18-19-2809.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/19-2018/18-19-2809.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
». „„ ') .. ..

UIM., WUÚ f/Wf/ ,WV

! . Na“ \ ' .rar—zm
Í .... .a. 435. mg [ , s. www.sunw
! ! USNESENI.. War....

luncscmm . . '\Ic mm znam ; .= ....: ze na max, u... ...... ok...... gm... . O&tmvě „. „...na
monmlnemmmm...a......„xmuuq \9n1772006- : Wpr, m.. „mam. \chknmumkašuí
......- nůbmpmwemmnmmvskouoblasduemšlH zona ». » \cxckucenpvámen: () rm:,=a..<...ub...„,
ZzBmmlo\J.ou 256.1, mm mn.—„ .c snwsur a.. Mgr vr 1m uma nwm... knucclář \umhmd)
794 45,63900, Emu, pruh puvumému VĚRHWBÁKKUVA u sm.... 6720, mmm, hmm .woz Uz mu,
uvynmžcm' pmmnoiu „..a-vaziva „m../.namm. m...... mmm“ tak imáma...

Dražební vyhlášku
(u elektronické drnžbě)

L cau...... drklmnirká ...na... nunnvi ' ». .m uvcdmých . budš m. ...... ...... ... a... mnm
. mm n...... .. dni:-buh“ portálu hu.../M.....mm... ....n. na..... dně n.m... b..... skončena nejdříve ..... as. 03 nm . m- 3.. ...a. n.m. .. však k...... ..a doby,
dokud dra eu činí pm... ws 3... ...... 4 „.... ) Bude- v pcslšdnlnh pe.. mmumch přcd wmmxeným
...mám... nkančcm .mn) učmbno podám, .... .= .. .. 2 mm:; ...... (.... podám“ n okmmk ukunč
dvmžhy se posouva o ..a. m...... .... mm.... u...... .. dán au...... .. „... :...... A
pfcduhúzqící .a). .. npakup mW.-1. 011 po......uw .. * .. padám pě. mmm, „uz by byiu .;.
...a... ..áscva.n„z=d.az..=.e..z Mam...... dm nm:. =....o...\.'.pu.:.'..„e hdražwtch'l ...:..cnxýse
budw bezpmnřcdnč zubrm\ány ... „mam www m...... .. . ...... znhvannV mfommc. .. této a...; .
m. Hmmm... dnžhy ...... nemu .
mmm apoiuvlusuucký pud“ nvehknszí mo „. „e...—mm vše.
...... ..... W..... „...... . „..:. f......... ms.. m....,

zn:/7„../z ... „„... ...... „......w.. „.mn ..,.,
1514/1 .... mm. ,...... mmm... „WW „...
„../. „. ...“... p...... _. „...... „mm .=...
u.../; 15 L...., mm ...... „mm: ..,..
„...... m,..
. K.g;.ú..„.d...q
z.../; m. ...... „...... „...... ,.,.,
23" : .s...
=.../. .. ...... „„... „mm .=...
.K... . ......v...“... u... u). mm) M...... ...Na.. ... mk. m..... . .n .....p.„„„ ...... se u dokument nnmbmm; „„.„..=......„....
pmvmumc pnsmvmch služeb ...., .. pr...—' .m lčchmnálcžvmsu u.. .. ; l7bmvmskc'fm mmmgnxskmun „
kmmm (xm m.....kvfm...azm ... &. p...... „...... uňasmxka ku ...... ...; m...... Wuv.... mnm.. dem......
m...... Wm... Www.. m;........c.....u....... p(scmnuslnhmmcm» .. M......,„..=p....'.».<.c . ...
...—a.. ..- pNnAuímmikmx \ ..... ma. .. \:duuckn'm m:. <...

7457

Sham uvedené „mmm \'čcx \\m “den tunkčm mak a budou dnžmy , pr1,1\\;\\\s\\\a\\\ \ xuučámm „ke mm.

cem.

