18-24-2843.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/24-2018/18-24-2843.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
„Hamasu/'s. Skatulamí město Osuava 1

* ,“ Úřad méstskeho obvodu aazmaain ÍM HIIIWIMIHIW"WH\IIHIWIIIH
:, odbor dopravy a kamunammh smzeb ' '“

vasa značka
ze dne
0 1 JIH/ZGAZHB/ODK/Kúk *, „ý, , , _ *,
sp zn rozdá-1011 11% 1 v 11 o.
Vyřlzwe Kúkulová 1. ». 1 1
7e1e1on „520 599 Aso 377 „i “
Fax. +420 599 430 340 <
Eman hana kukcluva©ovaj1hcz , „ „ „ + Í(174217111


Datum 09 012018 v , „ru

VEREJNA VYHLÁŠKA

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Gerasimovově v Ostravě-Zábřehu

Odbor dopravy & komuna ních služeh úmon (mm:-Juh, podle 5171 , 173 mkoun č 5011 2004 %,.
mám 1' _ ve mění poIAé1 n pítdplsů „1m věcně :. nucmč příshlšný „pmni mg.m pm mmm
komumkuce 111 a 1\1 má) na amm' měsukehn ohmdu (wm 1111. ve smyslu .; 77 odst 5 zákona 5
3m 21100 sb, o provozu na pozemlnch knmmukacích w mém pam ch přcdmsu Lvrřejňuje lulu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Smmncm' dopravního značení (m alč)Odbor dopravy a kumunal ' služeb (Mob O>lmv “11 podle a 124 zákona 351/2000 Sb ve zněl"
pozdějších přaannn 21 „We nmně závazné \'yhla ky ,mmrámiho méalu 05 u č 14/2171; kterou „
vydává Smmt měna Ostravy ve mém doplňku akn \čcnč míamě „1 min „nm orgán pm »cřqnš
přmupué 11mm kumumk C: 1. „mm anlmikaw 111.1 mm učila Humny, 111č=1$kchu ubvudu Osmnm
11h, * wuhlnscm M PČ .m „daným dne 131124117 podl: KRPI 252915 B/q 2017 U70706.
sum-vi vc „mm 577,1“ a. sawzmm sn \'c luční pozdějších pí'cdpiwu mmm úpraw silnicmhn pwwzn


“1th

Suunvenídapl'amího mame. T 104/2017
nL Gerasimuvovn

Pndmiuky i lí:1. Stanovení bl e provedena podle přilnhy: _ man: (lopmvnílm 7:2 „Ostrava , Výškovice.
vyhrazené nm pm vulidln RZ: 6T5 90154 mecuvané xnnl. vs VROJ'EK'I M.... » říjnu 1017.2, Před .enhznci doprmm'hn muni dojde k dohndě (\ 1chn budoucím vlualmclu dle gu. nást 1. nák č.
13 1907 911 v platném mění 11 k převzetí dntčcnčhn hacku od vln“ ka mmm) komumkxcc. Pu
mah/ac. donlc k [vuckému před' „' dotčeného úscku annie: Zpět \čm1č (cali/oválném dupmnina
mnčom' vlasmíkovi správa ko1u11111kacc_ a w x(: 11mm du 7 kalcn 1'chdn1i

3. Nadnnnu součastí pmmko1u o přcdám' mučení po mnm. »lmlm'kmi kom11111Lace bude s1tuacc
skutcčntho provedení m::m' še zohledněním hndu 4 a 5 1011010 nnnmam'

3524.13!ŽJŠŠÁŽĚŠÉÉTWW 1239250455051 OSTRAVA

Stray-511 : www uve m u. Cmn účtu 19452n751/D1DD
* OSTRAVA- |".11 H/2342/1 s/oDKíKúkny ms) podumníuh \edení \\ lespekmvány \ak, 11111
ncdnšm 1 11mm. veda—111 Rowe „mm „mmm pmw \'Insmlku oh|ekl11 & „\\ímímí na s\í\1.u\íííí
pozemku i mimo ncí.

