18-25-2779.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/25-2018/18-25-2779.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


„memu/os uR-z

mw 'rl znaků-u cbvadu away.-wm
cam 1.1va v::mřm prosrře-iy

hmm. „„ „w
/cxlu;

o NHA/W349 „ vn m

sr m „wm (mm 17 wr 2

\\„W Yka—mmá mu , me'kw

\:lmm 42“ smy na m

w.., „me 430 „»Datum H mm Mx

Oznámení zahájení stavebníhn řízení
veřejnnu whlňšknu

Smu—hruk Smmuirm měsm nwm Mčmkj ob\od Osvmvurhh, n': (10345451 Horní 3. 700 m wmv
Hvubmku pwslřcdumním Ing Roy-nm Fxldán “375379001N;.Smcnukmxnsms H(vrloerutynč.
podn dne 2x „.zam \\ m u Sptcíáhuho stavebního adu pm smhy mmm. a \eMnč nři>lupn' h
účelnvých mmmkm mw (: “,dám' „M\ebniho pnvulem' na „na stavby "Vyhudnváni pavkuvncirh
stání na ul. Buhumím Čekyny , [Lp . 161 . 11.3, k. . mu...; 11 osum - se m Plrkuvišlě“,
„. poz/cmdch pmc & 151 ma, m4. 121 1 \ m Alpami Dubina u (mravy „„ vyse uvcdcnuu mnu um
\ 'dánu Uzumm mzhodnmí &. (57mm Úlvnmm Mamma „mm a slavctmíhu řadu MMO pod č.,.
SMC) umm 17/ÚHAnSŘChu „ dne 17 „mm & nabylo právní mo dne 7.11 um \."wnleným dnem
podm hw mmm „„an řízcm'smumm mem Unnwn , ím měsxskm (modu Garam-Jih. ndbnr vymvby :: )wumv'ho ploslřcdí „ko
\pauálni\lnvebm'uřml prusznvhyvm'sunch avminEpšimpnýuh; elm/ých kumumkam' nwm-y (dál: „„
mmm, :(awbm uřaďy podle usmlmvum ; m „m. s p(sm b) zákmva & 13199313. o po/emmch
komuwkuckh w má pnznlčýšmh předmhů, \lslnnnvcm' \\ m Od:! \ písm a :. s 15 odst 1 mm..
133mm sb . a (mm—mm Nánmáuí a stavebním řadu (stavebni zákan), vL- mem pnmsmv. předplsu (a.-n.—
;m. „mmm Nikam. \\muvmcní ; IN ml.—\ 3 zákona a;. 12mm) sb., o ohw'ch \obccní mm. ve mem
pazdmcn předním, umnovcm :; nds! 2 pm 5) “hutné závazné vyhlášky mčsm Ummy 5 mama
(Slam: mč—m 05mm, \e znění „M15 ích 7mču :\ dopmku, v snuladu > usmnomim ;; „: adu |
vlnebníhn zákona a » „oman = .: uo cda z Jiko , 5 sou/2004 sb, (mnivm' řád) »: „ „' pozdě ích
předpisů. wmmuje lampu; sum-who nm; a ] 'knž ou „„ dnbře mam panier) cun/cn ce a Žádnu
mnm): nm.. y „mmm pro pmnwcm mwlmvmú mw, ..puusu podle 5 111 0.151 : mwbnnm

zakonu „u ohledám' „.: mm i „u ustm'ho mmm DMM—nů arginy mohuu „pumu „wm smnmíaka &mm Mm na vmmnky. Mame důkm nejpozdejw m. 10 dnu mí doručcm' v< pualčjl uplmnčnym
mmm slanowškum, mmm pnpv .pms dnkmm nebude přihládnum