IV.\'); „m „u :lmžmým nemovitých \gu' \\ 19.m|n,— mx

\lN: „imma xcsmnn „Hwy/s. jedné „\\lnuny ndnčcmly, u. minu,— Kč.
mm \\ —\\\\'\.\k, žcdnp Vušného okénka dmžhchypx č \ku „mmm \ pnwrzením \mmen\)\\\\ \\ ítkn
Přwhndu“ \\ podá! mnm.. mmm nuly \ \\ d\amem \ „„on \\;\_\\\\\\ mw rhrnnnlngmln \
časově „\ schon \ \m„\ hemmslřtdnř mbmzen) „\ pumila „\\w cxdmh) „, \ \mu mbmzmu mformm \\ mm
dmžhř. PW nhuáhví mbmzem' vsech \\\\*„\\.\.\c\ u \m \\ mmé „mnam pruvmlů aluminum \vchmž mm
pavim'm našim. n=bu udknzcm _,Akmnhznvnr \F.

v. % „ga unum m):: „„ )( 'ijg'xtrciunli—KŠ. Zápemcnukuupx „<a—wh nnmmnýchvécl

jm povmm s\n1\\_\\s\u\\\ před dmžbnu, \ An \ hnrm'asu do mmm =\\k\\\\\\.\\cy\n m.. ucijzdbp | den před
k„„\\\\\\\\ dna \\ „\\m\\\\\c\\\\\\\a\\\'\o=x=kmm\=\\=\\y\\\<„\\\\\s\\\\\\\\\\\ \\,s,u\\\\\'\a„ \sazssazammn,
\.\\.\\\\\\\\y\\\|\n\ 65!l1566,3pecí ky aymbni'vndvuécwsVn/IČ.

platba „\ u;:\cxcku\nm17c phhlednuuumnehdy, n\,\mv \\řm mmm mamma „\mu „.;r „, žunn
snudm'hn ach-mm \\ke dom

Wu \\g\'\\\\\\\m\„\\q mnm

Dmlncl \\\\ „mm wwwexdmzb) u, mam \mu laminnst způsobu“ uvah 'm \ a \ „\ \em \ymam \\
„\\mag se \\ těm mm. o „\ “\ \m\\\\\\\„\\\ \\om mmm \mu“ bude mm;! mfwmován odeslmim \—
\mnm zpráv) „\ ndvcsn,k1:mu \mu „u své mgimm \\, pmálu \m'wexdmzby u
vuv mm \. tňvmly „\,\„e suzmovilnu věcí: „ ncmovnc věv nevámou žádné (mad), km pmdqu

vm. lyuisnb \\gismcc lllalllulu' „L.. mim xe může du \ „mi.-ke dui \\.\r\\\\\\\\ „mm mm., mm
i: llchstmvaným nlužndem pm dražby probíhají:-l „ punálu „mem. zn, („ „mm \\..u lumžnnsl,
\\ |er dmžhě \: na pnnólu ww\\„\\a.\ab\.\z „ mm . „\ úča auuduíhn mm \ \\ \\" pukhulnv
\\\\\\\\...\\\a\n úřndn „\\1\\\(\m\m\\\\\\\u\\\ \\ wh sumouné \\.\\\\. umuhnš vyhliškou v a, u.

Rzgixunvnným amnclm. se sum: mm mohu zfymká \ p\\\\\\\\\\\\, \\m'. \\ „kn mmm "gl—Knut „\
mnam wmvexdmxbyu \\ ln mv mulvnu \\ , dm prmcdcnó „um. „ymca „\ ..chnlmcl mmm— \
\\m „Ma, učcť , nehn \\ www \ako mnm mpxtrujc \ sekci „RegmnucRzgjslmuný mm; mm; svou lowinugl „mmm \\ mmm „\\an rcglmn ':mělm dmilwh: pm
ma.) „mm ínnponém \vwnnxdnnh' x* mama „Duma „ pmkáúnfwmžnosu „\muz f\\\\\\\\|\\\\\
umím.. \\ panák“ WM\\cxa\„»\,cz \ sek Mig účet" nzhn \\ Informai „\ hmm. domin \\m d\nžb) „\
ponálu Www \\ammz umístěného \ „m „M\„z dvnihy“ poté co „- k mm mm „nm.—\n \\nmum \\
dnčíxkn „ mmm sc \\ umimmm kcgísuavmého mmm \\ anlndu \\ muk \\n mmžnuah \\\\\\\ „\\ „mm; ovčrm \\ připmlč ,“me
„som :)ch \\ 1m\\m\\\\_\\\\\n\\\m'\\\e\m„em\\cua\\\\\.\\\\\_\n\\u>ak\mupmkmu \\\\\\ž\\\\\\\\\\\aep\\'\.
osnhml uvedenou v \\\\ \ 21 2144 \\ zm n \\ „gaz opmnem \\\\\,\ „\\ „\\ka hswvou, „: mus. m „nm
n\čřennmebm cm upccm, \\m „xmmmmm
v „mmm alzktmmckcho domům/ání mu.“ b)! adu vypměný \\ podcpnmf anVad \\ pmkmu' mmm \
\„\\\\,\ prukwujlcl „mmm „, podcpmt, „mmm do Ackuumckc podoby formou mlmnzuwnx: konverze
dukumcmů Duklad \. prokázání \omznom \\mm' 1m dnt „na mmm.. chmmvamy'm mam—\W \\ \\m
k\\\\.\\\\ \\m m; smií než \ mk.

