bytová jednotka č. 495/2 Hloubětín, č.p. 494-497, byt. dům na pozemcích parc.č. 566/5-566/8, LV č. 5744 a 5743, včetně podílu 7471/390121 na společ. částech domu a pozemků, v k.ú. Hloubětín, obec Praha ROZ-4796/2018

Ze samosprávy
Obec Praha
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
13. 02. 2018
Originální zdroj
http://urdeska.praha.eu/files/SORETA.pdf?ids=bUhev5CgwlFTu5B1DjxjAA==
Nalezeno adres
1
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
GRETA“—

roup, a.s.

DRAŽEBN'Í VYHLÁŠKA
č. ne 1 01/2018501mm Gmupv . „, IČ: 26015861, se <id|cm Sobtslnvská 2151/27, Vinohrady, 1311 on Prnhn 3.
„psano vobchod m mjslHku. vooenénr u Manskaro suudu vpraze, oddíl B, vložka IQSGX,
nsmupená piedsedkynr' pkdstawnswa lng. Veronrkon Ludvíkcvou, dál=j=n.,d|zžcbn1'k“

vyhlašuje

podle osmnnveni 5 za r monnveni 5151 zákon č 15/2000 sb, n veřejných dražbách n vyhlasky c.
13/2014; sb Vyhláška (: srpnovenr' podmr'nek postupu ph e1e1nraninxe' drnzbe, no novrn navrhovatele
Mčmki čin Praha 14, 16: 00231311, se sldlem Bratří Venclíků HUZ/X, 1911 00 Praha, mcupena
smoslou Mg. Radkem Vondrou dálejen „ne./mmm“

kanálu“ veřejné dražby dobrovolnénpaknvané-elektmnickě
(dom jen „dražba “)

(El:krmmcká dražba bude p|av=d=na o11e zvn „ Dmžchníhn 11.111 sysmnu Prodej-druhou cz nn
www pmdqdmhoupl. v seke. Jak nmžu syuému Pmdej-dmžbou.c7, je podrobně pvpsáll způsob
mamince o provedení dražby, všema Dražebm'ha 51111 & Užlvamiské příručky)

L an, ditum, čr.: uhiienl . nknněeni e1ek1ron1e1re dražby
Dražba bude zahájena dne ze uz 21115 v 10:110 hod. na www.prodej-dmzbou cz. 11) drnžby: 43247.
Dlažbn bude ukončena dne 211.112. 2111 3 v 10:31 hod

Pokud v pos1edn1cn pěti minuu'ch před ukončením dražby mkdo : družnclú neneim podm. je družbu
ukončena v énsc ukončení dlažby. Pokud někdo z drozirem učiní podání v poslednr'cb pěti mianch
před ukončením dražby, čas ukončenídmžhy se prod1nznje o pět nnnnr

:. Zpřunh určení vydražitele při současném podi
Učmi-Ii několik dražilclů současně podání & nebylo-li uciuzno podm vyssi. hud: rnmodnmn lcscm,

komu 7 nich se p11k1ep udělí o stane :: vyorož le Všem drnžilclúm systém Prodej—dražba cz
přidělí los - nahodne se stejnou pravděpodobností me číslo 1 až mno Vydražitclem re sune mz e1
s nejvyšším číslem losu,:. Uplatnění předkupního plivu k promin. mm

Dmžncl ]: pov en prvkům! dmžcbníkovi proakopnr' práva k předmětu dražby jeho doloženbn
prožebmkpvi 1151 smí "elm predne overeoýrnr knihy do 7 dnů před zahájením dražby. .ankj: n:!z: v
mm op1om11. anhodnuti dražebníka. moli Je předkopnr' právu pmkázáno, abdrží drožnel mnm
nejpozději do s dní. před „mann dmžby.

.. Způsob registrace ňčulníků dnžby dnžitclň:

Dražitcl se do dražby registruj: prosoednrowm svarem Pmdcj-dnz'bcu.cl v sm; chmrwe
syszému Prodej—dlažbou.“ vyplní Své idcnúňkační údajc ajc mu vygenerován Reg1slmčníf0mulň,
Dražilcl umo resim—měni fnnnuláí \'ynsknc, doplní datum o místo podpisu. mm vyhotovený
Ryman fonoom musí 1751 hdmzlem'ocumm “ : Pmďmš nnncormlw Tibor)
111 nronn 14211511, . . ma MMM xcralaiigoremu