gumy uup' -
Jahr/\ „» o \)huduxám pmknmím smm', xm M_ustí „mm mm,... cbyvamlům „xmpnch „mmm
Hm. že „mu celkom“ kapncnu [vakuušlé na za smm' (1 mm: 2). \yhrmne). Šlkma mini mají mzmčr
: wm mm šum usní mg; mzmlr mmm Juana kolmú mm má mime; 5/1751“ Vyhrazené
mm „mm mmí [()/měl 3,75/šm Úpmva m. obslužné \'u/ovce hudc asialtnvň \cmuwm bclnnmýmv
ubrubanu & mmm“ d\„r lkcm Parkman sm'm' hou z bemnuvé Limkn ' Malby lemovaná bernnm m1
ubruhzmu & z'ulmym dvoj dkcm (Murano Reubmvaná uavba budr „muv daww \ umu. Naw - '-
parkuwšm budu dopm nč napojeno na slávajicí kemumkm \\! thnmím Čmu).
„„ m 70 33 05
„W „; 71.51\IWMH\IHIWIMIIHH\lllNIIIIIIIH

Sklullm úpravy vuznvv(nm vakem) — konstrukce 1:

Me kumugnv' ., mm Dla \)p mým pm mm. dopravnlhu mužem www v (TNV/24h=100)
„mnm vm ;: „Www umvm porušení m,- Agnimbcmn ACO „ \\ rm mm
. Spqymuci mf pluLřlk (: 7 kym2

. Umlavmvš kamennn ACP 16 n 7u mm

- [milmzní posířík\ muni

- Šlčrkudn „ nm mm ŠDAHUO MPa) u 150 mm\\;udn'fr 0-63 mm šnn (70 Mm u 150 mm

. lhulněné mnllolí (45 mm)
- Celkmá uuusrk. knmunikzcečlu mm

- Simma (výměna) pndíuz. Štěrkmln'ú. 0753 mm(45 MPa) 11.300 mm

Skladba pmkmiště —knnurum ::die kamlogméhn \mu DZ, „„ Dun, pro m'du doplavníh
nunhnwnau umwň pmušmí D: Parkovm: umí určeno pro pohyb (

l'užem' Vwmky Vl. podloží mu a
kých nákladních mmm

- Belnmwá zámková (1111an nstruhrznná u zo mm
. Lm , Jm ;. Mm," u. 40mm

. Šmmlrvn (Na mm(70 Mm) fu. zam-nm

- 7humčné pndlužl (JD vm

. Celkmí mmm. komunikacn čmi m mm

. bunnce (výměna) podm? Štěrkndn' &. ars; mm (30 MPa) u. 300 mm

sumy: úpvavy volavky [pnkltq wzuvky u vpum) , konstrukce ::
- '\afdlmhcmn ACO | 1 n 40 mm
- 5anan ust postřik 0.7 Lg'ml

- Obalnvmc kamenu/u ACP „„ u 70 mm
. hnihxační pmlřvk 1 kg ml
- hézmmn' um usne' & „mmm vrah,) ; asfnlu. » u. 404 \0 mmHum prmedeny mac: spncwmci vkmm >“an k ndaimněm mmm— „1 práce Spnicnc = cdstrančuím
núvodm'ch kammaym \lstev Ivaně 'm plech vč \'ylxllzuu' obrub. v mv'alě poklesu mann) bum—
pmwdmmuufrc/mání ohmma „\ podkladní rsw) „ aslnlmvlL do 1 1m.Zemní práce

thtmuí odtčžcm zemních wm pada g.;niŽE, ndknpnvky pm knmumkaw „mmm pak udmanšni
mmm) \. nevhodnýnh konstrukčních wmv Pxedpokládá se \ymp dn „mm ro 75.„ pod mvclcm
mmZenéhn parkuwšré\m— 'n 75x u
www, mVÁŠ: aMF: * ?, jí
vstanu-smAsmlmxá 21 o den:. plochu pnrknwštč budu opiem dn bewnnvych obrub lí/mcm obrub) bnoon
umzcnv no bemmy n opěrek a min , kmenu mám) a budnu [cmnváuy zulnvým dwiřádkem \ betonovém

w; „„xspámnwn ccmcmmnu maltou. ()Aušlem' osfnlm nd dlažby ,: navrimo d\njzndmn , ;nvovycn
knsmkmo parkovišlč o uhnduíku budi odvodněna podčmým lmnvndcm múdšnym do won mxpčm'ch
vpustí '\"enm unnvno bude “Woo » zemni štěrkové ryze 1 \č'řcného kamemw n JZ>G3mm ktL'Fá bm
obalena chexullí SÚUg/ml. deodučm krvm bude dnu, dkem : žulových kastck \: mm ] mam. které
hudunmušlčny dosmpcmn uličníchvpm \ HiLínovýnu mHh—mi Vpush w nových zpevučn'ch plochách
budun Impulsu) na „mou dešt'nwu kanalizací kor-“ci zemm vsvkovmm ohicklcm (muzujm' 50 ml ].samu; bude rcmbnwm' noxehn wislčhu a vndamvnčho dopravní muzem.

