č. 5/2017

Ze samosprávy
Obec Bulovka
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
https://www.bulovka.eu/soubory/42/Ve%C5%99ejnopravni%20smlouvy/266/%C4%8D.%205/2017.pdf
Nalezeno adres
2
SIVI Lo UVA č.5/2017
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 1 rozpočtu obce Bulovka

schválená zastupitelstvem obce Bulovka dne 6/2/ZOIE usnesením č 21/28—2018
Smluvní strany: -,

Ohel: Bulovka

se sídlem: Bulovka 101, 464 01 Bulovka
zastoupený: starostkou obce Romanou šldlovu
IČ“ 00252592

Dl . czoozszsez

bankovni spoje Kcmelčm' banka, a„ sčísla účtu: zszsasl/mm

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně ieune

e
nálev příjemce. os Paslvinv

se sídlem: Bulovka
zastoupený/á: Vojtěch Nledermenl
IČ: 46745734

bankovní spojem“ priemce:
číslo účtu příjemce:

(dále jen „Přůemce“)
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce & ruku v souladu s šlDa násl. zákona č ISD/ZUDG Sb., o
rozpočtových pravldlech územm'ch rozpočtů, ve Znění novely č 24/2015 Sb., a 9155 a násl.
Zákona č. SOU/ZDUA Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnoprávní smluuvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace : roxpočtu
obce Bulovka

ČI. |.
Předmět a účel smlouvy
1. Smluvnl strany uzavírajlsmlouvu :) poskytnutí účelové neluveslíčnídmace příjemci pro
rok 2018 ve výši zn Ono,-Kč, sluvv dvacet tlslc korun českých, která byla schválena

usnesením zastupitelstva obce Bulovka č. 21/28-2018 na účel:

- Činnost spolku a to na výdaje spojené s úhradou cesmvne'hc a nákupu krmiva, úhrada
občerstvení a dalšich nákladů spojených s činnnstl' mysliveckého spolku.

smm 1 lrelknn 1\

. Účel, na kterýje dotace určena.
dotace podle Čl í odst „této smlouvy se poskytuje výhradne za účelem vymezeným v
Čl. I odst ltélo smlouvy na účet příjemce uvedený ve smlouvě

Doba, v níž má být stanoveného učelu dusažznc' rok 2013

C
Výše dotace a její uvolněníCelkova výše účelové neinvestiční datace z rozpočtu obce Bulovka bude maximálně do
výše 20 000 Kč, slovy dvacet nsía korun českých

Zpusob uvolněníňnančnl'ch prostředku poskytovatelem příjemní
Fmančm' prostředky ve výší 20 000Kč budou převedeny do 20 dnů po schválení dotace na
účet příjemce nebo budou uhrazeny v hotovostí z pokladny oú Bulovka

ČI. I
Puvinnnsti příjemce a podmínky čerpání dotacePříjemce se zavazuje použít poskytnute rínanr: rostředky hospodárným způsobem a
pouze k učelu uvedenému v ČLl této smlouvy a vsouladu s podmínkami vlélc smlouvě
uvedenýmíPříjemce je povínen o poskytnutých finančních prostředcích vest samostatnou průkaznou
ewdencí.

no způsobílých výdajů na realízaeí projektu se započíta'vaíí jen výdaje, ktere vzníknou
příjemci vsouvislostí s realízací akce dle Čl.l této smlouvy a vtermínu dle ČI. |., odst 4 této
smlouvy. Daň z p“ ane hodnoty (dále tak 'en DPH) je považována za zpusooílý výdaj dle
vety první a vpřípadě, kdy příjemce není plátcem DPH, resp. neuplatňuje vsouvíslostí
s reahzacl projektu dle ČI. |. te'to smlouvy nárok na odpočet DPH na vstupu,Termín ukončení realizace projektuje stanoven do 31. 12 2018.
Termínem ukončenl realizace akce se rozumí ukončeníveškerých aktiwt na akci

Fínančnl prostředky poskytovatele na akcí dle Čl l jsou poskytnuty k využítí do 30.11.2015Akce musí být vyúčtovana [fc—mnam poskytovateli nejpozdejí do 15 ledna 2019, a to
formou závěrečného vvllčmván na Formula" terýje nedílnou součáStítélc smlouvy, které
musí být v termínu pro vyúčtování předložena obecnímu úřadu Bulovka k nasledne kontrole
pro výbory zo Závěrečné vyuctováni není vvžaduvárlo vpřípadě, Že akce nebyla
realízovana.

K závěrečnému vyuetova'ní předloží příjemce dotate kopie účetních dokladu zahrnuj
prvotní doklady (faktury, účtenky, paragony) a kop-e príslušných dokladu o zaplacení lvýpísy
z bankovního účtu nebo výdajové pokladní doklady) týkající se realízovane'ho projektu,
mlnlmálné však ve výši poskytnuté dotace z rozpočtu obce, resp. ve vyší odpovídající
podmínkám uvedenýmv ČI. III. odst 2, včetně výpisu z účtu prokazující u'hradu jednotlivých

strana 7 lrt tnn tl

10.