www.soreta.czsauncmp, \ _
m 4311311

vní/mu „mmm :- „pm 14071111

- podepsán úředně ověřeným podplwm, v případě manželů musí být ověřeny oba podprsy a v hslmne'
podobě zaslán poštou na adresu— EFT Managemenr. a.s.. \! olšmdoh ld/xz. loo ím vrahn lo (dále jen
..Plcvozuvu\c|“):

nebo

, podepsnn úledne ověřeným podpisem na Cmch POINT Česke posly. p. p 74: provedena
aurnrrzovenn' konverze rohoro hsrinneho dnhurnenlu , úředně ověřeného chlslncnl'ho íonnul-lre du
eleklronicke' podoby :; nemo cleklmnícky' dokument musí býl odeslán ermlillzl'n rm adresu
rnfwmodej-dmzbouez.

nebo

, podepsán . naskenovíur ve formátu pdf . lmm dokumzm musí být podepsán zaručeny!“
elekvmníekým podprsem : Jeho viduelny'rn umíslěním ív případě munželu oba podpísyl \ mmm
dokumenlu a takto vyhomvený pdfdokumenr mu být uslán cmai lem na infonrodej-dmbou cz

() provedene regrsrraei a dkrlvrei služeb bude dmžllel vyrozuměn vaomvntclcm emarlenr na
emsllovou adresu. krerou dreznel uvedl pň reglsrrocl

Do dlažby oe dmzhel regísíruye elekrromeky 1 vyhloíeue druhy sysrernu Plodej-dmzboucz se
současným čcsmým prohlášenlm. ž: splnuye všzchny podmínky své naaslí v dražbě :; „ není osobou z
drnoy vyloučenou Drnžnel obdrl' od dmuímíku pmvlzzm' o Nglšlmcl do dražby emar m, pokud
splnil všechny své povmnoscí draz le. zerme'no pak, že řádné n včas uhradil dražební \mu Dn
dražby Je možné se rogísdrmm pvum do jejího zahájení Doporučuje s:, aby dlaž el provedl švojl
regrsoaci s dosínredným předstihem pled zahájením druby. oby dražebník si mohl ovčí-ll zejména
úhradu dražební jisrory.

5. Mino zveřejnění této druehní vyhlášky, pndrohrre info:

. www.prodeydrazbou cz

. www.eennolnmdreso cz

, www.sove une

. v huneeloh dražebníka na „drese Vnnčllmva 1904, l'dhorlsorerogsnreraeelel.on5145300)

o. Označení. popn předmětu dražby

Predměr dražby Je soubor nmovllýcll veei napsanýeh na LV 5 sm o LV o 5743 ve verejnem
seznnl'nu vedených u Kumstrálm'ho úřadu pm nlovní městu pruhu k.seosndl proeovlně Praha, pro
ken území Hloubězío. obec plenu jako: byma jednom. o. usa vymenim v budově l-llouhen'n,
č.p. 494, 495. 495. 497 - byluvý dům stojící „. poumcích parc.č. 556/5 (mtm/ční plochu .
nádvnřl) n výměře 245 m1. pamě, sos/o (usd-vaná plocha . nádvoří) o výměře 235 m . pamě,
566/7 (mluvená nim-hn . nádvoří) o výměře 302 m2. parc.č. sud/s (mlsvěns plocha . nidvoi'í)
o výměře 309 m1. : dll: podíl o velílroslí val/mm n. vy'le elm. ych porerneíeh .
xpalečnýnh čáskch bylnvéhn domu lu nieh slojíeím, drílejen „předmět družbfvE)!OVňJednmka 3+/L, o celkove“ podlahové ploše věcme přlshlšenslw' 7A,7l .nl, » l. N.Pv řndnvc' n
bytového dem-nl (člyři nadzemní podlaží, plac b slřcchn. průměrně udržovaný Dům se "Boha?
v Icknlilě se zhnevhnn prevdzně rypdvýeh bylo ch domů sidlišlě Lehovec. v ullcl Slevodskd. nohlrž
jejíkř cvukysulicíKudašovska SwjemíMHDsnávamnslínasmnlcc melm

Bytová yednorkn se sklddo akuehyně, tří pokojů, koupelny, wc. předshlě, Samy, chodby a lodžie,
sooclsll bylov ednorky je právo užívhní sklepní kóje umíslene v surere'nu nbjek bylove ,kdo je
zděne kuehynskn hnko se]. sporákem. okna JSDH plastová. dvere plně nebo částečně prosklené,
posuvne, dlazbn (koupelnu. wc, kuehyn. chodba), plovnncl' podlahy (dva pokoje). pvc, š1ukové
o ' y, obklady. Byljc vyldpen ugredním lopenlm 1 eenlrdlního zdroje. kíerý slouží „ke kpřl'plavé
reple užnkove' vody