„na technické lidma \'17 mnemvá dokumanluce.
Času \mxby. které „Mme vodnprávm' umd a obecný amvebni nm (so 30! Dcšťova kanalmcc. 50 302

Úpmm mincmé kamna _ 50 m \, mí usětlem', 50 701 Úprava garáže) nmsou pítdmčlem mhmo
smwbníhn HutníDo podkwn rozhodnun \ln nahlédnou „. ÚMOb Osxmva _ .hh. “ zdejšího apemálnílm vuvcbmhn uřadu
ph udhom výstavby a živomnw pmslíedi, budova E, n patro, 5 dveří zv' \c lhutě enom uvedene
Ae dvvwh Po a M 3001200 a 11004 o hod./. Mlma clanuwné dny :; humny lze do poaklvua
mmndnuh' nahlédnout ym předchozw' leIL-fnmcke domluvěmmmwš spo.—Mm almehm' nm pro stavby mistnich a vou—me přinupných „calm/ých komumknd am
mmmúm nm.-' minou mnam sc mamma.. rmhmlnulívcvýše uvedené včnik podkladům
mzhmlan \e <m)5\u_ (; adsl Z/áhonač 500/21)04&b„(sprn'vnv'řád), ve zncm' polo; Ichpřtdpi. „o
ve mm; do 3 pricmn h dnů po uplynutí \ vše u udané lhuty, u Ideišllm SntmÁlm'hU alavebnilm unum
pnndbom v_vmvbyazv.hnuuvnu n mnm, dve m

Specialní slztvebni mou auuumě upomrňlue účastník) Hum že Áaln Umm 51mm nun/»; k aeznámem'
_ kumpiemlm „vimu před vydáním stavebního povolení a “c_ycduá se () daN “nim pm \\phmlm' mlmilek
myom uzumtk). upmnšne \ mm; mm um by byl) nálmLkamv upnžděnymi. k mmž :peclální &uwbm'
úřad „Comma \esmmu/nmv konccnmcuřuení znkmvmevusn šn: odst litavchuíhu zákonaUnmm'k „vuni muže pndh: v“ m nm \ smvcbmhu moon uplnlnn námimy pum pmmklmg vlnknnmmoc.,
im.—obu pmvátlc „mnm mm) nebo požmiM/kům dotčených orgánu. pokud yn: jum přlmn dntčuwjehu
\'hcmkkg plťuo uchu pmvo „lom :mlumou pwvcst stavbu "ch spatření nchu nmvo odpovínai i
\šcnému Hamann k ponmku nebo mm- U nsml'k Hum ve svých „mukách uved: wuwčnosu. krmě
„M; 1le Jchn pxmuvem Jak“ úcmniko mení, o důvody ooaám námitek. k namxumn které phkmčnui
mmn uveden) ve větě pku'. se „com,
K nam.: 'm . asmlku Hm. Limě 15313 uctu! mnhly být „pln-něm při ú/crnmm nm;. „H pořiunání
regumčmho n\ánn hubu při \ydam' ú/cmnlhn onom v' u snubní u/Avéře anebo úlummhu opnnem' o mnm
územnwonoxe : mom anvehnílm mkmneprmlm
Na 4x <= „mm A účnslm'kú lnuupnm oman-zi jeho ústupu: písemnou „\
leužc se pdná „ mm s velkým pučlem učasmíků ( ze! ' = vím než xu účaum'
v vozíkem účawv n ]:uu o mmm řízení “vědomím v
snu 2004 sb \smávm řád), ve znění p(vzdčjších prednim

, čumím v „Ami
tymu vyhmš nu. v mumlu s ual. ; m(\n Klemuwi
„Kerem guvsbm'ho umim
Uprmněnd mimuwbnvv vem „.as/nm * *
„m„„ „. cn „

.; ,;, ?: !) ,
OSTRAVA-155;

Tum puemmm mus! býnymčwnn po dobu 154; mm na ední d::cc leob Oitravn-JVH »Eemě Ivthmčm
“mom dmkmy přístup Fn „11mm bude mama mamma Zpět mnam „stavby :: 7wumího pmsncm
leob Dsmn um.

