18-27-3452.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/27-2018/18-27-3452.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
mmawzwos um

DMJ %"“le NJIMIIHIJUH "HIM/WIN
.? — ské-w nb'icůu Csxravanšiň
\'Šy ; ;. amino prawa:

m „nm
a „„

(*) JVHUQTKn PN ,I' Na

„ A-lllvawšwv vm \
mmm faq Hmm

„\ „ „In.. a.„.„„„„%,;)
L—uml “: \mu—Uf ' J
„M „, Mmzm

Oznámenízuhájcní stavebního řízení
veřejnou vyhláškou

Stan—bull mmm město ().xlmva Městský uma ()sunv Jih, IČ onx4s4sw, Humi 3, "on 30 Owuvhr
Hmmm „mim—mím Ing Roman Hmm. u“ 753mm. Na chhlíknvu 733. 725 »: Orlnvá- mw,
mm mm 23 „ zm \\ „1 " „mamma smvchruho úřadu pro um; mmm. :: vcřqnš přluupných
.;; mých komun m mm [) dam stavebního povolení na cm „why w hudnválxí pukmucm.
mm na ul. Čujkowva ss , se, „, (154/46, k.u zimu nad od..... , so m1 Parkavištřh
*? prvy-mk“ p p č. mw m z: \,m (mami lábřeh nad Odrou Na „' :; uvedenou umbu byh: \)dánu
L/smm' mzhmlnuu č wo/zow Ummm hlavníhu mmm & smvclwího řádu MMO pml čj.
sw;mzmznm'mmka „ dnu m 10.2017 .. mmm právu mocí dm: 9.11 2017 Uvedeným dnem
padání by.: malem „mnm

7mísmmarm mém ().—uma , '
:pec „„ amu-hui

u mšsnkáho nhvudu Daman „dm „' mby a žvwlm'ha „mm; nku
a „o smvb) místních &: \'eřeinč pnsmpnych nwm h „mmm příslušný wie jen
„mmm mnehm' A dx nudle Nancy xí 40 (7de „ nímu b) úkon.-A s wwweh o pozcnmlch
kmmmlkncích, \: 7 pozd ] ch přmpnsu. manovcm Š' |: udsl | pxsm :) „ : ' ndq : zákmm
L na: 1005 šb (: uzcmnim plármwní „mmm m.. (smzbni mmm. vc měni pomm ch pícdpvw (dál:
im stavební am.), usmnnwm' & 139 míst _ “kami sz'zow Sb o nh 'ch (obecní zmeni), ve: znění
[Kl/děj ch „ dmx, „mm: a z; o — z pum.c)ob=cn57_iwméxyhl Lyme „\stzn) & nam;
(Sunu měst: l)_s\1m)l_ „ zuém' pamě (ch mm a domain“ v uuulndu „ usmnm'cmm ; nz nds! v
alnwhmhu 1:1an a » „mm = = 144 mm : úkonu č snu/2004 sb, [sprám J, w mění malej 'ch
předmw. oznamuje zahájen: srawtmího řízení a jelikož ou mu dnhfc znám) poměry www Je a ládost
pnskywe manga.; podkmd pm puwuzení muhnvané mw). upausu pudl.; & „: odst 2 amvchního
záknna od nwm na místě i „a ústním; Jednání. Dotčené orgány molmu uplatnit 7 „má mnmska „
úcwniu ílmm' wé námitky. papřípadé Jukazy nujpuzdejw a.. m dnů od doručem' !( puzdejl upwamšnym
mvnznjm mnm hkum mnam, pupřípndč mmm nabudí; přmlédnuw.

syn.:-..,; pon :
edm „— (» „mmm pmknmcmh „Wu, km 71mm parkovn'm „Jména nbyvaldúm stávsp'u'nh nexum umu um
» mw nemam knpamm mrknu % na m sumu „ toho |x

