Konkurzní řízení Vyhlášení konkursního řízení.pdf [673 kB], (3x)OBEC JESENÍK NAD ODROU
RADA OBCE
742 33 Jeseník nad Odrou 256tel 558 846 933, ermail obece'eseníknaoodrov cz, www.'esemknadodmu.cz

vyhlašuje

KONKURSNÍŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jíčín,
příspěvková crganizace

a oznamuje vsouladu ; vyhláškou & sA/zuos Shy, o ná\ež1wstech kankursm'ho n'zení
a konkursním kormsith, pužadavky pro konkursní řízený

Požadavky:

a) předpcldadv pro výkon dané funkce stanovené podm ; z a 5 Zákona c 553/2004 so,
o přdagcgíckých pracovnících a o změně některých zákunů, ve zněm' poldě ch „rooms-1,

b) znalost prob\emauky řízený, znamst obecně závazných právních předpisů zejména v omzsu
škmgtvř,

:) počítačová gramotnost, znalost MS emco,

o) znamst cizý'ho jazyka výhooov

Na'ýczatost pnma'sky:

1. přýma'ška musýoosahovat;
- jméno, příjmenía mul zájemce
- datum a místo naruzem'
- státm' přísmšnost
- místo trva\éh0 pobytu
- aslo op neba doldadu o povolení k pobytu na vzorný ča
- kontaktní adreSu, teiefon, esmailcvou adresu
- datum a poocns př"
2 strukturovaný žwotopis s uvedením údajů o dosavadm'ch zaměstnám'ch a o odborných
znahjsteth a dovcunosteth,
3 úředně uvěřené kopie dokmdů o dosaženém vzděm'm' (d\phum, vysvědčení o státní zkoušce,
vysvědčený o pedagugícké způsoonosu),4. Drlglna'l lékařského potvrzenl u zdravotní způsnbllnstl kvykcrla'vánl' člnnosn redllele/ky
přlspěvkové arganlzace, skoly dle Smémlte Mlnlsterstva zdravmrl'lctví č 49/1957 Věstnlku
Mlnlsterstva zdravmnlcwl o posuzování zdravotní zpúsabllastl kprácl, ve zněrll' pmdělšl'zh
předplsů (ne stdršl'GOrtl dnů),

5 eescne prahlašenl (: plné způsubllostl k právnl'm ukonurn usouledu s 5 3 odsl 1 písm a) zákona
č sos/zona Sb , o pedagogltkých pracovnl'cl'ch a o změně některých zákonu, ye zněnípozdělšl'ch
predolsu,

&. vyols z evldence Relslrlku (restů (ne staršlBOrtl dnů) nebo doklad oleno vyžádánl',

7 uredne ověřený doklad o ab5olvuvárll' studla pro redllele/ky škol vrámcl dalšlhc uzdeldvdnl
pedagaglckých preoounlku y ohlasu zeníškalství, pr adneleno daloženl' do z let ode dne, kdy
začne vykonávat funku reduele/ky skoly,

:; kancepn rozyo,e venkovské málo nl základní e mateřské školy s 1 , 5 ročnl'kem [maxlma'lně

3 strany slruluolsu),

9 mntlvačnldopls,

10 plsernny' souhlas se zpracovánl'm osobních údajů pro účely tohoto konkursnl'hc řlzenl
ve smyslu zákona z 101/2000 Sb , o uchraně osobních údajů a o změně některých zákunů.

Přlnlásku, žlvocopls, Čestné prohlášení, souhlas se zpracnvárll'm usubnlcn udela, konce-pu rozvoje
školy a mutlvačnldupls muslza'iemce opatřlt vlastnoručním podplsem,

v konkurzním řl'leníbudou posuzovány poule přihlášky doložené kompletními náležitostmi.

Ředitel/ka školy oude jmenoydnle) na dobu určltou šest'l let (se zkušebnl dobou s měslcl'l)
& předpokládaným nástupem dofunkce od 1. července zon

Platové zařazení: v souladu s nařlzenlm vlády ČR č. 341/2017 Sb., o pleloyycn poměrech
zaměstnanců ve yerelnyen službách a správě, ve zněnl'pozdějšlch předpisu.

Přihlášky doručte nejpozdéjl' do 15. března 2018 do 15 hod na adresu: obeclesenlk nad Odrou,
Jeseník nad Odrou 255, 742 33 Jeseník nad Odrou , voznačené obálce: „NEoTleATf KONKURSNÍ
ŘlZENÍZŠ A MŠ JESENÍK NAD 00mm.

Vyhlašovatel sl vyhrazule právu nevybrat ža'dnéhn ! uchazečů a vyhláslt nový konkurs

v lesenlku nad Odrou, dne 9. unora 2018
č,. JES/ /2013»

%

Mgr. Tomáš Machýček
starosta