18-28-3755.pdf

Zveřejněno
13. 01. 2018
Originální zdroj
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/28-2018/18-28-3755.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
150 543 2017-67

„» an

„„ „„„,„.„„„1„„„
am ,

Usnesení

Dkvcmí enud v Nuvčrn 11511112 „14111141 »nudm' kom1sařkuu M31, Svatavou 1 nekovou, se sídlom
Neýý Jvčín, Štefánikova 2035 12. PSČ 741 (n, pověřenou k „uvedení úknnů soudu pmn'hu
alupně ve veunzen1 u pu;ú>ulns\1 žusmnelk hrušku Blnarnvá, nalezená 5.1.1937,
rodné aun mms/434, uusmuu' m'alý pobyt Bum—ce, 17 1 upndu 373 36, zemzem dne
29.3.2017,lakm

1. Vyhláškou v y r oz u m i vá
syna ; \.wxmky Pavla (inulin, nnmzcnéhc +11 1955 rudné aun 5511041113524. adresa
1n1sm trvalého pnhytu: Ostrava. Výškovice * oman/n- 111. Bmukm 595 11, PSČ 701) 30.
jehož pobyl není mnm,

0 mm.

1. že anHc dosavadních \; edku íř7=n1 lzc mu „ m_ že JC děd1ccm : 1mv1e1k), neboť mu
svědčí dědické právo po alum: uýedeue' zustavnclcu : dfnod“ dědění Ae Adam“2 že dědwlví může do žesu měsích Udu dne ýýýešení mmm „menu na u edm desc: 3111111“
ndmítnnut, popřípadě že může Jem pm! uplýnumn této lhůty pmhl' —.1 že děd1ew1neudnun;
“ebn že jej příjímá luku potomek zustnvnulky, muže dčd1c1v1' ndmímnut svý—hnusu
povinného dnu

Jsou pro to dúlcžuú důvody, wnud (soudní komisařka) může usum lhům kudnumuu
dčd' lví přmxěřenš pmuuuzu. žádnst o to mus1 soudu (snudni konnsnřee) dujíl během této
lhmy.

mnmgeuí o ndmírnuti domem muže dědic učmn jen ý 1ovný1n pruhl ,cm'm. 1 m
p1semným pndáním adrcsowným pověřené soudní kumnurce nebo \'lsmč do pmmknlu
u pověřená soudní kmmsař L'čmčné prohlášení o odmíuum' dědictw' nebo o tom. ze dědic

dědictví neudmim, čí dě cm' pmímá neue ndvnist.

Dědvctvl nemuže udmv'umul ten, kdo =vým pnčínáním „2 1m najevo, že chce dčdmhí
prumnut. Kodmímmí danem nem— přlpq výhrady nebo podmínky n dědictví neue
odmílnout jen zčásu; mme odmítnutí děd 1ew1 „ nepnuné

včasné udmuuuu' dědicní syncm zuunýnelky Pavlem Gundon má za ná cdck. Zu ý—ýu
zúsmuwlky Pavel Gunda po Shum uvalené 7ůstsv1tclcc neumí „\ Med! se na nč|, jako by
dědictví mkdy nennbý1 Ienliže ve smnmcnd Ihúlč dědmwí mudmůnq nem že tak ucznu um
později, nebo: “pb:-"ním ným) k ndmlmutl dědictví práva odmítnout dědiclví iamká

11. v y z ý v a
syna za avuqu Pavla Genau, nnm7cného 411 1956. rodné () 5511011173524, mnm
nn'sm mmm; pnbylu: Ostrava. Výškm ice » ns “ava—Jih, Eřunkuýz1395/ll, PSČ 700 30, ený
sc přihlásd mamuýnn. snudu v Novém Jičíně (soudní kom1sařcu) “ebn npntlmn nw Ester
Lubmncké, pracovnu; Mgr. Knnuly Mmfucnlca, numřkyse s1d1em noname kancelaerýovýWa

.,pdkračovdm'“ -2- BDs-18,201?