Duprmni „mm a mřímu'užuépudle111111110 =!z111mcn1'musísplňuvul mlnnowní gaz. odst 1.. umím č
311111700 Sb ve mění pozd h předpuu 1111151 býl \ 501111111“ še usndnm pm \chn provádění 11
umwlování 17.11: „1511 že budou „Wm \,\nmdue značky „anmí šdwňlcnč 1 „2115111 na pozemních
kommnkam'ch \\íínmmucííí nlupmn ČR ktere ixmvcň muší odpuvmm Z\ííísmím technick \\
předwcum (* s\1 E\ 12399 1 z \tále “ 1:11 dopmwu muzeím.e„ nopmííí zlmč 11 bude udrzmam »: :lmn odpowdnjídmu mmnw „mmm ;: plalným zasadam pro
jeho .ímímcní.

* l'crmin malwacc do 30 111111 mm am nah) účinnoali „pam-ní ubn'ué „nuny

8. Za Wlně 1' podmínek umím- :tnnmcní map.-udá: Jaroslav Buška. Výšknuckí. 15115197, "strava-
Zihřeh.

Odhnr dummy :| knmul '1ííía1í dužch 11mm; 051111117
"ebu „ 1. bude-h 10 wíqní „sjem 1011|de“11 5\ vyhlanuc prám 1010 Janovem měnu. dopinitPuučcní:

Vedndňcm podmínck :lunovcm' je pmnžnv m 75 \mpmční „011511111 přeampku 13 ké nsohy 11135421 01151
1 phm 1) Alkonnč 13 11197 sh () pommních komunlkucích ve 1115111 pozdčjl1ch přcdphň, mp přenupku
právni „\ mkó mm 1115 5 na misi \písm \\ „11mm 12. 13/1o97 Sb. (: pnzcnmích
komun kncich 1= 111ě111' „\\/1153111 1 1:11 phu.
1010 mímmíí (; dopravním značení „smíme „mm „1111' „ím >pí „11.0 “řadu k už n111'kon1un1kmx;
„.mn nc), 01131115... zpúsnbcm padla 1 zs. nikam c 13/1907 sn \: znén1|107dě1š1ch předp1sů, 1 „Mín
puma: gza unebn 1 dopmnímu př1pojc111' pudle sm teho? mm;. „11111 vygulmm řízení ve \ěci
uvedených pnvnlc111'_1c 011111115 organizace doprav) než 01117111111111111111111, slanm'e '11115 umeznl 511 pmvnm
11 pndnhnh 1111151 „umění nich:: „„na menu >mnov=ní„ kwn'm se značcm pro danou aku stanovi,
\\„ak „ 111111 mmm/en neplatné a nprámční ; něj vyplýuulm 7:1111k211í mc; p1aíí, juthžc 1111.11 (\Imlník)
při>lušný pm “x\amy'ci pmmííí komunikace mím. přechodnou úpravu pmvozu „ozpom 511mm
stanovenímOdůvodnění:

Zadam mm ŽÍJWÍ v domě na 111. v,.amvmka 2535 97. Omawmbfeh. 1 souus1om ziádnšn' o pomlcni
\yhmmnéhu pmkmnni po 111 n 11mís1ění výše uvedenéhn dnlxmvlu'lm mam; na vm'sLm' kumumkncl
Gemnmmmé v 0:1ng * 7ábřchu Navrh je mamma. potřcbml 1111113113111 parkovacího sm'ííí plo vnz1d1n
prepl 1111111“ mohu ulmvumš po:! enou nebo (em po11yboíčpmnmíu1í \' místě mm 5 111113151:

mam na mi>lě111 dupmvnllm značení 1.11 deuhlawn \lěk 1>c1< * D1 dne 11 11 2017 pod „ 1411117
2 . 21117 U707n6