Bytová Jednotka je užlválln od luku 1990. kdy byla provedeno celková rekonsrrukee. nyní prdměrný
lechnicky suv, odpovlduylm' době uzívhnl.

laku doplňující infomace \ popisu předmělu dražby a stavu, y němž se předmět dražby nucházl,
slon xunleoky' pnsudek k pí'cdmělu dražby, kxare jn k dispozici u dražebníka nebo na www-prddoj-
drdzbnunlDražebník "palm-linie, ž: údaje o přndmau dražby y družební vyblišc: nchn jejich z-n'nr.
ujmdnn pnk o pnpisn stavu předmětu dražby u n právech n zdymích nn předmětu dražby
vdannudícn. jsou uvedeny uouu podle dostupných inlormnci.

s ohledem nn upozornění uvedené v předchozím odstavci ruboro článku navrhmmlcl neodpovídá ve
smyslu usl. 5 53 odsí. l věta drulní zák č. zmena Sb., o yaraynýclr dmžhiích. ve znění polděiších
př=dpisň, za vndy předmětu dražby7. Prdyn n muky vdmoncí přelhnčlu dražby:
Nayrlroyaucl pmbl 'I, žc na předmětu dražby neváznou žádné zdvaka. dluhy, právní a
věcmi bromena nní ná prdyn třetích amb.

né znundy,

&. Datum : čas prohlidky nřndměln dražby
[. prohlídka , slřcda dne 07.02.2013 v 13:00 hod
íl. pmhlídka , tlwry' dne 13.02.20I8 v I4:00 hdd

Sraz zájemců ]: vzdy prca pradínělenn dum. ledy před domem Č.p. 495 ulic: Slévačxká (hlavní
uslup). konmkmí osoba (Ing Vemníka Ludvíkova 505245303)

9. Cena ljišlěnimejniišípndiní, mi málaípříhoz,dnžehníjistolu
odhadnutá calm předmětu drůbyx

cdnbd ceny předmětu drnzby v místě n čas: obvyklé y souladu s 5 !! Lak rs. ze/znon Sb. :
doslupnýdl ínfdrrnncí vypracoval znrdcc y nborn nanroynosrí Ing František Šín, Brigádnikú 19, Praha
lo. pod č. l 165/17 znmcovnnýrn dne llvó.20|7, ve znění jeho nkmahuce , gu Zákana 25/2000 sb a
cini 3.159.000„ Kč

Nejníž'u' podlim': s.lssulam Kč
slovy třianilinnyvjeLlncuslo-pndMit-devčt—lixl'c-kurun—čukých.

Mínín. lní přilnul: mnou,- Kč, lluvy dein-tisin-korun-českých

Účastní: dražby činí sud pbddní v Korundclr easkýclr

Dmžehm' jinou byla stanovena na částku 300.00m- Kč a nrusí byr ubrazanb.
b) bunkduníru převodem nabo yklndarn borovosd na bankovní dea dražebník. vedený u ČSOB,
a;., či 10 účlu 186087780/0300. ybríabíln' symbol: př padě, že účaslnl'kcm dražby lo fyzíokn' osnbaf
mdné číslo, práv ká osoba - IČ. Do zprávy pm „ jeme: (nabo ssl nuarno č. Dc uvedmlé y tem
rybu-šoa (mnm). Dokladem o slnžeui dražcbn 'istol jc pokladní stvrzenku nebo vypís : ínslu nabo
powneni bunky d odepsání částky ve výši drnž=b íslnly 2 účm adesílnlele vc pmxpšch výš:
uv=dcnéha účlu.