'yhmzcnu mm vám mm mm;: 2 wm
„mm b na Shin: mají „ma 27 4„Sm “hmm mm má „„Ne, E_í'Sm. Kmnumknac „xmms
m „mmm mm.. nsfakmó hmm/změ bemmwýml uhmhaml “ mmm dvojřádku“ mmm mm budou
, hzmmm: ?ámkmc mm) Vummanc bemnmymv abmhnmv a žuhwý'm mmm-m Chmlm'k) pm pčš\ budnu
7bchmmé zňmkuv: .mn) Vemonmc' bemnuvmu ahmbmm & mmm “mmm“ Varovný pás je nuřen
.eu-mx zámkuvuu dlažbou Šedé barvy Rcmlizm'ma stavba bude mmm dnprmě v kmh.. Navrh—mí pakm w
bude dqprnvnš „uranem „„ „mm kumumkm “| Čujkovnva.

„ mmm; „: Www zima
a; ušnW152Eycsumu vnlmk) „. parkmšm kaumukudm kmalngovehn mm Dv-N, typ nk
podlazi Pul a navrhovanou úmwň porušmu' DV, pm třídu dnplmmhn nuzem vnmvk) v „NV/maca).

. A>nknbcwu ACO u u. 40 mm

. srujoxw' m „Mk o 7 kg/m1

. Ubnlmmé kamenivo ACP m u. 7m mm

- Innnmčm' rumhk v kgrmí

. Šlérkndn' u 07 zz mm šnA uuu Mm n 150 mm
. šuemmr „. 04,3 mm Šhn (70 wu) !! 150 mm
- Amww pndlnžv (45 MPa)

- Celkmú nous-wu komuniknu činí uo mm

- Samu; (výměna) pndluzi Štěrkodn'fr 0-03 mm 145 MPa) u 300 mm

skmm. pmkasixsš — komu-Akce 1:
Me katahvguvchn hsm D2, (:p D2>DJ, pro třídu doprav/mim lah'zem' vnznvk) \'I, pndluža PHI a

navlhoumuu úrmcň porušení D2 mam/mc nem určena run puh_ h Léžkých „mmm 1 vnzích

- Gemnma mmm/a dlažbu osvahranná \! xu mm
- Luža „1m fr 043mm u 40mm
- Stamm“ 1: (»Gamm (7D „Wm 4! 150 mm
- Zhuměné pmlložw' (30 MPa)
. Celková lluušťka kumunilulcc činí 37“ mm
- Samu (výměna) „osum Štěrkndrf n. 0753 mm au MPa) u aun mm
Stavba u ! prom—dem v jediné (tupě Rude prm'adenn kácení, přesmmi ns mumu & keřů, ndsmnění

Umm; „. sn vozovky vč obrub. pmvedeni „mych obrub. podklndních wsm \'č ťinšhu'ho krylu A Mfahu ::
mm v mm bude „, m'edmm upravu uzenn' spočw'vujíu ve 7pčme'm mpmsam mm „ used výsmvhmx
dmcenym pozemku. Budou pmvcden) \ keřuvé vjndby Před nhájením prac! budou pndwk) .1 nbywlelé
mm v této mmm mlulmnwm Stavebníkem man/aaumrmou (: postupu „nm—, „ = mnmauus um!
umezemmi.

A>fanmn „ mamma plucha parkaw bude opiem do hmmm—2m obrub \5/socm obrub) budun mam ,
au bclunmych \\pšrck .! lože , betonu CIS/21! & buduu lemmmy mravy.“ dvojřádkcm » betonovém \.
Myapámváním rcmentmnu mmm Oddělení Manu M cum; budu dvmfáukun zžnJovy'ch kunek
Dle \th “mx/2009 sn budou provadim) prvky z \'lhmlisnvané červené zn'mkwé rumy relléfm' » u 607mm

man pakt) '- „ mmm. budu; odvodněna pndúmým mmvodum zmíněny“ do nových mpčnich
mm. Tmo Hamad budu uložen „ zemm 51mm [m ; (eh—who kamemvx fv Fžrňlmm. km); bude
ubmmm gemmhm Mmg'mz Udvndnčnl mu. bude m] dkum z hnaných kostek \ mmm wmbí kure
budoumúašn) dowlplnkh uham'cnvaslmnuvým. mix/,emw men na „mých 7|mvněnychplocháux
mmm mpmcny na „mou mmm“ kmnhzacn mm zlemm'm vsnkuvucim objektem [manzml'd so 301)

mam hm mah/nvm" „mim stléhu , \odmm'néhn dopmm mačem'.

