove dlažby lls 30 mm a umístění meskske'ho mobiluíic
(odpadkové kose), ktere nejsou předlnetem toholo povolení.

Bližší technické údaje jsou uvedeny v pícdložcíié projekwve' dokumentaci, ktera je uiožcna
u slavebrlihn úřadu ÚMOb ()slmva _ Jih.

Podmiňující mvcslícl je provedení rekooslrukce smvcnního objeklu pnre t. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou , na ul. Svornosti v Osuavčláhřehu Jednotlivé vstupy do loholo objektu musí být
důsledně Awordinovímy s výškovým řešením rckonslrnovnných okolních zpm'nčny'ch ploch

Šmtuu'uni město Ostrova . Uřad meslske'ho obvodu Oslmvnelih, odbor vy lovby & vcml'ho
prostředí jako ípeeídíní smvební úřad pro slnvby místních a veřejne o suipných u elovýoh
komuníkaeí (dále jen speemlní stuvehni úřad) příslušný podle us novcní g 40 odsí. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 se., o pmemníeh komunikacích, ve mění pozd h předpisů, usmnovení & 13
odst. 1 písm. e) n g 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 so., o ú/muním plánování n slovcbním řadu,
ve mění pozdejíích předpisů, (dál: ] n slnve kon) usmuovcní o 139 odsl. 3 lákal-la ct 123/2000
Sb , o obcích (obecní zřízení) ve 1.1 pozde ích předpisů & ustnnovení el. 22 pism. z:) bodu 1 ozv
menu cslrnvy čís. 14/2013 (smtnl mě o Osnovy). vc znení pí,/dej íeh zmen & doplňku, oanamnje
podlcq' 112 ndslv 1 suívebního zákonazahájení slavebnílm římnía jelikož jsou mu dobíe známy pomery slavení e Žádost spolu .s doklady poskytuje deslnlccný

HamHEIEL7W300ŠnřnvaHmbůl/ká le oonmsí DIČ Čzřnnddši „ - _
mmamg Čluln uemíeísconí/omv 0m ! ::AVA
Snina 2/5 oslnAvA-Jmpvdklud pro posouzení novrhovnně stavby u otllnovcnl' podmínek k jejímu provádění, upouští podle
usmnovcní ; 112,0dst.2_ smvehního zflknna, nd ohledání na místě a ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplalnll _wa vozna stanoviska a nonstnící rízení své nánntky, popřípadě
dílku/y k návrhu, nejpozději do 10 dnů ude dne doručení tohoto oznámení. K pol/.lějl' uplntněny'rn
zkvazny'rn aumovískům, námitkám, pepřipadč důknzům nebude přlhlo'dnuto.Účastníci řízení mohou nuhlížet do podkladů rozhodnutí n zdejšího speciálního stavebního ůřadu
pří odboru výstavby u ; otního prostředí ÚMOb Osumlnelih v hudově B, zposohodí, dveře č.216 a
to v ůřední dny pondělí a středu od 33071100 u noo-17.00 hod. Mimo stanovene dny & hodíny lže
olo podkladů rozhodnutí nahlédnout po předohoží telefonícke domluvě

Současně v sonludu s h 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 sh., opzávm' řád. ve znění pozdějších
předpisů, stnvehní ud dává možnost účast: kům řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
ve výše uvedené věci k podkladům rozhodnu . vo lhu ě do 3 prnenvníeh dní. po uplynutí výše
uvedcnc' lhůty, a \u u » dejěího smvebního uřndn v hudově B, z.patm, dveře č. 216. v případě že
sveho pmva ncvynzíjete, máme zo to, že nemáte potřehn se vy “ít k podkladům pro vydání
rozhodnutí. Současně stnvoont ůřad upozornuje. že toto lhůta slouží pull/=: k semámellí
s kompletním spisem před vydáním stuvehního povolení a nejedná oo o další lhůur k nplnmění
námitek.

Poučení
Účastník řízení m podle g II4 od.—\L I slavebm'hu zákona uplalnl! námitky proti projektové
dokumentam, zp ubn provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jímí přímo dotčeno jeho vl míckě průvo ncho právo založené smlouvou provest stavhu noho
opatření nebo právo odpovídu věcnému břcmcnu k pozemku nebo stavbě.
UC —tník řízení vc svých ndmrtk oh uvede skutečností, krcro zakládají jeho postavení jako ůěastníká
řízení, o podání námitek, k nůmrtkám, ktere' překroěují rozsah uvedeny v předchozí větě, sc
ncpřihl
K námrtkám ítěostuíkům řízení. kretc' mohly bý\ uplatněny pn ůzerrmíru řízení, pří pnřizovílní
regulačního plánu noho při vydání územního opatření o „slava-„hui uzávěře anebo ůzenuuho opatření
o osnndol území, se nep ' lízl.
Ncchfte se některý z “asmíků řízení zastupovat, předlo jeho zástupce píscmnml plnou moc.
Protože se jedná o řízen' — velkým počtem účastníků (rízení s více než 30 účastníky), účastnlcr
* ní s velkým počtem míltů jsou o zahojcnl rízení uvědomění veřejnou vyhláškou v souladu

. g 144 zákona č. 500/1004 Sb. (správní řád), ve znění pozdejarch předpisů.
Í /
dál/m
Ivana Filáková

referent otuvehního ůřadu
oprávněná úřední ooohu

Sprdvní poplalek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplntcích, vc znění pn/dě]_
předplsů, sc ncvyměřuje.