11

faktur, ze kterých bude zřejmý ucel a zpusob vvužltl' poskytnutých hneneníeh prostředku
poskytovatele

Příjemce je povrnr n vretit poskytovatelem poskytnute hnanřní prostredky nebo iejlch část
na účet poskytuvalele číslu 2915461/0100, pokud je užll v rozporu s účelem, na který mu
byly tyto íjnanční prostředky poskytovatelem poskytnuty, a to nejpozdep do 10 pracovních
dnů od doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého : účelu včetne výše
nařízene vratky do rozpočtu poskytovatele Příjemce je dále povinen nejpozdejj do 10
pracovních dnů od termínu vyúčtování uvedene'no vČl III ods! a. smlouvy vre'tit veskere
poskytnuté finanční prostředky na učet poskytovatele číslo zezsm/omo pod variabilním
symbolem totožným s číslem veřejnoprávní smlouvy příjemce v případě, že nepředložll
vyúčtovánívtermlnu a rozsahu uvedenému ČI Ill odst. 5a7. Rozhodným dnem pro vrácení
hnančníčh prostředka výše uvedených je den, kdy je platbe přlpsána na účet poskytovatele
dotace.

Příjemce je pouínen bez zbytečneho prodlení písemně .nformouat poskytovatele o jakekolív
zmene vudajích uvedených ve smlouve, účelu a výší dotace, termínu realjzaee akce a o
vsech dalšlch okolnostech, ktere mejl nebo by mohly mít vhv na plneníjeho povinností podle
této smlouvy.

v případě, že je příjemce dotace pravnjckou osobou, vpř ade přeměny teto právnlcké
osoby nebo zruseníte'to pra'vnrcke osoby ; líkvldací má povinnost bezodkladně íníormovot
poskytovatele o této skulečnusti a provest vyuotovaní všech doposud poskytnutých
prostředků poskytovatelem dle teto smlouvýv jím určenem termínu a mzsahu.

Příjemce nesmí využít k reelrzac. projektu v příslušne'm období dle ČI. I. teto smlouuypných
ňnančnlch prostředků z rozpočtu obce aulovka.

č IV.
sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvyKontrola hospodaře

Příslušne' orgány poskytovatele jsou opravneny zejmena vsouladu s o 9 odst. 1 zákona
č. 320/1001 Sb, o hnančni kontrole, ve znení pozdejslch předplsů, provadet kontroly
dodržení učelu a podmínek, za kterých byla účelová doteee poskytnuta e čerpána.

Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno
jeko porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. š 22 zákona č. 250/2000 Sb , o rozpočtových
pravldlech územních rozpočtů, v platném žněZa mene závažná porušení po nností vyplývajících z teto smlouvy, se považují nasledující
porušení, za která se uloží mžš dvod:

a. Za opožděné dodání vyúčtování dle čl. III. odst. 6 této smlouvy nejvýše o 14 dní člní
odvod 1 , 3% z poskytnuté dotace,

b. že předložení neuplneho vyučtovaní poskytnutých nnančníeh prostředku utermínu
vyučtovaní, kdy chýpepcí doklady příjemce předloží nejpozději do 30 dnů po termínu
vyučtovanl, člní odvod 1 , z % z poskytnute dotace

stítmllcclkcrntl

4 Výše dendu e penále zá porušení rozpočtové kázně a právídlá pro ukládání á promíjení
odvodu á penále za porušení rozpučtcvé kázně jsou stanovena vust. ; zz zákona
č. 150/2000 so., o rozpočtových orávídlecn územních rozpoctu, v platném znění

5. Veškeré pletbyjako důsledky porušení závazků provede příjemce fcřmau
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele 1515451/0100 pod variábílním symbolem
totožným s číslem veřejnoprávní smlouvy příjemce

čl. v.
Závěrečná ustanovení

1. Tum smlouvu lze zrušil dohadou smluvních stran vsuuladu s ustanovením 5 167 odst. 1
písm. al zákona č 500/2004 so , správní d, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná á musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení Smlouvy včetne
vzájemného vypuřádánl' práv a povínností.2 Poskwnutá dotace je verejnou fmanční podporou ve smyslu zákona a 320/2001 s
o flnanční kontrole, ve znění pozdějších předpísu.3 veškeré změny á doplňky k této smlouvě lze čínit pouze formou písemných očíslovaných
dodatků.

A. Tato smlouva nabývá uclnnosll dnem podprsu ohcu smluvnícn suan Smlouva musí být
nejprve podepsána pf emcem a následně poskytovatelem.

5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejncplsech, zmchž sí ponechá poskvmvatel á
příjemce každý jedno vyhotovení

s. Smluvníslrarw pronlasují, zese s cbsahemsmlcuvysemámlly, porozumělv 'a smlouva plně
vyjadřuje jejich svobodnou á vážnou vúllv

v Bulovce dne. IZ/Z/ZEIIB v Bulovce dne. 12/2/2015

Poskytovatel PříjemceVDÍtŠCh NlEDERMERTL
předsedá os Paslvínyohe: Buš/ke

Bulovka 101, Frýdlant 45401
u ctu—„ ,. „mm,

„ur eu „um „ > rt „í „„Shin: : lxlkvm ol