Bum technické (.nd nz ijemnvá domucmce
z'vnasc plum r mmsw m::
wuxwuóa Čklauuu 4521/1

(asn mvn— kmé pm'aluje \'ndup 'vm' m .1 obecný sxavubní úřad (se 3m Dešťová kmhmu. se my
Veřejné „usum nahou „Mmexcm mmm .xlnvehního Hmmw pndmm mmodnun ve unlnédnour mz ÚMOb mnm —1m„ u Nejšiho spwmimhn >m\elmihu uřndu
pix odboru výstavby a žwmmho nmnředí, budnva R. 1! „ma. č d\'eřl 21%, „ lhum mom uvedené
„: mmm PO .. sr x.U042 no a nwm-17% had! Mune “unavené dny ; hnuíny lu du podMudů
rumndnmi namádnuut po předám/í telefon ké dovač.

Scnmně „» mw Mean; (mm pro amvhy mlsm % & veřeinč přismpnych mmm kumumkam' nm
ú nluikum řízení možnou m“ dm se před vydáním rozhodnuti w vyšruudcněvčcik podkladům
mzhmlnumcmysm uz, am. 3 zákon.; ' "m)/2004Sh.(správniř ).vcmění mm! ] ch pfmplsma m
ve "mě (ln J prnmvn -1> dun po uplywu výšc uvedené mm;, u zde]šílm speciňhvího smwbmho mmm
přiodbmu vysmby nŽP.budovaH,lI.palm,c dveříZlS

Spemdhu' snubní umu mame upuznn'mje úč..:mxh Hani. h— mm mm slouží pom !( >=znzmvrm
» kumpmmím mm před vydám'm :anehníbu povulmí a nejedná se o dn ' Ihúm pm „mms 'namnek
mmm minul ; \mhměné „ mm um, u) lm; námitkanu opožděným, k nlmž spacím" mwhm'
úřad ntpňhliži „mmm „smi, koncentrace řízmvi,mlmwcné vusL w: adsl. z „mmm zákuna.

Puučm
Umm nm,; muže mnllc š „4 odst 1 :lavebního zakona uplatnil námhk) pmu' png—;ktmé dokumenmui,
zpuSobu provádění :: uzí m mw) neba požadavkům dničcnychmgánú. pokud ajlml |1Hm0dmčtwjeha
vlmmckč pm a „m právu založen—ž snnouwu pmvéal Stavbu neho upnrřcní neba právundpou'dnjlcx
věcnému hlenu,—nu ). ym/cmku neba smbě (' mník lí/mí ve wich námylkách \wudc skuh—čnusm mf
Nkládxu' jeho „www „ke účaxlm'kn Mm: :: duvody padám námnek. k nmnnkánv. které nřckmču
„mm „mm vc „„ pnm' .c nepřihha

K námitkám umamíků mu, Haré byl) nebo mm) [>>] uplatněn) pn úmmm'm mm, pu pruh./Umm
mmm n'hn Fun“ „m př. vydáni úzcmnmo „mm :: sLMelmí \l/m'ěře (meho \innmlho opalřcní (: mnm
uzeun' Ae mm „4 mm : smwbnílm úkonu ncpřlh
Nuhmi \c některý ( úcacmí a zasmvovm přcdlož ] m zástupce písemnou plum: mac.