b) fomlou bunknyní “záruky :o mplbnení dmžebm Jlsloty. Účasmík dražbyjc pavincn va lhůtě pm
sIož: rnžcbm' jismty předat dmžcbníknví originál záruční lísuuy Záruční lísíína musí obsubbvrrr
prohlášeni banky, ze uspokojí bez výhrad :: nárníbk ydrlrola (dražebníka) dn výš: 300 mm.— Kč,
jestliže drmbník písemně omfmu' bnnca že dlužník (vydražllel) mrbííl dražbu. Záruční snna nesmf
nbsnboyar žádná uyednaní, která by jnkyrnkolíu způsobem omazílb dražebníka uplalnír sud prnua
jakynrlkolíy podm'lkamL nní nesmí obsahovat žádná njodnání, kwrd by ukíndnla drnžnbníkdyr
jakékoliv povinno . vyjma novínnbsrí oznámí! bance zmdíe ražby dlužníkem, jako jsou předchazl'
výzvy apod.. nní nesmí obsalrdyn: ujednůuí, krord by umožnavalo bal—cc vznést jakékoliv námitky ěl
výhrady. uyírnn ndmrrky, ra ozllámall' o zmafcm' dražby bylo učiněno až od plaínoaí bankovní
záruky. Bankovní zdrnkn musí být plabrd mimmíllně 30 dnů pa skončení nejmší lhůty pro írlrnulu
kupní ceny. Dražebník bude v úměru ll e označen následovně: songu Gmup, n.s„ IČ:

„„

25013351, se sídlem Sobesllívska 1151/27, Vmahrndy, 130 00 Praha ;. Bnnknvní n'ruka musí být
vysíavena bankam klera' má oprávněni ad ČNB půSohít na území CR a musí být vystavena v českém
nebo slovenskernjazyce

Dražební jistinu nelze uhrndíí zapaeíenírn, plaíební handu. š=k=m ard směnkou.

Vrácení dl ažební jislnty:

Účasmíknm dražby, krerl s: nearanau vydražírell a elnžílí dražební jlsmm na uzser. se vraeí draiebm'
ííaldía banknvnírn prevodem na íreeí. z kul-elm dražebník yíaíaíu obdržel, n to da tří pracovních dno
nde dne konal-lí dražby. v případě bankovní uhlíky vrátí dražebnnr záruční I ííny a la ha zbymčllc'lln
adlrlndu v prípade vkladní homvnsu na dnes bude vrňccnnjislam na zhklade žddosrí vhladaíele.l_lmía prd úhmdu dražební jrsmy zndí
družby.

dnem vyddní lem Dražební vyhlášky a končí zahajenírn

10. Cena domin-ud vydražením. splacnun, zmlření drnžby

Dmžebníjíswm % zannčnrlvydražnelí do ceny dosažene' vydražením Vydmiitc! nnlže pra/'a! írhrndu
ceny dosídlené \'ydmžmím kaDVHÍm převodem nebo vkladem hmm/cm na účel drsžcbnika č.
mamma/mnu (varínbílní symb v prípade. že vydrnžííelem ]: fyzická nanba , rodné číslo.
pravníeka osobn _ lČ)„ ss llllžllls.Bylnrli vydrazírelern alažena dražební yr ala v: íwrmč bankovní úniky, je vydrnžucl pdvínen nhrndíí
cell“ dosaženou vydrnžením v plné vy * v íennínu íejí splnamarí, dražebník je pak advínen h=z
zbyleéne'lío odkladu pb uhrazení ceny mim vydražizcll záruční lísriny.Cenu dbsažennu vydrnžením n:!z: uhradit mpočzcllink mvnež plaíbn směnkou, plaíební kanon, šekem
je uepřípusurá.

Ierli eena dosažená vydražením do 500.000.. Kč. je vydražnel povinen ulnadíí eenu dbsnženau
vydražením da ln dní. po skončení dražby.

Isrli eena dosažena vydražením vvš než 500mm- Kůl: íydrnžnel nnvlnen uhradit eenu dnaažennu
vydražením da 5 dnu po skančcm dlažby.

Uhrad í vydra lel cenu dosažmlou vydražením v rermíau aplnrnbsn. aíeehdzí na něj vlaalnímví
přednreíu dražby k bknrnžiku udelení příklepu. v opačném případě Je dražba anarcna a družební
yísraín slnžend vydrnz. elem vderne íey lo pííshlšenchll ee paužne na n-lldady Imnřcllé dražby. Koná-li
:: opakwvallá drnžbr, zúčlujc ee zbývajíeí dare dražebn \smly nn naklady bpnkbvnne' dražby Po
úhradě nílrladí. dlažby a baahavane' dražby sc zbyva í čás! vržíí vydražnelí. klery' způsobil znraíení
dražby, Vydražííel, klery způsobil mražení drnžlay, ie pnvínen na výzvu drazebnrka uhradil \u část
nakladu dnížby, knerau llgpokrývú dražební jrscduí jl'm složzllá; rd plazí i pro náklady opakovaně
dražby konané v dusledku zmdřerll' nfedeheaí dražby \'ydmžltclemv

v snuladu se rahanern a veřejných drnžbheh ušle dlužehm'k příslušnému karneíraínínnu íríndu yednb
vyhutoven! nanvrzení () mhytí vlastnictví. NAvlh nn znhr'nenl římnl' d navnlení vkladu právu
vlnsmleh' m k píedmeíu dražby a vy'ínnzu věcných nrdv k predmeíu dražby. kleríš u ldd, pdda'
vydražitel. Vydražuel uhradí správní poplarhy a dní. Z nabyíí nemavíryen věcl'.