.hčm. Iugnslávíkš 1809/23, PSČ 74| m, Jenž mu byla „neumim n\nmem'm okresního
soudu vNavém Jičíně, z:: dne 12 1412017, Cj. lin 548'2017-65, u lu »e lhůtě Šesti n\čslcu
ode dm; »»»čšum' tohotn usnesení »»u »»»odni desce soudu:

Ill. ? a u č n j »
syna zůstavnclky anln Gundu, »»amzcuchu 4.|| losu, mdné čislo summmsx, adresa
místa trvalého pobytu Osu—dva, vyškmcc _ Osudu-Jih Bňmkava 595/»»„ PSČ 700 30, že
pokud o sobě nedá \čas včděL př! projednání pnzúsldlusu se k němu nebudu unmaou »»».u
dědické „»»» u, však nczamká.0 d ů v o d n ě nl
»»»—»»»th nczanechnh dědickou smlumu, d\ěf, »»»u Jinou »»sduu »» puřv'zsm' „»»» pnpud
smm Xustavuelkz byla »d»»»u »» měla : dčn. »» »»» Pavlu Gnndu »: Zduňku Spalnvou Dcera
zima/naky Zdeňka Sysuuud ss »»edožlle smm zusnuuuuky, když zcmřda duu 7 » 2006 a
„nemam po sobě dvč »Iču, muky zůsmvilclky Tomugu smm »» Vlamm 5>su1u n námum'
dědici zúsmviulc přxpdddjí » úvahu dis usmuuvm » 1635 ubcuns "hn 7dkou»ku syn
zdsm nelky Pavel Gonda » »»»uui Iůsmvitclky Tomi“- Sysnla s \4umu s»s.»|u
\! průběhu »»md bylo »» sdělení \)pravm:lc pohřbu »» se»»»-u»»u » cvidenm obyvatel
vedeném Minmcrsh tm vmuu Čoskd »epubliky zjištěno. Lu 7ustaviíclkd »»»au »»»e d » »»»
Panu Gondu u Zdenku Sysalovou Zc sdělení »wpraximlc uuhíhu 7: še em » c»»d»u»»
nbwzucl vedeném Mm»s»»»s»»e»»» »»»m Cesku rcputhy ve šcLřLm' nous»d»»»»|»o ředitelshí
\'čzmské s|n7hy Česke mpubl\ky,1c sctřem' Úřadu práce České »»pub»»k» _ ské pohocky
v Osudu » uui »» šetření Pallas Cexké repubhk). s» »»uuud»»» „mu pub“ s)!m (»»smvitclkv
Pavla Gund» narozenéhn 4.11 1956
Usncsuu'm Okresního soudu » \Iuvém name, ze dne IZ m 2017 “ ISD smzmu—s,
on synow zusluu elk) vmu Gonduv»_»meuo»áu pro » »»u „ pwůsmlosu opmruvm'k podle
usmuowufg »zo zakona č. 292 zm; su.. »» »»»ldamcu »»zomuh suudm'ch
Padl: ustanovcní 5 ma zákona » 792/2013 sh o zvlášmích ří7em'ch soudmuh a podle
usmovsm 5 157» ud . ») zákona 39/2011 su. občanský zákoník by :)n zůsmmclc rum
Gonda \yrozumčn »»hnškou o svém dědická“ právu, vyzván. uhy se „»»»luasn soudu dubu
opnumníku »» určcnuž lhfnč »» puuéeui o následcích mm. nedá-h »» subč včas vědět.P „ »» a »» n í- Pmd \urmnn usuescns Je možno podat do »5»» uuu ode dne jeho doměuní
odvolum ku Krajskému soudu » Osmé, prostřednictvím pměrcné soudní
komisařky Mgr Sum“ \»ckuv». so „duem wow »»»»»»„ Štsf'iníkova
zase/12 Psč 741 m, nuhn „» edummm kacsnlho soudu vNuvém
llčlnč, Nu»» »» », Iyršova »moa PSČ 741 »»

VA'uvém Ju'íně dnu 12.10.2017»Wgr . mm nama
mm]m kumlmřlaz

zs spravnusL » ,;

(,;/Magna