Huml 7m 70031! oennvznřeoůvke u: 50545451 om oznnsmst
metanu Člxlo netu “Mutual/mnu OSTRAVA
sum 3/5 os'mAvA-JIN

!%

!%

Tam p1'55mnost mnsí 17371 vyvaenn po dobu 15711 dnn nn úřední desce ÚMOb Oswvn-hh včcmč
zveřejnění nmoznnjíeí dálkový příslup. Po sejmníí bude vrácena pomzonn' zpeí odboru výstavby &
ž1vol1u'hu prostředí 1111/1013 Oslmva— n.- 5-01- ZMBVyvěšeno dne. 5 _ muto dnc..anělnvník
Účastníci ř Leni
- dle 1m. & 27 odst. 1 písm. a) úkonu asoc/zomsn, spn'wm' řád, ve znění pozdějších předpisů:
(na doda/ky)
dle 1“ 109 odst. 1 písm a) :!avcbnihu zákona , „uve/„114
. Smmmšmž město Ostrava, Měsíský obvod Ostrava—Jih, Hom1 791/3 7110 30 Osmvn
ILmbnvkn (d/nur'L/no [vrartředr/íclvim hnusně/me)
* PDEL spoL s r.o., Nad Pombknu 1195/3145, 721 00 Osmva—Sv1nov.zastoupena jednamlcm
spoločnosu Ing Jaromír Pokorný (zmocninur na zakladěplnš mno)

. d1e usl q' 27 odst. 2 láknna č.500/20048b.. splávm' íád, ve znění pnzdčjšich předpísú:(d1nučuje ne

veřejnou vy./nvm)
dle 5 109 odst 1 písm. c)-d) slavabniha zák/ma
vlastnim pozemků, na kterém nní být smvba prováděna, mnhowh hýl jeleh vlaslmcká práva
k pazcmku prováděním slavby přímo dotčena nebo 11, kteří mají k dntčcným polmukům nebo
smvbč právo odpovídající věcnému břtmenu, mohou-11 by'tjciích práva prováděním stavby pflmo
dolčenu:

* GaSNel, 51,0., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

, P[)DA as. 23 na 1168/1172. Momvská Ostmvn, 7112 no Osmvn

, Cuz Di mnnoe, ,Tepííe 37441405 02 Děčín IV-Pndmnkly

' Veolm Energie CR, as „ 23. 1111 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

* GridScn/mes, s.r.o., Plynárenská 499/1, 13112 110 Bmoiáhezdovíoe

* Ínl'uTcl, spal. s r .. N ohšcňská Zů78/IX, 328 00 meTAscň

, Česká [elekomuníkat'm llň'astruktura a .. Olšanská 2681/6„ 130 00 Praha 3

„ Osnnvskc' vodárny a knnníívnee ns žm' 3114/23. 729 71 Ostrava

* Osunvské komunikam, a.s., Novoveská 1256/25, 700 00 Ostrava

* Dopravní podnik Ostrava a s., Podčbmdnva 494/2, 702 1111 OstravarMol—avs

Ostravu

dle 5 1112 „do : z)7') stavebního zákona (doručuje se v “ea/nou vyhláškou)
vlnsmící suusedních pozomkn nebo staveb na nich, jej hž vínsmíoíní práva monon by;
prováděním stavby přimo dotčma n 11, 14011 mají k sonsednímn pozemku právu odpovídajicí
věcnému břemenu, muzeí. 14371 wan právo pmvádém'm stavby prímo dotčena:

.p. 56, pnmmck parc v 1 3204 mm op. 57, pozemek
1237/1. všechny v km. uzemí Zábřeh nod Odrou, obec

, povemek parc . 3203 stavba
parc.č. 1393/1 , pnlemek pan; .

Oslava
Huml ma na so osmnonnenvke na 170345451 orc cznnsmsí
mm:/ng Chio nm 1415207“va OSTRAVA

Shana 4/5 osrRAVA-JIK

Dotčené orgány :. „sumu (na dude/ky) W

* MMO. L'rHAasŘ, Pmkešnvn umění s, 729 30 Osm-va

- MMO, což?, Prokešova náměstí 3, 729 30 Ostrava

, Policie ČR Měslské ředitelství- D1 výsmvm 55, 703 49 Oskava

, SMD, ÚMOb Ostrava Jih odbor dopravy akomunálm'ch služeb, MS- MK- vz, Horní 3, 700
30 cmm. -Hmbúvka

, SMO, UMOb Ostrava-hh, odber dqpmvy a kmmmámích služeb, silniční správní mad, IIomí
3 700 30 Ostrava-[Inbůvka

* SMO, UMOb Ostravarlih, odboz, odbor investiční, Horní 3, 700 30 OstravnrHrahů a

, Drážní úřad, sekce sluvebm' 'zcmm' odhoz Olomouc, Nerudova |, 779 00 ()kvmouci

* Hasičský záchmnny' sbor MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 ()slrava-Záblch

Dáleobqrži:
* UMObUsmva- hh, ndbmsprávní innosti IIomíJ 700 30 ()suava—mxbůvhr dámu
awvěšenivcemč umře/nění umož , dálkovýpřx'xtup
* ÚMOb Ostravu Jih odbor výsmby u zivnmmn pros\ředí Humi 3, 700 30 cmm-
Hmhuvku zdeím 791/3 mu za osm msam, 1500845451ch 0200345451
mmm Čvsloum1915207s1/mw OSTRAVA!
sum 545 osnzAvA-Jm