Pr.—mc se ý lm n Fí/uní & „mym panem mmm (uzení : wc: než 30 “mmm umu-m v mm
: \dk “ pnčmm nensmfku jsou „ hmc imf „vědomím vtřcmuuvyhlÁkou.kumdn : m ě IM
?ákonn c Sun/2004 sb. (mmm řád). ve zněm' pozdějšvlh piedpmw.m Klemnv..
uefcmn stavebního ním..
opravném „mm mohu

Tam „hmmm musl m masem. po dobu 154. dnů na úřcdní desce ÚMOb UsumaJih \ “mě nařejnšm'
„n\ažňuw dálkmý [) mp Pu seýuvuu' bude „mm. pomzcm zpět odboru \5 uxby :: životního proníedí
\TMUb mewhh\ »ěšenu „nev . Sqmuto dm.w, mmm—É n../k::
—\'u-vnw=p*w,< : mmmmuseí: '.v: "anělnvník
Uiuml'u řízení:

dla u<r ;; 27 ods! \ písm a) 7áhonač snu/2004 Sb., ;pXávnířM. vplamčm mě
.11„ „ohm 11mm a) xmvuhm'ho mnm , stavebník
Stamumí mém; Umm, muský „Mod Dufam-11h Hnmí ;, Octraw-Hrnhuvka. 700 30
prostícdmclvim

, Ing Roman Hidan m. Smchlíkm'cmlx 735 14 Ormvá>LutynE,Ím! dzrdzykv)

dle m = 27 mm 2 zikmm o 5000004 Sh. aprámí m, v daném mem (ílvmčme „ wícfmm
„H&M,

m;;oww lpíwn dhmwbniha: mm

\msnu'ci aun/eb „.. pozemku, na harem m;: bn stavba prmádžnn a “ mm mu k mmmo pozemku nebo
ambě pmo odpmhlajm včmúmu břemena, mohou—IA h„ ith prám pmvádčm'vn alnvhy „Hum
mmm

,Ez mmbum & \. [ephcká 874,8, Dčcm, ws nz

* meskěkumumkacc..o:.Navuv “ka snzeammwmovnn

* Čcvkúmeknmumku „mm.xmmn..omamkazsm 5,nmaz.2.zkmv,no nu

» Grmšeniocsdrn.PJyuamvskáWOJ Rm0,602 m)

* Wm '\od.h|1y :: ksnnllzac: & = , Nádražní 31 wzx, Ostrava "mz co

* Upr, (mm „mm s . a . Záušova 5.17th 4, 140 00

» VODA & 5 . za. una 1168/\02,702 ao Muravská Dav—„tm(1er „: mu om; 7 mm „u , // mehm'ho zam;

„mmm sousedních pozemků Hubu smvch |... mch, yuyichž Maminka právu mohnu by; provndšním ,uvb;
přhno dotcmw .. „„ xm mup k www 'mu pozemku právu adnevidmlcí mnam.. hřcmcnu. mužem by
lampy" oplavani—mímsmvhypřímn do eno“

č ;; zvsvsmm v .17, „pt & 275ílztzvbačp l751nč.sl.2l6\=m\bné.p 1752.
pá 51 MMM/“\mu . \74$,pč \ zm smvb'dč.p.1749.pčst mamma, V750wše \ m úmmí
/ břeh „a UdmuDotčené orgány :! nstatn' mu dude/kw
* Mvm -0dbm „mmm \mm'hc pmnm. Pmkcšuvo nám x. Umm 729 30
' MMO , mim daww Prokešovo nám x_ Umma 729 JD
* (mou Omaha-Jih. aux MS , MK, vz. Humi 3. 05mm. 700 za
, UMOh mnm/arm, ::lmčm' wm na. Horní ?, Umm/a, mu 30
, Pul xe !( Městské mixem ' OSlmvd. 703 4—2
* m..; ky mmm; smeumskmmkelm kr e. Výškuvickz 40. nmwumh, 700 u
, Klnpki hygienická „„moc vagmswmksha limp: >e sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7. mnm 702 ve

Dale nwm
* swg. L'Mnhonmvadih udbauprúvnichčmncstí sžánlusllnwvěšení včmézverqnení umožmuxu
dálknvý přistup