18-20-3374.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/20-2018/18-20-3374.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt origináln'“ Y
|„„„u -m im
?WWW„ č.j„upniměnélm “nouze/amo |3171/s sm'lz/NAV'OL
*wL „„ „mmm/W.,

\

f

)

. Č.j. 162 EX 595/l3 . zv

Dražební vyhláška

Snudní e\ekulm sign rm! Ender, Ewkmmký úřad Oslnna, se sídlem Nádražní 477/134, 702 na
Ostrava. nmému byl předán :pu Okresního wudu v Uslnwč (usnesení (7 v m' “kann mmodnun
Oklesníhn soudu » (Nm kprmedcm' plavnmncnčhu 21 vyhunawlnehn plamhm'hn xýmčm Okresni správy
se mmm mhczpcčmí mmm-mesta 5743003 Boann-las.; 1741—11 „zo—75 RU A: dm.- 19.nx.2m 1), veoprávněného Dklusníapráusuciálnfhn zahapcčenfOslrawrmčsln,chenáXk (MmOsu—Am.

rsf; 702 nmč 00005an

„mu
puvmnému Zdenčl— Kunupásek Huml 7m :, owava PSČ 700 30

L »ymnžem' povmnom pmmnéhu mmm oprávněnému „med. ku \e výšw zu m,. K; příslušcmwím

& pmmnm puwnnéhn mm“ „mm; cxckuca vydává mm ozuámem' o dražebním mk“[. Dražební jednání se knuá dnu 13.2.2013 ve umu bndin \: „Wu bxekumrského umu (Num. nu
ndrcsc Nádmlm 477 nu. 702 00 metrumn. Zápis dm" m pruběhnr v den dražby ul! 1 :30 do 13:45 hod:" „ ms konaní mm AÍUbČ
určené pm záph drumm bude plmcdena prom-e 311015an 5 phdékm'm Jmžtbmhn čisla Zágcmu, u
dražené predmm (muwe wu) př plezencl „mw plamy občanský „nm/, a pokud pujde a úča“ »
dmbé v zasmupení zfmupcc předky/J také úředně n\fčřcxmn phwu moc.m. Dražcné \čcv gi lze pmhlédnom v. dm Lxgkmunkéhu úřadu nwm, nn „mm txádmžm' 477 m,
702 on Omuva » den dmžby od |: IS do 73 za hodin

IV. Předmětem dražby jmu movilé vém:„:sz ! Semanámoutú »ec „mami
číslo wm Kč padánív KL

\ 900.7v. Ziplnrcui mnm.: jam, se „» žadujc. Pmlh- „u © 3sz o sv: pn\'im\n=r <In7nji>wm „ey ws.
mmm: mnm. prmguje Ii mmm.. Luna samostatně drazcné \W .qu m eneho snubnm „ pa
prcpuemu' na měnu Ceské nepubhky nom: kursu „11155an mm „mmm bankou plamélm k: m.;11417

který předchází “dání dražební vyhlášky ek\ ívníenl čáukv 45 onu umavr. Soudní mknnn udělí příklep mnm-h. kwrý ncíní nejv) pudán UČmHí někohk dmzílelú slejné
padání a nebylorli nmsnn vyšší pHpuxkné podaní, vín/hodnu ; mw: losem, anu m pííkicp \íděht.

vu. Na nejvyšší podani se započte vydražitckm „\\nžuná _íísmlíí., pum „ Její anJac—mí' vyžadována
Dražuelúm, mym nebyl udělen mm,; se znpíncení J\Smla au mv 5knn£uní dražebním! jednání

vm. Vyllružnel musí nejvyšší puduní pu skončení dmžby ihned uplam.

rx. Nezapímvh vynmmí ncívyuí podání cí ílnpí' mk nqíymhu podaní. dluží se věc znmu bez účastí
mhnm dražítclc wawím, kur) nmníeízí ncjvy ipodám' řmlně a včas. ,: pm'men nnhmdn nímní,
kane „ním n\ičmmíkúm vzmkl) v sonmíoau > dalš umzbon zneba dmžebmm jednáním. kmín íneín'
vzníkín tím. že ncmplanl nemšu podání . hyío-íí ph další druzbě dusaženo mzsí' nwm podaní. rozdíl
nn nen—, ím podání tym závazky an mm mm; :!užm \'ydr žllelem: převyšujc'h „sm gm
závazky zbýmjlcí část se vrátí vymmcíí. u (Lulu mmm pnpndném zapnčíeni rmcbn mocní
zmíní "Slot) rozhodne exekurol usnesením

x. Zaplatí-í; „umím „mym podám ládnč .1 včas, píqde m1 “ mamu— vímnnkc „ím k \ydíažulw
ím sucha Sunburn vydražených všu', „\ m s právnínn účmk) x okamžiku unum příkírpuXI. Přechndcm \lnsmícn'í nn vydra ín—ín Laník
věcí

í „kmín .. mdížmucí „m n dalš zámd) »áznoucl naxn. Suudm' exekuwr \lpczolňuje opínvněnéhn ; ty. km do říwíí přígwupih Jako další npnámčm', že se
pí: mzvmu nnasnuy ŠL' ínuíínu i\umthL napukmcm Síycíí vymahmtlmuh pahícdxšvrk Mho pnhmláwk
zmíněným mdrímací'm Fawn, ncbu (áamxm'm p wm neba zníísc'nvacíín plundcm mím k nímíncn.
dražby pouze v případě. n— přihíánli „WL pohledávky nejpozdě“ do dnhy zahájení družb) & w: w
pnííín'gm kdy \ přihlášce bud; uvcíluís „W pnhícdaííq .. „Jím pílslušensni n budourh zármeň
přlpnjeny hsmvy, ktelá pravnunvý „muzeme pnníedíw pruhííznul K phM .kám, snare ncnhsnhAÚí'
almuvem “še nebo anl \šensn'í pííhmmne pohludůk'y „e u::pňhh'zL nsmnmní g 335 násl. z n ;
33cm ř se pnužuípřun eně

xm. minnýnnmby uvedene'\ gm odst 1 nsr nesmí mm

Uíímnmčuí pul umíme Vydal: M nemuže nní vuči snudnlmu cxskumnni am » nm pm mncníu
uplatňovat pl m 7. udpnvědnmll za m1)

Poučení: Pnni nínzební mnam není ommní přípmmč

\ Dsumš dne 10.01.2015
ousk nam

Mgr PWM Ender
soudní exfkumr
Emkutorsk) nínn Osl.-mm
DíaZební vyhlášku se dnxučuje
povinní w. mnm pm'uměhu 1x, upízimčny “ cigán obce. v míní: obvodu mm. mm umím &
\ mimi ohvadu mí povllm' hynngíě íx

za >píqvnus'.: 4'