\,“ šerm dm: Sejmum unc

Rnldřluvuik
\Ačmm'cn řim':dle m = 17 mm ! pian. a) úkon.; c “DD/10x14 Sb.. splavm' m v matném mění (na mag,/m
„Ve 3 my erl 1 mm („ :fmmh') zákona , smwbmk
smmlumh „ (Jmnvn vnuky obvod ():Lravadwh.HorníJ.GsmnďHmbuvka,7nUSU
pmuřcdmcwxm

, lng Roman Fxldám \3. sluchlíknvm 738, 735 u urxoxnuLuzy—n .

dle um .s 37 mm 2 zákona L snouznm Sb. splávní m v platném mění %,“me „e \'Hřqmm
„muk/„u
Amr \: mmm mm u/ \Am'ebnlhnužkmm
„mm * mm. u.. pozemku na klere'm má být wm „romana nh km mají k mmum pozemku nebo
mvbě p .xu odpnw'dmjící věcnému bíemcnu, mohourh by; quch mw pmwmxm stavby pňmn
doLtmu

* Crzlmnhucc. „, repmká xu 3.13 .40502

* O:!mvxkékomu mm...— Navnvcakálš/lléó.OsLmva. 7m ou

* VulmEncrg' (R..-As 1x _ 23337/105Lmv 703 ua

* Č, Meknmumk. nhmmumkmm n. _0\S<tvlsLn258|/6_demLŽka—v, 130 ou

* (magma—=„ o marenskn' AG?/1,an,602(m

* Osvavghémdám) „ kanalizace ... Nádražníš11423,0waw„70200

* LMomcnechRepubm„„Tnmwkomzwmmoc Prahaóum ; zvu „4m 1 „1m tyf/; „mmm zák/ma
\'lnsnu'm „med.nch Wm.. ucho gmch na nM. ajmhžvlasmm 'právamuhou b, pmvádčním >luvby
přímo mm.. u „„ kk" m.;ýv' k scusedm'mu pnzcmku pmvu ndpnvv'dhjlcí věcnému mmm. může-U bj!
mm „M plovádčm'm s\a\l 'přímu domem

, p a m mvba č ;) \NL |) 155 itavb' 951, p 157 caw-1.4 č.p. 9 „ 153 stavba č p . „p
159 smlm čp. pb wo stavba čp 955. př ml Simba čp. 955. p c na mm Č.p 930 m
\ m úmmíDuhw uOslravy „
Dnlčcné (nuny ;. amu-í; „„ doda/kw * — „
, MMOV ndbnr nghmn) zmrnn'ho prosrkm' mx šnvn nám 3. Ostrava, 729 30 , ;
* M\m udbordnnrmy. Prokelnvunam.E.Oslmva,72910 % (* „„
, L' Mob www-Jm ODK Ms 41k, vz. Hmm & (Lima. 700 30 : JI—vWa'LM M? fan)
, \:Mob Gamma. sn mmm iamemílenm/AJUOSD „
* mm R,)siěsrm udimlstv DI.V)'s1avm'5š_Os L "*

H AcskylámrmmysbnrMumvskosluskúhukme. kovlck 40,05uavarZáhfchJUD—H
* Kmpknhygienžukwalamcz Mnnnskoslezwkčhu km]: se & Alem v Ostravě, Na Bělidle 7,0;Lmvm701 on

nm „udržu-
, sMn moh Osmeih udborsprauudlcirmmh' s
damy pn'qup\ Ím ' 'ccaa amu— '

Tz' „ma nTc mms—ř „. „ _ „
“ m .wq452n751/mcu nuda.? fm,
osyRLwA—„m-í