Drazbn bude provedena pm vydl—džííele b=zl'lplamě, vyjma níže uvedených nákladů na následné
níeddní předmětu drnžby.u. Předání nledmeííí dražby

kaůnl' aíedíndru dražby probehne v aanladn & 5 11 zákona a veřejných dražbách (mnm &. 26/1000
Sb v plnmém měrný

Nabyl vydražitel vlastnictví aíedmeíu dražby, ye dražebník nnvínen podle podmínek uvedenych v
dražeb vyhlášce líaííuy, ldere' osvědčují vlaamíerví a jsou nezhynne k nahlhdrlní s píndměrem dražby

nebo usvědčují Jmá prava v>drnžh=le v předmětu dram. prgdm bu Lbyloěnéhn adkladu
vydrnžnlcl vydražiwlpíevzcu s1m písemně poh/rd:
ldth u ncmovmvsL podmk nebo „ho mgmizsčni služku. předá bývaly vlasmík předmět dnzby na
úkladé předlužení potvrzení o vmmicM a doložení lmžnoršlí vydrsžlule pudl: podmínek
uvedených v dražcbm' warašu předmět dražby b=; zbylečnc'ho odkladu vydražíte Dražebník Ja
pln/men na místě sepsal promkm o předán přwlmčm dražby; v pmlokom uvede kromě označení
bývalém vlusmlka. dražxbníkn. vydražitel: a předmětu dmžby.1=jméua podrobný pop.; saam v němž
wr: přcdmét druhy vbcmč příslušenství mnam při předání práv a Lávnkn na předmčm dražby
\'áznauu'ch.

Termín předáni předmětu dražby určí drmbmk.

Veškeré náklady spojené : předáním a přemu'm predmem dražby ms: vydrazrrcl Tara puvlnnnsl s:
mmhujc k nákiadům, které by „nak nebyly muka/_ jestliže ,a způsobu svým mviné bývalý
viamu'k nebo dražebník neb“ jcsllxžcjuu tym nákhndy vzmki) náhodou. která sejim příhod LuPo předání vysraví drazabmk daňový doklad, do krm'ho s: mpucluvají tym položky.
» Ccsmvné , sazba mu Kč/Km

. Čas makléře hn 500,00 Kč za každnu apočawu hadam

» K uvedeným sazbám bude p oěwna nm dle platných právních předpisůN=bezp=ůl škody na předměm družb) přechází : nuwhovmk: aa vydražngle dnem předání predmem
dražby. týž den písemn „a vydlxžilel: ndpovědnml za škodu způsnbenou » sduvralosri ; předmětem
dražby. Je-lí „drama v pradlcm' s převlelim předmětu dražby, nas: nebe!-mší škody a odpovčduusl
za škodu vydra ncl.

n. Zňvčrcěni umnmai

Veškuú pm'vn a povmnosu dmžebm'kn. účastníků dandy : dalšich crsob. které budou na dmzbě
přilnmny &. jeden: práva budou pruvedcnhn dražby dorma, v rem "Dražnbm' vyhlášw“ aaavadaua
se řídt příšlušny'ml ustannvcnimi Ak. č. zmnoo sn a zakamy scuvisciícímiv

Tam Dražební vyhmka je určcnn pm navrhovala; dvě pro potřeby dramnnra a po jrdlmm
vyhomvení ušl: drnžgbm'k v úkonem sumu/ených lhůtách asnbám uvedeným v 5 20 odst. 5 zák. č.
26/2000 sa.

V Pra/JJ duc \. imma 2015' ici nulcžka príiašan. . ear a, Wormsu:

n
Padl- mši kmny pašL/ mor aVlnu pm.; na hst »„a 1.1 mm. za; rmmra tuwlkwa

nama : mm mrazem za “ mamma;

Amen mam.“ raw _
Nad musia/u m,;z

max a 5. před: mrzasažrasm :mmzaa !
GRETA Dmansky „na

mup, a.: mna ;, dne a: a: ma

mm:,wmmasm Avhlcvahm
m::wvsmmmzczmluv

Tcl.. 81251716,505 245 3"