18-26-3765.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/26-2018/18-26-3765.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál


o,n:nnení o výběrovém řízení č„ 01 201x
4 „W 4 ?

adu1ne>tskeho vaodu 03“an 1111 Horní 79I/3 712 m
cm' má místo

smumníí město Osnnvn. ínicínník
(Jaírau-llíabmíka \ >h1nsujc »? bem1m WW
í

vedoucího úředníka

s náplní „m v minucí mibnru inkínnnícxní příprav) n realízucc mesh
hn správě, (20 450,7 K 30 7511— Kč podle déíkv nznnnc max:) príplawk zn
\edcííi (n' ínzsnhn 4 513- Kč * 12 300 Re) a mo
souladuxg 131 zákannč 152 2006 Sb„ záknm'k pr

Sixtutáml město Ostrava
duík

Předpokládaný termín nástupu: ihnedpo ukončení výhčmxéhu řízeníPočet obsazovaných mísí - pracovní pínněí nn dobu neurčilou

Pícdnnkhní, ve sínyshí ;“ 4 ,.íhnnn &. 311/1002 Sb._ o úřednících úzcmrn'ch ínínnspnínny'ch cc1kn,
ve znění pozdějších pícdnísPnžmlmky: v nkušhxlskéxz nnívníngísícískéínsíndíjnímlnogínnínncho vysakuškolaké
vzdělání v hnkn ,mkém studijním pmgmmu stavebního směru

Přihláška musí obsahovat tym náležiíos

&. jmčnnyříjmení. 111111

17. dulum & misto nnmzcní

c. míní ííslušnost

d. nnsw lzvxlcho pnhyhí

s„ 1510 občanského průkazu nebo císín dukludu o pm'alcní' k pobytu. jde-li o cízíhn síaíníhn
oběma

£ datum n pnapís zájemcePííhíís ní sc rozumi snínnsíníny doklad, ncímn mhradit údaji uvedenýmí » žnowpísc osobnim
doínzníhn apodlášce je nutné připojit tym daklaíly:
. žívntopis, vc kterém se uveden ndnjc <1 dusavaílní'ch zníncsíníních n o odbornych znnínsícch
n dovcdnnsínch
výp' eudence Reislříkn lreslů m: Stmši než 3 měa' ::
- n\rěře knpíc dokladu n nejv) ím dosaženém \ 4:1 í
. osvědčení vydané NTV podle ; 4. ads! 1, „ikona 1.. 451/1991 sb , (ízv. lusvmčm' zákon) a
čcsmc' prohlášení podle ; 4„ adsl. 3 mowného zákona íncmnhínc sc nn nchnzccc narozené
pol. 12. 1971)
Další požadavky:Všcohecný přehled o usxanoveních
č 128/2000 Sb.. o obcích (ohecníz11m111')„vc znčm' pí,/ně ch předpisů,
312/2002 Sb . o nícdnících územních samosprávných celků, ve znění pazdčj.
262/2006 Sb.záko111'k píícc, \e znění pozdějších pic—dluhů,

133 2006 Sb,sía\'ební/£1kí>n,ve zně pozdčyš' h nřcnpísh,

134/2010 sn., o udí“ fím' veřejných zakázek, vc znění poule ích předpisů.

. 39/2011 Sh., občanský zákum'k, vc znění pczncísnh nícnínsh,.1 memu/ns Jm

. a 586/1992 Sb o dalich z přiimň, ve luční pozde

. a 235/2004 Sb _ o daních z přidané hodnoty. ve znění pwd pisň.

- č 250/2000 Sb , o mzpočtových pm ldlecll územních mzpnčlú, ve znění pozděj, ch
předpisu,

. a. 106/1909 Sb , o svcbcdllóm p 'stupu k Lnfarmaul'm, \e mém pozdějších pledpísů

- Uríenwe v Dbecnč 2 az yhll' e statutárního mšsm Ostravy č. 14/2013, Slam! města
(Mm), ve znenl po/dčjalch změn .Znulustí : ndhumnsti xnuvisejici s čimmslí:

. praxe v oboru výhodou.
zvláštní odbnmé způsobilosu výhodou,
lích (:chnalogí

. praxe v oblehli rozpučtm'fmí slzweb výhodou,
mahodnosl,samostatnost, pulehlixosl,

. 0\ ládám icdnncího Mkn _ češtiny.' ku zašlete pnemnc „ adresu neim uměle na podnnelnu úřadu v zalepené ohálee :
nm en ru . neowlm - výběrové řízení e. nl/zols

Statutární měslo Osnova
Úřad mě< — ého obvodu Om
tajemník ú adu

lloml 79l lz

700 30 ( \ram-llrabňvka

anu vc lhůta (1031. 1.2018

Vyhlnšmmsl si vyhrazuje prám výbělovc' řl'mnl' \ bez “\ cdcm' dúx odů kdykoli \ ichc průběhu
zmšn nebo nevybrat řádném zájemce.JihPoskytnuté doklady a podklady plo \? ězovc' men; je numo si nsnbně »yzlcdnout do dcsctl dnů po
ukončení \ýběmvc'hn řízení, Po uplynutí této lhůt) budou nevmednuw' doklady a podklady
skartovanyv

1.1.2018


Dam &
/í'
; „ L„
„ \
Mgr. Petr Mcndlk
mjenmlk

' 5 „; „
„Edgar/lt; x—