mmm \\ „Umm... mmm. ,\ winamř pm' zu„\\\\\\ nprávhčlví „\ „gama, doma Kzgmmvuný “mam
snudm'mu :xckutmovi néherym ; mm (púaubú„) mmm napnnámwwwe mmm \ „m “m, \mu

by zasláním mnwedmmhn vemu! \\\\\\\\\e \\ *, \ m buď na „amu =L=kuumnkč podmdn) :xckumnkcho
mm =pn©m\\\\u\\k\.\\\mz, anebo do \\me gnhn'mk) soudního e\ekumm * na
www.

mm \—\\\\\ \,\v \mu. du;\\„\\\\\ domenu m mmm \mu, \ „, WAW. „\\ \\ a dokumcn: do\\.m\„\\ \\\.„\M\\\\„\\\\
pmwumlzl: „nwm mm, Mzrý \\ mm; \ m "Scum mmm nz: „\ ; m7 mvovsktho „mm Lxckumnké
mw nskemmhhky \ ma.; \; \\ \ přscmnc'zádnsuúčaslmkl „\\emw \\„\\\\\\, ,\\\\\\\\>\\\\\nu\u dokunmmu
daww: m 1 :| pašmumnl admin \\\\\=.„\\\\mmp\\\\\\\\\\\\\\mm\\'\ \\ pudohěupukpwnápnm: ; m
nemu: \\m “mmm“ sídla \\mm „mmm mmčl „\

„] mm„m m„„zuem rcglmnčníhn fonnul : „,mevem pnšmvní home nebo
„, osnbuěv s,d,= soudního mkum na „um—c nem„mm, 170 7, m na m,“ a

1x. Zpúxnh utřeni „mam. ,. uu'qněm' nulami ., přiklzpu: pum„ bude „amen mm“ mimi„ „cm'
„ ínejvyšší podání „„ ,e! s předkupním právem bude „nem, pmq, , přlphdř, z,— „;„„ shudnč nejvyšší
„„um, , !)mdnc nqv) zdmi \'lcc dmžnclú , předku" právem, „„a „dva, „mw tomu mm„
; „,„mmnm nivem. k,:lý „č,m, & newyšši „adam , mm:.

Lsnnsuu' „ p klcpu bude „„ „mm ulcklmmckc úniky vyhmnvnm , „,;„„„„,„„a osamí,“ “vzácným , 5
. 36k „„ „„ „, pvnwvm'ch „m,

x. v „mm, ,; WMA„ „nm, vydvažumu nemovnm, „» & přislušmswím dnem „„s|=„„„c,„, pu „„a...
usnesení „ pumpu o mm,: Vydražitel pan/men »ymzumm mudmhn rxckumn: “mm, s, „m vlastníkem
„„, (mc ncmuvnť: „„ spřísVuŠmnD/v'm, „„„„.,.„ uwtscm' „ přřklepu pm„ moc, a mam„ „»,mg,
Podání, aw ke „„ Vydán, usucscnl „ mmm.

