Návrh programu jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 22. 2. 2018 OVO-4800/2018


1

N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í


34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,

které se koná dne 22.2. 2018 od 9,00 hod.

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 23.2. 2018)____________________________________________________________________________


Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
Složení slibu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy Ondřeje
Kallasche a Ing. Ivana Mikoláše1 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2.
2018 primátorkou hl. m. Prahy

primátorka
hl.m. Prahy2 5994 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka
hl.m. Prahy

U-196

6.2.

3 6068 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání
sportovních akcí

náměstek primátorky
Dolínek

U-231

13.2.

4 6044 k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2018 a víceletých
grantů na období let 2018 - 2020 v programech II.A/1., II.A/2.,
II.B., II.C., III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti

sportu

náměstek primátorky
Dolínek

U-232

13.2.

5 6089 k dalšímu postupu oprav a rekonstrukcí mostních konstrukcí ve
správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., zařazených
do klasifikačního stupně stavebního stavu VI. - velmi špatnýINFORMACE BEZ USNESENÍ

náměstek primátorky
Dolínek6 6010 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha -
Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

U-173

30.1.

7 6026 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2018

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

U-174

30.1.

8/1 5926 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 4

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-233

13.2.

8/2 5928 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 6

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-236

13.2.

8/3 5929 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 8

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-237

13.2.

8/4 5930 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 10

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-238

13.2.

8/5 5932 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 12

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-239

13.2.

8/6 5933 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 14

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-240

13.2.28/7 5934 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 15

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-241

13.2.

8/8 5936 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 17

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-244

13.2.

8/9 5938 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 19

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-245

13.2.

8/10 5940 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 21

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-246

13.2.

8/11 5941 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 22

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-247

13.2.

8/12 5943 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území více


náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-248

13.2.

9/1 5944 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 5

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-234

13.2.

9/2 5945 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 6

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-235

13.2.

9/3 5949 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 16

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U-242

13.2.

9/4 5950 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území
správního obvodu Prahy 17

náměstkyně
primátorky
Kolínská

U_243

13.2.

10 6096 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha
11 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města
Prahy městským částem Praha 5 a Praha 6


MČ Praha 11 (pozemky v lokalitě Centrálního parku a okolí v
k.ú. Chodov )
MČ Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov)
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice a Liboc)

radní
Grabein Procházka

U-136

23.1.

U-181

30.1.

U-271

13.2.

11 5753 k návrhu směny nemovitostí v k. ú. Radlice mezi společností
Radlice Rozvojová, a.s. a hl.m. Prahou a zřízení předkupního
práva a věcného břemene

radní
Grabein Procházka

U-180

30.1.

12/1 5907 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2627/1, 2627/4 a 2634/5 k.ú. Strašnice

radní
Grabein Procházka

U-251

13.2.

12/2 5923 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 2697/1 a parc.č. 2698 v k.ú. Dejvice z vlastnictví pana JUDr. Martina Kölbla a paní
Lexis Meree Pichler do vlastnictví hl.m. Prahy

radní
Grabein Procházka

U-250

13.2.

13/1 5850 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1444/4 v k.ú. Záběhlice a části pozemku parc.č. 4298/1 v k.ú. Strašnice

radní
Grabein Procházka

U-274

13.2.

13/2 5898 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 54/2 v k. ú. Drasty radní
Grabein Procházka

U-182

30.1.

13/3 6013 návrh na úplatný převod pozemků parc. č. 1142/57 a parc. č. 1142/58 v k.ú. Řepy

radní
Grabein Procházka

U-275

13.2.

314 6074 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha
4

radní Lacko U-252
13.2.

15 6031 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a
jednotky Sboru dobrovolných hasičů městským částem hl. m.
Prahy v roce 2018 z kap. 07 - BEZPEČNOST

radní Hadrava U-253
13.2.

16 6000 k uzavření Smlouvy o právu stavby č. INO/22/04/000311/2018 v
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na
Císařském ostrově, etapa 0008 – Kompenzační opatření

radní Plamínková U-215
6.2.

17 5976 k návrhu na udělení grantů v oblasti kongresového turismu na rok
2018

radní Wolf U-126
23.1.

18 5987 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP
MHMP a poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky v
roce 2018 - I. kolo

radní Wolf U-206
6.2.

19 6002 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
hl. m. Prahy na rok 2018 z kap. 06 městským částem hl. m. Prahy

radní Wolf U-185
30.1.

20 5980 k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace
Integračnímu centru Praha o.p.s. k zajištění interkulturní práce

radní Wolf U-207
6.2.

21 6024 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti
kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

radní Wolf U-259
13.2.

22 5992 k návrhu na udělení daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague
Film Fund

radní Wolf U-282
13.2.

23 5988 k návrhu na převod nevyčerpaných investičních prostředků a
delimitaci investiční akce č. 0042517 "Výstavba budovy Palata II"
z příspěvkové organizace hl.m.Prahy v působnosti odboru ZSP
MHMP Palata - domov pro zrakově postižené na odbor OSI
MHMP k zajištění a realizaci stavby

radní Hodek U-162
30.1.

24 6014 k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů


STAŽEN Z PROJEDNÁNÍ DNE 25.1.2018

radní Ropková U-57
9.1.

25 6007 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
rok 2018 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16

radní Ropková U-189
30.1.

26 6071 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018

radní Ropková U-286
13.2.

27 5978 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Střední škola automobilní a informatiky

radní Ropková U-222
6.2.

28 6094 k "Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk"


BOD PEVNĚ ZAŘAZEN NA 18.00 HOD NEBO JAKO
PŘEDPOSLEDNÍ BOD JEDNÁNÍ

JUDr. Jaroslava

Janderová
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP¨
a

náměstkyně
primátorky
Kolínská29 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů
ZHMP

4K I N F O R M A C I


1 6091 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy

primátorka
hl.m. Prahy

U-224

6.2.

2 6092 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v
Praze

náměstek primátorky
Dolínek3 6090 ke stavu Libeňského mostu

náměstek primátorky
Dolínek4 6095 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a
školských zařízení kraje Hlavní město Praha

radní Ropková U-217
6.2.

U-287

13.2.

5 5979 Informace o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči,
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP v r. 2017

MgA. Eliška Kaplický
Fuchsová
předsedkyně Výboru
pro kulturu,

památkovou péči,
výstavnictví, cestovní
ruch a zahraniční
vztahy ZHMP