Ozímmcííí \\ mm opatření obecné povah) pro smmcní 111151111 11111111, provazu na pn7cmních

knmumkuích bylo 1y1ěš=11u na úřední dem <mmuir111'hu mm:. osum. 111111111 111 akeho „11de Osu-aw

11111 umim 01121 11 211171111 (17 1221117Rozhodnutí n n mitkách'

Ve uanmcnč Uma neuplatnil“ podle nemnm'cní E 172. mb! 5, [ und (Hl 211114 Slx Cplá\711 řád »O luční
„\n/agua. předpisů \\ spravl Im „manu písemné „11.1.1111 žadná mem mom am žádný „mmm
11cmuvim=1| ieímhž „mm povinnush neba íjíííy sou\'1se_11cí „ýkomm 111511110 ' o pr \\ mohou 1114„pí „ ím nbccnc povahy ph'mu dolčen)
Hmm 7D“ : 7nn 3D OwevaMrebůvka IČ 90345551 OSTRAVA
\n dawvl „mw 253W; Du: 1111111115151
sm 2 z a www owjm :; čím „11.1 1971 5207511mao

OSTRAVA—JIH

Ú/

.n H/23421 B/ODK/Kúk

Punč-ení o mlvulán
mm. „mm; „bawe pmnh) nelze podat oprawy prxxw—Liedek (dle gm od.“ 2 apráuu'hnř
obecné pmahynnbývú umu paumcaýmducmpmtmm senneřqnówhmšk).

Ž * /

\ Www
Hama Kúknlmá

referent nddčluu' dupmv)

mihom dupmvy & knmunalních dužcb
opmném mmm ombammm. dle mm

gnzděm 'k
„mam. Jaroslav Haška, Vykowcká use/91700 30 ()mavalábřch
, Mnietkmj cpmwc MK \1č0b05lmuvlih

, M iz mnm ČR D1, Výglavn , „7m 4:1 Ostra\a»\'ilkovice


IMDb Osm“ Jm, udbor app—Avnmll émnosn'

Opatření mm povahy „, „, („A/mm „MMM/umu 535 11 51 73 xpm'vmha řadu domin/a rum/nou
vyh/fiřlmu „smím pu daly“ 15 m 7m nidasw all/1141427717779 „ m 05mm (,'/11deměmkéhoubvodu
Hummin/111uwučmmžxe narumujdnůwhvm um u/icx'mdalknvvp/mw PoMj/mmřmmíbý/píwlmnxl
mu ena 177511111 Umm nmwma „Ibm doprav) mmmoznkh Mužcb


„„ V r
; “H nauka/11055 Mi/rl

3 „ LJMŠA/Herm m 3 mu na asummbavka
m mm :chmnky zssbm
Shana 31 a www mann cz

.c 510545051
Du: czamsm
cm:. nem 19.1 Hmmm nn

OSTRAVA

OSTRAVA-JIH

LEGENDA:

STÁVSTAV

_ _ PnszAaEu NN
A vamvau

_ „mms JEDNOTNÁ

PLYNOWD ML
pouz mam vn

_ mm cErw
_ mm OVANETmm Wc
KABEL r Mame

* „: msymzzs \ __ "*
_ '

Ě Esa PROJ swsLÉ wmvZNAČENÍ& vm VODORDVNE www mew

394!ouRADmcow svym JTSK wsxow svsvzu BPA/.a

www
DAnm

mmszoupnoum Pno/EKYANT vm mmmwc $<qu „ wo sKuPMK „.

VS PROJEKT uo.
NA www .a, m na Damn

m na m mm 5,5 m m
„» ans m m

mawa Mmsuv mm, Wšmwch 2556/97. asmm * WŠKOVVCE mmm 1 »
mm 10 zon
sum mmm - wšxowcs. mnm! mm v /
Pwo valium nz sw sm sram PEPS
u moc swm mmm nam NAD sumu „MM 17/902
MEWKO clsLo wm
caw SITUACE DOPRAVN'IHO ZNAČENÍ „50 ,

\
!