Ezgulncmí ,.. ,; 1... „udání „ urču . „,„u 14 ,a, hem „ma „en, am,., mne, „mm Ven

mami: webu 73mm „„ Shum uvede, v účel mmm—km „„,„u uchu „mm, v humvogh „ cxnkuLm—kmu

„„„m pluh puwnml DN „„, „; „gm pytlům me, „„ „hmm, 7. 'Em “Wing; Nezame-h mmm,

„mag, padání ,m, muduí exekutor nana, opčtmnou „mtm

, „ „ ,
padá„

x,. LČmí-h „mnam v „Cu, „„,„ks dražbě „„ne "mg,“ podání, bude příklep „au, pod,: ; 335, „.,
wmu, komu nědčí předkupní pm„ : poxš, „„,„„„„„.„ „„ „mak .„ „ „, mp„ „W,
„mm, „m, by, un'xn luum

xu. mm„ uplnlniní námneh pm„ příklepu: Po skončení družb) bud: v sysbému eleksmnmkýuh mm„
mm,),- mm,. hm, „am, „mm podání v dnzbě „ výš: nejvyššího podání Od m„ „ m„„m
neřemčnl běž, mmm, „me m„„mu mamma., pmu udčch' „„New "n\u, < mmm, „em,smm
vnést „„,„uq pm“ „dě,cn, příklcpu. :: ,„ pmlřcllmcwim duhu km; „ nhiul „ „n., „„.m ...,Emma,., dúvadmnn, \ydánmmlasnudlvíextLumrnsneáen Zmow hudvv mmmunuscnímzhadnum odkdy
„ dnkdy ,e možna čmu dm, podám Vdmzbč pak „mc pukmuuvxnu vyvalám'm předposlcdem podání dle ,
JJbJ ods, ., o., , wahmrh mudnl „mmm nnmnkám, udčvhydmžmeh phklep.

xm Osnhám, kure' ,mu d\e zakona „času-„,y „„ [na: mm„„m n'zcm' „ m„ „;d,;„„„„„ ,ecr,„,„k„„
; zadam „„,mp ,
, „m, „,„=, „„ do
sídhexdmtwského „mm, doručena mamma., dw ymcuvuí dny přcdz dnem, „, ma„ „, být wma„ „mm.

Pnučrn m„ mmuw usnesem mu„„u podatodmhml „„ ,s „„r, nás „na dmučem' k ndvnklcímu snudu, kterým
mmm, „„„a » o„me, „ „ „, „mam, „„ podepsaného mm„nm mmm .=., „p,„mený „, m„ „„ římm'
přumuwh .m „„š, oprávnění. „„wmy ., nwby, “už [mu] „ nnmuvnc \čc, přcdkupm pvivn, „má „„o neba
lwmmí „„ve

OdvoVáuUu, proti výrokům „ „, u, \,u, ,; xu n:!n' připmmc1m „mm, s: „„-„= jednám
„mm (, 3m mm. 1 zam .
, „,

casu„ „„„u „„ m„ mm„ před mm„ „, „mm,„nm „am, mnm„„u
»; 1953 „h, ublmský soudní ad, ,: men, „mam, ptmimsd, da„ „„ „u ,hdgu nmlnclncami vynupuvnlwudcl zamě—mmmsnudů,7<1mě$lnmvc„ =kumrs :'huúřnduřmhaůsuudníhc
c).:kummMgr Zuuny SobíSkOvé, povinný, manŽ=I pounnům, „mmm uvcdcný „; 33„m mi„ :o s., „„
„nm, nm„ věc, „m., mam, mnm,.

Fyzická osoba může dni,: ,c., osobu! „ng pmsďedmwulm nástupu:, Juhož p„„ mna „„a úředně ověřena
anm'nlckuhosuhu.ab „\'yššxmmnčsammprůvnýcclcknehoslátdlawMnbyuvvdeně\ „z, :,„zm
„ , ř,k\t.1csvčupnnnčmImm'prckůmhsnnnuďei\Mnůředučověřma,nšbmqídldulupw , „z pl 'mac
by„ „„—„„a uvčřcna ,; 3m, „ , ,) Tntnřwmsí sme osoby bude „mmm ublmnkym pn'nk'ucm m,.,

mm„ mm „, „„ Mm„ Aon-C:„ „„ mm, mm., , bez pndpuu,)cd1a ,; „ „mm dmuawmý „m—„=„„,„,\„„
„mm,„uu pašmmžnl, „„th Haj „ „„,„5 , „„ m„ „MW, D1: „„ s „„ smmxknna pfcdmsu nema,:m
Mm„ ccm mmm * kmcclalskt r,., , „„mm— mm, „mm, „nem „„ hwmvý , WP„ mhmn den,mam,
„mc w,; :, ,)mšlunnncl ,tdmauuwdc'mu» zada„„.,sm.„mmmm „, „„,„MWMŘPNWWH ;— ,m
„m. ,; pm„„awmw , „dve ma„ „„ wdvmnkšm „„,a, „„

mo...... pm.., mm.... pm'umkjch nwnh výpveem „mamma rejstriku nebujínou Mo...... mmm..
.mn... hmmm, dokládající prá-\nísubjeklivwm „manu webyVydražitel ienžneznplmípudá m...-. glanuvmcvušnmmíol 'kl=p\1,kvelá učiní běžet mm.. pm... ......
přlklcpuancaml hjtddšv'ucž dwamčslce, ...... „i v dodatečné mm, mm.. ..... ... M.A....„kumnm
mm. by. (ms. než veda-. mag.. .: puvíncn mm.. „mm me ..a... .. .. „s...nzúm vzmldy v www...
ml..... mám..... ma...... 'kndn, k..... muky. ...". y,: neznvlnlil mms. má... .. bw.. při dalším
dvnžtb *... jedná... dosnžum niB: nmyššl podám,mzd||1mncj\y .,.m... Na ty:.. úwky ;: mona...
imunstužmávydmžnclcm(šššám nds. z.;. únndsl lo „.

mm.-„_— mlvukncí sand ušncscm .. pfíHcpu vněm, m., >= ;: příklep „menu. „..... 'cL klcry xu „......
vlasu" ... vydranně immo .; věc., .= povinen m...... puvmnčmu. .,..m užvzky . náhradu šLcdy, memu .....
mambii pr; hospudxřcni . mmmlluu věcí „m... pnsVušcmuím.s...-m.. wehxrorvyzývó obecní nm. v ;;..„z omullujc m...... ..a: .... mkv usnescm v souladu s . 3360 m.,.
3 |. 991953 Sb, vc mění pnzd 1. „www, nvm,-ml „. sve um... dcxcc .... .mn.. ...,...a 15 a.... .
mamma ... mm zpět snudm'mu „mm. & „mmm o J..... mm...

mu... mm... pam..... :xl EHD uslmmcm' 35551) ads! 1 zm... a. na zem s.. „0 „mm. cxckuwwdv
& exekuční cimmsn (nemeni rm .. o změně um.... „kon... w mánípmdčjšřch Maamaa

VHV: dn: sum

mk mu.../..; „.:./1...Mgr Am.... s..... nvá, . .
soud... am....

Domůunsc
cm...... um....
;. málma
MM.... mm.
M...... A.....
umánekumm
u.....ck u....:
ckran mwmmwszmeg; ...
Jrn. 7mzltuwrchúbsm „Mam... m...;

Em“ . „......me .. „... Mgr chhamváchmka, LL'VI mnu.
mm m.. nm ......ka n' p.....

msmmmns umim—,..... nm. xuuvmnnwaá.

mn. Mucšondlq LL „,.-mne...... v..., ....
MONFTAMm=yBunk.M za:! mn. c.....k...m.„=,m..m.

ms. Www... .....un. :chmov tv: on......

mm. .mn. . .. „... yun. www.mmm

Juu: “mmm soudní m...... m m. ...;...

upc C:..kálcpubhhx ....

mn. ... m.. mmm... LD p..... 1

Dnmw' » .. „„... m). m...-;... mm

m..........,zm. *NM mmmnm... mmm

bum u...... . . „. n.m. m..“ :..., „......

mm x..... mm... „m.. m. nm. Moniku z...... u. M mm.

Um „eg—wm chvalu o;...mn.. ws.: úludlllclévhn
memkéhu „......m =...-„. z., as..... a u... mk...
lu Uzcmm pm.—„„se mmm
ommuKauslmhn' vncavmč o......mam vm. mw ...... Mm... um.—„ bu „M.. .. k. . bcz m...... má s. :. dnkumem ma...... p......c...........
vmmzmmclc pesmmkrh ....ng m.. .. plamý ...:, .... „mmm mc .... g m; smmvskéha „cmm. m......„u
mm Čul' rcpubhky * kmcclársb m, k plscmul mm.. „cmm. mm. .,. v.....m; umu.. m...... dokumcnm
d.....aemm „. p..;..„..„\ mhmxmzdcumn žmnmplxcnnmnwhmmcmvrl mu...;....Jmmwumz & m..
...... .; plndz nmumm . ;:ch ..na.. n.m....k... W;. ML

„lpí MWkspravm.